ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระมหาไกรสร แสนวงค์  วัดป่าเห็ว  ลำพูน 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
102 
พระครูบวรเจติยานุการ   วัดพระธาตุหริภุญชัย  ลำพูน 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
103 
พระครูปลัดทนง วงค์สายะ  วัดโบสถ์น้ำดิบ  ลำพูน 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
104 
พระมหาภัทราพงษ์ ปัญญา  วัดมหาวัน  ลำพูน 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
105 
พระณัฐกิจ อิมัง  วัดมะคับทอง  ลำพูน 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
106 
พระสามารถ อ่อนไทย  วัดหนองป่าเหมือด  ลำพูน 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
107 
พระครูวิบูลพุทธิธำรง   วัดสามัคคีบำเพ็ญผล  อุดรธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
108 
เจ้าอธิการคำยอด เบ้าทอง  วัดสามัคคีบำเพ็ญผล  อุดรธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
109 
พระมหาเก้ายอด ศรีหารักษา  วัดโพธิ์ชัยศรี  อุดรธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
110 
พระธงชัย ทองปน  วัดชัยมงคล  อุดรธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
111 
พระพรศักดิ์ ประทุมเขต  วัดพระสมาคม  อุดรธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
112 
พระบรรจบ โชมขุนทด  วัดชัยภูมิ  อุดรธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
113 
พระสมคิด หริ่งแก้ว  วัดวิเศษสรรพคุณ  อุดรธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
114 
พระพูสิทธิ์ มุมอะไพร  วัดศรีคุณาราม  อุดรธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
115 
พระณรงค์ชัย ตั้งจิตรเจริญกุล  วัดป่าโนนทอง  อุดรธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
116 
พระบันเรง ภูมิเพชร  วัดป่าศรัทธาธรรม  อุดรธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
117 
พระจุฬา สร้อยคำ  วัดป่าเวฬุวนาราม  อุดรธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
118 
พระคัมภีร์ พรรษา  วัดมหาธาตุเจดีย์  อุดรธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
119 
พระอธิการวีระศักดิ์ มหาศาร  วัดป่านาแค  อุดรธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
120 
พระมหาศราวุฒิ ใจบุญ  วัดโพธิสมภรณ์  อุดรธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
121 
พระอธิการนรินทร์ วาศชัยกุล  วัดโพธิการาม  หนองคาย 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
122 
พระสมคิด นามคัณที  วัดวาปีประดิษฐ์  หนองคาย 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
123 
พระบวร วรวิเศษ  วัดวาปีประดิษฐ์  หนองคาย 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
124 
พระสมพจน์ เมืองจัน  วัดอรัญญวาสี  หนองคาย 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
125 
พระประธาน เกษสวนจิก  วัดอรัญญวาสี  หนองคาย 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
126 
พระอธิการทองใบ โพธิจักร  วัดดานสันติธรรม  บึงกาฬ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
127 
พระอัมพร ทองน้อย  วัดสามัคคีอุปถัมภ์  บึงกาฬ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
128 
พระเพรชรัตน์ ค้อมสิงห์  วัดป่าดอนกรรม  บึงกาฬ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
129 
พระสถาพร ตันตุลา  วัดถ้ำผาบิ้ง  เลย 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
130 
พระอัดชนะ สิงห์อำพล  วัดโนนสว่าง  เลย 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
131 
พระไพโรจน์ จันทร์ภิรมย์  วัดถ้ำผาขาม  เลย 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
132 
พระธีรวีร์ น้อยบัวทิพย์  วัดศรีอภัยวัน  เลย 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
133 
พระไพโรจน์ สำราญกิจดำรงค์  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
134 
พระกิตติพงษ์ จางวางแก้ว  วัดเวียงล้อม  เลย 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
135 
พระอังคุลี วรเจริญ  วัดเวียงล้อม  เลย 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
136 
พระมหาสีทอง พันธุออน  วัดถ้ำขาม  สกลนคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
137 
พระสิทธิไกร วจีปะสี  วัดป่ากุดนาขาม  สกลนคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
138 
พระวิวัฒน์ แววศรี  วัดป่าบ้านทุ่ง  สกลนคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
139 
พระประพันธ์ หันประดิษฐ์  วัดคำเจริญ  สกลนคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
140 
พระสุริยา โยสี  วัดกุดเรือคำ  สกลนคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
141 
พระนาวา มาตราช  วัดถ้ำเจ้าผู้ข้า  สกลนคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
142 
พระมณี รัญวงศ์ษา  วัดป่าชุมชัยพัฒนา  สกลนคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
143 
พระเดวิท แท่นศิลา  วัดป่าชุมชัยพัฒนา  สกลนคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
144 
พระปัญญา จันทรวิจิตร  วัดป่าสำโรง  หนองบัวลำภู 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
145 
พระมหาชุติพงศ์ คงกาจธัญกรณ์  วัดธาตุ  ขอนแก่น 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
146 
พระสำรวย กุลด้วง  วัดป่านาดี  ขอนแก่น 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
147 
พระต่อลาภ วงเวียน  วัดป่าศรีบุรี  ขอนแก่น 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
148 
พระวิเชียร แสนท้าว  วัดแท่นศิลา  ขอนแก่น 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
149 
พระวรกาญจน์ คงเมือง  วัดศรีภูเวียง  ขอนแก่น 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
150 
พระจักรกฤษ จันทรโชติ  วัดเจติยภูมิ  ขอนแก่น 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
151 
พระอาลี เจริญพันธุ์กุล  วัดเจติยภูมิ  ขอนแก่น 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
152 
พระจักรพันธ์ ก้อมอ่อน  วัดเจติยภูมิ  ขอนแก่น 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
153 
พระครูสิทธิธรรมาภรณ์   วัดป่ากู่ทอง  มหาสารคาม 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
154 
พระธีรวุฒิ สุระพินิจ  วัดประชานิยม  กาฬสินธุ์ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
155 
พระสุดใจ พรมวารี  วัดบ้านหัวหนอง  ร้อยเอ็ด 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
156 
พระสุทาน เวียงนนท์  วัดบ้านเหล่าหาด  ร้อยเอ็ด 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
157 
พระวิริยะ วัฒนโสภณากุล  วัดเจริญราษฎร์  ร้อยเอ็ด 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
158 
พระชัยมงคล ตาลอำไพ  วัดโนนสวาท  ร้อยเอ็ด 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
159 
พระสมชาย พรมนนท์  วัดบ้านยางด่อ  ร้อยเอ็ด 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
160 
พระหัด ดาปุย  วัดสว่างอารมณ์  ร้อยเอ็ด 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
161 
พระครูศรีธรรมวิบูล   วัดหนองหลัก  อุบลราชธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
162 
พระครูอินทสารโสภณ   วัดตำแย  อุบลราชธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
163 
พระครูอนุเขตโสภณ   วัดไร่น้อย  อุบลราชธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
164 
พระครูสุเขตวิริยคุณ   วัดนาดี  อุบลราชธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
165 
พระครูปุณณธรรมสุนทร   วัดโพธิ์ศรีบุญเรือง  อุบลราชธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
166 
พระครูวาปีธรรมานุรักษ์   วัดหนองไข่นก  อุบลราชธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
167 
พระครูปิยจารคุณ   วัดบ้านเป็ด  อุบลราชธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
168 
พระครูภัทรปัญญานุยุต   วัดปลาดุก  อุบลราชธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
169 
พระครูกิตติปุญญากร   วัดท่าช้างน้อย  อุบลราชธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
170 
พระสังข์ หงษ์มณี  วัดท่าช้างน้อย  อุบลราชธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
171 
พระสุพล ศรีเฉลิม  วัดท่าช้างน้อย  อุบลราชธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
172 
เจ้าอธิการบุญเลี้ยง แผลงฤทธิ์  วัดศรีสองคอนรัตนาราม  อุบลราชธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
173 
พระอธิการสมพร ศรไชย  วัดหนองยอ  อุบลราชธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
174 
พระอธิการประสงค์ศักดิ์ ถุระพัฒน์  วัดไชยชนะ  อุบลราชธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
175 
พระอธิการระวี ประดู่  วัดนาเรือง  อุบลราชธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
176 
พระมหาคำประเสริฐ ถาวร  วัดกุญชรดิตถาราม  อุบลราชธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
177 
พระคชภพ เทพภักดี  วัดโพธิ์สว่าง  อุบลราชธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
178 
พระไสว เพ็ญพักตร์  วัดราชวงศาราม  อุบลราชธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
179 
พระทรรศชัย นิรภัย  วัดป่าหนองกระโดน  อุบลราชธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
180 
พระนิยม สุภศร  วัดหนองแต้  อุบลราชธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
181 
พระสมบูรณ์ ศรีลาเลิศ  วัดศรีดงบาก  อุบลราชธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
182 
พระสุพรรณ วัจนา  วัดโนนสมบูรณ์  อุบลราชธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
183 
พระธนชัย คะมะ  วัดนาเรือง  อุบลราชธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
184 
พระอนุวัฒน์ ช่วยรักษา  วัดดุสิตาราม  อุบลราชธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
185 
พระพา นักผูก  วัดสารพัฒนึก  อุบลราชธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
186 
พระสุนทร บุญย์ลลิตา  วัดสระสมิง  อุบลราชธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
187 
พระสมบัติ ชื่นตา  วัดป่าสว่างบุญ  อุบลราชธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
188 
พระศิริชัย ก้อนนาค  วัดคำขวาง  อุบลราชธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
189 
พระไพศาล คชลักษณ์  วัดป่าทุ่งบุญ  อุบลราชธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
190 
พระครูสุวรรณโพธาภิรักษ์   วัดบ้านอีเซ  ศรีสะเกษ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
191 
พระครูสีลสาราภินันท์   วัดหนองค้า  ศรีสะเกษ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
192 
พระครูธรรมสารสาธิต   วัดประชานิมิต  ศรีสะเกษ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
193 
พระครูพิมลจันทวโรภาส   วัดคล้อเกตุศิริ  ศรีสะเกษ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
194 
พระครูโฆสิตปุญญวัฒน์   วัดขนาวนาราม  ศรีสะเกษ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
195 
พระครูวีรธรรมาวุธ   วัดขะยูง  ศรีสะเกษ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
196 
พระครูสุทธิปทุมกิจ   วัดหนองบัว  ศรีสะเกษ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
197 
พระปลัดสุระเกียรติ หลวงมัจฉา  วัดปลาเดิด  ศรีสะเกษ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
198 
พระมหาเจริญ บุตมี  วัดโคกระเวียง  ศรีสะเกษ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
199 
พระจักรพันธ์ บุญเจิม  วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม  ศรีสะเกษ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
200 
พระสวิด ยอดทรัพย์  วัดชัยมงคล  ศรีสะเกษ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 575 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6