ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระสมบูรณ์ เกตุสระ  วัดบางนมโค  พระนครศรีอยุธยา 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
102 
พระสมพ่วง นิระมล  วัดบึงลัฏฐิวัน  พระนครศรีอยุธยา 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
103 
พระสมทบ สมิงแก้ว  วัดบึงลัฏฐิวัน  พระนครศรีอยุธยา 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
104 
พระฤทธิรงค์ ปรากฏรัตน์  วัดไก่เตี้ย  พระนครศรีอยุธยา 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
105 
พระครูปลัดฉัตรชัย ผุดสี  วัดอบทม  อ่างทอง 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
106 
พระมหาสรศักดิ์ แสงหาชัย  วัดปากคลอง  สระบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
107 
พระมหาไพโรจน์ ขหนุนศรี  วัดหนองตาแดง  ลพบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
108 
พระมหาเมธี บุญผ่อง  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
109 
พระมหาอาทร ทับทิมดี  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
110 
พระมหาอพรสิทธิ์ เมฆเสน  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
111 
พระอัครเดช ชาวนา  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
112 
พระมหาชัยเฉลิมพล รุ่งหัวไผ่  วัดตะโหนด  สิงห์บุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
113 
พระครูสมุห์สกล ตรีสหเกียรติ  วัดแสงธรรมวนาราม  อุทัยธานี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
114 
พระกิตติพงศ์ วิริยานนท์  วัดป่าช้า  อุทัยธานี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
115 
พระอธิการชูเกียรติ สุภวรรณ์  วัดป่าเจ้าพระยา  ชัยนาท 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
116 
พระวีระพงศ์ ทุยบือฉิม  วัดป่าเจ้าพระยา  ชัยนาท 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
117 
พระพรเทพ บุญธรรม  วัดป่าเจ้าพระยา  ชัยนาท 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
118 
พระสาคร พื้นบาตร์  วัดโพธิ์นิมิต  ชัยนาท 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
119 
พระสุรศักดิ์ อินทร์สิงห์  วัดโพธิ์นิมิต  ชัยนาท 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
120 
พระอำนาจ เกยูร  วัดโพธิ์นิมิต  ชัยนาท 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
121 
พระนครินทร์ ภู่สละ  วัดโพธิ์นิมิต  ชัยนาท 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
122 
พระเอนกพงษ์ โนพิทักษ์  วัดโพธิ์นิมิต  ชัยนาท 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
123 
พระสมุห์บุญธรรม มลฑา  วัดศรีพัชราราม  กำแพงเพชร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
124 
พระอธิการสมชาย นวธราดล  วัดอุเบกขาราม  กำแพงเพชร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
125 
พระทองแดง บูชา  วัดแสงสุริยาราม  กำแพงเพชร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
126 
พระธนภัทร เสริฐคัมภ์ศร  วัดแสงสุริยาราม  กำแพงเพชร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
127 
พระมานิตย์ วันอินทร์  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
128 
พระครูวินัยธรบุญช่วย เพาะพูล  วัดธุตังคาราม  เพชรบูรณ์ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
129 
พระฉลอม ไม้มีแก่น  วัดธุตังคาราม  เพชรบูรณ์ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
130 
พระชาญชัย พิมสนิท  วัดวังขาม  เพชรบูรณ์ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
131 
พระอมรชัย เจ๊กทอง  วัดเขาเจริญธรรม  เพชรบูรณ์ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
132 
พระอธิการไฝ่ จันทร์โต  วัดดอนทอง  พิษณุโลก 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
133 
พระสมใจ พันธ์นุช  วัดบ้านป่า  พิษณุโลก 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
134 
พระอธิการณรงค์ศักดิ์ พงษ์ทรัพย์  วัดพงสะตือ  อุตรดิตถ์ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
135 
พระอรรถพล คุ้มภัย  วัดบ้านเกาะ  อุตรดิตถ์ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
136 
พระวุฒิพงศ์ อินปาน  วัดท่าไม้เหนือ  อุตรดิตถ์ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
137 
พระครูศรีวรวัฒน์   วัดพระสิงห์  เชียงราย 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
138 
พระครูประยุตเจติยานุการ   วัดพระธาตุดอยเวา  เชียงราย 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
139 
พระอนุชิต บินมามุ  วัดป่าหวายขุมเงิน  เชียงราย 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
140 
พระสมคิด ชมภูถี  วัดท่าเดื่อ  เชียงราย 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
141 
พระอธิการธนเกียรติ อุดใจ  วัดสันนา  เชียงราย 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
142 
พระชานนท์ จักรใจ  วัดมงคลธรรมกายาราม  เชียงราย 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
143 
พระรุ่งโรจน์ อริยะภาพ  วัดพุทธอุทธยาน  เชียงราย 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
144 
พระครูกิตติวรรณพิพัฒน์   วัดสันต้นผึ้ง  พะเยา 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
145 
พระครูปลัดโกมล พงษ์คำ  วัดป่าห้วยดอกอูน  พะเยา 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
146 
พระอธิการนะที ชนมาไกล  วัดวังถ้ำ  พะเยา 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
147 
พระจันกัน สิงห์นารายณ์  วัดอนาลโยทิพยาราม  พะเยา 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
148 
พระสุริยา กรุณา  วัดดอยหลวง  พะเยา 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
149 
พระวรเวท จินดา  วัดทุ่งมอก  พะเยา 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
150 
พระครูโกศลบุญเขต   วัดดอนดี  แพร่ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
151 
พระครูบรรพตชัยโสภณ   วัดศรีคิรินทราราม  แพร่ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
152 
พระครูประดิษฐนันทวัฒน์   วัดต้นหนุน  น่าน 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
153 
พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ   วัดศรีสุพรรณ  เชียงใหม่ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
154 
พระครูวรสุตเขต   วัดสันทราย  เชียงใหม่ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
155 
พระครูสมุห์รังสรรค์ แก้วมูล  วัดดงผักแค  เชียงใหม่ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
156 
พระสมุห์นิกร คำนวน  วัดห้วยโจ้  เชียงใหม่ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
157 
พระอธิการศรายุทธ จันต๊ะรังษี  วัดสบแฝก  เชียงใหม่ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
158 
พระมหาพิทยาพล เฉิดฉวีบุษบา  วัดสวนดอก  เชียงใหม่ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
159 
พระมหาสมบูรณ์ กันยวง  วัดข้าวแท่นหลวง  เชียงใหม่ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
160 
พระสุวิจักขณ์ มายา  วัดวังขุมเงิน  เชียงใหม่ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
161 
พระกังวาลย์ อุ่นอินต๊ะ  วัดอุทกวารี  เชียงใหม่ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
162 
พระกวีพัฒน์ ยารังษี  วัดสันต้นเปา  เชียงใหม่ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
163 
พระจักรพงศ์ นาคสุภา  วัดสันต้นเปา  เชียงใหม่ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
164 
พระครูโสภณปริยัติกิจ   วัดป่าตึงตม  ลำพูน 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
165 
พระครูกันตสุตานุกิจ   วัดบ้านดง  ลำพูน 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
166 
พระพัฒนา พุทธามาส  วัดช้างรอง  ลำพูน 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
167 
พระกิจกร คำมีจันทร์  วัดสันมะกรูด  ลำพูน 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
168 
พระปราการ เป็งพะยอม  วัดสันคะยอม  ลำพูน 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
169 
พระราชสารโกศล   วัดโพธิสมภรณ์  อุดรธานี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
170 
พระครูโพธิธรรมสังวร   วัดโพธิสมภรณ์  อุดรธานี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
171 
พระครูสิทธิชยากร   วัดป่าดงใหญ่  อุดรธานี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
172 
พระพงษ์ศักดิ์ ม่วงสุราช  วัดเกษรศีลคุณ  อุดรธานี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
173 
พระคูณ คตภูธร  วัดบุญญานุสรณ์  อุดรธานี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
174 
พระเด่นดวง ภูทองเงิน  วัดป่าศิริมงคล  อุดรธานี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
175 
พระวรรธนะ เหล่านายอ  วัดพระแท่น  อุดรธานี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
176 
พระทวีทรัพย์ สีดาดาน  วัดโพธิ์ชัย  อุดรธานี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
177 
พระรชานนท์ สิงคีประภา  วัดอัมพวัน  อุดรธานี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
178 
พระคำพันธ์ ไผ่เฟื้อย  วัดสระแก้ว  อุดรธานี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
179 
พระอธิการทองสุข โสรมรรค  วัดห้วยไซงัว  หนองคาย 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
180 
พระเทพ หาริกุล  วัดชัยมงคล  หนองคาย 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
181 
พระสุวิทย์ เวียงยิ่ง  วัดศิลาธิคุณ  หนองคาย 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
182 
พระอิสรานุพงษ์ บรรเทาพิษ  วัดปทุมพนาราม  หนองคาย 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
183 
พระสุทัศน์ คชวิน  วัดพระพุทธบาทผาจ่อง  หนองคาย 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
184 
พระประหยัด ตางจงราช  วัดศิลาเขตอุดม  หนองคาย 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
185 
พระเฮี่ยมศักดิ์ เนื่องพนอม  วัดอรัญญิกาวาส  หนองคาย 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
186 
พระพนา หล้ารินทร์  วัดอรัญญิกาวาส  หนองคาย 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
187 
พระทัศพร อุตมา  วัดอรัญญิกาวาส  หนองคาย 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
188 
พระบวรปริยัติกิจ   วัดไตรภูมิ  บึงกาฬ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
189 
พระครูประชาธรรมโสภิต   วัดประชาสามัคคีธรรม  บึงกาฬ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
190 
พระครูวาปีศีลสุนทร   วัดคลองคูหา  บึงกาฬ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
191 
พระครูมงคลวุฒิชัย   วัดศรีพนา  บึงกาฬ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
192 
พระกฤชวัฒน์ ราษเจริญ  วัดศรีพนา  บึงกาฬ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
193 
พระทวีชัย บุตรราช  วัดศรีชมชื่น  บึงกาฬ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
194 
พระทะเบียน คำมุงคุณ  วัดสว่างสรีสุธรรม  บึงกาฬ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
195 
พระสมหมาย จูมแพง  วัดสุคนธราราม  บึงกาฬ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
196 
พระปรีชา โพธิ์ศรีน้อย  วัดยอดแก้วศรีบุญเรือง  บึงกาฬ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
197 
พระวิบูลย์ศักดิ์ ภูชำนิ  วัดป่าดอนดู่  บึงกาฬ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
198 
พระขวัญชัย อ่างแก้ว  วัดถ้ำจ้องวนาราม  บึงกาฬ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
199 
พระสาคร ประวิเศษ  วัดสว่างพัฒนา  บึงกาฬ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
200 
พระอนุชา ทองบ่อ  วัดถ้ำศรีวิไลย์วนาราม  บึงกาฬ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 539 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6