ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระศุภรัตน์ วิไลศักดิ์ทิพากรณ์  วัดบุดดา  สิงห์บุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
102 
พระครูไพศาลชัยกิจ  วัดหนองทาระภู  ชัยนาท 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
103 
พระครูสิริสุตากร  วัดหนองอ้ายสาม  ชัยนาท 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
104 
พระชาญ โตนุ่ม  วัดแสงธรรมสุทธาราม  นครสวรรค์ 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
105 
พระครูศรีปริยัติสุนทร  วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์  ขอนแก่น 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
106 
พระครูปริยัติธรรมวงศ์  วัดหนองแวง  ขอนแก่น 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
107 
พระครูปลัดนายกวรวัฒน์ ฮาดภักดี  วัดธาตุ  ขอนแก่น 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
108 
พระปริยัติกิจวิธาน  วัดโสธรวราราม  ฉะเชิงเทรา 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
109 
พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์  วัดไร่ขิง  นครปฐม 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
110 
พระราชญาณวิสิฐ  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ราชบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
111 
พระปริยัติกิจโสภณ  วัดบัวงาม  ราชบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
112 
พระครูพิพัฒน์ศาสนการ  วัดแคทราย  ราชบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
113 
พระครูบุญญาภิรักษ์  วัดเขาถ่านธรรมเสนานี  ราชบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
114 
พระครูวิมลกิตติวัฒน์  วัดเลิศดุสิตาราม  ราชบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
115 
พระครูโสภณธรรมนาท  วัดบัวงาม  ราชบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
116 
พระครูวิรุฬห์พัฒนกิจ  วัดบัวงาม  ราชบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
117 
พระครูถิรบุญญาภรณ์  วัดโคกบำรุงราษฎร์  ราชบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
118 
พระครูสุธรรมรักษ์  วัดพิทักษ์เทพาวาส  ราชบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
119 
พระครูไพศาลวัฒนากร  วัดศรัทธาราษฎร์  ราชบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
120 
พระครูใบฎีกาสุพจน์ มณีจันทร์  วัดโขลงสุวรรณคีรี  ราชบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
121 
พระปลัดวินัย พวงกิจ  วัดไผ่ล้อม  ราชบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
122 
พระปลัดประชุม ทองอุดม  วัดโชติทายการาม  ราชบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
123 
พระปลัดผดุงศักดิ์ อุ่นประเสริญ  วัดอุบลวรรณาราม  ราชบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
124 
พระปลัดบุญมา คำขัน  วัดมณีลอย  ราชบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
125 
พระปลัดเจตน์ พุทธนุรัตนะ  วัดศรีชมภู  ราชบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
126 
พระครูสังฆรักษ์วิชาญ ปรียาชีวะ  วัดเนกขัมมาราม  ราชบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
127 
พระสมุห์มนัส คุณนุช  วัดไพรสะเดา  ราชบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
128 
พระมหาสุกรี ดำคำ  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
129 
พระมหาประกอบ จุ้ยเย็น  วัดโชติทายการาม  ราชบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
130 
พระมหาวรรณพงศ์ สุภีโพธิ์  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ราชบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
131 
พระมหาบุณเลิศ เพ็ชรสีใส  วัดโพธิ์ราษฎร์บูรณะ  ราชบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
132 
พระอธิการสุชิน ชำเลือง  วัดสนามสุทธาวาส  ราชบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
133 
พระปณิธาน สว่างพื้น  วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์  ราชบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
134 
พระอลงกร ภักดีศรีสันติกุล  วัดทุ่งหลวง  ราชบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
135 
พระพิบูล อินใจคำ  วัดหมอนไม้  อุตรดิตถ์ 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
136 
พระเลี้ยว หะธรรมวงค์  วัดป่าห้วยลาด  เลย 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
137 
พระแสบแสนศักดิ์ อยู่สุข  วัดป่าห้วยลาด  เลย 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
138 
พระครูสุภัทรสารกิจ  วัดป่าโสดาบัน  ขอนแก่น 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
139 
พระทองยุทธ แข็งขัน  วัดป่าโสดาบัน  ขอนแก่น 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
140 
พระครูธรรมธรกฤษดา  วัดแสนระลึกวนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
141 
พระครูธรรมกิจวิมล  วัดศรีสมพร  อุดรธานี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
142 
พระครูสิริธรรมกิจ  วัดไทยทรงธรรม  อุดรธานี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
143 
พระศุภชัย เหมบุรุษ  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
144 
พระสุดเขต พรมลา  วัดศรีภูมิ  เลย 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
145 
พระประสิทธิ์ วงวาทภิญโญ  วัดศรีสะอาด  สกลนคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
146 
พระครอง ศรีอุทัย  วัดศิริราษฎร์วัฒนา  สกลนคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
147 
พระจีรศักดิ์ บุญฤทธิ์  วัดหัวดงนาค่าย  มหาสารคาม 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
148 
พระบุญส่ง ปรารภ  วัดกลางดาวคนอง  กรุงเทพมหานคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
149 
พระมหาวสันต์ ภาวงศ์  วัดพระธาตุศรีมงคล  สกลนคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
150 
พระมหาฤทธิรุทร บุตรดี  วัดศรีมงคล  ขอนแก่น 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
151 
พระครูวิจิตรธรรมวิภัช  วัดจินตาวาส  พัทลุง 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
152 
พระสุธิพงศ์ สัมพัฒนตระกูล  วัดบ้านค้อ  อุดรธานี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
153 
พระใบฎีกายอดชาย ตาจันทร์ดี  วัดแม่ฮ้อยเงิน  เชียงใหม่ 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
154 
พระครูปลัดอนันต์ เสนสกุล  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
155 
พระชัยวัฒน์ นาคสวัสดิ์  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
156 
พระพิชิต ธรรมโรจน์  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
157 
พระราชสารเวที  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
158 
พระจำรัส ปัญญาวิมล  วัดช่างเหล็ก  กรุงเทพมหานคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
159 
พระอธิการสนอง โพธิ์สุวรรณ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
160 
พระศุภวุฒิ สาเรชพันธุ์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
161 
พระสามารถ เย็นใจ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
162 
พระครูสีลาธิการี  วัดหนองพะอง  สมุทรสาคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
163 
พระครูสาครภัทรคุณ  วัดดอนไก่ดี  สมุทรสาคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
164 
พระครูธรรมรัต  วัดนางสาว  สมุทรสาคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
165 
พระสำราญ เผ่าภูรี  วัดป่าน้ำคำเกิ่ง  อุบลราชธานี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
166 
พระอธิวัฒน์ วัฒนสมบัติ  วัดป่านานาชาติ  อุบลราชธานี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
167 
พระเทพปัญญามุนี  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
168 
พระเทพโมลี  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
169 
พระวิมลศีลาจาร  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
170 
พระศรีวิสุทธาภรณ์  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
171 
พระครูปลัดพรชัย สีดา  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
172 
พระมหากิตติพงษ์ ศรีสุนนท์  วัดไพรสณฑ์ศักดาราม  เพชรบูรณ์ 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
173 
พระพิทักพงษ์ กำบิล  วัดพระแก้ว  เชียงราย 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
174 
พระครูธรรมวารีนุรักษ์  วัดป่าน้ำริน  เชียงใหม่ 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
175 
พระราชวราลังการ  วัดโพธิสมภรณ์  อุดรธานี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
176 
พระราชประสิทธิคุณ  วัดแจ้งแสงอรุ่ณ  สกลนคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
177 
พระวิรพล สุขผล  วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ  อุบลราชธานี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
178 
พระครูสุวิมลบุญญาคม  วัดไทรงาม  ชัยภูมิ 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
179 
พระราชปราจีนมุนี  วัดป่าทรงคุณ  ปราจีนบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
180 
พระครูสิริรัตโนภาส  วัดแจ้งแสงอรุณ  สกลนคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
181 
พระเทพปัญญาเมธี  วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์  ฉะเชิงเทรา 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
182 
พระครูสังฆรักษ์กนก ธงชัย  วัดอ่างศิลา  สระแก้ว 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
183 
พระมหาวีระ จำปาวงษ์  วัดช่องลม  สุพรรณบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
184 
พระสมพงษ์ ชีวะกุล  วัดใหม่พิณสุวรณ  สุพรรณบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
185 
พระมหาณรงค์ สร้อยเกษร  วัดหน่อพุทธางกูร  สุพรรณบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
186 
พระมหาบัญญัติ วงศ์สว่าง  วัดบ่อล้อ  นครศรีธรรมราช 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
187 
พระมหาวิเชียร ไกรฤกษ์ศิลป์  วัดพระเชตุพนฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
188 
พระครูคัมภีร์สิทธิธรรม  วัดป่าบึงทวาย  สกลนคร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
189 
พระนิยม เด่นดวง  วัดศรีธรรมาราม  ยโสธร 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
190 
พระครูสันติโพธิธรรม  วัดโพธยาวาส  ขอนแก่น 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
191 
พระอธิการจันดี คำแก่นกลาง  วัดป่าอัมพวัน  ชลบุรี 
1-5-51 
ผ่าน 
-  
พระมงคล เตียวประเสริฐ  วัดหนามแดง  สมุทรปราการ 
1-5-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีหนังสือนิมนต์  
พระอภิศักดิ์ จิรนิธิสกุล  วัดพระธาตุศรีจอมทอง  เชียงใหม่ 
1-5-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิไม่มีหน้าสังกัดวัด  
พระดาวเรือง ประชุมชัน  วัดหนองแวง  อุดรธานี 
1-5-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่ทันกำหนดวันเดินทาง  
พระครูสมุห์ภักดี เตี้ยเสมอเชื้อ  วัดท่าช้าง  ราชบุรี 
1-5-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่ทันกำหนดวันเดินทาง  
พระภัทรภณ เหมือนละม้าย  วัดท่าช้าง  ราชบุรี 
1-5-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่ทันกำหนดวันเดินทาง  
พระปาน มณีสอดแสง  วัดศาลเจ้า  ราชบุรี 
1-5-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิไม่มีหน้าสังกัดวัด ไม่ทันกำหนดวันเดินทาง  
พระวรรชระพล ไสยศาสตร์  วัดหลักเมือง  ปัตตานี 
1-5-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีหนังสือนิมนต์  
รวมทั้งหมด : 198 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 2 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2