ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระครูประกิตศาสนการ  วัดบางหยี  สงขลา 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
102 
พระสันติ แสงวรรณลอย  วัดจะทิ้งพระ  สงขลา 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
103 
พระวีรโชค กูลเกื้อ  วัดโคกสมานคุณ  สงขลา 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
104 
พระนิยมมุนี บัวตุม  วัดปานศึกษาธิการาม  สงขลา 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
105 
พระปรีชา ผุดดำ  วัดพะโคะ  สงขลา 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
106 
พระปลัดสาคร นุ่นกลับ  วัดป่าพะยอม  พัทลุง 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
107 
พระครูศรีปริยัตยาภิวัฒน์  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
108 
พระมหาภานุวัฒน์ ลาสแดง  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
109 
พระครูเกษมธรรมทัต  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
110 
พระสุพงษ์ นียากร  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
111 
พระธีระ ทองปัญญา  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
112 
พระดิเรก หลวงอินทร์  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
113 
พระสองเมือง ณะก้านตรง  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
114 
พระเอกชัย วิทยวราวัฒน์  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
115 
พระชูชัย พงศ์ประไพพร  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
116 
พระสิริพัฒนาภรณ์  วัดทุ่งศรีเมือง  อุบลราชธานี 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
117 
พระครูสุนทรสุตกิจ  วัดทุ่งศรีวิไล  อุบลราชธานี 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
118 
พระครูพุทธวราธิคุณ  วัดพระโต  อุบลราชธานี 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
119 
พระครูธีรสารปริยัติคุณ  วัดมัชฌันติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
120 
พระครูวรกิจจานุกูล  วัดพิชัย  กรุงเทพมหานคร 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
121 
พระมหาวัชระ อริยธนวันต์  วัดศรีสุดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
122 
พระเสียง ตามูล  วัดพิชัย  กรุงเทพมหานคร 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
123 
พระมหานันท์ คำมีมา  วัดศรีบุญเรือง  กรุงเทพมหานคร 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
124 
พระจันทึก โพธิสาร  วัดชำนิหัตถการ  กรุงเทพมหานคร 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
125 
พระสุวรรณ เรืองเดช  วัดหนองแวง  ขอนแก่น 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
126 
พระอาริยวงศ์ นวลพริ้ง  วัดหนองม่วง  บุรีรัมย์ 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
127 
พระสุรเชษฐ ชตะเสวี  วัดทุ่งโพธิ์  บุรีรัมย์ 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
128 
พระพงษ์สุธี อาจศิริ  วัดศิริพงษาวาส  ชัยภูมิ 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
129 
พระเสกสรร ส่วนภิญโญ  วัดภูนิมิตเกาะบำรุง  ชัยภูมิ 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
130 
พระครูกาญจนสมาจาร  วัดดอนงิ้ว  กาญจนบุรี 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
131 
พระมงคลวชิราจารย์  วัดเขาตะเครา  เพชรบุรี 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
132 
พระครูวินัยธรนิคม เตชะวงค์เสถียร  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
133 
พระพงศานนท์ กมลศุภไพโรจน์  วัดถ้ำเขาวง  นครราชสีมา 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
134 
พระปราโมทย์ หว่านพืช  วัดถ้ำเขาวง  นครราชสีมา 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
135 
พระไตรรัตน์ ชมวงษ์  วัดถ้ำสำเภาทอง  ชุมพร 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
136 
พระมหาปจนภัย บัวอินทร์  วัดสะแก  นครราชสีมา 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
137 
พระอภิชัย หึกขุนทด  วัดดอนขวาง  นครราชสีมา 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
138 
พระจารุกิตต์ อนันต์  วัดไผ่ล้อม  ตราด 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
139 
พระสุริยัน ปานอินทร์  วัดตะเคียนงาม  เพชรบูรณ์ 
1-6-51 
ผ่าน 
-  
พระครูวิชิตภารการ  วัดทองบางเชือกหนัง  กรุงเทพมหานคร 
1-6-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือรับรองจากประธานสมัชชาสงฆ์ฯ วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ค  
พระครูสังฆรักษ์วีระ ฝาวรรธนะ   วัดบางเลนเจริญ  นนทบุรี 
1-6-51 
ไม่ผ่าน 
กำหนดการเดินทางคล่อมวันเข้าพรรษา  
พระอธิการอักษร นิคะแสน  วัดหนองจิก  สระบุรี 
1-6-51 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่สมบูรณ์  
พระผาสุก โพธิ์สุวรรณ  วัดสองพี่น้อง  ชัยนาท 
1-6-51 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
พระครูสังฆรักษ์สมเกียรติ ไข่ดำ   วัดจิกใหญ่  นครสวรรค์ 
1-6-51 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มไม่ตรงกับหนังสือสุทธิ  
พระสมเกียรติ คุ้มวงษ์  วัดวรนาถบรรพต  นครสวรรค์ 
1-6-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อในหนังสือสุทธิไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน  
พระณัฐกฤษฏ์ อมรโชติพันธ์  วัดสว่างอารมณ์  กำแพงเพชร 
1-6-51 
ไม่ผ่าน 
อ้างเอกสารประกอบพิจารณา ปี 2550  
พระขวัญชัย ดาอินวงค์  วัดเชตวัน  เชียงราย 
1-6-51 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลในหนังสือสุทธิไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน  
พระอธิการอนันต์ ศศิกีรติ  วัดพระธาตุห้าดวง  ลำพูน 
1-6-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีหนังสือนิมนต์ประกอบการพิจารณา  
10 
พระตา ตาเหียง  วัดดอยแท่นพระผาหลวง  เชียงใหม่ 
1-6-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มไม่ตรงกับหนังสือสุทธิ  
11 
พระครูอุดมเขตมงคล  วัดชายแดนสามัคคี  เลย 
1-6-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มไม่ตรงกับหนังสือสุทธิ  
12 
พระครูสิริปริยัติพิมล  วัดแจ้งสว่างนอก  ขอนแก่น 
1-6-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีกำหนดการเดินทางประกอบการพิจารณา  
13 
พระดำรงค์ บุดดาซุย  วัดแจ้งสว่างนอก  ขอนแก่น 
1-6-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีกำหนดการเดินทางประกอบการพิจารณา  
14 
พระทวีศักดิ์ ดวงวงษา  วัดแจ้งสว่างนอก  ขอนแก่น 
1-6-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีกำหนดการเดินทางประกอบการพิจารณา  
15 
พระเกียรติศักดิ์ ทุมพงษ์  วัดแจ้งสว่างนอก  ขอนแก่น 
1-6-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีกำหนดการเดินทางประกอบการพิจารณา  
16 
พระธานินทร์ กลิ่นหอม  วัดแจ้งสว่างนอก  ขอนแก่น 
1-6-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีกำหนดการเดินทางประกอบการพิจารณา  
17 
พระวิรัตน์ จำรัสแนว  วัดสว่างโนนทองหลาง  ขอนแก่น 
1-6-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีกำหนดการเดินทางประกอบการพิจารณา  
18 
พระมหาอริญชัยธัช เสนารัตน์บำรุง   วัดเดิม  นครราชสีมา 
1-6-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิหน้าสังกัดวัดมีการแก้ไข  
19 
พระครูสังฆรักษ์บุญส่ง จิตต์วารินทร์   วัดทรงเมตตาวนาราม  ชลบุรี 
1-6-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือรับรองจากประธานสมัชชาสงฆ์ฯ วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ค  
รวมทั้งหมด : 158 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 2 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2