ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
สามเณรวัชริศ แก้วประโคน  วัดสุวรรณาราม  บึงกาฬ 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
102 
พระดลสัจภณ เอกฐิน  วัดเจ็ดลิน  เชียงใหม่ 
1-1-65 
ผ่าน 
พม่า  
103 
พระสุนันท์ บุญค่ำ  วัดเจ็ดลิน  เชียงใหม่ 
1-1-65 
ผ่าน 
พม่า  
104 
พระคชานันท์ สุระชาติ  วัดเจ็ดลิน  เชียงใหม่ 
1-1-65 
ผ่าน 
พม่า  
105 
พระครูกิตติวิสุทธิธรรม   วัดป่าศรัทธารวม  เลย 
1-1-65 
ผ่าน 
ลาว  
106 
พระดำรง ศรีพล  วัดโนนสว่าง  เลย 
1-1-65 
ผ่าน 
ลาว  
107 
พระปิยะศักดิ์ จำปาหอม  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
1-1-65 
ผ่าน 
ลาว  
108 
พระพิศิษฐ์ สิมสวัสดิ์  วัดศรีอภัยวัน  เลย 
1-1-65 
ผ่าน 
ลาว  
109 
พระวีระพล สุทธิอาจ  วัดดงเชียงเครือ  สกลนคร 
1-1-65 
ผ่าน 
ลาว  
110 
พระสุรวิทย์ โสดาจันทร์  วัดป่านาคำเพิ่ม  สกลนคร 
1-1-65 
ผ่าน 
ลาว  
111 
พระเดชธนภูมิ ธนภูมิดินันท์  วัดกุดตะกาบ  สกลนคร 
1-1-65 
ผ่าน 
ลาว  
112 
พระสมศักดิ์ พระพันทอง  วัดป่าโนนขุนเงิน  สกลนคร 
1-1-65 
ผ่าน 
ลาว  
113 
พระเดชธิศักดิ์ กันตา  วัดหลวงสุมังคลาราม  ศรีสะเกษ 
1-1-65 
ผ่าน 
ลาว  
114 
เจ้าอธิการส่งศักดิ์ ขันติการ  วัดป่าสีลาราม  นครพนม 
1-1-65 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
115 
พระครูสุธีวีรวงศ์   วัดศรีเทพประดิษฐาราม  นครพนม 
1-1-65 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
116 
พระอุทัย คำฝั้น  วัดหนองแสะ  เชียงใหม่ 
1-1-65 
ผ่าน 
เยอรมนี  
117 
พระมหานิรุตต์ อภิญญานนท์  วัดป่าม่วงไข่  เลย 
1-1-65 
ผ่าน 
เยอรมนี  
118 
พระชาติชาย จ้ายนอก  วัดโพธิ์ศรี  ชัยภูมิ 
1-1-65 
ผ่าน 
เยอรมนี  
119 
พระพงษ์พันธ์ แตงโสภา  วัดบางโฉลงใน  สมุทรปราการ 
1-1-65 
ผ่าน 
สวีเดน  
120 
พระแสงธรรม รอดตา  วัดใหม่โพธิ์ทอง  สุโขทัย 
1-1-65 
ผ่าน 
สวีเดน  
121 
พระมหากิตติภณ ทูคำมี  วัดโคกสว่าง  ปราจีนบุรี 
1-1-65 
ผ่าน 
สวีเดน  
122 
พระนฤพนธ์ ขันธะวิชัย  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-1-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
123 
พระยุทธนา มังศรี  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-1-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
124 
พระมหาทวี หาญสุโพธิ์  วัดศรีรัตนวราราม  พิจิตร 
1-1-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
125 
พระมหานิตินาถ บัวคำ  วัดวังสาร  พิษณุโลก 
1-1-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
126 
พระมหาไพศาล ก๋องมา  วัดท่าใหม่อิ  เชียงใหม่ 
1-1-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
127 
พระมหาอนุวัฒน์ คำประเสริฐ  วัดท่าใหม่อิ  เชียงใหม่ 
1-1-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
128 
พระครูวิจิตรปุญญาพิรัต   วัดหลวงสุมังคลาราม  ศรีสะเกษ 
1-1-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
129 
พระครูสังฆรักษ์ดวงใจ นาจันทัด  วัดสันติการาม  ขอนแก่น 
1-1-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
130 
พระอธิการอ่อนสา หนูเตี้ย  วัดป่าสังเม็กตะวันตก  ศรีสะเกษ 
1-1-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
131 
พระครูภาวนาโชติธรรม   วัดนวติตถาราม  หนองคาย 
1-1-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
132 
พระศักดา พิสัยพันธ์  วัดน้ำโล้โพธิ์ทอง  หนองคาย 
1-1-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
133 
พระราชพัชรญาณมุนี   วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-1-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
134 
พระปลัดปุนณะพัทน์ อาทะ  วัดแม่อ้อใน  เชียงราย 
1-1-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
พระศปัญ สว่างอารมย์  วัดพระครูน้อย  บุรีรัมย์ 
1-1-65 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
พระวิโรจน์ ผลเจริญ  วัดคูณนิวาส  สุรินทร์ 
1-1-65 
ไม่ผ่าน 
เอกสารประกอบไม่ชัดเจน  
พระขันชัย วรรณุราช  วัดหนองแหน  ฉะเชิงเทรา 
1-1-65 
ไม่ผ่าน 
เจ้าคณะภาคไม่ลงนาม  
พระธรรมรัตน์ หนูคง  วัดหาดทรายสมบูรณ์  พังงา 
1-1-65 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือนิมนต์,ตารางการเดินทาง  
รวมทั้งหมด : 138 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 2 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2