ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระจำลอง สีลาคำ  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
102 
พระไกรศร ดวงไทย  วัดก่อเก๊า  เชียงใหม่ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
103 
พระจักรพงค์ ยศปัน  วัดล้านนาญาณสังวราราม  เชียงใหม่ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
104 
พระสุทัศน์ ร่มเย็น  วัดล้านนาญาณสังวราราม  เชียงใหม่ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
105 
พระครูไพศาลธีรคุณ   วัดต้นแก้ว  ลำพูน 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
106 
พระครูวิมลสุตาภรณ์   วัดดอนน้อย  ลำพูน 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
107 
พระครูกิตติวรรณากร   วัดบ้านโฮ่ง  ลำพูน 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
108 
พระครูสุตคุณวัฒน์   วัดอินทขิล  ลำพูน 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
109 
พระสมุห์ภาณุวัฒน์ ไชยเวียง  วัดอินทขิล  ลำพูน 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
110 
พระสง่า อุตมะ  วัดทุ่งหัวช้าง  ลำพูน 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
111 
พระนิรันดร์ วงค์ตัน  วัดศรีเมืองยู้  ลำพูน 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
112 
พระพรากร จี๋มะลิ  วัดหนองป่าเหมือด  ลำพูน 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
113 
พระครูสุทธิธรรมรังษี   วัดถ้ำกกดู่  อุดรธานี 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
114 
พระสมุห์จันทน์เกษม นรินทร์  วัดป่าดอนยาง  อุดรธานี 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
115 
พระพิชัย วีระใชช่วง  วัดสว่างอินทรศิลา  อุดรธานี 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
116 
พระสมร บุญพงษ์  วัดเขมวนาราม  อุดรธานี 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
117 
พระกิตติพงษ์ เจริญจิตร  วัดป่าดอนหายโศก  อุดรธานี 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
118 
พระวิทยา โพธิญาณ์  วัดป่าหลวงตามหาบัวธรรมเจดีย์  อุดรธานี 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
119 
พระคำมี น้อยดีมูล  วัดป่าศรีดอนเงิน  อุดรธานี 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
120 
พระศราวุธ ภูมิคอนสาร  วัดเมตตากิตติคุณ  อุดรธานี 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
121 
พระครูภาวนาธรรมานุสิฐ   วัดท่าลี่ศรีสะอาด  หนองคาย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
122 
พระครูสุวรรณเจติยาทร   วัดสิงห์ทองเจติยาราม  หนองคาย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
123 
พระครูวินัยธรนิติภูมิ วรสิษฐ์  วัดมณีโคตร  หนองคาย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
124 
พระครูสังฆรักษ์สุพจน์ มะธุผา  วัดโพธิ์งาม  หนองคาย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
125 
พระสมุห์กิตติศักดิ์ จ่าพันธ์  วัดศรีชมภูองค์ตื้อ  หนองคาย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
126 
พระอธิการธวัชชัย สุราเมฆ์  วัดสุขสำราญ  หนองคาย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
127 
พระอธิการนา เวชสิทธิ์  วัดมัชฌิมวิจิตร  หนองคาย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
128 
พระอธิการบุ สว่างบ้าน  วัดพุทธธรรมาราม  หนองคาย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
129 
พระอธิการพุทธพัฒน์ คำวิมล  วัดจุมพลเมือง  หนองคาย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
130 
พระอธิการวิทยา จุ้มอังวะ  วัดโนนสวรรค์  หนองคาย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
131 
พระอภิชาติ จงสูงเนิน  วัดโนนสวรรค์  หนองคาย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
132 
พระอธิการคาน พิมพันธ์  วัดสามัคคีธรรมาราม  หนองคาย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
133 
พระฉลาด บุญราศรี  วัดสามัคคีธรรมาราม  หนองคาย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
134 
พระสนาน พรมมหา  วัดสามัคคีธรรมาราม  หนองคาย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
135 
พระมหาประสพชัย ไชยะโส  วัดพระธาตุบังพวน  หนองคาย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
136 
พระมหากิตติภพ อุบลบาล  วัดโพธิ์ชัย  หนองคาย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
137 
พระมหานิพิฐพนธ์ วงศ์อนุ  วัดโพธิ์ชัย  หนองคาย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
138 
พระพงศพัศ จันทะบาล  วัดโพธิ์ชัย  หนองคาย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
139 
พระวุฒิชัย เภาโพธิ์  วัดเทพนิมิตวิทยาราม  หนองคาย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
140 
พระปรีดา เทพา  วัดมัชฌิมาวาส  หนองคาย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
141 
พระธนาธิป ตั้งศิริวิทยากุล  วัดศรีษะเกษ  หนองคาย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
142 
พระทวี ตุนก่อ  วัดดอนหมี  หนองคาย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
143 
พระภูมินันท์ เกษสิมมา  วัดราษฎร์ศิริมังคลาราม  หนองคาย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
144 
พระเล้ ธิศรี  วัดโพธิการาม  หนองคาย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
145 
พระจารุเดช ศรีมงคล  วัดศรีเมือง  หนองคาย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
146 
พระคณาธิป พุฒศรี  วัดศิริธรรมาราม  หนองคาย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
147 
พระอูบ แสนมี  วัดศิริธรรมาราม  หนองคาย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
148 
พระสุนัน เคะนะอ่อน  วัดเฝ้าไร่วนาราม  หนองคาย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
149 
พระฉันท์ชลักษณ์ ราชา  วัดเฝ้าไร่วนาราม  หนองคาย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
150 
พระมหารัตน์พร คำผาเคน  วัดโชติรสธรรมากร  บึงกาฬ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
151 
พระมหาลำพูน เดชรักษา  วัดโชติรสธรรมากร  บึงกาฬ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
152 
พระชัยฑาวัฒน์ วงกลม  วัดโนนสำราญ  บึงกาฬ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
153 
พระธีรพงศ์ ภิเศก  วัดใหม่บูรพาสุการาม  บึงกาฬ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
154 
พระเกรียงศักดิ์ พรรษา  วัดสุดเขตแดนสยาม  บึงกาฬ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
155 
พระวิระชัย ขันเงิน  วัดศิริมงคลวราราม  บึงกาฬ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
156 
พระวิวัฒน์ เมธีเกรียงไกร  วัดป่าฐานสโมบูชา  เลย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
157 
พระธเนศ เพิ่มเจริญ  วัดป่าฐานสโมบูชา  เลย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
158 
พระฐนวรวรรธ แย้มบางยาง  วัดป่าฐานสโมบูชา  เลย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
159 
พระอธิการสุภาพ โพธิ์ดา  วัดสว่างวิทยาราม  หนองบัวลำภู 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
160 
พระครูอาทรภิธานธำรง   วัดม่วงศรี  ขอนแก่น 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
161 
พระมหาสุทธิดล ภูนอก  วัดม่วงศรี  ขอนแก่น 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
162 
พระครูกิตติปัญญานุโยค   วัดศรีธาตุ  ขอนแก่น 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
163 
พระคมกริช สอนชา  วัดศรีธาตุ  ขอนแก่น 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
164 
พระมหาสมปอง เกิดทวีพันธ์  วัดทองวิทยาราม  ขอนแก่น 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
165 
พระสุวรรณ์ วระดิษฐ์  วัดสวรรคงคา  ขอนแก่น 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
166 
พระขวัญชัย โคตรทิพย์  วัดวิจารณ์สว่างโศก  ขอนแก่น 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
167 
พระชลา ล่ามคำ  วัดโพธาราม  ขอนแก่น 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
168 
พระกองสิน กาญจนกุล  วัดป่าเครือวัลย์  กาฬสินธุ์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
169 
พระเทียนชัย มลาชู  วัดป่ารัตนธรรมคุณ  กาฬสินธุ์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
170 
พระประจิตต์ เรืองชาญ  วัดสระทองดอนดู่  กาฬสินธุ์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
171 
พระปัญญา ประชุมสุข  วัดประชานิยม  กาฬสินธุ์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
172 
พระฟูตระกูล หลินภู  วัดประชานิยม  กาฬสินธุ์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
173 
พระฌานิพิทย์ สุระศักดิ์  วัดประชานิยม  กาฬสินธุ์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
174 
พระวันชัย พลทองเติม  วัดประชานิยม  กาฬสินธุ์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
175 
พระครูโพธิวรธรรม   วัดสระโพธิ์  ร้อยเอ็ด 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
176 
พระครูอรุณสิริโชติ   วัดอรุณสิงห์คาราม  ร้อยเอ็ด 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
177 
พระถวิล ผงทอง  วัดอรุณสิงห์คาราม  ร้อยเอ็ด 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
178 
พระครูธวัชวรรณคุณ   วัดละมัยบำรุง  ร้อยเอ็ด 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
179 
พระใบฎีกาชาตรี ศรีเที่ยง  วัดไทรทอง  ร้อยเอ็ด 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
180 
พระใบฎีกาโชติพล ธงศรี  วัดศรีวราหเขต  ร้อยเอ็ด 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
181 
พระอธิการณรงค์ กมลวิบูลย์  วัดสว่างพจนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
182 
พระอธิการวันชัย จ้ำสุนี  วัดโพธิ์ศรีสว่าง  ร้อยเอ็ด 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
183 
พระมหาพรประสพ เภากุ่ม  วัดบูรพา  ร้อยเอ็ด 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
184 
พระเอกสิทธิ์ พิศวงปราการ  วัดสุวรรณาราม  ร้อยเอ็ด 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
185 
พระสุทธิพงษ์ จันละบุตร  วัดบ้านกลาง  ร้อยเอ็ด 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
186 
พระงามจิต สมสิทธิ์  วัดโพธิการาม  ร้อยเอ็ด 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
187 
พระเสริมเกียรติ สิทธิบุ่น  วัดสระแก้ว  ร้อยเอ็ด 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
188 
พระสุวิทย์ อันทะไชย  วัดโสงยาง  ร้อยเอ็ด 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
189 
พระบุญส่ง กุลสุวรรณ  วัดธาตุอัมพวัน  ร้อยเอ็ด 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
190 
พระครูอัครธรรมวิบูล   วัดสร้างแก้วใต้  อุบลราชธานี 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
191 
พระครูโพธิสราภิวัฒน์   วัดสนามชัย  อุบลราชธานี 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
192 
พระครูโชติกัลยาณคุณ   วัดทุ่งสว่าง  อุบลราชธานี 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
193 
พระใบฎีกาอุทัย แสนทวีสุข  วัดคำขวาง  อุบลราชธานี 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
194 
พระอธิการทิพเนตร เครือวัลย์  วัดพนานิวาส  อุบลราชธานี 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
195 
พระมหาภมรประสิทธิ์ พวงบุตร  วัดห้วยขะยุง  อุบลราชธานี 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
196 
พระโชคชัย ชารีรักษ์  วัดสมสนุก  อุบลราชธานี 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
197 
พระฑีฆทัสน์ แรงโสม  วัดป่าดอนบาก  อุบลราชธานี 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
198 
พระทศพร วิลานันท์  วัดห้วยข้าวสารเจริญธรรม  อุบลราชธานี 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
199 
พระสมโภชน์ บุดดา  วัดหลวงสุมังคลาราม  ศรีสะเกษ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
200 
พระสมเกียรติ สัมฤทธิ์  วัดป่าพุทธนิมิต  ศรีสะเกษ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 540 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6