ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระณัฏฐ์ชัย เจริญผล  วัดหนองบอน  ฉะเชิงเทรา 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
102 
พระศิริพงศ์ พันธุ์ไพโรจน์  วัดหนองเค็ด  ฉะเชิงเทรา 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
103 
พระสุธีปริยัตยาภรณ์  วัดพลับ  จันทบุรี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
104 
พระครูวิสิฐรัตนากร  วัดซึ้งบน  จันทบุรี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
105 
พระครูพินิจธรรมประภาส  วัดโยธานิมิต  จันทบุรี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
106 
พระครูประทีปธรรมวัตร  วัดเกาะลอย  จันทบุรี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
107 
พระครูสมุห์สุชาติ เกิดเสม  วัดอ่างหิน  จันทบุรี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
108 
พระสมุห์เตย นพฤทธิ์  วัดไผ่ล้อม  จันทบุรี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
109 
พระสมุห์ธงชัย ภิรมย์โยธิน  วัดประแกต  จันทบุรี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
110 
พระอธิการเสริญ พันธุนาคิน  วัดคานรูด  จันทบุรี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
111 
พระอธิการอำนวย เลื่อมใส  วัดกมลธรรมาราม  จันทบุรี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
112 
พระอธิการอำนาจ เสนาะ  วัดซอยสอง  จันทบุรี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
113 
พระอธิการเย็น อิ่มสรรพางค์  วัดอกเต่า  จันทบุรี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
114 
พระแสวง บุญยะมา  วัดถ้ำสาลิกา  จันทบุรี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
115 
พระวรพงศ์ วงสวาท  วัดเนินดินแดง  จันทบุรี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
116 
พระครูอินทคีรีคณารักษ์  วัดเทพนิมิต  ตราด 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
117 
พระจารึก ปกัญสิทธิ์  วัดป่ามหาวัน  ตราด 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
118 
พระชัยมงคล วิริยะ  วัดป่าเขาใหญ่  กาญจนบุรี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
119 
พระบุญพัก ชมทอง  วัดเหมืองปิล๊อก  กาญจนบุรี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
120 
พระอนุชา งามแม้นแมน  วัดเหมืองปิล๊อก  กาญจนบุรี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
121 
พระสิฎฐ์กมลชัย วัฒณเจริญพงค์  วัดเขาถ้ำกุญชร  ราชบุรี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
122 
พระพงศกร เรืองศิลป์ประเสริฐ  วัดเขาผึ้ง  ราชบุรี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
123 
พระครูวีรกิจโสภณ  วัดโคกมะม่วง  นครศรีธรรมราช 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
124 
พระครูบริหารสังฆกิจ  วัดรามประดิษฐ์  นครศรีธรรมราช 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
125 
พระคัมภีรญาณ วิพลชัย  วัดธารน้ำไหล  สุราษฎร์ธานี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
126 
พระเปี่ยมศักดิ์ ธนะไชย  วัดเวียง  สุราษฎร์ธานี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
127 
พระแสงตะวัน ศรีชนะ  วัดเวียง  สุราษฎร์ธานี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
128 
พระสุชาติ พฤกษอรุณ  วัดเวียง  สุราษฎร์ธานี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
129 
พระครูสังฆรักษ์กรวิก จิตโสภิณ  วัดน้ำขาวใน  สงขลา 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
130 
สามเณรจีระศักดิ์ ทับอุดม  วัดเวตวันธรรมาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
131 
พระมหาสมศักดิ์ ปริยัตยาภรณ์  วัดนางนองวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
132 
พระมหาพันธพิชิต จิตรขวัญ  วัดวิเวกรัตนธัชมุนี  นครศรีธรรมราช 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
133 
พระบริภัทร เลี้ยงประเสริฐ  วัดพระธาตุม่อนจอมแจ้ง  ลำปาง 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
134 
พระอุปถัมภ์ พรหมสุริยา  วัดพระธาตุม่อนจอมแจ้ง  ลำปาง 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
135 
พระธนพล ทักษาดิพงศ์  วัดพระธาตุม่อนจอมแจ้ง  ลำปาง 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
136 
พระพิเชษฐ์ ตรีวิชา  วัดพระธาตุม่อนจอมแจ้ง  ลำปาง 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
137 
พระศราวุธ ปัญญา  วัดพระธาตุม่อนจอมแจ้ง  ลำปาง 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
138 
พระวิชิตพงษ์ ภาวะพงษ์  วัดศรีประดู่  อุบลราชธานี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
139 
พระครูชัยพัชรสถิต  วัดราชพฤกษ์  เพชรบูรณ์ 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
140 
พระพิสิฐ แสวงทรัพย์  วัดโคเขตตาราม  อุดรธานี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
141 
พระนทีธร อมรกุล  วัดศรีอภัยวัน  เลย 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
142 
พระวิระพงศ์ คุณประทุม  วัดศรีวิชัยวนาราม  เลย 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
143 
พระครูสิริสุตวิมล  วัดมงคลโกวิทาราม  อุบลราชธานี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
144 
พระอธิการพูล แนบเนียม  วัดด้ามพร้า  อุบลราชธานี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
145 
พระมหาปราณี ขันสิงห์  วัดท่าวังหิน  อุบลราชธานี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
146 
พระมนูญ จันทร์เขียว  วัดศรีนวล  อุบลราชธานี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
147 
พระกรุงไทย พิมพ์รส  วัดด้ามพร้า  อุบลราชธานี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
148 
พระธนวัฒน์ คำเสียง  วัดด้ามพร้า  อุบลราชธานี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
149 
พระมหาสุทิตย์ อบอุ่น  วัดสุทธิวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
150 
พระอนุชิต เหรียญรุ่งโรจน์  วัดราชคฤห์วรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
151 
พระทองสี โคตรแสงศรี  วัดกลางดาวคนอง  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
152 
พระอธิการวินัย มั่นคง  วัดไชยมาศ  เลย 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
153 
พระสกล ทัดทูน  วัดพิชัยพัฒนาราม  จันทบุรี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
154 
พระบุญสาน ด่านระหาร  วัดโนนสว่าง  อุดรธานี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
155 
พระสมศรี บุญไสย  วัดโนนสว่าง  อุดรธานี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
156 
พระมหาใจ สวนไผ่  วัดชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
157 
พระทองดี ศรีกุม  วัดราชาธิวาสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
158 
พระสมุห์ปราโมทย์ กลิ่นละมัย  วัดท้าวโคตร  นครศรีธรรมราช 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
159 
พระเทพสิทธิโมลี  วัดบวรนิเวศ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
160 
พระบวรสุทธิวงศ์  วัดบวรนิเวศ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
161 
พระมหาประเสริฐ สรกุล  วัดบวรนิเวศ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
162 
พระมหาทรงวุฒิ ชูพิน  วัดบวรนิเวศ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
163 
พระมหาจินดา ไชยฉิม  วัดบวรนิเวศ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
164 
พระครูวิบูลปัญญากร  วัดหินปักใหญ่  ลพบุรี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
165 
พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร  วัดธรรมิการาม  ลพบุรี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
166 
พระครูปลัดสวงค์ สมใจ  วัดธรรมิการาม  ลพบุรี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
167 
พระครูสังฆรักษ์วิชัย บุญสูงเนิน  วัดธรรมิการาม  ลพบุรี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
168 
พระครูใบฎีกาทอด กาบเครือ  วัดธรรมิการาม  ลพบุรี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
169 
พระราชันย์ สท้านอาจ  วัดธรรมิการาม  ลพบุรี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
170 
พระสุรัตน์ คำนาแซง  วัดพีรพัฒนวงศ์  ชัยภูมิ 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
171 
พระมหาแม้น ทองวิจิตต์  วัดป่าชัยรังสี  สมุทรสาคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
172 
พระธรรมธรสมปอง ปิยจันทร์  วัดโคกโพธิ์สถิต  นครศรีธรรมราช 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
173 
พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์  วัดป่าไม้แดง  เชียงใหม่ 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
174 
พระครูสิริสุตาภิมนฑ์  วัดสุพรรณรังสี  ลำพูน 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
175 
พระครูปลัดวรรลพ ใจกาศ  วัดพระธาตุหริภุญชัย  ลำพูน 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
176 
พระวิเชียร สีหาบุตร  วัดเสนหา  นครปฐม 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
177 
พระครูปัญญาศาสนกิจ  วัดราชมานิตสถิตมหาธาตุเจดีย์ศรีทักษิณ  สงขลา 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
178 
พระอุทัย คำฝั้น  วัดหนองแสะ  เชียงใหม่ 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
179 
พระครูกาญจนชัยสิทธิ์  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  กาญจนบุรี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
180 
พระครูศรีกาญจนกิตติ  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  กาญจนบุรี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
181 
พระครูศรีกิตติสุนทร  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  กาญจนบุรี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
182 
พระครูปริยัติชัยกาญจน์  วัดถ้ำเขาปูน  กาญจนบุรี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
183 
พระจำรัส สุขมาก  วัดถ้ำเขาปูน  กาญจนบุรี 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
184 
พระอธิการมะณี มาศวรรณา  วัดเขาไทรสายัณห์  นครราชสีมา 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
185 
พระวัฒนา สุขกล่ำ  วัดราชบพิธ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
186 
เจ้าอธิการสมพร ฤทธาพล  วัดสีตลากร  นครศรีธรรมราช 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
187 
พระสมุห์ปราโมทย์ กลิ่นละมัย  วัดท้าวโคตร  นครศรีธรรมราช 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
188 
พระสมุห์ชวลิต คงช่วย  วัดอัฑฒศาสนาราม  นครศรีธรรมราช 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
189 
พระเรืองวิทย์ นิลน้ำเพชร  วัดสีตลากร  นครศรีธรรมราช 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
190 
พระจรินทร์ อ้นประวัติ  วัดหมื่นระงับรังสรรค์  นครศรีธรรมราช 
1-3-51 
ผ่าน 
-  
พระครูวิจิตรคุณาภรณ์  วัดสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร 
1-3-51 
ไม่ผ่าน 
เคยมีปัญหา ฯ  
พระลำปาง หวังคมกลาง  วัดธรรมิการาม  ลพบุรี 
1-3-51 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่หนังสือสุทธิไม่ตรงกับทะเบียนบ้านและเจ้าคณะภาคไม่ลงนาม  
พระธนธร อยู่สุข  วัดไผ่ดำ  สิงห์บุรี 
1-3-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิยังไม่รับเข้าสังกัดวัดและเจ้าอาวาสไม่เซ็นชื่อทับรูปถ่าย  
พระครูวินัยธรคุณโสภน ทาศรีรัตน์  วัดสีบานเย็น  เพชรบูรณ์ 
1-3-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิยังไม่รับเข้าสังกัดวัด  
พระทองคำ สมนา  วัดโพธิวราราม  อุดรธานี 
1-3-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีหนังสือนิมนต์  
พระอธิการชัยรัตน์ อนันต์  วัดบ้านหนองจิก  ศรีสะเกษ 
1-3-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดในแบบฟอร์มกับหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
พระบุญเพ็ง โพธิสาร  วัดพรหมสุวรรณ  สระแก้ว 
1-3-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีกำหนดการเดินทาง  
พระวินัย งามเฉลียง  วัดสุนันทวรานาราม  กาญจนบุรี 
1-3-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิ ไม่มีหน้าอุปสมบทและหน้าสังกัดวัด  
พระมหาณรงค์ สร้อยเกษร  วัดหน่อพุทธางกูร  สุพรรณบุรี 
1-3-51 
ไม่ผ่าน 
แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง  
10 
พระมหาบุญเลิศ จันทพร  วัดหน่อพุทธางกูร  สุพรรณบุรี 
1-3-51 
ไม่ผ่าน 
แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง  
รวมทั้งหมด : 200 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 2 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2