ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101  
พระบุญเชือน แทนคำ  วัดหลวงสุมังคลาราม  ศรีสะเกษ 
1-1-51 
ผ่าน 
-  
102  
พระวัฒนา วันคาร  วัดหลวงสุมังคลาราม  ศรีสะเกษ  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
103  
พระวิมล สาระการ  วัดหลวงสุมังคลาราม  ศรีสะเกษ  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
104  
พระจันโทปมาจารย์  วัดศรีวิชัย  นครพนม  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
105  
พระครูไพศาลธรรมมงคล  วัดศรีวิชัย  นครพนม  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
106  
พระปลัดอุดร ดีบุดชา  วัดศรีวิชัย  นครพนม  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
107  
พระนิพนธ์ ธรรมจันทร์  วัดป่าโนนแพง  นครพนม  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
108  
พระมหาจำเนียร กันยาญาติ  วัดบูรพารามใต้  ยโสธร 
1-1-51 
ผ่าน 
-  
109  
พระสุดใจ โมกไม้  วัดศรีมงคลเหนือ  มุกดาหาร  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
110  
พระประหยัด ธาระพันธ์  วัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์  มุกดาหาร  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
111  
พระครูอุดมสุทธิคุณ  วัดชีวึก  นครราชสีมา  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
112  
พระมหาเพชร หว่าจังหรีด  วัดครบุรี  นครราชสีมา  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
113  
พระอธิการวิเชียร ใหญ่เลิศ  วัดอิสาณ  บุรีรัมย์  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
114  
พระมหาเสริม ชาติบัวใหญ่  วัดหงส์ทอง  ชัยภูมิ  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
115  
พระคำหมุน หาญรบ  วัดเทพบุตรบรรพต  ชัยภูมิ 
1-1-51 
ผ่าน 
-  
116  
พระเฉลิม คุ้มโนนคร้อ  วัดวังตะเฆ่  ชัยภูมิ  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
117  
พระบุญเพ้ง แซ่แต้  วัดอาพืด  สุรินทร์  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
118  
พระขวัญชัย ขวัญพราย  วัดอาพืด  สุรินทร์  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
119  
พระนิยม สุขมณี  วัดอาพืด  สุรินทร์  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
120  
พระวิชาญ รอดทองแดง  วัดนครธรรม  สระแก้ว  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
121  
พระครูอดุลบุญญากร  วัดปทุมาวาส  ระยอง  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
122  
พระครูสังฆรักษ์ประสิทธิ์ เที่ยงธรรม  วัดเภตราสุขารมย์  ระยอง  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
123  
พระสมุห์ผัด วิลัยพันธ์  วัดปกรณ์ธรรมาราม  ระยอง  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
124  
พระมหาบุญแก้ว อินละวงศ์  วัดลุ่ม  ระยอง  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
125  
พระมหาสมภพ เร่งร้อน  วัดชากขุนวิเศษ  ระยอง  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
126  
พระมหาสมชาย ชลาศัยสวัสดิ์  วัดมาบจันทร์  ระยอง  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
127  
พระมหาสุนทร ผ่องโพธิ์  วัดนาตาขวัญ  ระยอง 
1-1-51 
ผ่าน 
-  
128  
พระสมบูรณ์ บุญประกอบ  วัดมาบจันทร์  ระยอง  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
129  
พระนิเวศน์ อัตถจินต์  วัดชากขุนวิเศษ  ระยอง  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
130  
พระครูวิบูลสิริธรรม  วัดตุ๊กตา  นครปฐม  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
131  
พระครูวิชัยวรคุณ  วัดทุ่งพิชัย  นครปฐม  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
132  
พระครูภาวนาวิมล  วัดสระกะเทียม  นครปฐม  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
133  
พระครูพิทักษ์เจติยานุกิจ  วัดพระปฐมเจดีย์  นครปฐม  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
134  
พระใบฎีกาสุชิน แสงเพชร  วัดพุทธธรรมรังสี  นครปฐม  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
135  
พระเสฏฐวุฒิ กุ่ยฮวยเตี่ย  วัดลาดหญ้าไทร  นครปฐม  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
136  
พระวิทาง อติเศรษฐพงศ์  วัดพระปฐมเจดีย์  นครปฐม  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
137  
พระครูสุนทรสีลสัมบัน  วัดบ้านกร่าง  สุพรรณบุรี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
138  
พระสมุห์อุทัย หงส์เวียงจันทร์  วัดเขากำแพง  สุพรรณบุรี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
139  
พระมหารัตนโชติ ญาณปัญญา  วัดเขากำแพง  สุพรรณบุรี 
1-1-51 
ผ่าน 
-  
140  
พระวิฑูร ยศวิชัย  วัดเขากำแพง  สุพรรณบุรี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
141  
พระนิวัติ หนูเสน  วัดสกุณปักษี  สุพรรณบุรี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
142  
พระปรีชา โพธิ์ศรีทอง  วัดวังเย็น  กาญจนบุรี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
143  
พระพิสิทธิ์ โภชนา  วัดคลองตันราษฎร์บำรุง  สมุทรสาคร  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
144  
พระครูนิวิฐธรรมาภรณ์  วัดท่าเรือ  ราชบุรี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
145  
พระภพ สุนทรภัค  วัดคูหาสวรรค์  ราชบุรี 
1-1-51 
ผ่าน 
-  
146  
พระพรชัย อินทรเสนีย์  วัดหุบกระทิง  ราชบุรี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
147  
พระสุวัฒน์ หิริกูล  วัดตาลปากลัด  ราชบุรี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
148  
พระมานพ ทองวิลัย  วัดบัวงาม  ราชบุรี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
149  
พระครูวัชรินทขีลารักษ์  วัดเขื่อนเพชร  เพชรบุรี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
150  
พระวินัยธรเจิม กิจเกตุ  วัดเจริญศรีมณีผล  เพชรบุรี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
151  
พระสุเทพ วังแก้วหิรัญ  วัดบุษยะบรรพต  ประจวบคีรีขันธ์  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
152  
พระมหาภัครวัฒน์ ภูลายยาว  วัดอนุภาษกฤษฎาราม  ภูเก็ต 
1-1-51 
ผ่าน 
-  
153  
พระเสกสรร บุญทองขาว  วัดอนุภาษกฤษฎาราม  ภูเก็ต  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
154  
พระโมฮันปราสาท คาดาล  วัดอนุภาษกฤษฎาราม  ภูเก็ต  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
155  
พระมันบาฮาดูร เชตรี  วัดอนุภาษกฤษฎาราม  ภูเก็ต  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
156  
พระไพรัช ละลอย  วัดเทพวนาราม  ภูเก็ต  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
157  
พระวิเวก เมืองจำ  วัดสุวรรณคีรีเขต  ภูเก็ต  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
158  
พระนิคม สิทธิเดช  วัดขจรรังสรรค์  ภูเก็ต 
1-1-51 
ผ่าน 
-  
159  
พระชูศักดิ์ เจดีวงศ์  วัดแหลมสัก  กระบี่  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
160  
พระครูปลัดสมพร อินทรัศมี  วัดคลองแห  สงขลา  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
161  
พระครูใบฎีกาชัยยุทธ์ ไกรว่อง  วัดผาสุกาวาส  สงขลา 
1-1-51 
ผ่าน 
-  
162  
พระมหาวิชาญ กำเหนิดกลับ  วัดภูตบรรพต  สงขลา  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
163  
พระไชยันต์ บุญเผือก  วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร  สงขลา  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
164  
พระปราโมทย์ ดำประสงค์  วัดกอบกุลรัตนาราม  สงขลา  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
165  
พระครูอุทัย  วัดวิหารสูง  พัทลุง  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
166  
พระมหาประเสริฐ หนูมาก  วัดคูหาสวรรค์  พัทลุง 
1-1-51 
ผ่าน 
-  
167  
พระกิตติศักดิ์ ถาวรานุรักษ์  วัดวิหารสูง  พัทลุง  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
168  
พระครูประภากรวิศิษฏ์  วัดกุมภีลบรรพต  สตูล  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
169  
พระครูปิยสีลวิมล  วัดถ้ำเขาจีนธีรประดิษฐ์  สตูล  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
170  
พระครูสุธรรมสถิต  วัดสตูลสันตยาราม  สตูล  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
171  
พระสมุห์คลาย อุไรกุล  วัดเขาน้อย  สตูล  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
172  
พระปลัดสุดใจ ณิชากรพงศ์  วัดอุใดเจริญ  สตูล  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
173  
พระสมุห์คล้อย ชูศักดิ์  วัดอุไดพัฒนาวาส  สตูล  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
174  
พระสมุห์คล้อย หนูเพ็ชร  วัดท่าจีนพัฒนาราม  สตูล  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
175  
พระใบฎีกาพิน ศรีรัตน์  วัดอาทรรังสฤษฎิ์  สตูล  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
176  
พระใบฎีกาพร้อม ทองแป้น  วัดทุ่งนางแก้ว  สตูล  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
177  
พระใบฎีกาสมนึก บัวจันทร์  วัดท่าจีนพัฒนาราม  สตูล  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
178  
พระวินัย คำสุวรรณ  วัดอาทรรังสฤษฎิ์  สตูล  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
179  
พระถวิล แก้วคงธรรม  วัดปาล์มพัฒนาราม  สตูล 
1-1-51 
ผ่าน 
-  
180  
พระดนัย เพชรรัตน์  วัดนิคมพัฒนาราม  สตูล 
1-1-51 
ผ่าน 
-  
181  
พระนัญธพงค์ ศรีสุด  วัดทุ่งขมิ้น  สตูล  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
182  
พระครูภัทรกิจโสภิต  วัดคามวาสิการาม  ปัตตานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
183  
พระครูประจักษ์ศาสนกิจ  วัดนิกรชนาราม  ปัตตานี 
1-1-51 
ผ่าน 
-  
184  
พระครูใบฏีกาสมศักดิ์ สุวรรณ์  วัดกุสาวดี  ปัตตานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
185  
พระปลัดสุทธิพงษ์ พินิจสุวรรณ์  วัดบุพพนิมิต  ปัตตานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
186  
พระปลัดสมยศ โสมาลี  วัดนิคมควนเปล  ปัตตานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
187  
พระใบฎีกาธเนศ นาคบุตร  วัดสุขาวดี  ปัตตานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
188  
พระใบฏีกากฤตพจน์ คงสีพุทธ  วัดมุจลินทวาปีวิหาร  ปัตตานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
189  
พระอธิการนิยม หนูชูแก้ว  วัดควนน้อย  ปัตตานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
190  
พระมหาเจรียง มณีเนียม  วัดบูรพาราม  ปัตตานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
191  
พระมหาเติม โทบุรี  วัดบุพพนิมิต  ปัตตานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
192  
พระมหาเสาวนันท์ ป่านทอง  วัดมุจลินทวาปีวิหาร  ปัตตานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
193  
พระมหาเทวัน พุ่มจันทร์  วัดมุจลินทวาปีวิหาร  ปัตตานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
194  
พระประสาร เฒ่าแก้ว  วัดบุพพนิมิต  ปัตตานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
195  
พระอุทัย อัธยาศัย  วัดบุพพนิมิต  ปัตตานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
196  
พระอุดม เอกธัญ  วัดบุพพนิมิต  ปัตตานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
197  
พระกำจร เสมสันต์  วัดบุพพนิมิต  ปัตตานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
198  
พระโชคชัย ขุนชนะ  วัดควนน้อย  ปัตตานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
199  
พระประดับ บุญสุกแก้ว  วัดโพธาราม  ปัตตานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
200  
พระวิฑูร มาศหิรัญ  วัดบูรพาราม  ปัตตานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 293 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 3 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3