ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระจักรกฤษณ์ กันทะเสมา  วัดเขาแผงม้า  นครราชสีมา 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
102 
พระสุทธิวัตร พัดพรม  วัดบ้านโพธิ์  สุรินทร์ 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
103 
พระพิศาลศึกษากร   วัดศรีโพธิมาลัย  ปราจีนบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
104 
พระครูประโชติพรหมวรคุณ   วัดวังกวาง  ปราจีนบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
105 
พระครูกิตติปัญญาธร   วัดเขาวงศ์  ปราจีนบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
106 
พระครูรัตนปัญญารังษี   วัดแก้วฟ้ารังษี  ปราจีนบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
107 
พระอารี รุ่งเรือง  วัดแก้วฟ้ารังษี  ปราจีนบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
108 
พระครูนิเทศก์ธรรมานุกูล   วัดสง่างาม  ปราจีนบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
109 
พระครูโสภณกิจจานุการ   วัดสง่างาม  ปราจีนบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
110 
พระครูปลัดศักดิ์ชัย สุขสมบัติ  วัดสง่างาม  ปราจีนบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
111 
พระดำรงค์ศักดิ์ สร้อยสน  วัดสง่างาม  ปราจีนบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
112 
พระอลงกรณ์ นวลจันทร์  วัดสง่างาม  ปราจีนบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
113 
พระครูปลัดธนยศ โหลแก้ว  วัดเกาะแดง  ปราจีนบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
114 
พระปลัดณัฐวุฒิ กองติ๊บ  วัดดินสอ  ปราจีนบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
115 
พระมหาวัลลภ เดชผิว  วัดโคกมะกอก  ปราจีนบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
116 
พระอธิการจิตรกร ยังจิตร  วัดโนนฝาวพุทธาราม  ปราจีนบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
117 
พระครูสังฆรักษ์ญาณพัฒน์ ตันตสีมันต์  วัดหนองชาติ  ปราจีนบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
118 
พระอติกานต์ เงินสา  วัดศรีบุญเรือง  ปราจีนบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
119 
พระอนุชิต มะณี  วัดเกตุการาม  ปราจีนบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
120 
พระอัครนันท์ ธนวรพงษ์  วัดเกาะแดง  ปราจีนบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
121 
พระส่องเมฆ ภาคำ  วัดแก้วฟ้ารังษี  ปราจีนบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
122 
พระวีระพงษ์ มานะชีพ  วัดหัวกรด  ปราจีนบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
123 
พระจักรกฤษ สมฤทธิ์  วัดหัวกรด  ปราจีนบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
124 
พระอานนท์ จันทสี  วัดทรัพย์นาบุญญาราม  ชลบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
125 
พระประสิทธิ์ คุรุพจน์  วัดนอก  ชลบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
126 
พระบุญรอด ชื่นอารมย์  วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม  ชลบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
127 
พระครูคีรีธรรมสุนทร   วัดห้วงหิน  ระยอง 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
128 
พระครูสังฆรักษ์จตุพร คำภูยศ  วัดห้วงหิน  ระยอง 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
129 
พระครูไพศาลบุญวัฒน์   วัดป่าเทพนิมิต  จันทบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
130 
พระครูสถิตบูรพาธรรม   วัดคลองตาคง  จันทบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
131 
พระครูบูรพาวีราภรณ์   วัดพังงอน  จันทบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
132 
พระครูปลัดธนยศ เรืองศรี  วัดน้ำเขียว  จันทบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
133 
พระปลัดสหโชติ ทรัพย์ล้ำทวีสุข  วัดคลองบอน  จันทบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
134 
พระจิรศักดิ์ ธรรมธารา  วัดคลองบอน  จันทบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
135 
พระอธิการแจ้ง เดือนขาว  วัดพญากำพุช  จันทบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
136 
พระอธิการไว คำเพราะ  วัดโพธาราม  จันทบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
137 
พระอธิการธนกร พละสุข  วัดบ้านจางวาง  จันทบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
138 
พระครูสมุห์ไพฑูรย์ พนมสวย  วัดหนองเจริญธรรม  นครปฐม 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
139 
พระปัญญาภพ มานะอาภรณ์  วัดพยัคฆาราม  สุพรรณบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
140 
พระนิรุต ดุสิต  วัดหนองหิน  กาญจนบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
141 
พระครูสิริราชบุรานุวัตร   วัดหนองหอย  ราชบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
142 
พระมหาสุทธิพร นามโคตร  วัดหนองหอย  ราชบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
143 
พระมหาเด่นศักดิ์ ดวงผล  วัดหนองหอย  ราชบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
144 
พระเอกลักษณ์ นกทอง  วัดอินทาราม  สมุทรสงคราม 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
145 
สามเณรอภิทักษ์ อินทสร้อย  วัดสัมมาชัญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
146 
สามเณรณัฐวุฒิ บุตรเทพ  วัดสัมมาชัญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
147 
พระมหาสมเกียรติ คงรีรัมย์  วัดหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
148 
พระบุรินทร์ อินทร์ยู้  วัดป่าศรัทธาธรรมนิมิต  นครพนม 
1-4-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
149 
พระมหาพิทยา จันทร์วงษ์  วัดมกุฏกษัตริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
150 
พระทรัพย์มนตรี ศิลา  วัดมกุฏกษัตริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
151 
พระปลัดวสันต์ เกษงาม  วัดพิศาลรัญญาวาส  หนองบัวลำภู 
1-4-65 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
152 
พระมหาจิตวัฒน์ จริยสันติธรรม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
153 
พระสุรัตน์ จันทกาญจน์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
154 
พระฉันทพิชญา ดวงเอก  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
155 
พระมหาเกรียงไกร มาประสม  วัดโนนวัฒนาราม  อุบลราชธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
156 
พระครูสมุห์เฉวียน ทิพวัน  วัดเกาะแก้วคูณดี  อุบลราชธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
157 
พระนิคม มุขสมบัติ  วัดฉิมพลี  อุบลราชธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
158 
พระครูศีลสารวิสิฐ   วัดทุ่งคา  ลำปาง 
1-4-65 
ผ่าน 
พม่า  
159 
พระครูสังฆรักษ์ชัยโย ฮาวกันทะ  วัดปันง้าว  ลำปาง 
1-4-65 
ผ่าน 
พม่า  
160 
พระสมุห์เอกพันธ์ กาไว  วัดหนองกอก  ลำปาง 
1-4-65 
ผ่าน 
พม่า  
161 
พระบัญชา พุทธฤทธิ์  วัดร่องห้า  เชียงราย 
1-4-65 
ผ่าน 
พม่า  
162 
พระสัมฤทธิ์ โยคะสิงห์  วัดโนนหอม  สกลนคร 
1-4-65 
ผ่าน 
พม่า  
163 
พระสมพงค์ พรมบุญทา  วัดมะพร้าวเตี้ย  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
ลาว  
164 
พระณัฐพันธ์ นิ่มตระกูล  วัดศรีสำราญ  สิงห์บุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
ลาว  
165 
พระธีระ ชลเจริญ  วัดป่าคูขาด  มหาสารคาม 
1-4-65 
ผ่าน 
ลาว  
166 
พระปกรณ์วินณ์ วงศ์มาลาธร  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
167 
พระมหาปิยะ พฤกษวัน  วัดสุวรรณาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
168 
พระวรกร คุณาธรวิรชา  วัดป่าธรรมาภิรมย์  ลำพูน 
1-4-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
169 
พระราชวิสุทธิญาณ   วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-4-65 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
170 
พระชยนนท์ ตั้งไพบูลย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
เดนมาร์ก  
171 
พระอุทัย มุกทะวัฒน์  วัดป่าประชาธรรมนิคม  นครราชสีมา 
1-4-65 
ผ่าน 
เดนมาร์ก  
172 
พระครูสุธรรมประโชติ   วัดป่าพิทักษ์ธรรม  นครราชสีมา 
1-4-65 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
173 
พระพงศกร เชียงทา  วัดป่าพิทักษ์ธรรม  นครราชสีมา 
1-4-65 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
174 
พระมหาทรงพล หนูพรม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
ฝรั่งเศส  
175 
พระมหาโกวิน สอนโยธา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
ฝรั่งเศส  
176 
พระมหาภัทร์นฤน บุญเทศ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
เยอรมนี  
177 
พระกีรติ นวลกระจ่าง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
เยอรมนี  
178 
พระทนุพงษ์ คูณรักษ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
เยอรมนี  
179 
พระสมเกียรติ กงเกต  วัดป่าอาจารย์มั่น  เชียงใหม่ 
1-4-65 
ผ่าน 
เยอรมนี  
180 
พระสุระ สุวรรณสนธิ์  วัดป่าอาจารย์มั่น  เชียงใหม่ 
1-4-65 
ผ่าน 
เยอรมนี  
181 
พระมหานิกร ชนไธสง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
สวีเดน  
182 
พระมหาชูชัย แก้วหงษา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
สวีเดน  
183 
พระมหาวิทยา เหลืองอร่าม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
สวีเดน  
184 
พระกุศล นวลเนตร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
สวีเดน  
185 
พระชาญณรงค์ รัมพณีนิล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
สวีเดน  
186 
พระณัฐพล ศักดิ์พงศธร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
สวีเดน  
187 
พระสมบัติ ลี้เกื้อกูล  วัดสันติคีรีญาณสังวราราม  เชียงราย 
1-4-65 
ผ่าน 
สวีเดน  
188 
พระราชปริยัตยาภรณ์   วัดอมรคีรี  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
189 
พระครูศรีวิรุฬหกิจ   วัดอมรคีรี  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
190 
พระอดุลธรรมเมธี   วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
191 
พระโสภณวชิราภรณ์   วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
192 
พระมหาจิรวัฒน์ วิบูลย์ผล  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
193 
พระครูสถิตบุญวัฒน์   วัดด่าน  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
194 
พระครูปลัดณัฐพล นมนาน  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
195 
พระครูสมุห์อารมณ์ สุขเกษม  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
196 
พระมหาสมหวัง บุญสา  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
197 
พระมหานิติทัศน์ ศิริวัง  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
198 
พระมหาถวิล บัวพันธุ์  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
199 
พระมหาอิสระ ราเมศฤทธิกร  วัดดาวดึงษาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
200 
พระมหาประภาส รักไร่  วัดสามพระยา  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
รวมทั้งหมด : 286 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 3 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3