ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระมหายุทธชัย หาระมาร  วัดเทพสิงหาร  อุดรธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
102 
พระอรงกรณ์ ปอประสิทธิ์  วัดธาตุจอมศรี  อุดรธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
103 
พระสามารถ ป้องขวาพล  วัดป่าศรัทธาถวาย  อุดรธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
104 
พระอนันต์ อภินทนาพงศ์  วัดป่าศรัทธาถวาย  อุดรธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
105 
พระประเจน ทองเหมะ  วัดโพธิ์ศรีสะอาด  อุดรธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
106 
พระวีรศักดิ์ มีสิงห์  วัดธาตุสว่างโนนยาง  อุดรธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
107 
พระแถว มั่งมูล  วัดโพธิ์ชุมพัฒนาราม  อุดรธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
108 
พระอุทัย ด่านกำมา  วัดศรีพันดร  อุดรธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
109 
พระเมธีปริยัติธาดา   วัดโนนพระแก้ว  หนองคาย 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
110 
พระครูประภากรกิตติคุณ   วัดธาตุคำ  หนองคาย 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
111 
พระอธิการผึ้ง อินดา  วัดท่าสำราญ  หนองคาย 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
112 
พระอธิการชัยยุทธ ชัยสาร  วัดผาตากเสื้อ  หนองคาย 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
113 
พระมหาสุริยา พงษ์เจริญ  วัดป่าหนองแวง  หนองคาย 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
114 
พระมหาอรรถพันธ์ ศรันย์พัทร  วัดป่าหนองแวง  หนองคาย 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
115 
พระบรรทูร จิตรดร  วัดกลาง  หนองคาย 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
116 
พระทวีศักดิ์ เข็มพรมมา  วัดศรีเชียงใหม่  หนองคาย 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
117 
พระสุรพร ศรีหาพล  วัดเพียลือ  หนองคาย 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
118 
พระสันติชัย ไทยเจริญพร  วัดศาสนกิจบริหาร  หนองคาย 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
119 
พระสำราญ บัวดง  วัดโนนศรีสว่าง  หนองคาย 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
120 
พระบุญลอด สิทธิเสน  วัดสุดเขตแดนสยาม  บึงกาฬ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
121 
พระสุพร ชัยชนะ  วัดป่าดอนทอง  บึงกาฬ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
122 
พระสุรศักดิ์ บุดดาน้อย  วัดโคกสว่าง  เลย 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
123 
พระนิพน มอญทิพย์  วัดกลาง  สกลนคร 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
124 
พระเจษฎาพร ตระกูลมา  วัดแสงสุริโยทัย  สกลนคร 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
125 
พระครูปทุมถาวรวัตร   วัดศรีสำราญ  หนองบัวลำภู 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
126 
พระครูศรีปัญญาวิสิฐ   วัดศิริบุญธรรม  หนองบัวลำภู 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
127 
พระบุญญฤทธิ์ ทมจันผา  วัดศรีประทุม  หนองบัวลำภู 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
128 
พระวรพจน์ เทียนประเสริฐ  วัดศรีบุญเรืองบุตราราม  หนองบัวลำภู 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
129 
พระสรรคพงศ์ เพลินจิตต์  วัดเลิศเสนีย์  หนองบัวลำภู 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
130 
พระปัญญา เดชเดิม  วัดโคกศรีเจริญ  หนองบัวลำภู 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
131 
พระครูเขมวุฒิกร   วัดศรีภูเวียง  ขอนแก่น 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
132 
พระนาวิน ดวงศรี  วัดศรีภูเวียง  ขอนแก่น 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
133 
พระอธิการนรินทร์ สิมผิว  วัดป่าเทพนิมิต  ขอนแก่น 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
134 
พระกิตติศักดิ์ ทองเจียว  วัดป่าเทพนิมิต  ขอนแก่น 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
135 
พระมหาศรายุทธ นามรักษา  วัดโพธิ์บัลลังก์  ขอนแก่น 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
136 
พระสรวัฒน์ เทิดทูล  วัดป่าโนนราศรี  ขอนแก่น 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
137 
พระเจติกานต์ ใสสอาด  วัดประชาบำรุง  มหาสารคาม 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
138 
พระอาลี สุรมานพ  วัดป่าโสมภาส  มหาสารคาม 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
139 
พระอภิทัช อุทัยเจริญ  วัดป่าโสมภาส  มหาสารคาม 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
140 
พระถาวร อุทัยอาจ  วัดป่าโสมภาส  มหาสารคาม 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
141 
พระมนตรี จำปา  วัดสว่างคำน้อย  กาฬสินธุ์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
142 
พระครูโสภณวินัยวัฒน์   วัดบูรพาโคกเครือ  กาฬสินธุ์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
143 
พระสุพัฒน์ นามิษา  วัดประดู่ศรีไพรวรรณ  ร้อยเอ็ด 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
144 
พระครูสิริวรรณคุณ   วัดป่าโนนเก่า  อุบลราชธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
145 
พระสมใจ ทองทศ  วัดป่าโนนเก่า  อุบลราชธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
146 
พระวรพัฒน์ ศรีประเสริฐ  วัดป่าโนนเก่า  อุบลราชธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
147 
พระอธิการนราธิปวัฒน์ สมชาติ  วัดป่าพุทธธรรมค้ำคูณ  อุบลราชธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
148 
พระมหาฉัตรชัย พลศรี  วัดโนนเกษม  อุบลราชธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
149 
พระยู้ สิงห์สวัสดิ์  วัดโพธิ์ศรีเหนือ  อุบลราชธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
150 
พระรัตนเดช คำแก้ว  วัดท่าลาด  อุบลราชธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
151 
พระณัฐพล ทะคำสอน  วัดคำเขื่อนแก้ว  อุบลราชธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
152 
พระพูลทอง แพงรูป  วัดคำแม่มุ่ย  อุบลราชธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
153 
พระเจษฎา วามะชาติ  วัดป่าแสงธรรม  อุบลราชธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
154 
พระชัญญณัท แสงทอง  วัดเกาะแก้วคูณดี  อุบลราชธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
155 
พระสุขสันติ มั่นคง  วัดอัมพวัน  อุบลราชธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
156 
พระครูพิศาลคุณากร   วัดป่าคำบอน  ศรีสะเกษ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
157 
พระครูโกสุมปทุมรักษ์   วัดหนองบัว  ศรีสะเกษ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
158 
พระครูมงคลชัยสิทธิ์   วัดชัยมงคล  ศรีสะเกษ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
159 
พระล้อก กาญจนะชาติ  วัดชัยมงคล  ศรีสะเกษ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
160 
พระชินโชติ งามสุข  วัดโนนแค  ศรีสะเกษ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
161 
พระทองพูน แนบเนียม  วัดบ้านตูม  ศรีสะเกษ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
162 
พระสู้รบ พันธ์บุตร  วัดเพียนาม  ศรีสะเกษ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
163 
พระวิจารณ์ บุตรเครือ  วัดบ้านขะยูง  ศรีสะเกษ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
164 
พระสมจิตร สงจันทร์  วัดหนองสุมังคลาราม  ศรีสะเกษ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
165 
พระครูวิลาศศาสนสุนทร   วัดราชกิจศิลาเหล็ก  นครพนม 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
166 
พระสยาม ประยูรคำ  วัดราชกิจศิลาเหล็ก  นครพนม 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
167 
พระชนะ ไชยปัญญา  วัดมงคลบุรีศักดาราม  นครพนม 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
168 
พระแดง อภัยนิพัฒน์   วัดคูเมือง  ยโสธร 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
169 
พระพงษ์ศักดิ์ ศรีแก้ว  วัดคูเมือง  ยโสธร 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
170 
พระปุญญเดช บรรลือหาญ  วัดจิตตวิโสธนาราม  ยโสธร 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
171 
พระทองลัย ดีดวงพันธ์  วัดนาผือ  อำนาจเจริญ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
172 
พระวีระ นวะนิช  วัดสี่แยกแสงเพชร  อำนาจเจริญ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
173 
พระครูสุธรรมกิจสุนทร   วัดซับยาง  นครราชสีมา 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
174 
พระครูวิจักขณ์ปัญญาภรณ์   วัดบ้านยาง  นครราชสีมา 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
175 
พระอธิการทรงพล แจนดอน  วัดหัวนา  นครราชสีมา 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
176 
พระอธิการจรูญ สิงห์มุ้ย  วัดถ้ำสองพี่น้อง  นครราชสีมา 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
177 
พระสุริยัน บึงทะเล  วัดถ้ำสองพี่น้อง  นครราชสีมา 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
178 
พระวิเชียร งามเลิศ  วัดพิสิฐบูรณาราม  นครราชสีมา 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
179 
พระเทียบ แทวกระโทก  วัดตาเงิน  นครราชสีมา 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
180 
พระวิชานนท์ หอกกิ่ง  วัดโนนค่าง  นครราชสีมา 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
181 
พระวันชัย โนนเปลือย  วัดป่าไตรสิกขาราม  นครราชสีมา 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
182 
พระมานะ ศอกกลาง  วัดตะคร้อ  นครราชสีมา 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
183 
พระวิบูลย์ ภูวนารถ  วัดโพธิ์นิมิตร  นครราชสีมา 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
184 
พระมหาสมศักดิ์ แอมรัมย์  วัดธรรมธีราราม  บุรีรัมย์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
185 
พระณัฐดนัย อยู่ศรี  วัดธรรมธีราราม  บุรีรัมย์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
186 
พระมหาอานันท์ วันกำมิโก  วัดทุ่งโพธิ์  บุรีรัมย์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
187 
พระจักรกฤษณ์ อนันทชัยวรกุล  วัดทุ่งโพธิ์  บุรีรัมย์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
188 
พระธนานันต์ สุขาภิวัฒน์  วัดหนองเกาะแก้ว  บุรีรัมย์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
189 
พระสุชีพย์ เวิ่นกระโทก  วัดป่าหนองปรือ  บุรีรัมย์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
190 
พระวัฒนา แคไธสง  วัดวงษ์วารี  บุรีรัมย์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
191 
พระประยูร คุ้มกลาง  วัดบ้านหนองไทร  บุรีรัมย์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
192 
พระครูปลัดกรภัทร์ คำโคตรสุน  วัดเขาอุดมพร  ชัยภูมิ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
193 
พระชัยภัคนัฐ แสงเปล่งปลั่ง  วัดเขาอุดมพร  ชัยภูมิ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
194 
พระมหาธวัชชัย มาตาเบ้า  วัดชัยภูมิพิทักษ์  ชัยภูมิ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
195 
พระณรงค์ ยาวิเริง  วัดพระธาตุหนองสามหมื่น  ชัยภูมิ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
196 
พระไตรเทพ เอี่ยมศรีวงศา  วัดเขาตาเงาะ  ชัยภูมิ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
197 
พระครูวชิรปัญญาโสภณ   วัดละลมระไซร้  สุรินทร์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
198 
พระมหาเสาร์ ทวีศักดิ์  วัดพันษี  สุรินทร์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
199 
พระสุพัตร ไหมทอง  วัดพันษี  สุรินทร์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
200 
พระนาวิน ฉุนแสนดี  วัดคฤห์ภูมิกาวาส  สุรินทร์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 492 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 5 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5