ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูปลัดวิชัย มงคลคูณ  วัดอนงคาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาวิจิตร งามวรัญญู  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาพีรสฤษฏิ์ ผาไธสงค์  วัดทองศาลางาม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหามานะ เมืองจันทร์  วัดหงส์รัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาคันธสาร สาราภิวงศ์  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระวิศาล จงสวัสดิ์วิบูลย์  วัดทองสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระจันทร์ สืบเพ็ง  วัดปากบ่อ  กรุงเทพมหานคร 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระวัฒนา อรุณมีศรี  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระนรวัฒน์ โคตรชมภู  วัดสิริกมลาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระกลม วิเศษวงษา  วัดนายโรง  กรุงเทพมหานคร 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระพรเทพ กระแสโท  วัดนายโรง  กรุงเทพมหานคร 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระครูธรรมคุณากร   วัดศาลกุล  นนทบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระวัลลภ โชคสูงเนิน  วัดพุทธปัญญา  นนทบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระนิพิฐพนธ์ อิ่มสมุทร  วัดพุทธปัญญา  นนทบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระบวร ทับทอง  วัดหัตถสารเกษตร  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระอนันต์ กะไหล่กลาง  วัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระอดิเรก วรรณราช  วัดสุทธาวาส  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระนพดล เจริญสุข  วัดอโศกการาม  สมุทรปราการ 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระปลัดเฉลิม ด้วงเงิน  วัดโยธินประดิษฐ์  สมุทรปราการ 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระณัฐพล แซ่กัง  วัดโยธินประดิษฐ์  สมุทรปราการ 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระธีรภัทร ยิ่งเกียรติคุณ  วัดอโศกการาม  สมุทรปราการ 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระไกลทอง วรคุณ  วัดอโศกการาม  สมุทรปราการ 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระชาญวุฒิ เจิมจำรูญ  วัดสามัคคีประชาราม  ลพบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระอธิการสุพัฒนชัย สมสังฆ์  วัดเขาน้ำสุด  พิษณุโลก 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระวุฒิทิวา ธนรุ่งศิลป์  วัดสุธรรมาวาส  พิษณุโลก 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระศรีชาติ ตะเคียนแดง  วัดบ้านปูน  ตาก 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระครูอาทรพัฒนวิกรม   วัดนาโป่งหาญ  ลำปาง 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระอธิการสมเกียรติ แลบุญมา  วัดหัวทุ่ง  ลำปาง 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระอธิการมรกต สันใจคำ  วัดทะล้า  ลำปาง 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระอธิการนัฐวุฒิ สิงห์ชัย  วัดป่าเหียง  ลำปาง 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระครูอุปถัมภ์วรการ   วัดป่าซาง  เชียงราย 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระครูศุภกิจประยุต   วัดสันกอง  เชียงราย 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระครูโสภณปุญญานุยุต   วัดสุวรรณมงคล  เชียงราย 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระครูอดุลสีลาจาร   วัดป่ายาง  เชียงราย 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระอธิการยิ่งยงค์ บุญรมย์  วัดนาปง  เชียงราย 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระมหาสมสิน ตุ้ยอ้าย  วัดเขียะ  เชียงราย 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระเอกลักษณ์ ไชยวงค์  วัดห้วยน้ำขุ่น  เชียงราย 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระบุญชัย กรศิริปรีชา  วัดพญาเม็งราย  เชียงราย 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระสมพล ทะละ  วัดตอง  เชียงราย 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระณัฐพล วงค์อุ่นใจ  วัดแม่บง  เชียงราย 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระจรัญ ใจวงค์  วัดชัยพร  เชียงราย 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระพืช สังข์ทอง  วัดร่องหวาย  เชียงราย 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระสมชาย สาคร  วัดร่องหวาย  เชียงราย 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระสัญญา เกตุละคร  วัดร่องหวาย  เชียงราย 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระครูประดิษฐ์ธรรมสุนทร   วัดแก  พะเยา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระครูสิริปริยัตยานุกูล   วัดดอนไชย  พะเยา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระครูวิธานนิมมานกิจ   วัดศรีเมืองมูล  พะเยา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระอธิการอิ่นคำ นาผัด  วัดร่องชมภู  พะเยา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระวรเชษฐ์ ธิมา  วัดร่องชมภู  พะเยา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระอมร คำมา  วัดดอกบัว  พะเยา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระบุญมี มุสุ  วัดห้วยทรายขาว  พะเยา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระศุภวัฒ ลาภเกิด  วัดดอนตัน  พะเยา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระณัชฐกิตติ์ วิกะหะ  วัดดอนแก้ว  พะเยา 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระครูรัตนชยาภิธัช   วัดต้นธง  แพร่ 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระครูวิสิฐนันทวัฒน์   วัดบุญเรือง  น่าน 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระครูประสิทธิ์นันทคุณ   วัดดอนไชย  น่าน 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระนพกร ทรัพย์ราชันย์  วัดอุโมงค์  เชียงใหม่ 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระสมชาติ ธรรมอมรศิริ  วัดชัยมงคล  เชียงใหม่ 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระณัฐดนัย ไชยชูมภู  วัดทุ่งฟ้าฮ่าม  เชียงใหม่ 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระเสกสรร อินถาเขียว  วัดป่าไม้แดง  เชียงใหม่ 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระครูสุวิมลสีลากร   วัดป่าไผ่  ลำพูน 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระครูพิลาศธรรมวินิต   วัดป่าเหียง  ลำพูน 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระครูพิศิษฏ์ปริยัตยาทร   วัดป่าเหียง  ลำพูน 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระครูสถิตสารคุณ   วัดหนองผ้าขาว  ลำพูน 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระครูอุปถัมภ์พิพัฒนกิจ   วัดหนองเงือก  ลำพูน 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระครูอดุลสุตาภินันท์   วัดป่าแดด  ลำพูน 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระครูประภัศร์สาธุการ   วัดกอม่วง  ลำพูน 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระครูอินทวรรณธำรง   วัดป่าสีเสียด  ลำพูน 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระครูบริสุทธิ์สังขวิจิตร   วัดธรรมสังเวช  ลำพูน 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระอธิการวีรยุทธ สมศรีดา  วัดหนองเงือก  ลำพูน 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระมหาทศพร ชนันชนะ  วัดพระธาตุหริภุญชัย  ลำพูน 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระศรีนวล มะโนใจ  วัดหนองป่าเหมือด  ลำพูน 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระโฆษิต บำรุงแจ่ม  วัดบ้านแจ่ม  ลำพูน 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระอัฒภณ ทองเขียว  วัดห้วยบง  ลำพูน 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระฉลองชัย จันทร์เขียว  วัดวิสุทธาวาส  อุดรธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระสุรชัย มังคละแสน  วัดไชยาราม  อุดรธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระสนอง หิตจำนงค์  วัดไชยาราม  อุดรธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระอธิการธนพจน์ คำตีบ  วัดสอนเจริญราษฎร์  บึงกาฬ 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระศรายุทธ นนทะพา  วัดศรีสามัคคีธรรม  บึงกาฬ 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระคำบู่ แก้วนาง  วัดอ่างทอง  บึงกาฬ 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระกอบชัย ศรีสุลัย  วัดป่าถ้ำแกลบ  เลย 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระอุดม สีมีพันธ์  วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม  สกลนคร 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระมหาจำนงค์ แสนขวา  วัดธรรมนิเวศวนาราม  สกลนคร 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระอุดม พรมขันธ์  วัดธรรมนิเวศวนาราม  สกลนคร 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระอธิการอาทิตย์ ทะวงศ์  วัดเรืองอุทัยศิริมงคล  หนองบัวลำภู 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระขจรพัฒน์ แท่นทอง  วัดสระแก้ว  หนองบัวลำภู 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระวันชัย สาครขันธ์  วัดป่าสำโรง  หนองบัวลำภู 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระครูเกษมธรรมสุนทร   วัดสว่างอารมณ์  ขอนแก่น 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระครูนิวาสอรัญญเขต   วัดอรัญญาวาส  ขอนแก่น 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระครรคิตร สีสุวอ  วัดอรัญญาวาส  ขอนแก่น 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระอนันต์ ราชบัวขาว  วัดป่าหนองหลุบ  ขอนแก่น 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระครรชิต ชมรัตนสุวรรณ  วัดบูรพาราม  ขอนแก่น 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระสินชัย เสียงเพราะ  วัดสำราญ  ขอนแก่น 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระประเวสน์ ศิริหนองหว้า  วัดป่าสุขิตาราม  ขอนแก่น 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระวิเชียร ราชประสิทธิ์  วัดป่าสุขิตาราม  ขอนแก่น 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระชูศักดิ์ อุดมกุล  วัดป่าสุขิตาราม  ขอนแก่น 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระสุธรรม วิเศษ  วัดป่าเครือวัลย์  กาฬสินธุ์ 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระอธิการวิทยา จันทะ  วัดยางกู่  ร้อยเอ็ด 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระศราวุฒิ พันธ์คำ  วัดบ้านมะอึ  ร้อยเอ็ด 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระครูมงคลชยานุรักษ์   วัดไชยมงคล  อุบลราชธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 427 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 5 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5