ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูโกศลศาสนบัณฑิต   วัดเรไร  กรุงเทพมหานคร 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูโสภณขันติคุณ   วัดลาดบัวขาว  กรุงเทพมหานคร 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระวีระเดช รัศมีประภามณฑล  วัดลาดบัวขาว  กรุงเทพมหานคร 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูโสภณพิหารกิจ   วัดกระทุ่ม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสังฆรักษ์สมชาย แก้วกูล  วัดกระทุ่ม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระเกียรติศักดิ์ มังกรแก้ว  วัดกระทุ่ม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระไชยสิทธิ์ นันทจักร์  วัดกระทุ่ม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดกิตติพล พุทธวงษา  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสังฆรักษ์สมจิตร วิเศษวุฒิ  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาธเนศร์ รามางกูร  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหาสมยศ สุขกาย  วัดกก  กรุงเทพมหานคร 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาสมชัย จั้นพลแสน  วัดวิมุตยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระภานุวัฒน์ ปามาทา  วัดใหม่พิเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระพงษ์ศักดิ์ โพธิ์จุมพล  วัดราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระอดุลเดช อ่ำคำสงฆ์  วัดมงคลวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระพงค์ศักดิ์ จันทนาม  วัดอมรทายิการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระภณ วงศ์สุพรรณ  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระวัฒนา กลอนดอน  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระเทพพิทักษ์ พื้นทอง  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระวรุต นักลำ  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระครูนนทวีราภรณ์   วัดบางบัวทอง  นนทบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระครูวิสุทธิ์ศรัทธาคุณ   วัดสาลีโขภิตาราม  นนทบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมหากิตติกร อุดมเดชาพัฒน์  วัดบางระโหง  นนทบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระพรพลชัย โสดา  วัดบัวขวัญ  นนทบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระครูปทุมธรรมโชติ   วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  ปทุมธานี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระครูสุตธรรมานุโยค   วัดชินวราราม  ปทุมธานี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระปลัดประสิทธิ์ ง่างาม  วัดชินวราราม  ปทุมธานี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระครูธรรมธรฐิติศักดิ์ อุ่นเสนา  วัดทวีการะอนันต์  ปทุมธานี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระอธิการสุพจน์ อินทะชัย  วัดบางเดื่อ  ปทุมธานี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระมหาถาวร จิตรกระเนตร  วัดบางหลวง  ปทุมธานี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระสมคิด เกิดเพ็ชร์  วัดตลาดเหนือ  ปทุมธานี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระสุรินทร์ เขมาสิทธิ์  วัดน้ำวน  ปทุมธานี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระบุญเสริม จันทร์รักงาม  วัดน้ำวน  ปทุมธานี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระมนตรี มุงคุณคำซาว  วัดน้ำวน  ปทุมธานี 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระครูวิธานสังฆกิจโกศล   วัดสลุด  สมุทรปราการ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระปัญญา สุวรรณวงศ์  วัดสลุด  สมุทรปราการ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระณรงค์ฤทธิ์ สุวรรณวงศ์  วัดสลุด  สมุทรปราการ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระมนตรี เมืองจันทร์  วัดสลุด  สมุทรปราการ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระภาณุพงษ์ แสงศรี  วัดสลุด  สมุทรปราการ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระป้องรัฏฐ์ สงวนวงศ์  วัดบางพลีใหญ่ใน  สมุทรปราการ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระเอกไชยชาญ จันทร์ประเสริฐ  วัดบางพลีใหญ่ใน  สมุทรปราการ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระครูใบฎีกานัฐพล ใหลสกุล  วัดสบสวรรค์  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระสมุห์สุชิน สมบุญเสริม  วัดโบสถ์สมพรชัย  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระสุทธิพัฒน์ วิธูเรณี  วัดโบสถ์สมพรชัย  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระอธิการเสน่ห์ ผลนาค  วัดช้างใหญ่  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระอธิการพรณรงค์ อ่อนโยน  วัดม่วง  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระมหาวรวุฒิ พงษ์นิมิตร  วัดไม้ตราสมาชิการาม  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระวราวุฒิ สุขสุแพทย์  วัดไม้ตราสมาชิการาม  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระมาโนช นิลแก้ว  วัดไม้ตราสมาชิการาม  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระสมุห์หม่อง พลบำรุง  วัดชัยมงคล  อ่างทอง 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระณัฐวุฒิ วิศรียา  วัดชัยมงคล  อ่างทอง 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระณัฐวัฒน์ สุขสำราญ  วัดนครสวรรค์  นครสวรรค์ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระทัศนัย สุพานิช  วัดนครสวรรค์  นครสวรรค์ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระมงคล ครุฑฉ่ำ  วัดนครสวรรค์  นครสวรรค์ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระชาญชัย นามสง่า  วัดหนองนกชุม  กำแพงเพชร 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระครูพัชรคณาภิรักษ์   วัดโคกมน  เพชรบูรณ์ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระจิรโรจน์ บัวสมบุญ  วัดโคกมน  เพชรบูรณ์ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระครูสังฆรักษ์บุญส่ง จิตต์วารินทร์  วัดเขาแร่ในพระสังฆราชูปถัมภ์  สุโขทัย 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระกฤชณภัทร ประทุมศรี  วัดกำแพงงาม  สุโขทัย 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระอธิการทัศน์ กลิ่นหอม  วัดไผ่สว่างสามัคคีธรรม  อุตรดิตถ์ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระเจริญ ยอดคง  วัดไผ่สว่างสามัคคีธรรม  อุตรดิตถ์ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระมหานิยม พันธ์โนฤทธิ์  วัดคลองโพธิ์  อุตรดิตถ์ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระวิสูตร ปิ่นมณี  วัดเหล่าป่าสา  อุตรดิตถ์ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระมานิตย์ ดีประสงค์  วัดต้นตาล  อุตรดิตถ์ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระทวีศักดิ์ มากคล้าย  วัดคุ้งตะเภา  อุตรดิตถ์ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระธนาเดช ชื่นอุระ  วัดม่อนหินขาว  อุตรดิตถ์ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระสมจิตร พรมราช  วัดวังโป่ง  อุตรดิตถ์ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระมหาอิทธิศักดิ์ คำพาลักษณ์  วัดมณีบรรพต  ตาก 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระครูสังวรศีลคุณ   วัดพุทธบาทสุทธาวาส  ลำปาง 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระปัญญา รักษา  วัดพุทธบาทสุทธาวาส  ลำปาง 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระกิตติเชษฐ์ เปรมสกุล  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระมหาศรายุทธ ตุ่นฝั้น  วัดหล่ายทุ่ง  ลำปาง 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระสิริวัฒโนดม   วัดบ้านเหล่า  เชียงราย 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระไพศาลประชาทร   วัดห้วยปลากั้ง  เชียงราย 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระครูพิพิธธรรมสาทร   วัดป่าแงะเมืองชุม  เชียงราย 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระครูสุธีวรกิจ   วัดพระสิงห์  เชียงราย 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระครูพิธานพิพัฒนคุณ   วัดพนาลัยเกษม  เชียงราย 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระครูวิมลศิลปกิจ   วัดพนาลัยเกษม  เชียงราย 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระครูรัตนชัยคุณ   วัดราษฎร์ชุมพล  เชียงราย 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระอนุสิทธิ์ เทพจักร์  วัดพระแก้ว  เชียงราย 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระประสิทธิ์ เกียรติพิโรดม  วัดฝั่งหมิ่น  เชียงราย 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระมาโนช พรหมโชติ  วัดพุทธอุทยาน  เชียงราย 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระอนุสรณ์ เข็มอนุสุข  วัดพระธาตุชัยมงคล  เชียงราย 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระพิทักษ์ วันติยา  วัดหลวงราษฎร์เจริญธรรม  เชียงราย 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระบุญชู ศรีเพชร  วัดเขาวงมหาวัน  เชียงราย 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระครูปิยธรรมถาวร   วัดปางมดแดง  พะเยา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระครูโสภณจิตตานุรักษ์   วัดรัตนวนาราม  พะเยา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระครูสุทธิญาณโสภณ   วัดดอยหลวง  พะเยา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระณรงค์ฤทธิ์ ไชยชุมภู  วัดดอยหลวง  พะเยา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระศิริชัย ศรีแก้วใส  วัดอนาลโยทิพยาราม  พะเยา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระครูสมุห์ทรงพล อิ่นโดด  วัดทุ่งโห้งเหนือ  แพร่ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระหล้า ปัญญาทอง  วัดทุ่งโห้งเหนือ  แพร่ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระจุลจักร จักรบุตร  วัดทุ่งโห้งเหนือ  แพร่ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระธรรมรัตน์ พิพัฒน์คุณาพร  วัดทุ่งโห้งเหนือ  แพร่ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระชนะกิจ สุขจิน  วัดทุ่งโห้งเหนือ  แพร่ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระอธิการเลย ร่องพืช  วัดดอนแก้ว  แพร่ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระอธิการณรงค์ ข้ามสี่  วัดผาลายคำ  แพร่ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระอธิการมงคล อุตส่าห์  วัดหนองช้างน้ำ  แพร่ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระสุทัศน์ บัวระเพ็ชร  วัดพงษ์ชัย  แพร่ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระประเสริฐ อาศัยญาติ  วัดพงษ์สุนันท์  แพร่ 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 396 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 4 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4