ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101  
พระมงคล ชยมงฺคโล  วัดบางหว้า  นครศรีธรรมราช 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
102  
พระพิเชษฐ์ ธมฺมธโช  วัดบ้านค้อ  ขอนแก่น 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
103  
พระวันชัย ธมฺมิโก  วัดนางชี  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
104  
พระล้นบุญ อภิวฑฺฒโน  วัดเม็งรายมหาราช  เชียงราย 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
105  
พระสามารถ กุสุโม  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
106  
พระนพดล อุปวฑฺฒโก  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
107  
พระร.ต.อ.สมหมาย ฐิตปญฺโญ  วัดพรหมรังษี  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
108  
พระอุดมพร ทนฺตาจาโร  วัดบางขวาง  นนทบุรี 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
109  
พระเอกชัย นนฺทิโย  วัดควรดง  พะเยา 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
110  
พระมหาบุญเทียม ญาณินฺโท  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
111  
พระอนงค์ กิตฺติธมฺโม  วัดศรีประชาธรรม  เพชรบูรณ์ 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
112  
พระอมร ฐิตโสภโณ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
113  
พระบุญเรือง ธมฺมเตโช  วัดศรีมุงเมือง  เชียงใหม่ 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
114  
พระเทพมงคล สิริมงฺคโล  วัดไชยทิศ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
115  
พระอานุภาพ อาจารสุโภ  วัดป่าน้ำริน  เชียงใหม่ 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
116  
พระสุรินทร์ สีลธโร  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
117  
พระอำนวย สุมโน  วัดเขาน้อย  ระยอง 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
118  
พระไพศาล ธีรธมฺโม  วัดศรีจันทร์  ขอนแก่น 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
119  
พระวรรณชัย อริยวํโส  วัดพระธาตุจอมกิตติ  เชียงราย 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
120  
พระต่อพงษ์ สิริจนฺโท  วัดบางแตน  ปราจีนบุรี 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
121  
พระมหามาโนช มุนิวํโส  วัดปทุมทอง  ปทุมธานี 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
122  
พระเอกรินทร์ ปภาวโร  วัดสิริกมลาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
123  
พระกฤษฎา สุเมธี  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
124  
พระนพพร กิตฺติปญฺโญ  วัดฐิตวิริยาวนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
125  
พระมหาสิงห์ณรงค์ สิรินฺทรเมธี  วัดปทุมทอง  สุรินทร์ 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
126  
พระมหาประสิทธิ์ ปสิทฺโธ  วัดทองเนียม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
127  
พระสุพัดชัย ปมุตฺโต  วัดส้มเกลี้ยง  นนทบุรี 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
128  
พระพัฒน์ พทฺธวโร  วัดมัชฌันติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
129  
พระสุพจน์ สุวจโน  วัดนินสุขาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
130  
พระอัษฎาวุทธ์ ฐานจาโร  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
131  
พระยงยุทธ พลวฑฺฒโน  วัดเม็งรายมหาราช  เชียงราย 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
132  
พระอนุชิต อตฺถวฑฺฒโน  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
133  
พระสวัสดิ์ ตนฺติปาโล  วัดมัชฌิมาวาส  สงขลา 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
134  
พระชาญฤทธิ์ รกฺขิตสทฺโธ  วัดคลองตันราษฎร์บำรุง  สมุทรสาคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
135  
พระบุญธรรม กลฺยาณธมฺโม  วัดบูรพา  อุดรธานี 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
136  
พระแปลก ธมฺมธโร  วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
137  
พระกิตติ กิตฺติญาโณ  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
138  
สามเณรกิตติศักดิ์ ศรีชาย  วัดโสธรวราราม  ฉะเชิงเทรา 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
139  
สามเณรภัทระ เดชสุริโยธิน  วัดเวตวันธรรมาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
140  
พระพุทธิวงศมุนี  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
141  
พระราชรัตนดิลก  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
142  
พระครูปัญญาวราภรณ์  วัดคลองมะลิ  จันทบุรี 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
143  
พระครูสาสนกิจจาทร  วัดป่าโชคชัยวนาราม  หนองคาย 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
144  
พระถาวร อนุตฺตโร  วัดประสิทธิ์สามัคคี  สกลนคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
145  
พระอธิการคชภัฏ สุจิตฺโต  วัดประสิทธิ์สามัคคี  สกลนคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
146  
พระมหาปรีชา ทีปวํโส  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
147  
พระจิรพันธุ์ อชิโต  วัดศรีวารีน้อย  สมุทรปราการ 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
148  
พระมหาชาญณรงค์ กิตฺติปญฺโญ  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
149  
พระปราโมทย์ ปญฺญาวุฑฺโฒ  วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม  สกลนคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
150  
พระวัฒนา ธมฺมรโต  วัดราชบพิธ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
151  
พระมหานิรุตต์ ฐิตสํวโร  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
152  
พระสมชาย เขมสรโณ  วัดน้ำพุไชยสิทธิ์  ราชบุรี 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
153  
พระสุรินทร์ มหาวายาโม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
154  
พระนิรันดร์ สุวีโร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
155  
พระครูภาวนาสารคุณ  วัดปลื้มป่าพง  บุรีรัมย์ 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
156  
พระครูสุธรรมประโชติ  วัดป่าพิทักษ์ธรรม  นครราชสีมา 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
157  
พระครูปัญญารังษี  วัดราชนัดดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
158  
พระสมาน สมานฉนฺโท  วัดสิทธิมงคล  แม่ฮ่องสอน 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
159  
พระนิรัช นิรโช  วัดราชาธิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
160  
พระทวี สุขิโต  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
161  
พระจำนงค์ อภิวณฺโณ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
162  
พระสุนทร สุนฺทโร  วัดหลวงปรีชากูล  ปราจีนบุรี 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
163  
พระบุญส่ง อุปสโม  วัดทรงเมตตาวนาราม  ชลบุรี 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
164  
พระพินิตพินัย  วัดสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
165  
พระโสภณธรรมวาที  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
166  
พระศรีวิสุทธิโกศล  วัดเพชรสมุทร  สมุทรสงคราม 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
167  
พระศรีธวัชเมธี  วัดราชบุรณะ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
168  
พระสุธีธรรมานุวัตร  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
169  
พระวิสุทธิภัทรธาดา  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
170  
พระครูเวฬุคณารักษ์  วัดน้ำวิ่ง  เพชรบูรณ์ 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
171  
พระครูมหาวาปีคณารักษ์  วัดศรีสุธาทิพย์  อุดรธานี 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
172  
พระครูประสาทอโนมคุณ  วัดประสาทบุญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
173  
พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์  วัดราชสิทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
174  
พระครูวิมลธรรมรังสี  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
175  
พระครูมงคลภาวนานุสิฐ  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
176  
พระครูสิริสิทธิคุณ  วัดธรรมนิเวศวนาราม  สกลนคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
177  
พระครูวิสิฐวรการ  วัดชิโนรสาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
178  
พระครูกัลยาณ์กิจจานุกูล  วัดกัลยาณมิตร  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
179  
พระครูวิสุทธิ์นันทกิจ  วัดศรีพันต้น  น่าน 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
180  
พระครูสุวิมลสารธรรม  วัดป่าบ้านบางขะยูง  ศรีสะเกษ 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
181  
พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล  วัดราชโอรสาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
182  
พระครูปลัดสุกันยา อรุโณ  วัดธาตุ  ขอนแก่น 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
183  
พระครูวินัยธรสายัณห์ อภิสายณฺโห  วัดเพลงวิปัสสนา  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
184  
พระครูใบฎีกาบุญชู ปญฺญาสาโร  วัดพิมพาวาส  ฉะเชิงเทรา 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
185  
พระมหาต่วน สิริธมฺโม  วัดอมรินทราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
186  
พระมหาธีรพันธ์ วชิรญาโญ  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
187  
พระมหาบาง เขมานนฺโท  วัดโพธิ์  ขอนแก่น 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
188  
พระมหาวิเชียร ปญฺญาวชิโร  วัดดาวดึงษาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
189  
พระสุทิน เขมวํโส  วัดนายโรง  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
190  
พระมหาสุริยา วรเมธี  วัดอมรินทราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
191  
พระมหาอุไร อาตาปโก  วัดท้ายเมือง  นนทบุรี 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
192  
พระมหาบุญจันทร์ เขมกาโม  วัดบางบำหรุ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
193  
พระมหากมล ถาวโร  วัดเทพนารี  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
194  
พระมหาหนูชิด ขนฺติโก  วัดบางบำหรุ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
195  
พระอธิการสมศักดิ์ โสรโท  วัดภัททันตะอาสภาราม  ชลบุรี 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
196  
พระสมุทร ถาวรธมฺโม  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
197  
พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท  วัดกลาง  สมุทรปราการ 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
198  
พระมหาสำรวย ขิปฺปาภิญฺโญ  วัดบางบำหรุ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
199  
พระนภดล กตสาโร  วัดป่าคีรีวัลลิ์  นครราชสีมา 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
200  
พระมหาเกรียงศักดิ์ รมณีโย  วัดสุวรรณคีรี  กรุงเทพมหานคร 
1-4-48 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 250 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 3 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3