ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระสมโภชน์ ทองอ่อน  วัดดงเค็ง  นครราชสีมา 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
102 
พระธนกฤต หงษ์ดี  วัดดงเค็ง  นครราชสีมา 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
103 
พระสมมาศ กิจขุนทด  วัดด่านใน  นครราชสีมา 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
104 
พระธนภัทร ชั้นกลาง  วัดด่านใน  นครราชสีมา 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
105 
พระครูปทุมชยาภิรักษ์   วัดสระบัว  สุรินทร์ 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
106 
พระมหาศิธร ทองโยง  วัดอุทุมพร  สุรินทร์ 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
107 
พระนาม จำปาทอง  วัดโพธิ์ศรีสว่าง  สุรินทร์ 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
108 
พระเสกสรรค์ ไชยชาติ  วัดโพธิ์ศรีธาตุ  สุรินทร์ 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
109 
พระครูประภาสชลธรรม   วัดพรหมาวาส  ชลบุรี 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
110 
พระสุชาติ แซ่เจี่ย  วัดท้องไทร  นครปฐม 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
111 
พระปัญญา ถาวรศิริ  วัดมาลัย  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
112 
พระณรงค์ศักดิ์ สานุจิตร์  วัดชายนา  นครศรีธรรมราช 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
113 
พระมหาประสาน ศรีรักษ์  วัดนิคมสโมสร  พังงา 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
114 
พระธรรมรัตน์ หนูคง  วัดหาดทรายสมบูรณ์  พังงา 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
115 
พระศุภวัฒน์ พรหมสีทอง  วัดอรัญวาสิการาม  ปัตตานี 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
116 
พระโสภณ หิรัญธรรมาภรณ์  วัดป่าสันติสุข  เชียงใหม่ 
1-2-65 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
117 
พระทวี มูลคง  วัดป่าเจริญธรรม  เชียงใหม่ 
1-2-65 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
118 
พระจำลอง ชัยเทพ  วัดศรีคฤห์  เชียงใหม่ 
1-2-65 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
119 
พระสมาน ลิมทโรภาส  วัดอรัญญวิเวก  เชียงใหม่ 
1-2-65 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
120 
พระชุติเดช สีดาห้าว  วัดป่าอาจารย์มั่น  เชียงใหม่ 
1-2-65 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
121 
พระชัยชนะ ดียซุย  วัดป่าอาจารย์มั่น  เชียงใหม่ 
1-2-65 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
122 
พระเรวัตร สัมฤทธิ์  วัดป่าอาจารย์มั่น  เชียงใหม่ 
1-2-65 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
123 
พระสมบูรณ์ ยุ้งทอง  วัดป่าอาจารย์มั่น  เชียงใหม่ 
1-2-65 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
124 
พระธนกร ศรีจำปา  วัดป่าประทีปบุญญาราม  สกลนคร 
1-2-65 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
125 
พระภูมินันท์ นนตะขาม  วัดถ้ำกลองเพล  หนองบัวลำภู 
1-2-65 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
126 
พระเอกราช ชุ่มปก  วัดแพร่ธรรมาราม  แพร่ 
1-2-65 
ผ่าน 
สวีเดน  
127 
พระกิตติวิมลเมธี   วัดบุปผาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
128 
พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ สียวน  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
129 
พระณัฐพงศ์ เบญจบัณฑิต  วัดโยธานิมิตร  อุดรธานี 
1-2-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
130 
พระครูญาณประยุต   วัดเขาตะแบก  ชลบุรี 
1-2-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
131 
พระครูศีลคุณธาดา   วัดถ้ำขวัญเมือง  ชุมพร 
1-2-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
132 
พระอลงกรณ์ เมาลี  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-2-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
133 
พระซ่าแหม่ ชยเมธาวงศ์  วัดแคนอก  นนทบุรี 
1-2-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
134 
พระมานะ ขจิตเพชร  วัดเกษรศีลคุณ  อุดรธานี 
1-2-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
135 
พระมานพ บุญสอาด  วัดป่าวิเวกธรรมคุณ  บึงกาฬ 
1-2-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
136 
พระณรงค์ชัย เกตุนันท์  วัดปาดังเบซาร์  สงขลา 
1-2-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
137 
พระมานะศักดิ์ แสนอุบล  วัดเกาะไม้ใหญ่  สงขลา 
1-2-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
138 
พระเสถียร สาวะภู  วัดต้นพยอม  สงขลา 
1-2-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
พระธีรธรรม ธรรมพิทักษ์  วัดบางขวาง  นนทบุรี 
1-2-65 
ไม่ผ่าน 
เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
พระครูรัตนศุภการ ธรรมสอน  วัดแม่ผาแหน  เชียงใหม่ 
1-2-65 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่สมบูรณ์  
พระมาโนช สมเดช  วัดอรัญญวิเวก  เชียงใหม่ 
1-2-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
พระทองหล่อ สินโพธิ์  วัดสว่างหนองไฮ  ขอนแก่น 
1-2-65 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
พระศักดา นามมุง  วัดป่าอภัยวัน  ขอนแก่น 
1-2-65 
ไม่ผ่าน 
เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
พระเดชาวัต ชมเชย  วัดโพธิ์ศรีสว่าง  สุรินทร์ 
1-2-65 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
พระกิตติพงษ์ พะวัดทะ  วัดต้นพยอม  สงขลา 
1-2-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิมีการแก้ไข  
รวมทั้งหมด : 145 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 2 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2