ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระมหาสมมาศ หรีหร่อง  วัดสังเวชวิศยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาวิชชนันท์ ศรีจันทภาวินทร์  วัดอนงคาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาธงชัย สงวนเรือง  วัดครุฑ  กรุงเทพมหานคร 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระประยงค์ เข็มปัญญา  วัดตะล่อม  กรุงเทพมหานคร 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสามัคคี บุตรโคต  วัดละหาร  นนทบุรี 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระอธิการเสือ สถิตยะบุตร์  วัดดอนไผ่ใหญ่  สิงห์บุรี 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสมพงษ์ สุทัศน์  วัดวรนาถบรรพต  นครสวรรค์ 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวชิรสารนิวิฐ   วัดบึงสำราญน้อย  กำแพงเพชร 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระอธิการธงชัย สายคำตั้ง  วัดจงจิตสามัคคีธรรม  เพชรบูรณ์ 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระวินัย พรายพรึก  วัดศิริมงคล  เพชรบูรณ์ 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระครูใบฎีกาธนวัฒน์ ทาทำ  วัดปัญญาวุธาราม  เชียงใหม่ 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาปุณน์สมบัติ บุญเรือง  วัดเจดีย์หลวง  เชียงใหม่ 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระเจริญศักดิ์ รัศมีรัตน์  วัดเจดีย์หลวง  เชียงใหม่ 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระแทนไทย อินอิว  วัดมงคลเกษม  เชียงใหม่ 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระประสาน มัทราช  วัดสว่างไพบูลย์  เชียงใหม่ 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระนคร คำสว่าง  วัดป่าผักบุ้ง  อุดรธานี 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระครูอุดมธรรมสุนทร   วัดป่าอุดมสมพร  สกลนคร 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระจเร เพ็ญสุข  วัดป่าอุดมสมพร  สกลนคร 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระครูวินัยธรกันหา พอสินธ์  วัดอรัญญิกาวาส  สกลนคร 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระหาญชัย แก้วคำแสน  วัดอรัญญิกาวาส  สกลนคร 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระวัชรชาญ พึ่งประโคน  วัดขุนพรหมดำริ  มหาสารคาม 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระวัฒนา เลวัลย์  วัดหนองป่าพง  อุบลราชธานี 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระอุกฤษ ใจมา  วัดหนองป่าพง  อุบลราชธานี 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระวินัย จันทร์มลต์  วัดหนองป่าพง  อุบลราชธานี 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระครูวิชิตวรเขต   วัดศรีสะอาด  นครพนม 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระปัญญ์ชยธร บุญทวีโกศลวัตร  วัดเกาะแก้วอัมพวัน  นครพนม 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระสุบิน สถิตดำรงสกุล  วัดสุภารมณ์  นครพนม 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระสมุห์ธนธรณ์ ไชยสุริยงค์  วัดสุมังคลาราม  ยโสธร 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระวีรยุทธ นามฮุง  วัดทรายทองวนาราม  ยโสธร 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระเสถียร เพิ่มกุล  วัดศรีปุญญนิมิตร  อำนาจเจริญ 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระเดชฤทธิ์ ถีระพันธ์  วัดนาอุดม  อำนาจเจริญ 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระมหาวรวุฒิ จำพงษ์  วัดคีรีวันต์  นครราชสีมา 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระอุเทน ครุฑประโคน  วัดทุ่งโพธิ์  บุรีรัมย์ 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระมหาสมศักดิ์ เดชพระธรรม  วัดเก่าโบราณ  ชลบุรี 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระมหาประภาส ทองทา  วัดเก่าโบราณ  ชลบุรี 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระอมรินทร์ มาลัยลอย  วัดกรอกยายชา  ระยอง 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระครูไพโรจน์สุวรรณคุณ   วัดเขาน้อย  สุพรรณบุรี 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระคมสัน พืชผล  วัดเขาน้อย  สุพรรณบุรี 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระอธิการสาธิต อินทนะ  วัดท่าฟืน  สุพรรณบุรี 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระสุรชล โชติคะโม  วัดป่าโป่งกระทิง  ราชบุรี 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
สามเณรศิริราช ดอนหา  วัดโพธิ์กลาง  ขอนแก่น 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
สามเณรกัญญ์ชิษณุพงศ์ ทามนตรี  วัดเกาะแก้วอัมพวัน  นครพนม 
15-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระบุญชื่น แจ้งสัจจา  วัดป่าสุทธาวาส  สกลนคร 
15-7-63 
ผ่าน 
ลาว  
44 
พระศุภชาติ ภูลวรรณ  วัดป่าสุทธาวาส  สกลนคร 
15-7-63 
ผ่าน 
ลาว  
45 
พระชมใจ มะอินทร์  วัดป่าสุทธาวาส  สกลนคร 
15-7-63 
ผ่าน 
ลาว  
46 
พระษัษฐพรรษ เตื่อยสีชัง  วัดป่าสุทธาวาส  สกลนคร 
15-7-63 
ผ่าน 
ลาว  
47 
พระชัยยันต์ ปลุกใจ  วัดป่าสุทธาวาส  สกลนคร 
15-7-63 
ผ่าน 
ลาว  
48 
พระทองสุก แก่นโส  วัดป่าสุทธาวาส  สกลนคร 
15-7-63 
ผ่าน 
ลาว  
พระสมศักดิ์ ศาสนะ  วัดครุฑ  กรุงเทพมหานคร 
15-7-63 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางไม่ลงนามที่แบบฟอร์มขออนุญาต  
พระจักรพงษ์ ภูมิสะอาด  วัดศรีธรรมาราม  ยโสธร 
15-7-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
รวมทั้งหมด : 50 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 1 หน้า
เลือกหน้าที่ 1