ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระชาย ไชศรีสะ  วัดโยธานิมิต  จันทบุรี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
102 
พระกำพล รัตนพาหิระ  วัดโยธานิมิต  จันทบุรี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
103 
พระนิติ ศรีเมือง  วัดเขาสุกิม  จันทบุรี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
104 
พระพงษ์ศักดิ์ แก้ววิรัช  วัดทุ่งกะบิน  จันทบุรี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
105 
พระครูสุนทรธรรมานุยุต  วัดสัมปทวน  นครปฐม 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
106 
พระศรายุทธ บุญยเกตุ  วัดท่าพระยาจักร  สุพรรณบุรี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
107 
พระนคร เนตรสว่าง  วัดหนองตากยาอภัยสัตว์  กาญจนบุรี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
108 
พระมหาวิจิตร เรืองศรี  วัดดอนไก่ดี  สมุทรสาคร 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
109 
พระครูปัญญาสารคุณ  วัดมะขาม  นครศรีธรรมราช 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
110 
พระดวงดี วงษ์สวัสดิ์  วัดคลองใหญ่  กระบี่ 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
111 
พระอินเดีย ละงู  วัดถ้ำเสือ  กระบี่ 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
112 
พระครูพินิตกิจจาทร  วัดสามัคคีธรรม  พังงา 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
113 
พระมหาธีรเมธ หนูแก้ว  วัดสามัคคีธรรม  พังงา 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
114 
พระบุญนพ เหล่าตระกูล  วัดสามัคคีธรรม  พังงา 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
115 
พระครูรัตนบุญวัฒน์  วัดชูนวลรัตนาราม  สงขลา 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
116 
พระปลัดสุทัศน์ เพ็ชรสังข์  วัดแจ้ง  สงขลา 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
117 
พระมหาทรงยศ ซ้วนล่อง  วัดโพธิ์ปฐมาวาส  สงขลา 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
118 
สามเณรกฤต เหล่าทวีสุข  วัดอรัญญิกาวาส  สกลนคร 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
119 
สามเณรธวัชชัย ปิติโภค  วัดป่าเขาโต๊ะ  สุรินทร์ 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
120 
สามเณรเจษฎา เพชรมณี  วัดโพธิ์ปฐมาวาส  สงขลา 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
121 
พระปลัดรวด นาคประโคน  วัดป่าสาลวัน  นครราชสีมา 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
122 
พระสินสมุทร นามดุ้ง  วัดป่าประชาธรรมนิคม  นครราชสีมา 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
123 
พระสุทธิชัย ทะกอง  วัดป่าประชาธรรมนิคม  นครราชสีมา 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
124 
พระสมชาติ สาดี  วัดกลาง  สมุทรปราการ 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
125 
พระครูประภัศร์วชิรกิจ  วัดหนองจอกพัฒนาราม  กำแพงเพ็ชร 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
126 
พระครูศรีปัญญากร  วัดทัศนารุณสุนทริการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
127 
พระมหาเสกสรรค์ พินุยรัมย์  วัดทัศนารุณสุนทริการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
128 
พระครูสันติวรญาณ  วัดสันติวรญาณ  เพชรบูรณ์ 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
129 
พระณัฐวัตร คนองนึก  วัดมณีไพรสณฑ์  ตาก 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
130 
พระครูปรีชาธรรมวิธาน  วัดบวรมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
131 
พระครูบวรธรรมกิจ  วัดป่าหนองไฮ  อุดรธานี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
132 
พระครูวิมลบุญโสภณ  วัดป่ากุดฉิม  อุดรธานี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
133 
พระครูโกศลกิจจาภรณ์  วัดตูมทองวนาราม  อุดรธานี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
134 
พระธงชัย หนูทองอินทร์  วัดป่าดงใหญ่  อุดรธานี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
135 
พระพิพัฒน์ พรมฤทธิ์  วัดป่าทับไฮ  อุดรธานี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
136 
พระสามล เหง้าวิลา  วัดป่าบ้านขาว  อุดรธานี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
137 
พระครูใบฎีกามานพ ศักดิ์เวฬุวัน  วัดเขียนเขต  ปทุมธานี 
1-10-51 
ผ่าน 
-  
พระมลตรี เข็มเพชร  วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
1-10-51 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่หนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
พระวิเชียร ทองวิโรจน์  วัดศรีสหกรณ์  เชียงใหม่ 
1-10-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มกับหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
พระอธิการนิพนธ์ ปลาทอง  วัดป่าบ้านใหม่  อุดรธานี 
1-10-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มกับหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
พระอุทัย เรียมสันเทียะ  วัดโคกพรม  นครราชสีมา 
1-10-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่หนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
พระมหาศักดิ์สิทธิ์ ดำกลาง  วัดพระพุทธบาทเขานางนม  ชลบุรี 
1-10-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา  
รวมทั้งหมด : 142 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 2 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2