ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระสุขคำ จิ่งมาดา  วัดดงมะตื๋น  เชียงราย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
102 
พระสิทธิชัย วงค์คำ  วัดผาแตก  เชียงราย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
103 
พระปุญญพัฒน์ เตชะตน  วัดป่าห้า  เชียงราย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
104 
พระนคราช ทานัน  วัดพระธาตุดอยจอมตอง  เชียงราย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
105 
พระอภิณัฐ แก้วบุญเรือง  วัดม่วงแก้ว  เชียงราย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
106 
พระเอกพงษ์ อินทะ  วัดพร้าวกุด  เชียงราย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
107 
พระสมชัย แซ่ย้า  วัดหล่ายงาว  เชียงราย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
108 
พระไพรเวช ทาทองหลาง  วัดรัตนวนาราม  พะเยา 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
109 
พระครูโสภณธรรมประทีป   วัดป่าห้วยปางเม็กเฉลิมพระเกียรติ  เชียงใหม่ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
110 
พระครูไพบูลย์พัฒนาทร   วัดเจดีย์หลวง  เชียงใหม่ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
111 
พระณัฐพงษ์ คำหงษา  วัดเจดีย์หลวง  เชียงใหม่ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
112 
พระปลัดสมทรัพย์ แก้วเจริญ  วัดโขงขาว  เชียงใหม่ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
113 
พระจิรายุทธ์ กันใจ  วัดโขงขาว  เชียงใหม่ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
114 
พระเฉลิมพล ทองสุข  วัดควรค่าม้า  เชียงใหม่ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
115 
พระวัฒนพงษ์ เปงใจ  วัดห้วยกุ  เชียงใหม่ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
116 
พระสิทธิชัย พันธ์รุ่งจิตติ  วัดจอมทอง  แม่ฮ่องสอน 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
117 
พระบัณฑิต นามเทพ  วัดป่าหลวง  อุดรธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
118 
พระพระทาตร์ ศรีวะสุทธิ์  วัดมหาธาตุเจดีย์  อุดรธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
119 
พระไผทกร สอนเต็ม  วัดสันติกาวาส  อุดรธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
120 
พระสมคิด บาลีสี  วัดทุ่งโพธาราม  อุดรธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
121 
พระดรัณภพ แก้วกันหา  วัดทุ่งโพธาราม  อุดรธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
122 
พระพัฒนา ผากอง  วัดผาใหญ่วชิรวงศ์  หนองคาย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
123 
พระวัณณุวรรธน์ ชัยรัตน์  วัดดงตูม  หนองคาย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
124 
พระสังวรณ์ แพรเงิน  วัดป่าธรรมวนาราม  หนองคาย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
125 
พระเผชิญ บุญเรืองจักร์  วัดสามัคคีอุปถัมภ์  บึงกาฬ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
126 
พระบรม บุญสุข  วัดสามัคคีอุปถัมภ์  บึงกาฬ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
127 
พระครูกวีธรรมนิเทศก์   วัดเอราวัณพัฒนาราม  เลย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
128 
พระมหาประภากร อินัง  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
129 
พระคมกฤช ดงดินอ่อน  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
130 
พระวงศ์วริศ ภิริยะพงษ์ไพรบูล  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
131 
พระประยูร ปัจจัย  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
132 
พระวศิน เกศวพิทักษ์  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
133 
พระศราวุธ เลิศคำ  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
134 
พระปัญญา ผลวิเศษ  วัดศรีภูมิ  เลย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
135 
พระดิเรก เฮงสว่าง  วัดอัมพวัน  เลย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
136 
พระจรัส ปาลีบุตร  วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม  เลย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
137 
พระวิโรจน์ สิงห์คำกุล  วัดลัฏฐิวัน  เลย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
138 
พระไพบูลย์ สอางชัย  วัดถ้ำโพธิ์สัตว์  เลย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
139 
พระทองแดง การะบัง  วัดถ้ำผาใหญ่  เลย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
140 
พระสมาน กิ่งคำ  วัดถ้ำผาใหญ่  เลย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
141 
พระสุรัตน์ เมฆเจริญสกุล  วัดผาฝ้ายพัฒนาราม  เลย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
142 
พระวิชิต พามา  วัดผาฝ้ายพัฒนาราม  เลย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
143 
พระชัยศักดิ์ หมู่หาญ  วัดผาฝ้ายพัฒนาราม  เลย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
144 
พระกงทอง ชำนิ  วัดผาฝ้ายพัฒนาราม  เลย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
145 
พระครูวีรชัยสุนทร   วัดป่าโคกสว่าง  สกลนคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
146 
พระครูสกลสีลาภรณ์   วัดอุทการาม  สกลนคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
147 
พระครูสุโพธิชยาภิรักษ์   วัดศรีโพธิ์ชัย  สกลนคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
148 
พระอธิการณรงค์ศักดิ์ โชคไกรมะเริง  วัดพระธาตุภูเพ็ก  สกลนคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
149 
พระมหาสุริยา ผาสีดา  วัดโนนวิเวก  สกลนคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
150 
พระมหายงยุทธ แสงอินตา  วัดรัฐภูมิ  สกลนคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
151 
พระสัมฤทธิ์ วังคะวิง  วัดศรีจำปาชนบท  สกลนคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
152 
พระดาวัน สวยงาม  วัดศรีสะอาด  สกลนคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
153 
พระวินัย เขียวชัยภูมิ  วัดสันติธรรม  สกลนคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
154 
พระทองสอน บุญสาย  วัดสันติธรรม  สกลนคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
155 
พระณัฐ เนียมนัด  วัดวิสุทธิธรรม  สกลนคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
156 
พระสลา บุญปก  วัดป่าดอนม่วย  สกลนคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
157 
พระสมคิด แก้วโพธิ์คำ  วัดป่าดอนม่วย  สกลนคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
158 
พระธรรมบาล จำนงสุข  วัดศรีบุญเรือง  สกลนคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
159 
พระณรงชัย ไชยสุข  วัดศรีบุญเรือง  สกลนคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
160 
พระบุญธรรม มาลีหอม  วัดคามวาสี  สกลนคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
161 
พระชาวีร์ ทองใบ  วัดคามวาสี  สกลนคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
162 
พระครูสิทธิสารโสภณ   วัดสระชัย  ขอนแก่น 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
163 
พระครูสุตสารวิมล   วัดเลียบ  ขอนแก่น 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
164 
พระครูวิมลสารสุนทร   วัดสว่างหนองกุง  ขอนแก่น 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
165 
พระครูวีรกิจจานุกูล   วัดสว่างหนองสังข์  ขอนแก่น 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
166 
พระครูสุทธิธรรมาภินันท์   วัดโนนสะอาด  ขอนแก่น 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
167 
พระครูปัญญาวรดิตถ์   วัดท่ากระบือ  ขอนแก่น 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
168 
พระครูปลัดสุริยะ เจริญสุข  วัดหนองกุง  ขอนแก่น 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
169 
พระอธิการคำพันธ์ ผิวกระจ่าง  วัดหินตั้ง  ขอนแก่น 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
170 
พระอธิการสาคร นาพิลา  วัดประทุมแพงศรี  ขอนแก่น 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
171 
พระมหาเสน่ห์ พลลุน  วัดโพธิ์ทอง  ขอนแก่น 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
172 
พระโสภณวิชญ์ กวีธำรงค์รัตน์  วัดศรีประยูรพรหม  ขอนแก่น 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
173 
พระวัชระ ป้อมูล  วัดอมรบูรณาราม  ขอนแก่น 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
174 
พระคมสันต์ ขิมลาภ  วัดสว่างหนองสังข์  ขอนแก่น 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
175 
พระจตุรงค์ โนวะ  วัดศรีสุก  ขอนแก่น 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
176 
พระนนทศักดิ์ ศรีลุน  วัดป่าหนองหลุบ  ขอนแก่น 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
177 
พระสัญญา พรสีมา  วัดศรีธาตุ  ขอนแก่น 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
178 
พระชรัท ยิ้มละมัย  วัดป่ารัตนมงคล  ขอนแก่น 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
179 
พระรุ่งภพ ภิญโญศรี  วัดป่ากิตติญาณ  ขอนแก่น 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
180 
พระอนุชิต สุขสนิท  วัดป่านาหนองทุ่ม  ขอนแก่น 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
181 
พระครูวินัยกรณ์โกศล   วัดชัยมงคลโคกค่าย  กาฬสินธุ์ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
182 
พระประดิษฐ์ ไกยะฝ่าย  วัดอัมพวันม่วงน้อย  กาฬสินธุ์ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
183 
พระครูสันติธรรมประหัฏฐ์   วัดศรีสันติธรรม  ร้อยเอ็ด 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
184 
พระอธิการประจวบ เจริญไกล  วัดแสนสุขธรรมาราม  ร้อยเอ็ด 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
185 
พระอธิการสมัย เบ้าจังหาร  วัดอุดมไพรสณฑ์  ร้อยเอ็ด 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
186 
พระอธิการยงค์ยุทธ จันทะอ่อน  วัดหนองแปน  ร้อยเอ็ด 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
187 
พระมหาไพทูรย์ ลุนพันธ์  วัดสุทัศน์  ร้อยเอ็ด 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
188 
พระมหาถวิล ชนิดพจน์  วัดโนนเมือง  ร้อยเอ็ด 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
189 
พระดำรงค์ หนองสี  วัดป่าอุทยาน  ร้อยเอ็ด 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
190 
พระสัทธิลำเนาว์ ศรีสุข  วัดป่าสามัคคีธรรม  ร้อยเอ็ด 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
191 
พระครูเวฬุวันสุตกิจ   วัดเวฬุวัน  อุบลราชธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
192 
พระมหาศักดิ์ดา สุทาศิริ  วัดสนมหมากหญ้า  อุบลราชธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
193 
พระบรรพต ลอยเลื่อน  วัดหนองป่าพง  อุบลราชธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
194 
พระเวช บุญตะวัน  วัดป่าโมงใหญ่  อุบลราชธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
195 
พระศิริชัย ก้อนนาค  วัดคำขวาง  อุบลราชธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
196 
พระอดิเทพ อึ่งสูงเนิน  วัดป่าก้าว  อุบลราชธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
197 
พระบรรจง ทองประเสริฐ  วัดเหมือดแอ่  อุบลราชธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
198 
พระอภิชาติ สีสุข  วัดป่าหนองยาว  อุบลราชธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
199 
พระอาหรับ มุ่งหมาย  วัดป่าหนองยาว  อุบลราชธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
200 
พระมงคลเพชร ภาระเวช  วัดป่าหนองยาว  อุบลราชธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 503 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6