ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูปรีชาวุฒิกร   วัดบางบอน  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ   วัดปลูกศรัทธา  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูธำรงวงศ์วิสุทธิ์   วัดสุทธิสะอาด  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระวิชัย เย็นแจ้งกิจ  วัดสุทธิสะอาด  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระปลัดเกษม จรพรมราช  วัดนางนอง  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาวิชาญ เลี่ยวเส็ง  วัดนางนอง  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสุทัศน์ เฉียบแหลม  วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาเอกลักษณ์ เวชกามา  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาชัยวัฒน์ ใจดี  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระเมธี นิ่มนวล  วัดลานบุญ  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระเอกสิงห์ เอกเมฆ  วัดโพธิ์พุฒตาล  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระสุนัน วันชัยวิวัฒน์  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระเตียง เจริญชัย  วัดลุ่มเจริญศรัทธา  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระสุทัศวัฒน์ หนุนสุวัฒนกุล  วัดลุ่มเจริญศรัทธา  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระวรวุฒิ มานันท์  วัดบุญรอดธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมนวรรธน์ สุกใส  วัดบุญรอดธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระสมพร แซ่โค้ว  วัดบุญรอดธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระนันทวิริยาภรณ์ นุ่มโพธิ์  วัดใหญ่สว่างอารมณ์  นนทบุรี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระครูปลัดไพรินทร์ ศิริสวัสดิ์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระมหาสุรศักดิ์ โพธิ์เงิน  วัดแคนอก  นนทบุรี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระธนภัทร ชาวิลัย  วัดอุบลวนาราม  นนทบุรี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระคำรณ ปานพันธ์  วัดอุบลวนาราม  นนทบุรี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมหาทวี โพธิ์ตาด  วัดพุทธปัญญา  นนทบุรี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระเชื่อม หาญสายพา  วัดพุทธปัญญา  นนทบุรี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระสุธา ช่วยวิเศษ  วัดพุทธปัญญา  นนทบุรี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระทิวากร เกตุวัตร  วัดพุทธปัญญา  นนทบุรี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระวิชาญศิลป์ กันหามาลา  วัดพุทธปัญญา  นนทบุรี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระรณชัย โม่งประนิตย์  วัดพุทธปัญญา  นนทบุรี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระอัยยรัช แก้วจินดา  วัดพุทธปัญญา  นนทบุรี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระนิคม ธาตุไพบูลย์  วัดพุทธปัญญา  นนทบุรี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระทินกร พึ่งนุ่ม  วัดเกดประยงค์ เล็ก ตั้งตรงจิตร  นนทบุรี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระณรงค์ชาญ ธานีสัตย์  วัดเชิงเลน  นนทบุรี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระมหาพัฒนา แก้วพิลา  วัดเชิงเลน  นนทบุรี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระอธิการวันชัย กลพินิจ  วัดชัยมังคลาราม  ปทุมธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระอธิการยุทธนา สมวงษา  วัดมงคลรัตน์  ปทุมธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระวิสูตร บุญชู  วัดมงคลรัตน์  ปทุมธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระอธิการสมบูรณ์ บุญศรี  วัดพืชอุดม  ปทุมธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระกิตติพัฒน์ ธงสถาพรวัฒนา  วัดพืชอุดม  ปทุมธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระเปลื้อง งามแพง  วัดพืชอุดม  ปทุมธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระสุเทพ บุญชัยศรี  วัดดอนใหญ่  ปทุมธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระสมเกียรติ เครื่องโค  วัดนาป่าพง  ปทุมธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระณรงค์ชัย ภูพวง  วัดนาป่าพง  ปทุมธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระครูสังฆรักษ์ชัยสิทธิ์ แสงดีแน่  วัดศิริเสาธง  สมุทรปราการ 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระปลัดเพทาย พร้อมมูล  วัดแค  สมุทรปราการ 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระสมาน เติมบุญ  วัดคู่สร้าง  สมุทรปราการ 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระจาตุรันต์ ดาแว่น  วัดจรเข้ใหญ่  สมุทรปราการ 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระจักรายุทธ กลิ่นพวง  วัดจรเข้ใหญ่  สมุทรปราการ 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระนิกรณ์ ถาวร  วัดป่าสุขใจ  สมุทรปราการ 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระครูสังฆรักษ์สายัณห์ ตรัยรัตนมงคล  วัดทางกลาง  พระนครศรีอยุธยา 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระครูสุวรรณกิจสุนทร   วัดทองเลื่อน  อ่างทอง 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระธนูศิลป์ จ้อยขำ  วัดทำนบ  อ่างทอง 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระมหาพิเชล สุริยะ  วัดพัชรบรรพตวราราม  สระบุรี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระมหาวันชัย รักกลิ่น  วัดไทรใต้  นครสวรรค์ 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระปลัดศิริชัย วิลัยเลิศ  วัดมหาธาตุ  เพชรบูรณ์ 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระมหาชีวิน พุทธา  วัดมหาธาตุ  เพชรบูรณ์ 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระมหาวีระพล หอมดอก  วัดมหาธาตุ  เพชรบูรณ์ 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระลิขิต ฝอยทอง  วัดขามเรียง  เพชรบูรณ์ 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระศุกวัฒน์ พิศพรม  วัดไพรสณฑ์ศักดาราม  เพชรบูรณ์ 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระอธิการสองเมือง แก้วยศ  วัดดอยโตน  ตาก 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระสามศร เครือแปง  วัดม่อนจำศีล  ลำปาง 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระธันวา แซ่ว่าง  วัดม่อนจำศีล  ลำปาง 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระสุพจน์ มุมขาว  วัดป่าแงะเมืองชุม  เชียงราย 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระไพรินทร์ มณีวรรณ์  วัดถ้ำปุ่ม  เชียงราย 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระอธิการหนึ่ง ขุนมิน  วัดทุ่งเย็น  พะเยา 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระพุฒิสรรค์ ไชยคำ  วัดศรีดอนมูล  พะเยา 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระวิชัย วงศ์ไชย  วัดพระธาตุแสงแก้วมงคล  พะเยา 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระครูวิทิตพิพัฒนาภรณ์   วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี  แพร่ 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระยอดชาย ผิวเพชร  วัดบ้านแปะ  เชียงใหม่ 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระอธิราช วรีฤทธิ์  วัดถ้ำผาบิ้ง  เลย 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระนวพล นาวาสิทธิ์  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระสุริยา คำมงคุณ  วัดประชาสรรค์  เลย 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระดำรงเดช รักษ์จรรยาวงศ์  วัดป่าม่วงไข่  เลย 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระเดชาธิวัฒน์ ทีน้อย  วัดป่าดงบ่อเหล็ก  เลย 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระศราวุธ สั้นจันดา  วัดพุทธเมตตา  เลย 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระชลนพ พาระตะ  วัดพุทธเมตตา  เลย 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระอธิการพนมเทียน แก้วดวงสี  วัดป่าภูน้อย  หนองบัวลำภู 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระจำเริญ แสงดี  วัดป่าภูน้อย  หนองบัวลำภู 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระมงคลชัย โคตรชมภู  วัดป่าภูน้อย  หนองบัวลำภู 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระอธิการอภิชาติ ธรรมชาติ  วัดถ้ำผาโขง  หนองบัวลำภู 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระมนเทียน สุทธิแสน  วัดถ้ำผาโขง  หนองบัวลำภู 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระครูบริหารวัฒนกิจ   วัดป่าสุมนามัย  ขอนแก่น 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระสำราญ นามพรมมา  วัดป่าธรรมอุทยาน  ขอนแก่น 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระภาณุพงศ์ รักษา  วัดชัยศรี  ขอนแก่น 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระสมพงษ์ บุตรวงษ์  วัดป่าชัยวารินทร์  ขอนแก่น 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระนพรัตน์ ขันขวา  วัดป่าภูเขาดิน  ขอนแก่น 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระสมุห์ประกิต โพธิ์ทอง  วัดป่าหนองหมู  มหาสารคาม 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระกฤษณ เนาชารี  วัดป่าบะหลวง  มหาสารคาม 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระครูสุตประภัศรคุณ   วัดนาฬิกาวาส  อุบลราชธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระครูคัมภีรธรรมวัตร   วัดตำแย  อุบลราชธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระสมุห์นัฐพล เหมศิริ  วัดทองนพคุณ  อุบลราชธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
เจ้าอธิการสมปอง บัวแก้ว  วัดดอนสว่าง  อุบลราชธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
เจ้าอธิการณัฐพล วงษ์ศรีกุล  วัดหัวสะพาน  อุบลราชธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระอธิการสาลี ราชปัญญา  วัดป่าทุ่งศรีอุดม  อุบลราชธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระอธิการวินัย วงศ์ธนู  วัดป่าหนองไฮเจริญธรรม  อุบลราชธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระอธิการตะวัน บุญเพชร  วัดวังดู่ทรงธรรม  อุบลราชธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระมหาวินิต วิเวก  วัดหนองโพด  อุบลราชธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระมหาเสถียร ทัพแสง  วัดนาเจริญ  อุบลราชธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระมหาพงษ์ศักดิ์ รองทอง  วัดแสงน้อย  อุบลราชธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระมหาสัมฤทธิ์ เหมาะสม  วัดบ้านค้อ  อุบลราชธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระมหาสุวัฒน์ คงยืน  วัดปากน้ำ  อุบลราชธานี 
15-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 222 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 3 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3