ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระเทพวรสิทธาจารย์   วัดเสมียนนารี  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระกิตติวงศ์วิเทศ   วัดราชโอรสาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปริยัติธรรมคุณ   วัดชำนิหัตถการ  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสถิตปริยัติวงศ์   วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูพิพิธวรกิจจาทร   วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดธีรวัฒน์   วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสังฆรักษ์สมชาย พลขันธ์  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระณัฐชนน เธียรธัญญกิจ  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปรีชาสุตากร   วัดทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาธงชัย ไชยป่ายาง  วัดทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหาชัชวาลย์ วงษ์ศิริ  วัดทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระชัยยศ ชาญกระบี่  วัดทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระพงศ์ศักดิ์ คล้ายภู่  วัดทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระครูปลัดธงไชยพัฒน์ ศรีจันทร์  วัดดวงแข  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระครูปลัดจรัญ เนตรภิรมย์  วัดประสาทบุญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระชัยวัฒน์ สมอยู่  วัดประสาทบุญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระปลัดศุภชัย ท้วมสัมฤทธิ์  วัดใหม่กระทุ่มล้ม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระใบฎีกาเอกกมล บุญเกิดรอด  วัดเทวสุนทร  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระมหาเอกภพ มณี  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระมหาทัตพล พัฒนาภิสิทธิ์  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระมหาสำราญ เงินโสม  วัดรัชฎาธิษฐาน  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระมหาสมัคร วงศ์ละคร  วัดบางโพโอมาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี  วัดใหม่ยายแป้น  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระมหาณรงค์ ล้อมนาค  วัดทองบน  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระศักดิ์ชัย สัจจวรกุล  วัดทองบน  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระสมชาติ บุญประสิทธิ์  วัดตะโน  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระพีรศรี ขุนทองแก้ว  วัดวิเศษการ  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระชลเทพ เพรียวพานิชย์  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระศรีนิวาส ศรีนิวาสายะ  วัดบึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระสุนทร ทรัพย์มาก  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระเกรียงศักดิ์ ศรีโชติ  วัดสุทธิวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระจงจิต มีทองแสน  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระประมวล ธนะการค้าดี  วัดกาญจนสิงหาสน์  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระธวัช รัชตปัญญา  วัดชัยมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระกิตติเมธี ศรีแก้ว  วัดกระจับพินิจ  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระสุขสันต์ บุ้นเฮียง  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระอัสสชิ หมุนดอน  วัดปากบ่อ  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระสุธี ยงเกียรติพานิช  วัดพลมานีย์  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระอี๊ด ด้วงใหญ่  วัดพลมานีย์  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระจำเนียร เจริญผล  วัดราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระนิรันดร์ฤทธิ์ เรืองศรี  วัดราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระสุรัตน์ ชำนาญหล่อ  วัดราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระครูกิตติวิริยาภรณ์   วัดราษฎร์ประคองธรรม  นนทบุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระมหาปิยะพงศ์ กลิ่นจันทร์  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระมหาศรีสุวรรณ พิมเสน  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระมหาณพล เพชรวิเชียร  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระมหาจักรี อุตมะชะ  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระสุรเจตน์ ด่านชาญจิตต์  วัดอินทร์  นนทบุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระสุธี พูลสิน  วัดโชติการาม  นนทบุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระสุกฤษฎิ์ อยู่เนียม  วัดโชติการาม  นนทบุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระครูบัณฑิตาภิวัฒน์   วัดชัยสิทธาวาส  ปทุมธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระอาเจอะ จูเปาะ  วัดชัยสิทธาวาส  ปทุมธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระปลัดธรรพ์ณธร ศิริรัตนโสตถิกุล  วัดบัวแก้วเกษร  ปทุมธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระมหาบัญญัติ รอดตุ้ม  วัดเกาะเกรียง  ปทุมธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระชัยวัฒน์ ราชอักษร  วัดเกาะเกรียง  ปทุมธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระมหาสุทธิชัย ชัยกิตติภรณ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระมหาสมเพียร หยุดรัมย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระวีรวัฒน์ เอื้ออารีย์กุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระธนาพล อนุพินิช  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระคมสันติ์ กรมขุนทด  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระบุญช่วย จันทร์เชิดวณิช  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระศิรวัฒน์ ทวีพรภูริพงศ์  วัดศรีรัตนธรรมาราม  สมุทรปราการ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระเอกพล บูรณะสมภพ  วัดจากแดง  สมุทรปราการ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระวิวัฒน์ เชื้อม่วง  วัดท้องคุ้ง  สมุทรปราการ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระเมธานันท์ หมั่นทำ  วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี  สมุทรปราการ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระพีรพล นะรินทร์  วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี  สมุทรปราการ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระเดชา โชติธราธรรม  วัดนาคูสว่างอารมณ์ราษฎร์  พระนครศรีอยุธยา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระมหาวิชชา พันมี  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระพิชญ์สิชฌ์ เล็กโสภี  วัดพิชัยสงคราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระเสถียร พระเมือง  วัดบ้านแจ้ง  พระนครศรีอยุธยา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระศักดิ์ชัย ปุ่นสกุล  วัดบ้านแจ้ง  พระนครศรีอยุธยา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระครูประภัศร์วรญาณ   วัดแก่งคอย  สระบุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระครูประโชติสรกิตติ์   วัดหนองอ่างทอง  สระบุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระครูโสภณประชากิจ   วัดกุ่มหัก  สระบุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระครูประทีปธรรมมงคล   วัดมงคลทีปาราม  สระบุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระครูโสภิตวิหารการ   วัดเขามันธรรมาราม  สระบุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระครูวิทิตอรรถการ   วัดโคกมะตูม  สระบุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระครูปิยธรรมพิศิษฏ์   วัดหาดสองแคว  สระบุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระครูคีรีวรเขต   วัดเขาลาดวนาราม  สระบุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระครูวิธานกิจโกศล   วัดซำผักแพว  สระบุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระครูวิสาลปัญญาภรณ์   วัดถ้ำโพธิสัตว์  สระบุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระครูถาวรธรรมรัตน์   วัดบ้านโป่ง  สระบุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระครูสิริสารวิสิฐ   วัดบ้านลาด  สระบุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระสุธิต เดสี  วัดบ้านลาด  สระบุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระครูปลัดคูณ งามสมชล  วัดขอนชะโงก  สระบุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระครูปลัดกิตติ์ธเนศ ธำรงค์ธนาสิทธิ์  วัดท่าคล้อใต้  สระบุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระอธิการชัยพงษ์ ธนูศร  วัดนาดี  สระบุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระสายัณต์ มาลัย  วัดแก่งคอย  สระบุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
เจ้าอธิการวรรณภพ เดชยงค์  วัดวาลุการาม  สระบุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระมหานิวัฒน์ โชติรัตนจินดา  วัดมงคลเทพประสิทธิ์  ลพบุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระชูชาติ เฉลยญาณ  วัดท่าดินดำ  ลพบุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระขัตติยา องอาจ  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระนรินทร์ ศรีสวรรค์กุล  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระดำรงค์ ยี่ศรี  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระวิชชุกร ก้องแดนไพร  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระณัฐภัทร เจริญรักษ์  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระประสงค์ ขาเหล็ก  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระถาวรศักดิ์ คีรีเมฆ  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระจิระพงษ์ เทียนพิทักษ์กุล  วัดใหม่วงเดือน  ชัยนาท 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระสอาด อินประดับ  วัดไทรงาม  เพชรบูรณ์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 669 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 7 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7