ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระสุเทพ จำปี  วัดจันเสน  นครสวรรค์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
102 
พระครูบุญญวชิรารักษ์   วัดบุญญารักษ์  กำแพงเพชร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
103 
พระประดิษฐ์ ภาเจริญ  วัดทุ่งสวน  กำแพงเพชร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
104 
พระขวัญชัย ทิพย์มณี  วัดโนนสวรรค์  กำแพงเพชร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
105 
พระสุรศักดิ์ โฉมนาค  วัดปราสาท  กำแพงเพชร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
106 
พระครูพิบูลประชานาถ   วัดยางคอยเกลือ  พิจิตร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
107 
พระมหาอภิชิต ม่วงอ่อน  วัดวังกลม  พิจิตร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
108 
พระนิมิตย์ จันทร์มล  วัดจระเข้ผอม  พิจิตร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
109 
พระนันท์ฐนกาณ อริยสัจจบารมี  วัดบ้านใหม่คงคาราม  พิจิตร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
110 
พระสาคร สิงห์เผือก  วัดบางเพียรวิลัยรัตน์  พิจิตร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
111 
พระครูขันติพัชรสาร   วัดถนนโค้ง  เพชรบูรณ์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
112 
พระครูสถาพรพัชรากร   วัดราษฎร์บูรณะ  เพชรบูรณ์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
113 
พระครูสุธรรมพัชรนิวิฐ   วัดปากช่องธรรมทาน  เพชรบูรณ์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
114 
พระอธิการแมน วังศรี  วัดเกาะบรเพ็ด  เพชรบูรณ์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
115 
พระอธิการแกล้วกล้า พันภู  วัดหนองแดง  เพชรบูรณ์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
116 
พระมหาอาณัฐ เทียนนาวา  วัดมหาธาตุ  เพชรบูรณ์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
117 
พระมหาสายชล ดอกไม้  วัดประชานิมิต  เพชรบูรณ์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
118 
พระยศสวัสส์ สกุลมานันท์  วัดคลองตานันต์  เพชรบูรณ์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
119 
พระศุภสัณห์ กันต๊ะ  วัดแคมป์สน  เพชรบูรณ์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
120 
พระทวี คงขาว  วัดธุตังคาราม  เพชรบูรณ์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
121 
พระคฑาวุธ เพิ่มลาภ  วัดธุตังคาราม  เพชรบูรณ์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
122 
พระขจร หวินหนองไผ่  วัดธุตังคาราม  เพชรบูรณ์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
123 
พระครูวิรุฬห์ปัญญารัต   วัดซำรัง  พิษณุโลก 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
124 
พระปลัดญาณธรรมสิทธิ์ อินทรักษา  วัดซำรัง  พิษณุโลก 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
125 
พระมหาประหยัด ทิพย์รักษา  วัดกุญชรทรงธรรม  พิษณุโลก 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
126 
พระอธิการภาณุวัฒน์ ทองปรุง  วัดสระทองสามัคคี  พิษณุโลก 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
127 
พระณัทกร สุวรรณโณ  วัดศรีรัตนาราม  พิษณุโลก 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
128 
พระอธิการเรือง เคยทำ  วัดหนองเรียง  สุโขทัย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
129 
พระยุรศักดิ์ ยิ่งสกุล  วัดไผ่ล้อม  สุโขทัย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
130 
พระสุพจน์ ตุ่นสายบู่  วัดคุ้งตะเภา  อุตรดิตถ์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
131 
พระครูเวฬุวันจันทรัศมี   วัดเวฬุวัน  ตาก 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
132 
พระปลัดปุ๊ด วังสิงห์  วัดดอยพระธาตุ  ตาก 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
133 
พระอธิการสมเสริญ พรมนวล  วัดแม่ปะเหนือ  ตาก 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
134 
พระครูวิธานสารกิจ   วัดแพะก้อม  ลำปาง 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
135 
พระชุมพล ตาธิมา  วัดนาสัก  ลำปาง 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
136 
พระธวัช เครือคำแก้ว  วัดสบจาง  ลำปาง 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
137 
พระครูภัทรวรคุณ   วัดสถาน  เชียงราย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
138 
พระครูประโชติอิทธิคุณ   วัดห้วยหก  เชียงราย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
139 
พระครูวิโรจน์ภัทรคุณ   วัดหาดไคร้  เชียงราย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
140 
พระครูสุคนธ์ศีลสัมบัน   วัดสันตาลเหลือง  เชียงราย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
141 
พระครูวิโรจน์ศุภกิจ   วัดสันหนองบัว  เชียงราย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
142 
พระครูใบฎีกาทวีศักดิ์ สุนั่น  วัดป่าเก็ด  เชียงราย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
143 
พระปลัดปฤงคพ สุทธิผลิน  วัดดอนผาตั้ง  เชียงราย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
144 
พระมหาธีรวัฒน์ มุทธอัครปัญโญ  วัดพระธาตุสันติธรรม  เชียงราย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
145 
พระภานุวัตร อุสาใจ  วัดบุญเรืองใต้  เชียงราย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
146 
พระไสว ปุ้มสีดา  วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ  เชียงราย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
147 
พระชาญณรงค์ หาญกล้า  วัดป่าอ้อบุญเรือง  เชียงราย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
148 
พระอรุณ ฤกษ์ใหญ่  วัดดอยเทพนิมิต  เชียงราย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
149 
พระนิติพงศ์ จันต๊ะโก  วัดพระธาตุสันกู่  เชียงราย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
150 
พระปรีชา โคตรชมภู  วัดดอยน้ำตกพัฒนา  เชียงราย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
151 
พระสัมพันธ์ รัตนนิตย์  วัดบ้านเหล่า  เชียงราย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
152 
พระธงชัย วงศ์ใหญ่  วัดพระธาตุสันติธรรม  เชียงราย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
153 
พระสันติสุข แซ่จง  วัดพระธาตุสันติธรรม  เชียงราย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
154 
พระบัญชา วัฒนาพรชัย  วัดหลวงราษฎร์เจริญธรรม  เชียงราย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
155 
พระพายัพ เครือวงศ์  วัดหลวงราษฎร์เจริญธรรม  เชียงราย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
156 
พระอุดม ใหม่แก้ว  วัดหลวงราษฎร์เจริญธรรม  เชียงราย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
157 
พระศุภชัย ไชยอินปั๋น  วัดหลวงราษฎร์เจริญธรรม  เชียงราย 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
158 
พระครูอดุลศีลวิมล   วัดปัวเลี้ยววนาราม  พะเยา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
159 
พระครูวีรชยานุวัตร   วัดหัวข่วงแก้ว  พะเยา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
160 
พระสมุห์คมกฤษ เผ่ากันทะ  วัดหัวข่วงแก้ว  พะเยา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
161 
พระครูปลัดสมบูรณ์ ชัยชมภู  วัดหม้อแกงทอง  พะเยา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
162 
พระปลัดบดินทร์ ทนุดี  วัดดอนเรือง  พะเยา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
163 
พระครูใบฎีกาเฉลิมพล คำเชื้อ  วัดหลวงราชสัณฐาน  พะเยา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
164 
พระมหาเสฏฐ์ศิรินทร์ อินต๊ะชัย  วัดสันช้างหิน  พะเยา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
165 
พระไชยยันต์ ก๋ารินทร์  วัดแม่สุก  พะเยา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
166 
พระชนัญญู บุญแรง  วัดดอนไชย  พะเยา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
167 
พระศุภวัฒน์ ใจสอาด  วัดศรีอุดมธรรม  พะเยา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
168 
พระครูวิลาสธรรมคุณ   วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม  น่าน 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
169 
พระตติยะ สอดสุข  วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม  น่าน 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
170 
พระอธิการชาญชัย ดาสุรินทร์  วัดป่าศรัทธาสามัคคีธรรม  น่าน 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
171 
พระธีรปัญญา ปัญญามัง  วัดดอยแยง  น่าน 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
172 
พระครูวชิรปัญญาวิมล   วัดแม่แวน  เชียงใหม่ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
173 
พระครูปลัดวิมลวัฒน์   วัดพวกช้าง  เชียงใหม่ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
174 
พระมหาวิชัย แสงจันทร์  วัดพันแหวน  เชียงใหม่ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
175 
พระทวีคุณ โคตรคำ  วัดป่ากล้วย  เชียงใหม่ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
176 
พระสมพงษ์ ศรีวิเศษ  วัดถ้ำตับเตา  เชียงใหม่ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
177 
พระณัฐวัฒน์ โชติพระสมบัติ  วัดอุตตาราม  เชียงใหม่ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
178 
พระเรืองฤทธิ์ อุส่าห์  วัดเจดีย์หลวง  เชียงใหม่ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
179 
พระพงษ์สิทธิ์ ถังทอง  วัดพระธาตุศรีจองทอง  เชียงใหม่ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
180 
พระธนกร นพัตวรเมธ  วัดพระธาตุศรีจองทอง  เชียงใหม่ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
181 
พระอธิป ชัยสวัสดิ์อารี  วัดอุโมงค์  เชียงใหม่ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
182 
พระกนกนันต์ เขตอนันต์  วัดอุโมงค์  เชียงใหม่ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
183 
พระฐาณี จองเจน  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
184 
พระวินัย ศรีใจ  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
185 
พระครูพิทักษ์โพธิชัย   วัดพิชัยพัฒนาราม  อุดรธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
186 
พระครูสถิตธรรมาภิบาล   วัดพระธาตุศิลา  อุดรธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
187 
พระอธิการอุเทน ทึนหาญ  วัดแสงสว่างธรรมราราม  อุดรธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
188 
พระอธิการพิชัย แดงสนาม  วัดอรุณธรรมรังษี  อุดรธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
189 
พระมหาเกรียงไกร พงษ์ศาสตร์  วัดสีตะวนาราม  อุดรธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
190 
พระวีระชาติ บำรุงกุล  วัดศรีบุญเรือง  อุดรธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
191 
พระนพดล บุตรชัย  วัดมณีวรรณ  อุดรธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
192 
พระจักรพงศ์ โพธิ์ศรี  วัดประทุมเขตวนาราม  อุดรธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
193 
พระปิยะ สุภักดี  วัดป่าหนองไฮ  อุดรธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
194 
พระนิพล ปัดถาวะโร  วัดป่ากุดน้ำใส  อุดรธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
195 
พระสมเกียรติ จันทร์วงค์  วัดป่าถ้ำพระเทพนิมิตร  อุดรธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
196 
พระชาตรี โมระพัตร  วัดป่าวังสามหมอ  อุดรธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
197 
พระยุทธนา ยิ่งกล้า  วัดพัฒนาราม  อุดรธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
198 
พระไพทูลย์ พันธ์วงษา  วัดป่าภูทอง  อุดรธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
199 
พระจันทา ศิริภักดิ์  วัดป่าภูทอง  อุดรธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
200 
พระคำรณ สาริยา  วัดป่าผักบุ้ง  อุดรธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 707 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 8 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8