ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
1  
พระเทพสิทธิเวที  วัดนางนองวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
2  
พระเทพสารสุธี  วัดจันทนาราม  จันทบุรี 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
3  
พระครูอุดมรัตนคุณ  วัดศรีเมือง  จันทบุรี 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
4  
พระครูจันทศาสนคุณ  วัดจันทราราม  สุรินทร์ 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
5  
พระครูสถิตสีลขันธ์  วัดโบราณสถิตย์  นราธิวาส 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
6  
พระครูสิริพัฒนวิกรม  วัดกก  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
7  
พระครูสุทธิศีลคุณ  วัดบางขุนเทียนใน  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
8  
พระครูพิศาลสุตากร  วัดบุนนาค  ระยอง 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
9  
พระครูฌานวิรัต  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
10  
พระครูวิโรจน์อินทคุณ  วัดใหญ่พลิ้ว  จันทบุรี 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
11  
พระครูนิพันธ์ธรรมคุต  วัดสายลำโพงเหนือ  นครสวรรค์ 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
12  
พระครูนิวิฐธรรมานุศาสน์  วัดเขาน้อย  นครสวรรค์ 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
13  
พระครูนิวุตถ์ธรรมสาร  วัดหัวถนนเหนือ  นครสวรรค์ 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
14  
พระครูนิเทศธรรมวัตร  วัดหัวถนนใต้  นครสวรรค์ 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
15  
พระครูนิภาธรรมศิริ  วัดสามัคยาราม  นครสวรรค์ 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
16  
พระครูโสภณวีราภรณ์  วัดแผ่นดินทอง  พะเยา 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
17  
พระครูศรีมหาเจติยาภิมณฑ์  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
18  
พระครูประสุตธรรมสุนทร  วัดดอนยานาง  กาฬสินธุ์ 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
19  
พระครูสุจิตตานุรักษ์  วัดพระบาทอุดม  เชียงใหม่ 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
20  
พระครูพิพิธวรคุณ  วัดมาบข่า  ระยอง 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
21  
พระครูสุตวัฒนกิจ  วัดภาวนาภิรตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
22  
พระครูอดุลกิจจาทร  วัดดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
23  
พระครูสิริปัญญารัตน์  วัดนางนอง  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
24  
พระครูปริยัติธรรมานุสิฐ  วัดใหม่  จันทบุรี 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
25  
พระครูพิศาลธรรมวาที  วัดบางปิดบน  ตราด 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
26  
พระครูโสภณกิจจานุวัตร  วัดโพธิ์ลังกา  จันทบุรี 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
27  
พระครูสุภัทรสีลาจาร  วัดบ่อเวฬุวนาราม  จันทบุรี 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
28  
พระครูวิทิตธรรมโสภณ  วัดดอยกู่ไก่แก้ว  พะเยา 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
29  
พระครูประโชติจันทสิริ  วัดลำโพ  นนทบุรี 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
30  
พระครูภัทรธรรมวิจิตร  วัดทุ่งใหญ่  ตรัง 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
31  
พระครูสถิตธรรมานุวัตร  วัดทับไทร  จันทบุรี 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
32  
พระครูพิบูลสารนิเทศก์  วัดกิ่วแก้ว  พะเยา 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
33  
พระครูโสภิตธรรมานุศาสน์  วัดพุทธนิมิต  นครสวรรค์ 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
34  
พระครูวินัยธรวิศิษฏ์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
35  
พระครูวินัยธรบุญเลิศ ทินฺนพโล  วัดพลับพลา  จันทบุรี 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
36  
พระครูธรรมธรแอ๊ว สุธมฺมปาโล  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
37  
พระครูสังฆรักษ์อัฏฐพร ฐิตวิริโย  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
38  
พระครูใบฎีกาเพชร อติพโล  วัดประดิษฐ์บุปผา  นราธิวาส 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
39  
พระปลัดถาวร ถาวโร  วัดทองทั่ว  จันทบุรี 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
40  
พระปลัดประเมิน เขมนนฺโท  วัดโพธิ์แก้ว  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
41  
พระสมุห์ประยูร ขนฺติโก  วัดราษฎร์บำรุง  นครราชสีมา 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
42  
พระสมุห์ณัฐพล ขนฺติโก  วัดพระเชตุพนฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
43  
พระครูมานิต จนฺทธมฺโม  วัดสะแล่ง  ลำพูน 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
44  
พระปลิว ปธานิโก  วัดละหาร  นนทบุรี 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
45  
พระมหาประสิทธิ์ อตฺถโกสโล  วัดใหม่พระยาทำ  ชลบุรี 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
46  
พระธีระ สุเมโธ  วัดถ้ำกลองเพล  หนองบัวลำภู 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
47  
พระอธิการสวิง จีรวฑฺโฒ  วัดวังดาบ  จันทบุรี 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
48  
พระมหาสุรินทร์ สุรินฺโท  วัดคลองครุ  สมุทรสาคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
49  
พระประวิทย์ โชติธมฺโม  วัดโบสถ์สามเสน  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
50  
พระมานพ อุปสโม  วัดนายโรง  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
51  
พระมหาวินัย ปิยธมฺโม  วัดนางนองวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
52  
พระแสง ธมฺมสาโร  วัดทัศนารุณสุนทริการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
53  
พระมหาสำราญ ฐานุตฺตโม  วัดนางนองวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
54  
พระมหาดำรงค์ สิริคุตฺโต  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
55  
พระประเยือน โอภาโส  วัดสีสุก  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
56  
พระพิมพา จาคจิตฺโต  วัดป่าโนนม่วง  ขอนแก่น 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
57  
พระมหาสมชาย อภิวณฺโณ  วัดมหรรณพาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
58  
พระมหาสุวรรณ์ อธิปญฺโญ  วัดล้องกู่ไทย  ลำพูน 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
59  
พระสุเทียน อนาวิโล  วัดสันคอกช้าง  เชียงใหม่ 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
60  
พระชำนาญ เตชพโล  วัดเทพสถาพร  นครสวรรค์ 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
61  
พระสุทัศน์ จิตฺตปาโล  วัดแม่ใจใต้  เชียงใหม่ 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
62  
พระชินะสูตร ธมฺมโชโต  วัดเขาถ้ำพระ  นครสวรรค์ 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
63  
พระมหาวิชาญ ชุติปญฺโญ  วัดนางนองวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
64  
พระคง ชิตมาโร  วัดพระพุทธบาทพนมดิน  สุรินทร์ 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
65  
พระวันชัย จนฺทสาโร  วัดเทพสโมสร  เพชรบูรณ์ 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
66  
พระวีระพันธ์ รกฺขิตสีโล  วัดนิคมสามัคคีชัย  ลพบุรี 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
67  
พระยงยุทธ สรยุทฺโธ  วัดยายร่ม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
68  
พระฉลาด อจลคุโณ  วัดสุทธิธัมมรังสิยานุสรณ์  มุกดาหาร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
69  
พระกรี สจฺจญาโณ  วัดสักก์ใหญ่  นนทบุรี 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
70  
พระพิเชษฐ์ พนฺธมุตฺโต  วัดกระดึงทอง  บุรีรัมย์ 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
71  
พระมหาทองสา ฐานิสฺสโร  วัดบ้านบัว  บุรีรัมย์ 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
72  
เจ้าอธิการชลันธร์ชัย อจโล  วัดมาตานุสรณ์  ตาก 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
73  
พระมหาบุญชวน เตชธมฺโม  วัดธาตุโนนนคร  มหาสารคาม 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
74  
พระบุญเลิศ คุณวโร  วัดมหาบุศย์  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
75  
พระปัญญา กิตฺติญาโณ  วัดรวกบางบำหรุ  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
76  
พระวสิษฐ์ ปิยธมฺโม  วัดโนนธาตุงาม  ชัยภูมิ 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
77  
พระสุปัน สจฺจวโร  วัดศรีแก้ว  ขอนแก่น 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
78  
พระคีติกานต์ สุขวฑฺฒโน  วัดปฐมบุตรอิศราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
79  
พระปราโมทย์ อนาวิโล  วัดพนมพนาวาส  ฉะเชิงเทรา 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
80  
พระมนตรี ฐิตโสภโณ  วัดนก คูหาสวรรค์  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
81  
พระมหาฉลาด จกฺกวโร  วัดราชสิงขร  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
82  
พระอธิการบุญสิน กนฺตสีโล  วัดสว่างโพธิ์ทอง  กาฬสินธุ์ 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
83  
พระทัศพงค์ อนาลโย  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
84  
พระอดิศักดิ์ อาภากโร  วัดป่ามัชฌิมวาส  กาฬสินธุ์ 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
85  
พระประทิน อคฺคธมฺโม  วัดป่ามัชฌิมวาส  กาฬสินธุ์ 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
86  
พระไพวรรณ มหาวีโร  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
87  
พระจักรินทร์ นรินฺโท  วัดโกรกพระใต้  นครสวรรค์ 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
88  
พระมหาวีระ นามรินฺโท  วัดสว่างสุทธาราม  หนองบัวลำภู 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
89  
พระบรรจง กตปุญโญ  วัดพระโยค  สุราษฎร์ธานี 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
90  
พระมหาเทพนรินทร์ ชาตเทโว  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ราชบุรี 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
91  
พระมหาระพิน รตนญาโณ  วัดมงคลวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
92  
พระปีจา ธีรปญฺโญ  วัดพรหมเสนาราม  ปราจีนบุรี 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
93  
พระนรมย์ วิสารโท  วัดท่ามะโอ  ลำปาง 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
94  
พระสุจิตร รมณียจิตฺโต  วัดนายโรง  กรุงเทพมหานคร 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
95  
พระใจ อตฺตสาโร  วัดพระพุทธบาทพนมดิน  สุรินทร์ 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
96  
พระมหานิกร นิกฺกสาโว  วัดพระธาตุหริภุญชัย  ลำพูน 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
97  
พระศุทธิวรรธน์ สุทธิรังสี  วัดป่ามัชฌิมวาส  กาฬสินธุ์ 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
98  
พระจิรวัฒน์ จนฺทรํสี  วัดเกิดการอุดม  ปทุมธานี 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
99  
พระมหาสงกรานต์ วชิรญาโณ  วัดกมลธัชชยาราม  ลำพูน 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
100  
พระสุชาติ สุชาโต  วัดสวนแก้ว  นนทบุรี 
15-5-48 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 230 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 3 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3