ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระราชวินยาภรณ์   วัดบุรณศิริมาตยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระปริยัติธรรมเมธี   วัดบุรณศิริมาตยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ   วัดบุรณศิริมาตยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูศรีปริยัตยาภิวัฒน์   วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูภาวนาธีรวรคุณ   วัดเพลง  กรุงเทพมหานคร 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสังฆรักษ์สามารถ วงษา  วัดตรีทศเทพ  กรุงเทพมหานคร 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาวราสะยะ วราสยานนท์  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาประยูร ตระการ  วัดประดู่ฉิมพลี  กรุงเทพมหานคร 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาอรรถพล พาระแพง  วัดนวลจันทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระกฤษณะ สายศิริ  วัดนวลจันทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระสมภพ คำภูษา  วัดนวลจันทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระพีรพัฒน์ สุกใส  วัดนวลจันทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระชวลิต ประดิษฐ์ชูสกุล  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระภิญโญ สุ่มเงิน  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระสมเกียรติ พรรัตนเมธี  วัดจันทร์ประดิษฐาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระสุรวุฒิ มาแก้ว  วัดลุ่มเจริญศรัทธา  กรุงเทพมหานคร 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระอรรถชัย ถิ่นจอหอ  วัดลุ่มเจริญศรัทธา  กรุงเทพมหานคร 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระกิตติศักดิ์ สมเสข  วัดบางไผ่  นนทบุรี 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระไพโรจน์ นาคผา  วัดไทรใหญ่  นนทบุรี 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระสุริยัน ผึ่งผาย  วัดนครอินทร์  นนทบุรี 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระธีรศักดิ์ รัตน์ศรี  วัดนครอินทร์  นนทบุรี 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระประสงค์ จันคำ  วัดนครอินทร์  นนทบุรี 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมหาทองคำ แจ้งสว่าง  วัดเปรมประชา  ปทุมธานี 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระมหาธนากร ลาภเอกอุดม  วัดเปรมประชา  ปทุมธานี 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระมหาพงษ์เทพ ล้อประเสริฐ  วัดเปรมประชา  ปทุมธานี 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระชัยยศ เพ็ชรทับทิม  วัดเปรมประชา  ปทุมธานี 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระเอนกติศักดิ์ ปิ่นทอง  วัดเปรมประชา  ปทุมธานี 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระอนุพงศ์ รุ่งแจ่ม  วัดเปรมประชา  ปทุมธานี 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระมนตรี พุ่มพยงค์  วัดเปรมประชา  ปทุมธานี 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระแงซาย หวังสุข  วัดเปรมประชา  ปทุมธานี 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระกำพลศิลป์ แซ่ลี้  วัดหงษ์ทอง  กำแพงเพชร 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระนิรุจ ปัทมวิมุติ  วัดหงษ์ทอง  กำแพงเพชร 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระมหาสมพร บุญประเสริฐ  วัดไพรสณฑ์ศักดาราม  เพชรบูรณ์ 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระครูสุธรรมวโรทัย   วัดคุ้งยาง  สุโขทัย 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระครูสุมนธรรมถาวร   วัดห้วยปลาดุก  อุตรดิตถ์ 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระพาณิชย์ แก้วกุลงาม  วัดห้วยปลาดุก  อุตรดิตถ์ 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระวัฒนพงษ์ ผู้กัน  วัดดอกไม้  อุตรดิตถ์ 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระบวรวิช ยั่งยืน  วัดวังโป่ง  อุตรดิตถ์ 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระครูสุพัฒน์ธรรมกิตติ์   วัดสันโค้ง  เชียงราย 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระอธิการสนิท นันทะเสน  วัดปางลาว  เชียงราย 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระดุษฎี ยามดีเลิศ  วัดปางลาว  เชียงราย 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระอนันต์ จันต๊ะทา  วัดโป่งผา  เชียงราย 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระมหาเตชินทร์ เตชะ  วัดห้วยไคร้หลวง  เชียงราย 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระสมบัติ ทัศนะ  วัดป่าลัน  เชียงราย 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระทศพล คำแสน  วัดพระแก้ว  เชียงราย 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระขวัญชัย เสนาน้อย  วัดปิยะพร  เชียงราย 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระประจักษ์ มาฟู  วัดสันกองพัฒนาราม  เชียงราย 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระเอกชัย ประทุมเขต  วัดร่องหวาย  เชียงราย 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระครูศรีรัตนโสภณ   วัดม่อนป่าสัก  พะเยา 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระครูวิทิตพัฒนคุณ   วัดดอนมูล  พะเยา 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระครูสาทรพัฒนาการ   วัดพระธาตุดอยคำ  พะเยา 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระครูปลัดตะวัน กันทะสอน  วัดคุ้ม  พะเยา 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระปิยฉัตร เจียรดา  วัดหนองร่มเย็น  พะเยา 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระชนะพล ทิพละ  วัดศรีไฮคำ  พะเยา 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระพิสิษฐ์ ผันแก้ว  วัดร้องเก่า  พะเยา 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระกษาปณ์ กลิ่นหอม  วัดร้องเก่า  พะเยา 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระจิรเวช แก้ววิเศษ  วัดร้องเก่า  พะเยา 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระครูสุนทรพัฒนาคม   วัดบุญเจริญ  แพร่ 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระสุวิชา จักรตอน  วัดแพร่ธรรมาราม  แพร่ 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระยุรนันท์ แซ่หาง  วัดท่าข้าม  เชียงใหม่ 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระมหาธีรพัฒน์ ตื้อกาศ  วัดหนองยางไคล  ลำพูน 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระปวรฉัตร ทิวาคำ  วัดกู่เรือง  ลำพูน 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระครูสุภัทรธรรมวุฒิ   วัดพุทธนิมิต  อุดรธานี 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระมหาสุริยา เพ็ชรสังหาร  วัดโพธิสมภรณ์  อุดรธานี 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระมหาพลประชา ประทุมชาติ  วัดบ้านค้อ  อุดรธานี 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระอธิการประสิทธิ์ แก้วหาวงษ์  วัดป่าเจริญธรรม  อุดรธานี 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระธัญวุฒิ ภูบังดาว  วัดโนนสว่าง  อุดรธานี 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระสมมา สีไก่แก้ว  วัดโนนสว่าง  อุดรธานี 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระวรวุฒิ ภูพวก  วัดโนนสว่าง  อุดรธานี 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระมหาบรรจง ภูนาภิพัฒน์  วัดท่าสะอาด  บึงกาฬ 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระสายชน เภาโพธิ์  วัดป่าวิริยะพล  สกลนคร 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระครูปลัดพิชสุกัณฑ์ ศศิสุวรรณพงศ์  วัดจอมแจ้ง  ขอนแก่น 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระครูปลัดโสภา จันทร์เพ็ง  วัดโพธิ์ทอง  ขอนแก่น 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระมหาสรายุทธ แก้วม่วง  วัดวุฒาราม  ขอนแก่น 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระอภิสิทธิ์ ปฏินังเต  วัดวุฒาราม  ขอนแก่น 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระธีระยุทธ ทัศน์จันดา  วัดวุฒาราม  ขอนแก่น 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระลพ น้อยธง  วัดสว่างวิทยาราม  ขอนแก่น 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระครูกิตติปัญญากร   วัดสว่างโนนทัน  กาฬสินธุ์ 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระวีระ แสนโคตร  วัดปทุมคงคา  กาฬสินธุ์ 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระครูถาวรกิจจารักษ์   วัดใหญ่สูงเนิน  นครราชสีมา 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระครูชัยกิจจาภินันท์   วัดใหม่ประตูชัย  นครราชสีมา 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระครูภาวนาวรานุสิฐ   วัดถ้ำเขาวง  นครราชสีมา 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระนิรันดร์ วิริยะกำแหงสกุล  วัดถ้ำเขาวง  นครราชสีมา 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระสุรแสน แก่นเสน  วัดถ้ำเขาวง  นครราชสีมา 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระสาทิตย์ คำดำ  วัดถ้ำเขาวง  นครราชสีมา 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระวิทยา ชุมภูวัง  วัดถ้ำเขาวง  นครราชสีมา 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระอธิการพนม อ้อมงาม  วัดโสกรัง  นครราชสีมา 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระอธิการสมชาย จุมพล  วัดหนองม่วง  นครราชสีมา 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระอธิการไพบูลย์ ทุสาวุธ  วัดหนองเต็ง  นครราชสีมา 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระประสาท เชิดสูงเนิน  วัดกุดจิก  นครราชสีมา 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระเสด็จ สุขสวัสดิ์  วัดโคกมะกอก  นครราชสีมา 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระบุญส่ง วรานนท์วนิช  วัดหนองเป็ดน้ำ  นครราชสีมา 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระเสริมศักดิ์ ศรีทองหลาง  วัดหนองโจด  นครราชสีมา 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระฉลอง โสนนอก  วัดโนนหญ้านาง  นครราชสีมา 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระวิภพ สวัสดิ์รักษ์  วัดศรีอัมพร  นครราชสีมา 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระไพรัตน์ นะรารัมย์  วัดกลางวังน้ำเขียว  นครราชสีมา 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระทองลี เพ็งโคตร  วัดโนนพลวง  นครราชสีมา 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระครูไพศาลชัยกิจ   วัดไพศาลพัฒนา  บุรีรัมย์ 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระครูปิยธรรมวิมล   วัดรามวราวาส  สุรินทร์ 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระมหาอภิชาติ ภาคพรม  วัดศาลาลอย  สุรินทร์ 
15-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 225 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 3 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3