ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระราชปัญญาเมธี   วัดจันทาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูโพธิกิจสุนทร   วัดโพธินิมิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสมุห์กมล ชัยทิพย์  วัดโพธินิมิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระชัยยุทธ ยศสมศักดิ์  วัดโพธินิมิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูใบฎีกาธีร์ธวัช นางาม  วัดเสมียนนารี  กรุงเทพมหานคร 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหายุทธศักดิ์ ชาวจันทึก  วัดบางบำหรุ  กรุงเทพมหานคร 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสวาท สมอดี  วัดบางบำหรุ  กรุงเทพมหานคร 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสมศรี บุญทัน  วัดชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาหลาวทอง หล้าชาญ  วัดนวลจันทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาสมพร พึ่งจันทร์  วัดนวลจันทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระชาญชัย อรุณศรี  วัดนวลจันทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาสาโรช รุ่งเรือง  วัดอัมพวา  กรุงเทพมหานคร 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหาสมใจ โสดาชัย  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาอิษฎามาศ สุวรรณะ  วัดสุคันธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหาสมอินทร์ สอนอ่อง  วัดรวกบางบำหรุ  กรุงเทพมหานคร 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระวุฒิกร ขอนสระคู  วัดรวกบางบำหรุ  กรุงเทพมหานคร 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระสุรินทร์ ศลินศิริ  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระรังสิต ทรงศรี  วัดสังข์กระจาย  กรุงเทพมหานคร 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระชัยยุทธ หอมดวงศรี  วัดอมราวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระบุญสม เต็กตระกูล  วัดบางบอน  กรุงเทพมหานคร 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระไชยวัฒน์ เหมือนโพธิ์  วัดศาลาแดง  กรุงเทพมหานคร 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระพิชัยยุทธ พุธสาย  วัดสันติธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระบุญชุม ปัญญายศ  วัดนวลนรดิศ  กรุงเทพมหานคร 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระโสภณนนทสาร   วัดบางไผ่  นนทบุรี 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระมหากมล เชื้อทอง  วัดบางไผ่  นนทบุรี 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระมหาวริสสรานนท์ ขอดทอง  วัดบางไผ่  นนทบุรี 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระครูกิตติเขมาภิรม   วัดหงษ์ทอง  นนทบุรี 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระมหารัฐพล ทับแสง  วัดหงษ์ทอง  นนทบุรี 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระครูรัตนพุทธิวิเทศ   วัดรวก  นนทบุรี 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระครูนนทคุณวิสุทธิ์   วัดบางพูดนอก  นนทบุรี 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระศุภกร จันทร์งาม  วัดบางพูดนอก  นนทบุรี 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระครูสมุห์วินัด ดีสม  วัดบางจาก  นนทบุรี 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระปลัดประสิทธิ์ คงค้าน  วัดเกาะพญาเจ่ง  นนทบุรี 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระสวณัฐกร แสนสุข  วัดจันทร์  นนทบุรี 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระมหาสนธยา ทองแก้ว  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระยุทธนา เทศแก้ว  วัดกู้  นนทบุรี 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระธันวา สีทับทิม  วัดทินกรนิมิต  นนทบุรี 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระปลัดนิติพล ธุนาสูรย์  วัดหัวคู้  สมุทรปราการ 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระมหาพรพันธ์ วลัยกิจพานิช  วัดหัวคู้  สมุทรปราการ 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระอธิการชานนทร์ อินทุทรัพย์  วัดลาดหวาย  สมุทรปราการ 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระพงศ์ภีระ ธัญญ์สวัสดิ์  วัดลาดหวาย  สมุทรปราการ 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระไพรัส จันตะเคียน  วัดลาดหวาย  สมุทรปราการ 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระสละ เกตุไชโย  วัดไก่  พระนครศรีอยุธยา 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระธนภัทร โพธิ์ศรี  วัดไก่  พระนครศรีอยุธยา 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระวิสิฏฐ์ กมลหา  วัดศรีประชา  พระนครศรีอยุธยา 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระกันณพงศ์ ยอดรัก  วัดสามโก้  อ่างทอง 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระครูอดุลสรกิจ   วัดบ้านลำ  สระบุรี 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระครูศีลสังวรวิสุทธิ์   วัดโคกหม้อ  ลพบุรี 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระอธิการสมพงษ์ นิ่มน้อย  วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์  ลพบุรี 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระครูถาวรธรรมาภรณ์   วัดเสาธงทอง  สิงห์บุรี 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระรัฐนันท์ จันทร์โสม  วัดกลางพรหมนคร  สิงห์บุรี 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระปลัดวิวัต ละเอียดขำ  วัดสมอ  ชัยนาท 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระคัมภีร์ เพ็ชรหมัด  วัดป่าเลไลย์  อุทัยธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระประเทือง สิงห์วงศา  วัดบ้านไร่  อุทัยธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระสุรัตน์พงษ์ หุตะเมขลิน  วัดเขาถ้ำประทุน  อุทัยธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระครูสิริพรหมทัต   วัดพรหมจริยาวาส  นครสวรรค์ 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระครูนิวุตถ์คีรีพิทักษ์   วัดคีรีวงศ์  นครสวรรค์ 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระครูปลัดกมล วงศ์ชัย  วัดคีรีวงศ์  นครสวรรค์ 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระครูธีรพงศ์พิศิษฏ์   วัดบ้านใหม่  ลำปาง 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระครูวรธรรมานุสิฐ   วัดบ้านใหม่  ลำปาง 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระกฤษฎา หล้าชุมภู  วัดสันดอนแก้ว  ลำปาง 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระครูอุปถัมภ์จันทวงศ์   วัดหลวงราชสัณฐาน  พะเยา 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระชัยธวัช สมศรี  วัดหลวงราชสัณฐาน  พะเยา 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระอธิการสันติ กันทะมาลา  วัดนันตาราม  พะเยา 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระณัฐกรานต์ ผดุงบุญญศิริ  วัดนันตาราม  พะเยา 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระมหาวุฒิชัย ใจฟู  วัดศรีอุโมงค์คำ  พะเยา 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระภูริทัต เพียรจริง  วัดศรีโคมคำ  พะเยา 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระประเสริฐ จินแสน  วัดศรีสุพรรณ  พะเยา 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระครูปุณยาภิรักขิต   วัดช่องลม  แพร่ 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระครูศรีกิตติวงศ์   วัดเสด็จ  แพร่ 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระปลัดอำนวยศักดิ์ จันทร์แปลง  วัดชัยมงคล  แพร่ 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระสมุห์ประสิทธิ์ ฉลวย  วัดดอนชัย  แพร่ 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระสมุห์อภิภูเมธ วันมหาใจ  วัดศรีชุม  แพร่ 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระสมุห์ชนินทร์ ลิขสิทธิพันธุ์  วัดสวรรคนิเวศ  แพร่ 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระศักดิธัช แสงธง  วัดวังธง  แพร่ 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระอภินพ จันทิ  วัดพระธาตุช่อแฮ  แพร่ 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระชัยอนันต์ ด่านนอก  วัดพระธาตุช่อแฮ  แพร่ 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระครูโอภาสปัญญาคม   วัดดับภัย  เชียงใหม่ 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระครูชัยวัฒน์สุนทร   วัดอัมพวัน  เชียงใหม่ 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระครูรัตนธรรมพินิต   วัดกำแพงงาม  เชียงใหม่ 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระสุทัศน์ รอบรู้  วัดกำแพงงาม  เชียงใหม่ 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระปลัดอานนท์ แก้วสุข  วัดป่าขาม  เชียงใหม่ 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระเกษมศักดิ์ กันธาแก้ว  วัดทุ่งบวกข้าว  เชียงใหม่ 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระตา วงค์โปทา  วัดทุ่งฟ้าฮ่าม  เชียงใหม่ 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระรณชัย ช้างลพ  วัดหนองก๋าย  เชียงใหม่ 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระสุรพล ชัยบุญเรือง  วัดชัยสถาน  เชียงใหม่ 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระจตุพล ริมประสงค์  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระอนุชิต สุภวัตร  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระครูประภาสจันทเขต   วัดนากลาง  ลำพูน 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระครูวาทีวรนิเวศน์   วัดวังมน  ลำพูน 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระรณชัย คำภีละ  วัดบ้านหลุก  ลำพูน 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระทาตร์ ศรีวะสุทธิ์  วัดมหาธาตุเจดีย์  อุดรธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระพรหม บัวเปื่อย  วัดนาโพธิ์  หนองคาย 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระธีระกร แรงกศิกร  วัดอรุณรังษี  หนองคาย 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระวัฒนะชัย พิทักษ์โล้พานิช  วัดอรุณรังษี  หนองคาย 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระครูโกศลธรรมคุณากร   วัดจอมศรีสว่าง  เลย 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระนิติชน อริยวงศ์โชค  วัดภูตูมวนาราม  เลย 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระครูปลัดศรีธรรมวัฒน์   วัดโนนสวรรค์  สกลนคร 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระอธิการสุรชัย แจ่มไส  วัดป่าโนนตูม  สกลนคร 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระอธิการสมบูรณ์ ขวาเสนา  วัดสมบูรณ์วนาราม  สกลนคร 
15-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 347 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 4 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4