ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูธีรพัฒนาภรณ์   วัดนวลจันทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหามนู โฮนทุมมา  วัดนวลจันทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูประพัฒน์เขมคุณ   วัดดวงแข  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสมชาย ธรรมรงค์  วัดดวงแข  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาอดิศักดิ์ พินธะ  วัดดวงแข  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระกตคุณ ปัณธนานันท์  วัดดวงแข  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดพรหมพิริยะ รัตนพันธ์  วัดคลองครุ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหารณฤทธิ์ รวยรื่น  วัดคลองครุ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระจิราธิวัฒน์ สุขทอง  วัดคลองครุ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระทศพร ดำรงศักดิ์  วัดคลองครุ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระปลัดประพันธ์ สุขแป้น  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาขวัญชัย หนูจันทร์  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหาวุฒิชัย อดกลั้น  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาสุทิศ ปรือปรัง  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระสมพจน์ อินต๊ะวงศ์  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระธนาชัย อารีวงษ์  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระธงไชย แซ่ลี้  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระณัฐพงศ์ เพียรดี  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระสมุห์นพดล คล้ายหงษ์  วัดสาครสุ่นประชาสรรค์  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระสมสกุล แดงโชติ  วัดสาครสุ่นประชาสรรค์  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระเศรษฐา ศรีสุรา  วัดสาครสุ่นประชาสรรค์  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระบุญนาค แสงมั่งมี  วัดสาครสุ่นประชาสรรค์  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมหาสิงหา อิ่นคำ  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระมหาณรงค์ ราชจำเริญ  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระมหาณธัมม์ ทองแสน  วัดหัวลำโพง  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระมหาอัครเดช ไชยวงศ์คต  วัดหัวลำโพง  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระมหาพจน์ พยัคฆ์พิทยางกูร  วัดธรรมาภิรตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระมหาสุริยา นักปราชญ์  วัดอมรินทราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระมหาชีวทัศน์ กันษา  วัดอัมพวัน  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระสมศักดิ์ สุพุทธิไกร  วัดอัมพวัน  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระอนิวัศฐ์ วงค์เครือศร  วัดสามัคคีธรรม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระศิริวัฒน์ ไทรเกิดศรี  วัดสังข์กระจาย  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระสังเวียน วะสาร  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระสมชาย อาญาเมือง  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระครูวิโรจน์กาญจนเขต   วัดอุทยาน  นนทบุรี 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระกรณ์พัฒน์ พรรษา  วัดอุทยาน  นนทบุรี 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระวิษณุ ภาวิศิษฏ์  วัดศรีวารีน้อย  สมุทรปราการ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระวัชชัย คล่องการเขียน  วัดหน้าต่างนอก  พระนครศรีอยุธยา 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระเมธี กรัตะนุตถะ  วัดศรีสำราญ  สิงห์บุรี 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระครูสุวรรณพัชโรภาส   วัดสุวรรณรัตนาราม  เพชรบูรณ์ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระครูสิริพัชรากร   วัดศรีภูมิ  เพชรบูรณ์ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระครูปลัดธัชพล ภัทรธันชนน  วัดม่วงเย็น  เพชรบูรณ์ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระปลัดสุนทร ยศเหลา  วัดศรีสำราญ  เพชรบูรณ์ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระมหาอุเทน วิลัยเลิศ  วัดสามัคคีชัย  เพชรบูรณ์ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระมหาอำนาจ เสมอทรัพย์  วัดสว่างราษฎร์สามัคคี  เพชรบูรณ์ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระชัยวัฒน์ ยงดี  วัดปากห้วยขอนแก่น  เพชรบูรณ์ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระครูนิวุตถ์กิตติวัฒน์   วัดโพนทอง  นครสวรรค์ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระหนึ่ง แร่กุล  วัดแสนขัน  อุตรดิตถ์ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระมหาสัภยา เสธา  วัดศรีบุญเรือง  เชียงราย 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระเทพณรงค์ ฆารอำไพ  วัดพระแก้ว  เชียงราย 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระอธิษฐณัฏฐ์ สุรินแก้ว  วัดดอนเลย  เชียงราย 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระศรัณย์พงศ์ ใหม่กันทะ  วัดหนองช้างแดง  น่าน 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระครูไพบูลธรรมนิเทศก์   วัดสุปัฏนาราม  เชียงใหม่ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระครูพินิตปัญญาธร   วัดศรีดงเย็น  เชียงใหม่ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระครูประดิษฐ์ธีรคุณ   วัดอุโบสถ  เชียงใหม่ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระครูวิมลบุญญาคม   วัดสันตันเปา  เชียงใหม่ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระครูพิพิธปุญโญภาส   วัดฉิมพลีวัน  เชียงใหม่ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระครูสาทรกิตติยากร   วัดป่าน้ำริน  เชียงใหม่ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระปลัดไกลนาค ศรีแสง  วัดห้วยไร่  เชียงใหม่ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระครูปลัดปรีชา โอเงิน  วัดพระธาตุปูแช่  เชียงใหม่ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระมหาสกุล เที่ยงไชย  วัดผ้าขาว  เชียงใหม่ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระมหาวรพงษ์ บุญญประภา  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระพิเชฐ หรรษไพบูลย์  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระกฤตยา สีจันทร์เป็ง  วัดสันเวียงมูล  เชียงใหม่ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระวิเชียร ฝอดสูงเนิน  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระติวานนท์ ผ่องใสกระสินธุ์  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระวิชัย กวงใหม  วัดประทุมมาวาส  เชียงใหม่ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระครูพิสุทธิศีลาจาร   วัดป่าคำน้ำทิพย์  อุดรธานี 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระดาวเรือง ประชุมชัน  วัดหนองแวง  อุดรธานี 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระเชวง อินทร์โสม  วัดป่าหัวคู  อุดรธานี 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระเติมทรัพย์ เหลาแหลม  วัดสิงหารินทาราม  บึงกาฬ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระครูวุฒิโพธิธรรม   วัดเหล่าตุ้มพัฒนาราม  เลย 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระอธิการสุริยา รังคะองค์  วัดศรีแดนวงศ์  เลย 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระอธิการวันชัย จำลอง  วัดแสงอรุณ  เลย 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระสมุห์ทัศพงศ์ คงสถิตย์  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระสิทธิชัย ศรีบุญนาค  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระทวีศักดิ์ เผ่าดี  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระปัญญา โอคะภูมิ  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระรามิลสม ปัญญางาม  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระวิเชียร จึงเจริญนรสุข  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระวิทยา หลวงแก้ว  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระชัยชาญ สีสินลา  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระวิสิฐ ทวีกิติกุล  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระสิณศักดิ์ อยู่พงศ์เจริญ  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระเอกชัย ปะระมะ  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระอนุกูล โสดาวัน  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
เจ้าอธิการทองสุก แก่นโส  วัดป่าสุทธาวาส  สกลนคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระทักษิณ อุปพงษ์  วัดป่าสุทธาวาส  สกลนคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระประสิทธิ์ ถาวรกุล  วัดถ้ำพระนาใน  สกลนคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระภัทรพล จันทวงค์  วัดป่าอุดมสมพร  สกลนคร 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระมหาจักรพันธ์ ชะเมีย  วัดหนองแวง  ขอนแก่น 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระสมรัก ทองดี  วัดโนนอุดมสมบูรณ์  กาฬสินธุ์ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระครูโพธิสิริชินวงศ์   วัดโพธิ์ศรีเหนือ  อุบลราชธานี 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระครูสังฆภารพิสิฐ   วัดหลวง  อุบลราชธานี 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระครูใบฎีกาธรรมวิทย์ พีระรัตนจิตติ  วัดหนองลุมพุก  อุบลราชธานี 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระพีรวัส คงอยู่  วัดป่าภูปัง  อุบลราชธานี 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระครูปริยัติรัตนานุยุต   วัดสระแก้ว  นครพนม 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระสมใจ พรมศิริ  วัดโคกสาย  นครพนม 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระประมาณ สิงห์ทองราช  วัดโคกสาย  นครพนม 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระครูสิริรัตนาภรณ์   วัดสวนกล้วย  ศรีสะเกษ 
15-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 263 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 3 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3