ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระสมภาร จันทรัตน์  วัดพัมนานิคม  กำแพงเพชร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
102 
พระบุญ อินกอง  วัดกรุแก้ว  กำแพงเพชร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
103 
พระทองแท้ พันสวัสดิ์  วัดบ้านปางขนุน  กำแพงเพชร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
104 
พระณรงค์ ห่านพงษ์ศักดิ์  วัดดาน  พิจิตร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
105 
พระมนัส สรรพทับกริช  วัดท่ามะไฟ  พิจิตร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
106 
พระครูโกศลพัชราศัย   วัดทุ่งจันทร์สมุทร  เพชรบูรณ์ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
107 
พระมหาแมนศุภกิจ พูลฤทธิ์  วัดมหาธาตุ  เพชรบูรณ์ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
108 
พระสุวรรณ เที่ยงเลา  วัดโนนสุวรรณพนาวาส  เพชรบูรณ์ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
109 
พระประสงค์ ห้อยทอง  วัดสว่างคงคา  เพชรบูรณ์ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
110 
พระภูวเนตร รัตนทิพย์  วัดสว่างคงคา  เพชรบูรณ์ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
111 
พระประภาส เย็นตระกูล  วัดสว่างคงคา  เพชรบูรณ์ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
112 
พระสุทธะ เข้าใจการ  วัดร่องหอย  เพชรบูรณ์ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
113 
พระสุรัตน์ หนกระโทก  วัดร่องหอย  เพชรบูรณ์ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
114 
พระไพรวัน มาเพชร  วัดโพธิ์กลาง  เพชรบูรณ์ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
115 
พระสามารถ สินเทพ  วัดโพธิ์กลาง  เพชรบูรณ์ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
116 
พระสุข พูลมา  วัดโพธิ์กลาง  เพชรบูรณ์ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
117 
พระศราวุธ แสงพรม  วัดโพธิ์กลาง  เพชรบูรณ์ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
118 
พระครูพิบูลธรรมวงศ์   วัดบ้านพร้าว  พิษณุโลก 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
119 
พระณรงค์ฤทธิ์ ลัคนาภิเศรษฐ์  วัดจันทร์ตะวันตก  พิษณุโลก 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
120 
พระดิเรก ม่วงทุ่ง  วัดกำแพงงาม  สุโขทัย 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
121 
พระขวัญชัย จันทร์ลอย  วัดม่อนพัฒนาราม  อุตรดิตถ์ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
122 
พระสมชาย ตรงสุวรรณ  วัดป่ากล้วย  อุตรดิตถ์ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
123 
พระครูอนุกูลฉันทานุสิฐ   วัดสว่างอารมณ์  ตาก 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
124 
พระครูพินิตปัญญาสาร   วัดท่านา  ตาก 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
125 
พระใบฎีกาวันชัย บุญทวีรักษ์  วัดท่านา  ตาก 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
126 
พระครูพิทักษ์บรมธาตุ   วัดพระบรมธาตุ  ตาก 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
127 
พระพะจ่อพอ นวทรัพย์มงคล  วัดพระบรมธาตุ  ตาก 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
128 
พระปลัดมกรธวัช จันทะพันธ์  วัดดอนเจดีย์  ตาก 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
129 
พระสมุห์อภิเชษฐ พันธ์พืช  วัดวังมะกอก  ตาก 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
130 
พระมหาสุพรรณ์ อุประแก้ว  วัดวังหม้อ  ตาก 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
131 
พระมหาวชิระ มโนธรรม  วัดเวฬุวัน  ตาก 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
132 
พระรหัส ทิมหิน  วัดยางโองสันกลาง  ตาก 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
133 
พระครูสถิตปัญญาธร   วัดแม่เชียงรายลุ่ม  ลำปาง 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
134 
พระมหากัมปนาท ไชยอุด  วัดม้าเหนือ  ลำปาง 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
135 
พระปรีดา นิคมรัตน์  วัดสบไร่  ลำปาง 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
136 
พระฐิติยากร ก่ำแก้ว  วัดม่อนสัณฐาน  ลำปาง 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
137 
พระสุพจน์ มูลเมือง  วัดรัตนคูหา  ลำปาง 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
138 
พระศุภกร พินิจ  วัดเชตวัน  ลำปาง 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
139 
พระครูวรธรรมฐิติคุณ   วัดหลวงราษฎร์เจริญธรรม  เชียงราย 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
140 
พระครูสิริธรรมนิวิฐ   วัดศรีบุญเรือง  เชียงราย 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
141 
พระปรีชาวุฒิ วงศ์สุภา  วัดศรีบุญเรือง  เชียงราย 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
142 
พระครูสุทัสสนียโสภณ   วัดศรีทรายมูล  เชียงราย 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
143 
พระสุรพล อาหยิ  วัดศรีทรายมูล  เชียงราย 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
144 
พระอธิการสมาน อินทร์จันทร์  วัดป่าพุทธเมตตา  เชียงราย 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
145 
พระพิชิต กองแสง  วัดสันสลีหลวง  เชียงราย 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
146 
พระชนัญญู จอมปัญญา  วัดแม่แก้วใต้  เชียงราย 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
147 
พระชัยณรงค์ สุริยะเหล็ก  วัดพระพุทธบาทผางาม  เชียงราย 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
148 
พระอนุพนธ์ จันทร์นวล  วัดเหมืองกลาง  เชียงราย 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
149 
พระคมกฤษ ภรณ์สกุล  วัดป่าตึง  เชียงราย 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
150 
พระสมพร ติ๊บมา  วัดแม่อ้อใน  เชียงราย 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
151 
พระกรวิชญ์ โกเสนตอ  วัดสันนา  เชียงราย 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
152 
พระวรวุฒิ กันทะจักร์  วัดสุวรรณคีรี  เชียงราย 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
153 
พระมารุพงษ์ ยอดมูลคี  วัดป่าสักน้อย  เชียงราย 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
154 
พระคัมภีร์ ธรรมชัย  วัดปางไคร้  เชียงราย 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
155 
พระกัมพล อินต๊ะนน  วัดดงชัย  เชียงราย 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
156 
พระพูนศักดิ์ สันทัดสิน  วัดสันคือ  เชียงราย 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
157 
พระพีรพล ศรีคำ  วัดถ้ำผาจรุย  เชียงราย 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
158 
พระนพดล วังหมื่น  วัดดอนตัน  เชียงราย 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
159 
พระศรียอด ดวงสม  วัดดอนตัน  เชียงราย 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
160 
พระเสน่ห์ แสนพิช  วัดพระธาตุต้นฝาง  พะเยา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
161 
พระครูภาวนาปัญญาคุณ   วัดป่าเวียงทอง  แพร่ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
162 
พระมัทนากร แก้วมูล  วัดป่าเวียงทอง  แพร่ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
163 
พระอัมพร บุญเลิศรพ  วัดป่าเวียงทอง  แพร่ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
164 
พระศุภชัย ปัญญาไว  วัดแพร่ธรรมาราม  แพร่ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
165 
พระธราธร พุฒทอง  วัดแพร่ธรรมาราม  แพร่ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
166 
พระวิชญะ ไกรศักดิ์  วัดแพร่ธรรมาราม  แพร่ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
167 
พระครูสุธีปัญญากร   วัดเปา  น่าน 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
168 
พระครูพิธานนันทกิจ   วัดร้อง  น่าน 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
169 
พระครูบวรธรรมรักษ์   วัดศาลา  น่าน 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
170 
พระครูสุกิตติธำรง   วัดศรีดอนชัย  น่าน 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
171 
พระครูธีรนันทสิทธิ์   วัดสบหลม  น่าน 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
172 
พระครูสุนทรวรนาถ   วัดป่าคอวัง  น่าน 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
173 
พระธนพล ปะทิ  วัดป่าคอวัง  น่าน 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
174 
พระธนกฤต จันทร์สว่าง  วัดป่าคอวัง  น่าน 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
175 
พระปลัดวัชรพงษ์ ดวงเมือง  วัดพระธาตุแช่แห้ง  น่าน 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
176 
พระใบฎีกาธนภัทร อักษร  วัดพระธาตุแช่แห้ง  น่าน 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
177 
เจ้าอธิการทวี ประสม  วัดหนองบัว  น่าน 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
178 
พระครูธรรมวิวัฒนคุณ   วัดอรัญญวิเวก  เชียงใหม่ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
179 
พระศราวุธ ลอมแปลง  วัดอรัญญวิเวก  เชียงใหม่ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
180 
พระสกุลชัย มาวรรณ์  วัดอรัญญวิเวก  เชียงใหม่ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
181 
พระครูปลัดนันทะชัยย์ ผิวตะศาสตร์  วัดประดู่  เชียงใหม่ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
182 
พระวิทุน ชัยวงค์  วัดจิตตาราม  เชียงใหม่ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
183 
พระภูมิภัทร กุณฑลทิพยวดี  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
184 
พระธานัท สมาธิ  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
185 
พระครูวิบูลธรรมพินิจ   วัดเหมืองง่า  ลำพูน 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
186 
พระครูประภัศร์ศีลาภรณ์   วัดบ้านขว้าง  ลำพูน 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
187 
พระมหาอติชาติ มะคะวรรณ์  วัดสุวรรณวิหาร  ลำพูน 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
188 
พระเอกลักษณ์ คนแก้ว  วัดมหาวัน  ลำพูน 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
189 
พระสรศิฏฐ์ เลิศชัยปรีชากุล  วัดม่อนมะหินศิลาราม  ลำพูน 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
190 
พระเชิงชาย พุทธาศรี  วัดถ้ำน้ำอบ  แม่ฮ่องสอน 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
191 
พระอธิการสุขสัน จันทะลุน  วัดบุญศรีสว่าง  อุดรธานี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
192 
พระมหานัสธิพงษ์ สองทุ่ง  วัดโนนสว่าง  อุดรธานี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
193 
พระนนทวัช วันชูชัย  วัดโนนสว่าง  อุดรธานี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
194 
พระประสิทธิ์ อัศวเคนทร์กุล  วัดป่าสว่างจิตนิมิตวนาราม  อุดรธานี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
195 
พระสิริชัย นันทนวิจิตร  วัดเทพนิมิต  อุดรธานี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
196 
พระสมพร เคหาสัย  วัดป่ารวมธรรม  อุดรธานี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
197 
พระครูจันทโชติธรรมธร   วัดศรีสว่าง  บึงกาฬ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
198 
พระอธิการชัยวาลย์ กลิ่นอ้ม  วัดโนนจำปาทอง  บึงกาฬ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
199 
พระปลัดวิมล กันทาเหล็ก  วัดเนรมิตวิปัสสนา  เลย 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
200 
เจ้าอธิการเทอดศักดิ์ ส่งสุข  วัดป่าเทพนิมิตมงคล  เลย 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 576 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6