ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระศรีรัตนวิมล   วัดชัยชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสยาม อินผล  วัดชัยชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิทูรสุนทรกิจ   วัดเลา  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูโสภณธรรมโชติ   วัดดวงแข  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระแสวง ปราสาททอง  วัดดวงแข  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระชวกฤษ ธรรมเดชารักษ์  วัดดวงแข  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูพิสิฐวิหารการ   วัดบางบัว  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูใบฎีกาลาภลิขิต ไชยกูล  วัดบางบัว  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาชัยวรัญญ์ แสงทอง  วัดบางบัว  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหารณภัฎ แก้วอาสา  วัดบางบัว  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระชัยวัฒน์ อ่องสมบัติ  วัดบางบัว  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระณัฏฐ์พัชร์ รังสีชินบัญชร  วัดบางบัว  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระเกษม อินทรักษา  วัดบางบัว  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระธีรสุวัฒน์ ภู่ทอง  วัดบางบัว  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระชัยภัทร มนต์สว่าง  วัดบางบัว  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระวศิน อู๋เถื่อน  วัดบางบัว  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระสุทธิภัทร สีเข้ม  วัดบางบัว  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระชลภัช ศรีทับทิม  วัดบางบัว  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระวิรัตน์ คดพิมพ์  วัดบางบัว  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระศุภฤกษ์ เปี่ยมทองคำ  วัดบางบัว  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระสมพร อุ่นละมัย  วัดบางบัว  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระสรวัชร์ ทนันชัย  วัดบางบัว  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระครูใบฎีกาไพโรจน์ ญาณพล  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระมหาวราฤทธิ์ เมธาสิทธิวิโรจน์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระปลัดวชิรสกนธ์ แพทอง  วัดพระยาสุเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระมหากรพิสิทธิ์ ชูเกาะ  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระมหาประชิด อุปชาคำ  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระมหาชูชาติ ธรรมมุทิศ  วัดหงส์รัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระมหาชินกร รตนาภิวัฒน์  วัดหัวลำโพง  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระมหาเมธีพงษ์ สุภารักษ์  วัดไตรรัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระธีรยุทธ สาระ  วัดไตรรัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระวิรัช พรหมณี  วัดไตรรัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระณรงค์ สังขวิจิตร  วัดลครทำ  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระประเวศ วาสนาทวีทอง  วัดปากบ่อ  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระจันทร์ทุน บุศราคัม  วัดประสาทบุญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระปฏิพัทธ์ ขันทอง  วัดท่าพระ  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระชาญชัย บางแสงอ่อน  วัดทองสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระณรงค์ คุ้มกลัด  วัดทองสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระครูนนทโสภณ   วัดบางไกรใน  นนทบุรี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระครูสถิตวิสุทธิวงศ์   วัดบางไกรใน  นนทบุรี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระครูปลัดไพฑูรย์ เพ็ชรปาน  วัดเสาธงหิน  นนทบุรี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระมหาวีระ นนท์ธรรม  วัดบางไผ่  นนทบุรี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระมหาสุวรรณ สวัสดี  วัดสะหาร  นนทบุรี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระสุพจน์ ก้อนทอง  วัดส้มเกลี้ยง  นนทบุรี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระพิทักษ์ แสนสุข  วัดส้มเกลี้ยง  นนทบุรี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระคงณัฐ ฉายปัญญา  วัดส้มเกลี้ยง  นนทบุรี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระครูวิจิตรอาภากร   วัดสว่างภพ  ปทุมธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระมหายุทธพงษ์ คล่องคล้ายทวี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระมหาทศพร บุญยรางกูร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระมหาธเนศร์ ทรัพย์สมบูรณ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระมหาศักดิ์ชัย จารุสิน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระสุรสิทธิ์ สุขเกษม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระสัญชัย หิรัญสถิตย์พร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระสุพจน์ คงสีพุฒ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระชัยยศ คุณจักร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระฉราศรัย อยู่เย็น  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระอุกฤษฏ์ อนุรักษ์พงศธร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระธนะชัย อุดมพันธ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระวีระพงษ์ แซ่เซียว  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระพันธุ์เอก อนันทศักดิ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระเอกลักษณ์ อมฤตชัชวาลย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระนคร โรจนศิริ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระอรรควัฒน์ ทองนาค  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระณัฏฐพัฒน์ ตระกูลสีขาว  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระวัฒนา อุตสาหะ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระณรงค์ศักดิ์ ศรีทองจ้อย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระปราการ แจ่มประแดง  วัดคุณหญิงส้มจีน  ปทุมธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระจิรพันธุ์ กลัดจ่าย  วัดศรีวารีน้อย  สมุทรปราการ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระกฤษณะ จองฤทัยมณี  วัดกลาง  สมุทรปราการ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระจีรวัฒน์ ช้างชาวนา  วัดบางกอบัว  สมุทรปราการ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระสายัญ เหยน้อย  วัดโสภณเจติการาม  พระนครศรีอยุธยา 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระเนาวพันธุ์ พัฒนพันธ์  วัดบึงลัฏฐิวัน  พระนครศรีอยุธยา 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระครูพรหมเทพาจารย์   วัดธารเกษม  สระบุรี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระฐิติพงศ์ ชวนะปัญญา  วัดโพธิ์แก้วนพคุณ  สิงห์บุรี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระสนอง รอบแคว้น  วัดสวนธรรมรักษา  ชัยนาท 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระครูอุทัยสุตกิจ   วัดลานสัก  อุทัยธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระอรัญ พรเกษตร  วัดเขาผีเสื้อทองคำ  เพชรบูรณ์ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระวิชัย โพธิ์นอก  วัดเขาผีเสื้อทองคำ  เพชรบูรณ์ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระกรกฤต รักษ์ภิรมย์  วัดเขาค้อพัฒนาราม  เพชรบูรณ์ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระครูสถิตกิตติคุณ   วัดป่าวังแสงธรรม  พิษณุโลก 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระกัมปนาท ปรีดากูล  วัดดอนเจดีย์  ตาก 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระพัฒน์ ปรางจันทร์  วัดประตูเขียน  สงขลา 
15-5-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
83 
พระวรวุฒิ ภูกองชัย  วัดป่าเพิ่มพูน  ลำปาง 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระตุ่ย เชื้อคำฮด  วัดสามัคคีบุญญาราม  ลำปาง 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระธีระ ต้นคำ  วัดสามัคคีบุญญาราม  ลำปาง 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระกฤษฎา ศรีมาตร์  วัดสามัคคีบุญญาราม  ลำปาง 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระอดิศักดิ์ สระใครเสน  วัดสามัคคีบุญญาราม  ลำปาง 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระขวัญวรา ดอกศรีจันทร์  วัดสามัคคีบุญญาราม  ลำปาง 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระวิเชียร มืดอินทร์  วัดสามัคคีบุญญาราม  ลำปาง 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระครูขันติพลาธร   วัดฝั่งหมิ่น  เชียงราย 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระปลัดปิยะนันท์ ภิญโญจิตร  วัดฝั่งหมิ่น  เชียงราย 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระธนภูมิ ปินตา  วัดฝั่งหมิ่น  เชียงราย 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระนภัสกร ตั้งสรรกิจเจริญ  วัดโสภาสิทธาราม  เชียงราย 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระครูวรวรรณนพวงศ์   วัดใหม่วงศ์วรรณ  แพร่ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระอิทธิศักดิ์ จินดาขัด  วัดธรรมเมือง  แพร่ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระมานพ ทะลอย  วัดธรรมเมือง  แพร่ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระครูปริยัติกิตตินันท์   วัดพญาวัด  น่าน 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระครูรังษีธรรมานันท์   วัดศรีมงคล  น่าน 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระมหาปิยะ มูลทา  วัดนาเหลืองใน  น่าน 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระเทพสิงหวราจารย์   วัดพระสิงห์  เชียงใหม่ 
15-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 362 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 4 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4