ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระมหาแสนทอง สุวรรณอักษร  วัดพระธาตุดอยสุเทพ  เชียงใหม่ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
102 
พระมหาสมศักดิ์ วงศ์ศรีใส  วัดศรีสุพรรณ  เชียงใหม่ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
103 
พระทักษิณ ศรีธิ  วัดศรีสุพรรณ  เชียงใหม่ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
104 
พระอธิการนิวัฒน์ กาวิรส  วัดเกาะกลาง  เชียงใหม่ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
105 
พระธิการวินัย ธรรมชัย  วัดปากทาง  เชียงใหม่ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
106 
พระดวงดี พรหมมา  วัดหนองสี่แจ่ง  เชียงใหม่ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
107 
พระเพชร คิดระแปง  วัดสบเปิง  เชียงใหม่ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
108 
พระสุข สุจา  วัดดอยเปา  เชียงใหม่ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
109 
พระสมศักดิ์ ธาวงค์  วัดอินทะวิชัย  เชียงใหม่ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
110 
พระจเรที กอนเจิง  วัดห้วยไคร้  เชียงใหม่ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
111 
พระเจริญชัย เหลืองตระกิจ  วัดกฤษณา  เชียงใหม่ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
112 
พระเสฏฐฎาวัฒน์ ช่วยรักษา  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่  
1-11-51 
ผ่าน 
-  
113 
พระธนชัย วงศ์เกียรติกำจร  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
114 
พระวิเชียร ทองวิโรจน์  วัดท่าเกวียน  เชียงใหม่ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
115 
พระครูภาวนานุกิจ  วัดป่าขันติธรรม  ลำพูน 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
116 
พระสันติ ปุณณประดับกิจ  วัดสันทราย  ลำพูน 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
117 
พระครูอนุศาสน์โสภณ  วัดม่วยต่อ  แม่ฮ่องสอน 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
118 
พระครูปลัดวรเดช แก้ววังศรี  วัดม่วยต่อ  แม่ฮ่องสอน 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
119 
พระครูอนุสนธิ์ศาสนกิจ รนวิทย์  วัดพระนอน  แม่ฮ่องสอน 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
120 
พระครูใบฎีกาธีระพันธ์ จรรยาสว่าง  วัดก้ำก่อ  แม่ฮ่องสอน 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
121 
พระธงไชยพัฒน์ ศรีจันทร์  วัดป่าหลวง  อุดรธานี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
122 
พระบุญถอง วรบุตร  วัดป่าหนองแวงพัฒนา  อุดรธานี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
123 
พระสุรชาติ หีบแก้ว  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
124 
พระพงศา วิบูลสันติ  วัดตาลน้ำพุ  อุดรธานี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
125 
พระวุฒิพงษ์ ราศรีชัย  วัดเย็นศรีธรรมประทีป  เลย 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
126 
พระสมนึก กลัดสงวน  วัดเย็นศรีธรรมประทีป  เลย 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
127 
เจ้าอธิการถาวร มุงคุณ  วัดป่าดงชน  สกลนคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
128 
พระกาญจน์ ใบแสน  วัดป่าสุทธาวาส  สกลนคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
129 
พระชมใจ มะอินทร์  วัดป่าสุทธาวาส  สกลนคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
130 
พระไสว บุตรโคษา  วัดป่าสุทธาวาส  สกลนคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
131 
พระชาติชาย พฤษชาติ  วัดประชานิยม  สกลนคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
132 
พระถวิล แพงภูงา  วัดเจริญราษฏร์บำรุง  สกลนคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
133 
พระวชิลาวุทธ วงศรีลา  วัดอิสสระธรรม  สกลนคร 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
134 
พระคำภา สะตะ  วัดป่าภูฆ้อง  หนองบัวลำภู 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
135 
พระสุนา สายตรี  วัดป่าสันติวัน  หนองบัวลำภู 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
136 
พระมหาบุญสนอง ทิพย์ชา  วัดเทพปุรณาราม  ขอนแก่น 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
137 
พระสัมพันธ์ ศรีสุวอ  วัดป่าบ้านโนนบ่อ  ขอนแก่น 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
138 
พระรวย อมตะทรัพย์  วัดถ้ำพระกายสิทธิ์  ขอนแก่น 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
139 
พระครูสิริเจติยาภิบาล  วัดศาลาลอย  นครราชสีมา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
140 
พระรุ่งเจริญ อุ่นแก้ว  วัดศาลาลอย  นครราชสีมา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
141 
พระประยนต์ เวียงสมุทร  วัดป่าหนองปลิง  นครราชสีมา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
142 
พระนิยม มณี  วัดป่าประชาธรรมนิคม  นครราชสีมา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
143 
พระประคอง พลสนอง  วัดป่าประชาธรรมนิคม  นครราชสีมา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
144 
พระมานพ ไพรสนธิ์  วัดป่าประชาธรรมนิคม  นครราชสีมา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
145 
พระมหาประสิทธิ์ ชาระ  วัดสิทธาราม  กาฬสินธุ์ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
146 
พระสมมัคร์ สุวรรณเลิศ  วัดมณีศิลาราม  กาฬสินธุ์ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
147 
พระทองมี ไชยพจน์  วัดฉันทนิมิต  กาฬสินธุ์ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
148 
พระอธิการสำราญ ศรีตะวัน  วัดคุ้มวนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
149 
พระอธิการชาย ชาระมาตย์  วัดโพธิ์ศรีสว่าง  ร้อยเอ็ด 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
150 
พระนิเวทย์ เทพารส  วัดสว่างอารมณ์  ร้อยเอ็ด 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
151 
พระมหาพงษ์ศักดิ์ จันทร์สูง  วัดพิชโสภาราม  อุบลราชธานี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
152 
พระเชี่ยวชาญ ประดับศรี  วัดไชยมงคล  อุบลราชธานี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
153 
พระบุญเพ็ง น้ำท่วม  วัดป่าหนองยาว  อุบลราชธานี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
154 
พระลุน ทองดา  วัดหนองบัวฮี  อุบลราชธานี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
155 
พระสวาสดิ์ ศรีงาม  วัดหนองบัวฮี  อุบลราชธานี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
156 
พระอธิการพิชัย ไชยชนะ  วัดป่าเจริญธรรม  ศรีสะเกษ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
157 
พระอธิการทองมา ภักดี  วัดบ้านอีเซ  ศรีสะเกษ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
158 
พระจิรวัฒน์ โสดา  วัดบ้านอีเซ  ศรีสะเกษ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
159 
พระญาณวุฒิ บุญศรี  วัดป่าดำรงพุทธธรรม  ศรีสะเกษ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
160 
พระบุญล้อม สารสุข  วัดป่าดำรงพุทธธรรม  ศรีสะเกษ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
161 
พระกิติศักดิ์ โกพลรัตน์  วัดป่าศิวิลัย  นครพนม 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
162 
พระครูสุวิธานนวกิจ  วัดตรีสุขาราม  อำนาจเจริญ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
163 
พระอธิการลิขิต นวะพิฒ  วัดศรีคุณคันธรส  อำนาจเจริญ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
164 
พระถวัลย์ สมเนตร  วัดม่วงสวาสดิ์  อำนาจเจริญ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
165 
พระกรนัน ขันวัง  วัดศรีมงคล  อำนาจเจริญ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
166 
พระครูธวัชเมธคุณ  วัดโพธิ์เมืองปัก  นครราชสีมา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
167 
พระครูโสภณจารุวัตร  วัดโนนกุ่ม  นครราชสีมา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
168 
พระครูศรีธวัชชัยคุณ  วัดกลางปักธงชัย  นครราชสีมา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
169 
พระครูอุดมคัมภีรญาณ  วัดป่าหนองปลิง  นครราชสีมา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
170 
พระเกิด ดุนขุนทด  วัดกลางปักธงชัย  นครราชสีมา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
171 
พระครูอมรวรกิจ  วัดศิริเฉลียง  นครราชสีมา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
172 
พระมหาสุระเดช แซ่ลอ  วัดสุขวัฒนาราม  นครราชสีมา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
173 
พระอธิการคนอง รัตนจันทร์  วัดตะขบ  นครราชสีมา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
174 
พระสุรเดช ซึ่งจะโปะ  วัดอัมพวัน  นครราชสีมา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
175 
พระนภดล เพ็งสอน  วัดป่าคีรีวัลลิ์  นครราชสีมา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
176 
พระอุทัย เรียมสันเทียะ  วัดโคกพรม  นครราชสีมา 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
177 
พระมหาบุญทัน สาลี  วัดสุขสำราญ  บุรีรัมย์ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
178 
พระอธิการสมพงษ์ สาครวงษ์สุริย  วัดกุมภียาน  บุรีรัมย์ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
179 
พระอุทัย พูนแสง  วัดทุ่งโพธิ์  บุรีรัมย์ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
180 
พระมหาวชิรวิชญ์ โรมแพน  วัดศิริธรรมวนาราม  ชัยภูมิ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
181 
พระเม็ง กุลจันทร์  วัดภูเขาทอง  ชัยภูมิ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
182 
พระภูกริช วชิรพลากร  วัดภูเขาทอง  ชัยภูมิ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
183 
พระตงหมิง อ่อนตา  วัดภูเขาทอง  ชัยภูมิ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
184 
พระรักษ์ ภิรมย์ภักดิ์  วัดเขาตาเงาะ  ชัยภูมิ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
185 
พระครูสุวรรณจันทสรคุณ  วัดตะเพรา  สุรินทร์ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
186 
พระจำลอง เทียนทอง  วัดบูรพาราม  สุรินทร์ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
187 
พระจำนูญ ใจหมายดี  วัดสำโรง  สุรินทร์ 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
188 
พระครูโสรัจธรรมาทร  วัดหนองเต่า  ปราจีนบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
189 
พระครูสันติเดชคุณ  วัดหนองเกตุ  ปราจีนบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
190 
พระครูมงคลธรรมโสภณ  วัดแจ้ง  ปราจีนบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
191 
พระครูสถิตธรรมกิจ  วัดเกาะแดง  ปราจีนบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
192 
พระครูบรรพตเขมาภิวัฒน์  วัดบรรพตเขมาราม  ปราจีนบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
193 
พระครูใบฏีกาสมหมาย ผาคำ  วัดศรีกบินทร์  ปราจีนบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
194 
พระครูสิทธิธรรมานุวัตร  วัดหลวงพรหมาวาส  ชลบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
195 
พระปลัดแดง งามอักษร  วัดเกาะจันทน์  ชลบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
196 
พระอธิการสงัด เกตุแก้ว  วัดสระลอยปทุมมาวาส  ชลบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
197 
พระวิสุทธิ์ ปิยะกุลบุตร  วัดกำแพง  ชลบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
198 
พระชาญชัย ญาณรักษ์  วัดหนองกะขะ  ชลบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
199 
พระสมพล เมฆวรุณ  วัดคลองพลูราษฏร์ประสงค์  ชลบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
200 
พระมุนีนาถ เดือนสมร  วัดเนื่องจำนงค์  ชลบุรี 
1-11-51 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 288 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 3 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3