ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระอธิการไพโรจน์ น้อยเปลี่ยน  วัดดงไร  ชัยนาท 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
102 
พระกรกช ไชยราชา  วัดศิริธรรมาวาส  อุทัยธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
103 
พระธรรมบาล ชูสวัสดิ์  วัดลานสัก  อุทัยธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
104 
พระครูปิยธรรมคุณาภรณ์   วัดพุทธมงคลนิมิต  นครสวรรค์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
105 
พระครูสังฆรักษ์ไสว ไชยสลี  วัดคูหาโสภณ  นครสวรรค์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
106 
พระชาญ โตนุ่ม  วัดแสงธรรมสุทธาราม  นครสวรรค์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
107 
พระชัยธวัช รอดไผ่  วัดพุทธนิมิต  นครสวรรค์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
108 
พระณฐกฤต ธีร์ธาสมศรี  วัดพุทธนิมิต  นครสวรรค์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
109 
พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์   วัดหลวง  พิจิตร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
110 
พระครูพิจิตรวรเวท   วัดท่าฬ่อ  พิจิตร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
111 
พระปลัดอนุชาติ อยู่ยิ่ง  วัดนครชุม  พิจิตร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
112 
พระสมุห์ณรงค์ คงเจริญ  วัดใดน้ำเคี่ยว  พิจิตร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
113 
พระมหาจิรเมธ จันทโชติ  วัดกำแพงดิน  พิจิตร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
114 
พระรังสรรค์ สินสมบัติ  วัดกำแพงดิน  พิจิตร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
115 
พระพิษณุ สุดดี  วัดกำแพงดิน  พิจิตร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
116 
พระธีรัช ภุมรินทร์  วัดกำแพงดิน  พิจิตร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
117 
พระวีรพล หนูประชุม  วัดท่าบัว  พิจิตร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
118 
พระชาญ ชมชื่น  วัดมงคลทับคล้อ  พิจิตร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
119 
พระแดน กล้องกล่ำ  วัดศรีมงคล  พิษณุโลก 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
120 
พระครูประกาศปัญญาคม   วัดตอสัก  สุโขทัย 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
121 
พระครูโกศลยติกิจ   วัดบานชื่น  สุโขทัย 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
122 
พระครูไพบูลชัยสิทธิ์   วัดชัยสิทธาราม  สุโขทัย 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
123 
พระปลัดนพดล นพพิบูรณ์  วัดชัยสิทธาราม  สุโขทัย 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
124 
พระเอกพัน ปัญญาพูน  วัดชัยสิทธาราม  สุโขทัย 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
125 
พระสุทน อรุณเกล้า  วัดชัยสิทธาราม  สุโขทัย 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
126 
พระอธิการสัญญพงศ์ ธนะวัตฮะบุญมี  วัดคลองยอ  สุโขทัย 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
127 
พระแดง ค้างคาว  วัดเด่นกระต่าย  สุโขทัย 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
128 
พระสุทิน ศรวิจิตร์  วัดเกาะ  สุโขทัย 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
129 
พระครูธีรคุณาธาร   วัดพระแท่นศิลาอาสน์  อุตรดิตถ์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
130 
พระครูปลัดธนพล เพ็งดี  วัดข่อยสูง  อุตรดิตถ์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
131 
พระพงศกร ปริมณฑลสกุล  วัดหลวงป่ายาง  อุตรดิตถ์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
132 
พระสมหมาย สิทธินันทร์  วัดหาดงิ้ว  อุตรดิตถ์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
133 
พระเที่ยง กันตพงษ์  วัดคุ้งตะเภา  อุตรดิตถ์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
134 
พระสมชัย ทองมา  วัดคุ้งตะเภา  อุตรดิตถ์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
135 
พระสุทธิพงษ์ อุปจันทร์  วัดศรีธาราม  อุตรดิตถ์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
136 
พระปกิตพิชญ์ มีศิริพันธ์  วัดศรีธาราม  อุตรดิตถ์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
137 
พระครูโสภณชยาภรณ์   วัดชัยชนะสงคราม  ตาก 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
138 
พระนิรุตน์ เครือโต  วัดชัยชนะสงคราม  ตาก 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
139 
พระครูมนูญกิจจานุวัตร   วัดท่าไม้แดง  ตาก 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
140 
พระครูวินัยธรรังสรรค์ พุ่มไม้  วัดท่าไม้แดง  ตาก 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
141 
พระประชัน แก้วคำเครือ  วัดเกศแก้วบูรพา  ตาก 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
142 
พระปริญญา เชื้อวงศ์พรหม  วัดพระธาตุม่อนจอมแจ้ง  ลำปาง 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
143 
พระสาธิต ไกลถิ่น  วัดชัยมงคล  เชียงราย 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
144 
พระชญานนท์ จันทาพูน  วัดฮ่องอ้อ  เชียงราย 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
145 
พระสุวิจักขณ์ ใจดี  วัดพระธาตุผาเงา  เชียงราย 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
146 
พระเชฐวิทย์ คำมา  วัดป่าห้า  เชียงราย 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
147 
พระจันทร์ แก้วดี  วัดพระธาตุปูตุง  เชียงราย 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
148 
พระปภากโร เหมือนพงษ์  วัดพระธาตุปูตุง  เชียงราย 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
149 
พระญาณวัฒน์ ใจหลวง  วัดเขาแก้วดับภัย  เชียงราย 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
150 
พระอัญเชิญ ประทุมชาติ  วัดสันไทรงาม  เชียงราย 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
151 
พระโกมล อินแตง  วัดป่าห้วยดอกอูน  พะเยา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
152 
พระกิตติศักดิ์ จินะกะ  วัดเด่นชัย  แพร่ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
153 
พระครูวิทิตศาสนาทร   วัดพระสิงห์  เชียงใหม่ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
154 
พระครูสถาพรเขมกิจ   วัดเจ็ดยอด  เชียงใหม่ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
155 
พระครูโสภณกิตติญาณ   วัดหนองอ้อ  เชียงใหม่ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
156 
พระครูวิมลธรรมานุศาสน์   วัดเขื่อนผาก  เชียงใหม่ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
157 
พระครูจิตตภัทราภรณ์   วัดโรงธรรมสามัคคี  เชียงใหม่ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
158 
พระครูสังฆรักษ์กำธร พวงสายใจ  วัดโรงธรรมสามัคคี  เชียงใหม่ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
159 
พระอดิศักดิ์ แปงศรี  วัดโรงธรรมสามัคคี  เชียงใหม่ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
160 
พระเมธี กิติกร  วัดโรงธรรมสามัคคี  เชียงใหม่ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
161 
พระครูมหาเจติยานุรักษ์   วัดเจดีย์หลวง  เชียงใหม่ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
162 
พระครูสังฆรักษ์กันตพงศ์ ศานติคีรี  วัดเจดีย์หลวง  เชียงใหม่ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
163 
พระวีรวัฒน์ พรหมเมือง  วัดเจดีย์หลวง  เชียงใหม่ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
164 
พระทศพล โสภาอินทร์  วัดเจดีย์หลวง  เชียงใหม่ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
165 
พระสมบูรณ์ ดอกแก้ว  วัดเจดีย์หลวง  เชียงใหม่ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
166 
พระปลัดปัญญา ไทยย้อย  วัดฟ้าฮ่าม  เชียงใหม่ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
167 
พระมหาอาวรณ์ ชัยประสิทธิ์  วัดฟ้าฮ่าม  เชียงใหม่ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
168 
พระสมศรี พลศิลา  วัดฟ้าฮ่าม  เชียงใหม่ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
169 
พระสมุห์อรุณ เด่นอดออม  วัดพวกเปีย  เชียงใหม่ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
170 
พระใบฎีกาพัทธภณ คุณเศรษฐ  วัดบ้านหลวง  เชียงใหม่ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
171 
พระวิโรจน์ ปีอีกา  วัดบ้านหลวง  เชียงใหม่ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
172 
พระสมศักดิ์ ธาวงศ์  วัดอินทะวิชัย  เชียงใหม่ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
173 
พระอนุชา ยอดมาลา  วัดป่าเสี้ยว  เชียงใหม่ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
174 
พระมนตรี เมืองมา  วัดนันทาราม  เชียงใหม่ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
175 
พระเถกิงศักดิ์ พรหมปัญญา  วัดท่าข้าม  เชียงใหม่ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
176 
พระภูริวัฒน์ ปุกงา  วัดพระนอนสบคาบ  เชียงใหม่ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
177 
พระธวัชชัย หาญวงษา  วัดอุโมงค์  เชียงใหม่ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
178 
พระพงศ์ชัยวัฒน์ รอดเอม  วัดปากทางสามัคคี  เชียงใหม่ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
179 
พระทวีวิทย์ กิจเสาวภาคย์  วัดป่าน้ำริน  เชียงใหม่ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
180 
พระชนะพงศ์ ศรีนวล  วัดแม่ก๊า  เชียงใหม่ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
181 
พระมหาไมย์มิตร ชาเหลา  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
182 
พระพิชิต แสนชัย  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
183 
พระครูสุภัทรปริยัติกิจ   วัดต้นแงะ  ลำพูน 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
184 
พระนันทวิทย์ คำนวน  วัดสวนดอก  ลำพูน 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
185 
พระธนดิตถ์ ชัยนันท์  วัดพระธาตุหริภุญชัย  ลำพูน 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
186 
พระศุภฤกษ์ อินทวงษ์  วัดสันป่ายางหลวง  ลำพูน 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
187 
พระโสภณ ละมุนยองใย  วัดสันป่ายางหลวง  ลำพูน 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
188 
พระสัมฤทธิ์ แซ่โง้ย  วัดจอมแจ้ง  แม่ฮ่องสอน 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
189 
พระครูอุดมรัตนาภรณ์   วัดป่าทรงธรรม  อุดรธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
190 
พระอธิการทวี โพธิ์ชา  วัดป่าพระนาไฮ  อุดรธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
191 
พระมหาบุญกอง แถวโพธิ์  วัดสว่างสันติธรรม  อุดรธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
192 
พระมหาคณธัช อ่อนปัดนา  วัดสุทธาราม  อุดรธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
193 
พระพุทธสิน พาณิชย์ศุภโชค  วัดคำมัง  อุดรธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
194 
พระภัทรโภคิน พรมโคตร  วัดศรีชุมพร  อุดรธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
195 
พระพงษ์เทพ คิดรอบ  วัดหนองสำโรง  อุดรธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
196 
พระพงพิทักษ์ บุรีจันทร์  วัดศรีสมบูรณ์  อุดรธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
197 
พระรังสรรค์ พลนิกรกิจ  วัดประชาชุมพลพัฒนาราม  อุดรธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
198 
พระกระสินธุ์ จุมพลชาติ  วัดสูงแคน  อุดรธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
199 
พระทองลี พังจันทร์  วัดป่าภูนิมิตร  อุดรธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
200 
พระรัศมี บุญอภัย  วัดศิริวัฒนา  อุดรธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 689 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 7 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7