ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระครูใบฎีกาวิเชียร คันทา  วัดศรีจันทร์  ขอนแก่น 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
102 
พระปลัดธีรวัฒน์ สีหานาม  วัดธาตุ  ขอนแก่น 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
103 
พระมหานฤทธิ์ วงศ์เมืองแก่น  วัดธาตุ  ขอนแก่น 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
104 
พระมหาสุริยา ทิพวัลย์  วัดธาตุ  ขอนแก่น 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
105 
พระมหาศราวุธ ผุยเถิง  วัดธาตุ  ขอนแก่น 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
106 
พระปลัดจตุพร บริบูรณ์เนื้อ  วัดศรีชมชื่น  ขอนแก่น 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
107 
พระมหาอธิวัฒน์ บุดดานาง  วัดศรีชมชื่น  ขอนแก่น 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
108 
พระธีรพงศ์ สิงห์ทอง  วัดศรีชมชื่น  ขอนแก่น 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
109 
พระวีระพงศ์ วงษ์ธรรม  วัดศรีชมชื่น  ขอนแก่น 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
110 
พระมหาสมคิด แสงฮาม  วัดศรีนวล  ขอนแก่น 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
111 
พระอภิชาติ โพธิ์สอาด  วัดโพธิ์ศรีสำราญ  ขอนแก่น 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
112 
พระหนูยง คำสอนทา  วัดป่าธรรมนิมิต  ขอนแก่น 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
113 
พระชีวิน แดนสลัด  วัดป่าธรรมนิมิต  ขอนแก่น 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
114 
พระปรีชา มูลทิพย์  วัดป่าธรรมนิมิต  ขอนแก่น 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
115 
พระอธิชา สาลีอาสน์  วัดป่าธรรมนิมิต  ขอนแก่น 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
116 
พระสุนทรี มาเตชะ  วัดป่าธรรมนิมิต  ขอนแก่น 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
117 
พระน้อย นาโสมภักดิ์  วัดป่าธรรมนิมิต  ขอนแก่น 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
118 
พระครูอรรถสารโสภิต   วัดกุดรังสุทธาราม  มหาสารคาม 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
119 
พระครูประจักษ์สันติคุณ   วัดหนองเลา  มหาสารคาม 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
120 
พระครูสถิตบุญโชติ   วัดทรงศิลา  มหาสารคาม 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
121 
พระครูภัทรธรรมานุกูล   วัดสุทธรังสิทธิ์  มหาสารคาม 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
122 
พระมหาธงชัย จันกิ่ง  วัดราษฎร์สังคม  มหาสารคาม 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
123 
พระเสถียร บุญมี  วัดสว่างอรุณ  มหาสารคาม 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
124 
พระชาญชัย จันดีกระยอม  วัดมหาชัย  มหาสารคาม 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
125 
พระครูวีรธรรมาภินันท์   วัดบูรพา  ร้อยเอ็ด 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
126 
พระครูสุตพัฒนโชติ   วัดสว่างอารมย์  ร้อยเอ็ด 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
127 
พระมหาธีรพงษ์ โพธิสาร  วัดสระทอง  ร้อยเอ็ด 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
128 
ประภาส ดอกไม้  วัดบ้านโสกเชือก  ร้อยเอ็ด 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
129 
พระสุจินต์ สิทธิเทศ  วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ  อุบลราชธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
130 
พระกฤษณะ โสมนาค  วัดกลาง  อุบลราชธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
131 
พระไอศูรย์ ชาติสิทธิพัฒน์  วัดศรีประดู่  อุบลราชธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
132 
พระสุทธิชัย วารุรัง  วัดหลวง  อุบลราชธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
133 
พระศุภกร หลอดเงิน  วัดหลวง  อุบลราชธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
134 
พระครูกันตปุญญรังษี   วัดเมืองเก่า  นครพนม 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
135 
พระอธิการชาติชาย ศรีประจักษ์  วัดศรีจันทราวาส  นครพนม 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
136 
พระอธิการสบายใจ กาพิมพ์  วัดท่าหนองจันทร์  นครพนม 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
137 
พระอนุสรณ์ หม่อยปู้  วัดโสภณธรรมาราม  นครพนม 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
138 
พระครูภาวนาวรานุสิฐ   วัดถ้ำเขาวง  นครราชสีมา 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
139 
พระยงยศ ทรงศิล  วัดถ้ำเขาวง  นครราชสีมา 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
140 
พระภัทรารุจ ภัทรเดชาวิชญ์  วัดถ้ำเขาวง  นครราชสีมา 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
141 
พระจักรี ฉิมนาค  วัดถ้ำเขาวง  นครราชสีมา 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
142 
พระพยนต์ เบญจมุกดา  วัดถ้ำเขาวง  นครราชสีมา 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
143 
พระวิกรม เกษมวุฒิ  วัดถ้ำเขาวง  นครราชสีมา 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
144 
พระสมบูรณ์ คุณธรรมรักษ์  วัดถ้ำเขาวง  นครราชสีมา 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
145 
พระเมธวัจน์ เรืองวุฒิสานนท์  วัดถ้ำเขาวง  นครราชสีมา 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
146 
พระครูสังฆรักษ์ญาณวุฒิพงษ์ สังข์คง  วัดหนองแวง  นครราชสีมา 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
147 
พระอธิการยุทธนา พูลเพิ่ม  วัดหนองกะโตวา  นครราชสีมา 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
148 
พระอำนาจ หุยขุนทด  วัดหนองแวง  นครราชสีมา 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
149 
พระอุดม ใยบัวเทศ  วัดเขาแผงม้า  นครราชสีมา 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
150 
พระยุทธพล พรมดี  วัดถ้ำไตรรัตน์  นครราชสีมา 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
151 
พระสุชาติ กลิ่นหอมหวล  วัดถ้ำไตรรัตน์  นครราชสีมา 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
152 
พระโกวิทย์ อนุเคราะห์  วัดถ้ำไตรรัตน์  นครราชสีมา 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
153 
พระราชพิศาลสุธี   วัดทุ่งโพธิ์  บุรีรัมย์ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
154 
พระอนันต์กิตติ์ พฤฒิรัตน์  วัดทุ่งโพธิ์  บุรีรัมย์ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
155 
พระกรกฤต ตรากลาง  วัดทุ่งโพธิ์  บุรีรัมย์ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
156 
พระครูประภัสสรสารธรรม   วัดโคกเจริญ  บุรีรัมย์ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
157 
พระครูสถิตธรรมาภิรมย์   วัดโคกรัก  บุรีรัมย์ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
158 
พระครูสุวรรณธรรมาภิราม   วัดสุวรรณาราม  บุรีรัมย์ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
159 
พระครูอดุลชยาภรณ์   วัดหนองตาเรียม  บุรีรัมย์ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
160 
พระครูวาปีญาณวิสุทธิ์   วัดหนองเสม็จ  บุรีรัมย์ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
161 
พระสิทธิพงษ์ ทองบางพระ  วัดหนองเสม็จ  บุรีรัมย์ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
162 
พระอธิการบรรจง จำปามูล  วัดโคกสามัคคี  ชัยภูมิ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
163 
พระอธิการจิรพัฒน์ ทองทำกิจ  วัดโพธิ์คงคา  บุรีรัมย์ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
164 
พระมหาสุภัทร ทองจันทร์  วัดบ้านตาเสา  บุรีรัมย์ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
165 
พระวีรพล พือขุนทด  วัดบ้านตาเสา  บุรีรัมย์ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
166 
พระสมาน แสงล้ำ  วัดโพธิ์ศรีตรีวนาราม  บุรีรัมย์ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
167 
พระสนอง จันทร์งาม  วัดศาลาลอย  สุรินทร์ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
168 
พระจำรัส เจือจันทร์  วัดบ้านสวาย  สุรินทร์ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
169 
พระบุญเลิศ ศรีแก้ว  วัดบ้านสวาย  สุรินทร์ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
170 
พระครูกิตติวรานุกูล   วัดศรีกบินทร์  ปราจีนบุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
171 
พระครูสุตปัญญาวัฒน์   วัดทุ่งแฝก  ปราจีนบุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
172 
พระครูบดินทร์เดชาภิวัฒน์   วัดหลวงบดินทร์เดชา  ปราจีนบุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
173 
พระทอน ภาสดา  วัดหลวงบดินทร์เดชา  ปราจีนบุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
174 
พระพิทักษ์ ภัคคินี  วัดหลวงบดินทร์เดชา  ปราจีนบุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
175 
พระอนุรักษ์ จันทร์เรือง  วัดหลวงบดินทร์เดชา  ปราจีนบุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
176 
พระสายชล ก๋งเส้ง  วัดหลวงบดินทร์เดชา  ปราจีนบุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
177 
พระปลัดสมศักดิ์ สิทธาจารย์  วัดศีรษะเมือง  ปราจีนบุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
178 
พระสมุห์จำเนียร จำปาแสน  วัดเวฬุวนาราม  ปราจีนบุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
179 
พระคำสวย สิมสี  วัดหนองรี  ฉะเชิงเทรา 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
180 
พระฐิติเมธี เสือสกุล  วัดสายชล ณ รังษี  ฉะเชิงเทรา 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
181 
พระวัฒชัย ทองพูล  วัดเทพนิมิตร  ฉะเชิงเทรา 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
182 
พระครูปลัดสมศักดิ์ อำพล  วัดนาจอมเทียน  ชลบุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
183 
พระสมชาย บรรจง  วัดเสม็ดงาม  จันทบุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
184 
พระชาย ไชศรีสะ  วัดโยธานิมิต  จันทบุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
185 
พระบุญนะ วิลาวรรณ  วัดท่าสุวรรณ  ราชบุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
186 
พระโสภณ วงศ์เอื้อภักดีกุล  วัดเขาหลาง  ชุมพร 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
187 
พระครูวินัยธรสุรศักดิ์ รัตนบุรี  วัดอัมพวัน  สุราษฎร์ธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
188 
พระสิทธิโชติ โชติอิสรา  วัดราษฎร์เจริญ  สุราษฎร์ธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
189 
พระครูสุธรรมโสภณ   วัดเขาห้วยแห้ง  ตรัง 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
190 
พระสมปอง แก้วบัว  วัดศรีสุวรรณาราม  ตรัง 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
191 
พระครูอาทรวรคุณ   วัดโคกสมานคุณ  สงขลา 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
192 
พระมหาศิวกร ศิริรัตน์  วัดโคกสมานคุณ  สงขลา 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
193 
พระสุวัฒน์ ช่วยพวก  วัดโคกสมานคุณ  สงขลา 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
194 
พระสันติ แสงวรรณลอย  วัดแก้วสว่างวนาราม  สงขลา 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
195 
พระจารึก พรหมฤทธิ์  วัดหินเกลี้ยง  สงขลา 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
196 
พระมิ่งศิษฐ์ สังข์บริสุทธิ์  วัดน้ำขาวนอก  สงขลา 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
197 
พระพฤหัส ดีปานแก้ว  วัดน้ำขาวนอก  สงขลา 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
198 
พระวีระพันธ์ เทพทอง  วัดละลมหม้อ  นครราชสีมา 
1-5-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
199 
พระจรูญ ภักดีราช  วัดป่าจักราช  นครราชสีมา 
1-5-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
200 
พระเติ่ง เวลุตัง  วัดหนองหิน  นครราชสีมา 
1-5-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
รวมทั้งหมด : 368 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 4 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4