ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระสมโชค มาศสุข  วัดปากคลอง  สระบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
102 
พระสมโภช แก่นเพ็ชร์  วัดโบสถ์  สิงห์บุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
103 
พระบูรพา ปราณี  วัดโบสถ์  สิงห์บุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
104 
พระสมุห์คำมา ชัยจิตร  วัดทัพหลวง  อุทัยธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
105 
พระมหาธีรเมธี ขาวขันธ์  วัดหนองขุนชาติ  อุทัยธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
106 
พระยงยุทธ จ่าเมือง  วัดสว่างอารมณ์  อุทัยธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
107 
พระราชวชิรเมธี   วัดพระบรมธาตุ  กำแพงเพชร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
108 
พระณัฏฐ์ คูณเมือง  วัดพระบรมธาตุ  กำแพงเพชร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
109 
พระไพทูรย์ นิตยโรจน์  วัดป่าดอยลับงา  กำแพงเพชร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
110 
พระณฐวร ถาวรศักดิ์  วัดสุขสำราญ  พิจิตร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
111 
พระดวง โต๊ะสิงห์  วัดป่าพรหมวิหาร  พิจิตร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
112 
พระจิรศักดิ์ พวงภู่  วัดหลวง  พิจิตร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
113 
พระครูพัชรปุญญาภรณ์   วัดบุญชัย  เพชรบูรณ์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
114 
พระครูโกวิทพัชรเขต   วัดทุ่งใหญ่  เพชรบูรณ์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
115 
พระครูปริยัติพัชราศัย   วัดศรีประชาธรรม  เพชรบูรณ์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
116 
พระครูสัทธาพัชราภิรัต   วัดอรัญญาวาส  เพชรบูรณ์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
117 
พระเอกลักษณ์ อภัยภักดี  วัดอรัญญาวาส  เพชรบูรณ์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
118 
พระธีรชัย แสงแสน  วัดอรัญญาวาส  เพชรบูรณ์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
119 
พระศรัญญู บุญปูสัย  วัดอรัญญาวาส  เพชรบูรณ์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
120 
พระอธิการสมมาตย์ สุระนิตย์  วัดกุดตาป้องศรัทธาธรรม  เพชรบูรณ์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
121 
พระขวัญชัย เพ็งจัตุรัส  วัดประชานิมิต  เพชรบูรณ์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
122 
พระประเสริฐ ไกรกัลยา  วัดประชานิมิต  เพชรบูรณ์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
123 
พระบรรจง ฤาชา  วัดสามเส้า  พิษณุโลก 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
124 
พระรณจรส สันติวงศ์  วัดโบสถ์  พิษณุโลก 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
125 
พระโผล อินนะปุสะ  วัดดงสังโฆ  พิษณุโลก 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
126 
พระธนกฤต แก้วมนตรี  วัดสุดสวาสดิ์  พิษณุโลก 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
127 
พระสุรัตน์ ศิริธรรม  วัดสุดสวาสดิ์  พิษณุโลก 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
128 
พระมหาสืบศักดิ์ คล้ายสุวรรณ์  วัดธรรมาธิปไตย  อุตรดิตถ์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
129 
พระมหาสิริชัย ชาลี  วัดธรรมาธิปไตย  อุตรดิตถ์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
130 
พระมหานิมิตร สอนสุข  วัดธรรมาธิปไตย  อุตรดิตถ์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
131 
พระเรืองยศ จันทร์น้ำอ่าง  วัดธรรมาธิปไตย  อุตรดิตถ์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
132 
พระสมยศ ชมทอง  วัดธรรมาธิปไตย  อุตรดิตถ์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
133 
พระอภินันท์ จันทร์สว่าง  วัดธรรมาธิปไตย  อุตรดิตถ์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
134 
พระอัมพล มายวน  วัดศรีพุทธโคดม  อุตรดิตถ์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
135 
พระครูวิบูลปริยัตยากร   วัดดอกพร้าว  ลำปาง 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
136 
พระศุภชัย พิเศษพรชัย  วัดหมื่นกาศ  ลำปาง 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
137 
พระกิตติเชษฐ์ เปรมสกุล  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
138 
พระณัฏฐชัย ชัยทอง  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
139 
พระครูสุนทรวีรกิจ   วัดป่ากว๋าว  เชียงราย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
140 
พระครูไพจิตสุวรรณรัตน์   วัดศรีสุพรรณ  เชียงราย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
141 
พระอธิการสะอาด สุดาจันทร์  วัดทุ่งหลวง  เชียงราย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
142 
พระอธิการวีรพรรณ์ งามผ่อง  วัดหนองฮ่าง  เชียงราย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
143 
พระสันติสุข ศรีวิชัย  วัดหนองฮ่าง  เชียงราย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
144 
พระมหาสมานชัย มีทางดี  วัดศรีบรรพต  เชียงราย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
145 
พระศรีวรรณ หลวงปัน  วัดป่าตึง  เชียงราย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
146 
พระบุญสันตย์ ทำทาน  วัดอภัย  เชียงราย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
147 
พระจำนงค์ กาวี  วัดแม่ลอยไร่  เชียงราย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
148 
พระสุริยัน บุญเที่ยง  วัดเม็งรายมหาราช  เชียงราย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
149 
พระอชิรสิทธิ์ ปัญญาวงค์  วัดพุทธอุทธยาน  เชียงราย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
150 
พระก้องชัย กองจำปา  วัดพุทธอุทธยาน  เชียงราย 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
151 
พระสุมิตร สมศรี  วัดสันต้นม่วง  พะเยา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
152 
พระกิตติพงษ์ บุญเทพ  วัดต้า  พะเยา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
153 
พระกิตติชัย สีวิไชย  วัดศรีดอนไชย  พะเยา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
154 
พระจิรายุทธ คล่องแคล่ว  วัดทุ่งมอก  พะเยา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
155 
พระอธิการยุทธพล บุญมี  วัดแม่กระต๋อม  แพร่ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
156 
พระมหาณัฐพล กาศสนุก  วัดลองลือบุญ  แพร่ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
157 
พระอานันท์ เอื้ออารีมิตร  วัดแพร่ธรรมาราม  แพร่ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
158 
พระครูสุนทรพัฒนสิทธิ์   วัดพระนอน  เชียงใหม่ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
159 
พระครูบรรพตธรรมาธารี   วัดดอนตะแคง  เชียงใหม่ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
160 
พระครูประจักษ์สังวรคุณ   วัดอุโบสถ  เชียงใหม่ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
161 
พระครูสุตพลสิทธิ์   วัดห้วยบง  เชียงใหม่ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
162 
พระมหาวีรยุทธ สำราญ  วัดห้วยบง  เชียงใหม่ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
163 
พระครูใบฎีกาอาทิตย์ ใส้ฝ้า  วัดม่วงสามฮ้อย  เชียงใหม่ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
164 
พระมหาพงศกร หรรษไพบูลย์  วัดอุโมงค์  เชียงใหม่ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
165 
พระฉัตร มานันท์  วัดอุโมงค์  เชียงใหม่ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
166 
พระณัฐวุฒิ เรืองใจ  วัดศรีมุงเมือง  เชียงใหม่ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
167 
พระเพชร คิดระแปง  วัดสบเปิง  เชียงใหม่ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
168 
พระเอกพันธ์ สุรินทร์  วัดป่าตึง  เชียงใหม่ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
169 
พระแสงสุริย์ บารมีวิวัฒน์  วัดวาลุการาม  เชียงใหม่ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
170 
พระสงกรานต์ ศรีนาค  วัดสันต้นม่วงเหนือ  เชียงใหม่ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
171 
พระจายยอด น้อยยอด  วัดนิวาสสถาน  เชียงใหม่ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
172 
พระธีระศักดิ์ สุกิน  วัดมงคลวนาราม  เชียงใหม่ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
173 
พระณัฏฐ์ ศรีรักษา  วัดอรัญญวิเวก  เชียงใหม่ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
174 
พระละม้าย แสงพิมพ์  วัดอรัญญวิเวก  เชียงใหม่ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
175 
พระคาวี ธงศรี  วัดอรัญญวิเวก  เชียงใหม่ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
176 
พระครูประโชติวรวัฒน์   วัดม่อนมะหินศิลาราม  ลำพูน 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
177 
พระมหาศุทธพันธ์ จันต๊ะนาเขต  วัดฆ้องคำ  ลำพูน 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
178 
พระปิยะ มูลวงศ์  วัดพระพุทธบาทผาหนาม  ลำพูน 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
179 
พระวรวิทย์ ปัญญา  วัดล้องกู่คำ  ลำพูน 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
180 
พระวิสิษฐ์ คำศักดิ์  วัดหนองหนาม  ลำพูน 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
181 
พระธีรศักดิ์ เชื้อจิต  วัดต้นผึ้ง  ลำพูน 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
182 
พระภาคิน มะโนเสาร์  วัดอรัญญาราม  ลำพูน 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
183 
พระกิติพัฒน์ จุลเวช  วัดม่วงโตน  ลำพูน 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
184 
พระชลชาติ ยังอยู่  วัดม่วงโตน  ลำพูน 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
185 
พระทัศนะ ก่ำกุดเลาะ  วัดชัยลาภ  แม่ฮ่องสอน 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
186 
พระครูสุวิมลสีลาจารย์   วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม  อุดรธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
187 
พระครูสุตปัญญาภิรม   วัดใหม่สัญญาศิริเขต  อุดรธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
188 
พระครูสิริวิสุทธาภรณ์   วัดมัชฌิมาวาส  อุดรธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
189 
พระอธิการประสิทธิ์ วิมลจิตร  วัดหนองสร้างคำ  อุดรธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
190 
พระอธิการสุรินทร์ ธาตุดี  วัดสัจธรรมาราม  อุดรธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
191 
พระเกรียงไกร เวชวิชัย  วัดสัจธรรมาราม  อุดรธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
192 
พระมหาสุริยา สุขกล้า  วัดป่าภูก้อน  อุดรธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
193 
พระมหาชารี ศรีเชียงสา  วัดหนองไฮ  อุดรธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
194 
พระณพงศ์ จูจ้อย  วัดหนองไฮ  อุดรธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
195 
พระวิทยา หอมสมบัติ  วัดป่าอัมพสุวรรณาราม  อุดรธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
196 
พระวิทวัฒน์ ส่งแสง  วัดศรีทรงธรรม  อุดรธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
197 
พระสมิงชัย ศรีรัตนพันธุ์  วัดไชยาราม  อุดรธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
198 
พระนิพล ปัตถาวะโร  วัดป่ากุดน้ำใส  อุดรธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
199 
พระสุริยา คำสีลา  วัดป่าปริปุณโณ  อุดรธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
200 
พระกฤช เกาะแก้ว  วัดบ้านค้อ  อุดรธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 698 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 7 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7