ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระรุ่งฤทธิ์ คำวิชิต  วัดผ่องพลอยวิริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาณัฐภูมิ ศรีอรุณ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-6-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสมุห์สมนึก สุดใจ  วัดเทียนถวาย  ปทุมธานี 
15-6-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสมเกียรติ แจ้งจิต  วัดเทียนถวาย  ปทุมธานี 
15-6-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาชูชัย ดวงสกาวพิสุทธิ์  วัดเทียนถวาย  ปทุมธานี 
15-6-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาอัครวิทย์ ตอบกลาง  วัดเทียนถวาย  ปทุมธานี 
15-6-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระอธิการสุรศักดิ์ เย็นทรวง  วัดดาวดึงษ์  ปทุมธานี 
15-6-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาฉัตรชัย สะกำ  วัดรังสิต  ปทุมธานี 
15-6-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระปิยะศักดิ์ จำปาหอม  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
15-6-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระธนากรณ์ สุวรรณวงค์  วัดชัยมงคล  นครพนม 
15-6-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระครูสังฆรักษ์ทองปาน มานะโรจน์  วัดคลองร่วมพัฒนา  ปราจีนบุรี 
15-6-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระสุทิน ชะรองรัมย์  วัดคลองร่วมพัฒนา  ปราจีนบุรี 
15-6-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระใบฎีกาธีรยุทธ คงสิน  วัดเภตราสุขารมย์  ระยอง 
15-6-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระครูวชิรสารนิวิฐ   วัดบึงสำราญน้อย  กำแพงเพชร 
15-6-63 
ผ่าน 
กัมพูชา  
15 
พระมหายศพล มากระทัศน์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-63 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
16 
พระบัญชา วรกิจปกรณ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-63 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
17 
พระชัยวัฒน์ คูวัธนไพศาล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-63 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
18 
พระธีรวัฒน์ แซ่โหล่  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-63 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
19 
พระธีรโชติ ถวิลวิสาร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-63 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
20 
พระมหามานพ ทาสุดใจ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-63 
ผ่าน 
ฝรั่งเศส  
21 
พระมหาสุวิทย์ ศรีมาบุตร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-63 
ผ่าน 
ฝรั่งเศส  
22 
พระมหาพรหมเทพ ขันแก้ว  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
23 
พระมหาวันชัย ก้อนกลีบ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
24 
พระมหาโอฬาร จงเจริญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
25 
พระมหาเอกมงคล สมานวงศ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
26 
พระมหาวีระพล หมื่นหาวงค์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
27 
พระวรสรณ์ เหลือทรัพย์สิน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
28 
พระรุ่งโรจน์ เชื้อตาอ่อน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
29 
พระกฤตธี ปัญญาจงเจริญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
30 
พระสุรชาติ มุมทอง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
31 
พระสุรพันธ์ พัฒนชีวะพูล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
32 
พระพรมสันติ์ ชาชูรส  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
33 
พระเวียงแก้ว สุขผล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
34 
พระชาญชัย บุษปวนิช  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
พระพิศาล คำบุญเกิด  วัดอ้อยช้าง  มหาสารคาม 
15-6-63 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือผู้กำกับดูแลพระภิกษุผู้มีพรรษาต่ำกว่า5  
รวมทั้งหมด : 35 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 1 หน้า
เลือกหน้าที่ 1