ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูสุนทรจริยโกศล   วัดราชนัดดาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาแสง คงแก้ว  วัดราชนัดดาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดจินตศักดิ์ บูรณเหตุ  วัดใต้  กรุงเทพมหานคร 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูธรรมธรอานนท์ ช้างแรงการ  วัดทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสังฆกิจจาทร ปทุมวงศ์  วัดแสนสุข  กรุงเทพมหานคร 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหากฤษณพงษ์ กาญจนพันธ์  วัดแสนสุข  กรุงเทพมหานคร 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสมุห์ธนินทร ภูเก้าล้วน  วัดบวรมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาเนธิทรรศน์ ลายคำ  วัดไตรมิตรวิทยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสมจิต วงษ์โท  วัดหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาสันติภาพ ธูปหอม  วัดธรรมคุณาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหากำจัด พวกดอนเค็ง  วัดประชาระบือธรรม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาพูนสวัสดิ์ แซ่กอ  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระบุญธรรม กันทะมัง  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระนพรัตน์ พลอยจิ๋ว  วัดหลวงพ่อโอภาสี  กรุงเทพมหานคร 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระนิยม สุขมณี  วัดประสาทบุญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระสุจินต์ อโนนาม  วัดมหรรณพาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระปรีชา ถาวร  วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต  กรุงเทพมหานคร 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระปัญญาวุฒิ พุ่มไสว  วัดเทพากร  กรุงเทพมหานคร 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระบรรลือ คำพาลา  วัดไก่เตี้ย  กรุงเทพมหานคร 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระสิทธิรัตน์ อยู่เล็ก  วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระทรงวิทย์ วรรณนุรักษ์  วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระธงชัย ธีระประโภชน์ภาณุ  วัดหนัง  กรุงเทพมหานคร 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระกฤชณัท ดวงแก้วงาม  วัดหนัง  กรุงเทพมหานคร 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระเรืองสินธุ์ ภูพวก  วัดหนัง  กรุงเทพมหานคร 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระอริยะ นาคเกิด  วัดหนัง  กรุงเทพมหานคร 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระสุพจน์ ด้วงอุส่าห์  วัดหนัง  กรุงเทพมหานคร 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระครูวิวิธกาญจนคุณ   วัดปากคลองพระอุดม  นนทบุรี 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระครูวินัยธรวิชัย ชื่นแสงจันทร์  วัดปากคลองพระอุดม  นนทบุรี 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระยวี หงษ์หา  วัดปากคลองพระอุดม  นนทบุรี 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระสมุห์ฐิติศักดิ์ วัดสุริวงค์  วัดท่าบันเทิงธรรม  นนทบุรี 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระวิชัย แซ่โก  วัดศรีรัตนาราม  นนทบุรี 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระครูกิตติปทุมากร   วัดป่าคลอง ๑๑  ปทุมธานี 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระกรกฏ โอภาสเจริญมงคล  วัดคลองแอนพัฒนาราม  ปทุมธานี 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระกันติทัต สุนทรินทร  วัดปัญญานันทาราม  ปทุมธานี 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระอินทร์ธิเดช ปานวันนะ  วัดบุญบางสิงห์  ปทุมธานี 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระครูวิมลศุภการ   วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระใบฎีกาพรพิทักษ์ พุ่มโพธิ์  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระมหาวิสุทธิ์ พุ่มโพธิ์  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระมหาวรจักร คำชัย  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระมหาธนชาติ คัมภรานนท์  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระสำราญ ทองเปรม  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระวินิตย์ การะเกตุ  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระมะลิ ท้วมประเสริฐ  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระวินัย จูใจบุญ  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระสมพงษ์ คล้ายสมจิตร์  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระประสิทธิ์ เนื้อนิ่ม  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระอรุณ รุ่งเรือง  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระชาญ จ้อนแจง  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระพัทยา บาลี  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระปิติพร ขันธนันท์  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระปัญญาเลิศ ขำศรีพันธุ์  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระอดิศักดิ์ พันธุ์สัมฤทธิ์  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระสมานพรรณ มารศรี  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระชลัมย์ วรนุช  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระพลวัฒน์ เงินยวง  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระสุวรรณ จารีรักษ์  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระรุ่ง ทรัพย์มะณี  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระอนุชา จูสนิท  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระอภิชาต ประสิทธิ์  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระภูริ ศรีมาศ  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระมหารัชมังค์ มณี  วัดพุทธภาวนาราม  สมุทรปราการ 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระอนันต์ ศาสตร์ศิลป์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระปริญญา สมานจิตร  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระธนาชัย มาสมภพ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระเทวิน เผือกโฉลง  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระพรหมพร เลิศพัฒนะวงศ์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระโอฬาร ช่างไม้  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระวรพล ประดิษฐเวคิน  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระพงศธร บุญถนอม  วัดศรีเทพนิมิตวราราม  สระบุรี 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระครูพิศิษฏ์โชติธรรม   วัดรางจรเข้  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระครูรัตนกิจจารักษ์   วัดโคก  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระครูโกศลธรรมวงศ์   วัดตองปุ  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระมหาเทพอาทิตย์ แซ่แต้  วัดตองปุ  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระสมุห์สุจิต เอี่ยมอากาศ  วัดอินทาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระอธิการชัชวาล แซ่พัว  วัดแค  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระอธิการพรสรวง หวังดี  วัดขนอน  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระมหาเสถียร เกษาชาติ  วัดเจดีย์แดง  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระสมเจตน์ โต๊ะสัมฤทธิ์  วัดบ้านแจ้ง  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระอานนท์ พัฒนากิตติพิทยา  วัดบ้านแจ้ง  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระเสนาะ งามจัด  วัดสะแก  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระณัฐวัชช์ ศรีสมเพ็ชร  วัดสะแก  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระเทวฤทธิ์ ทองแววศรี  วัดสะแก  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระชาญชัย บุญเลี้ยง  วัดสะแก  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระรัตนชัย ใจทับทิม  วัดสะแก  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระวันชาติ จำแนกวุธ  วัดสะแก  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระมหายศวัจน์ วสุโชติพงค์  วัดตาลเอน  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระมหาจักรพันธ์ วาทะวิจิตรกุล  วัดตาลเอน  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระต้นหอม ใจตรง  วัดตาลเอน  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระสลิด จูหลาย  วัดตาลเอน  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระนิติกร ไชยมาศ  วัดตาลเอน  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระหาญณรงค์ คดีธรรม  วัดตาลเอน  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระกิตติภพ ปั้นดำ  วัดตาลเอน  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระสรวิชญ์ มฤคานนท์  วัดตาลเอน  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระเสกสรร ผมประทุม  วัดตาลเอน  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระสุรชาติ ภู่ระหงษ์  วัดตาลเอน  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระยอดชาย แสงจันทร์  วัดตาลเอน  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระพนมกร อู่แก้ว  วัดตาลเอน  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระพิชิตชัย ธูปบูชากร  วัดตาลเอน  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระสถิตย์ วรรณมุข  วัดตาลเอน  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระสนชัย รัตนะธรรม  วัดตาลเอน  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 488 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 5 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5