ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระอาทิตย์ เจนศรี  วัดบ่อสามแสน  กำแพงเพชร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
102 
พระชำนาญ พรมสาร  วัดบ่อสามแสน  กำแพงเพชร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
103 
พระธัญญประทีป เพ็งแก้ว  วัดน้อยวรลักษณ์  กำแพงเพชร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
104 
พระกันตินันท์ โฉมงาม  วัดคูยาง  กำแพงเพชร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
105 
พระครูจิตตนันทคุณ   วัดป่าศรีถาวร  พิษณุโลก 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
106 
เจ้าอธิการปรีชา แบ่งเพ็ชร  วัดดงข่อย  พิษณุโลก 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
107 
พระวิชัย ทองประไพภักดิ์  วัดซำรัง  พิษณุโลก 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
108 
พระครูสุเมธพัฒโนทัย   วัดไทยชุมพล  สุโขทัย 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
109 
พระครูปลัดปราโมช แจะรัมย์  วัดเชิงผา  สุโขทัย 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
110 
พระสุรศักดิ์ แสงอำไพ  วัดใหม่คลองหอม  สุโขทัย 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
111 
พระครูปราโมทย์วรคุณ   วัดวังโป่ง  อุตรดิตถ์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
112 
พระครูสุสีลวัตร   วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น  อุตรดิตถ์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
113 
พระครูกัลยาณกิตติวัฒน์   วัดอรัญญิการาม  อุตรดิตถ์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
114 
พระฐนกร แก้วมั่น  วัดอรัญญิการาม  อุตรดิตถ์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
115 
พระปลัดกมลมาศ พรหมสนธิ์  วัดศรีพุทธโคดม  อุตรดิตถ์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
116 
พระมนูเมศ พรหมสนธิ์  วัดศรีพุทธโคดม  อุตรดิตถ์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
117 
พระสมุห์วทัญญู ปิติภูริ  วัดศรัทธาพร  อุตรดิตถ์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
118 
พระมหามงคล วรรณศรี  วัดธรรมาธิปไตย  อุตรดิตถ์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
119 
พระมหาเปรี่ยม คงมี  วัดท่าถนน  อุตรดิตถ์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
120 
พระอำนาจ พรมคล้าย  วัดท่าถนน  อุตรดิตถ์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
121 
พระครูเมธากิจโกศล   วัดไทยสามัคคี  ตาก 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
122 
พระครูพิมลอาภากร   วัดแม่กาษา  ตาก 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
123 
พระปลัดสมศักดิ์ จันทร์สุ  วัดสว่างอารมณ์  ตาก 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
124 
เจ้าอธิการชัยรัฐวิทย์ ชุมภู  วัดมาตานุสรณ์  ตาก 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
125 
พระอธิการประเทือง มั่นมา  วัดดอยเจดีย์  ตาก 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
126 
พระบุญชู อินต๊ะเครือ  วัดดอนสว่าง  ตาก 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
127 
พระมหาวัชรินทร์ ชื่นสิน  วัดสุนทริกาวาส  ตาก 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
128 
พระอธิการสุรเชษฐ จันทร์แจ่ม  วัดพระธาตุม่อนจอมแจ้ง  ลำปาง 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
129 
พระภาวนาโกศลเถร   วัดมงคลธรรมกายาราม  เชียงราย 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
130 
พระครูวรมาตุโสภณ   วัดมงคลธรรมกายาราม  เชียงราย 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
131 
พระฐิติกร แสนสิ่ง  วัดตับเต่า  เชียงราย 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
132 
พระณัฏฐ์กิตติ ไทยพัฒนา  วัดตอง  เชียงราย 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
133 
พระชัยยาปัถพี อินต๊ะมา  วัดห้วยส้ม  เชียงราย 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
134 
พระทีม เทพยศ  วัดแฟน  เชียงราย 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
135 
พระราชเขมากร   วัดพระบาทมิ่งเมือง  แพร่ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
136 
พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์   วัดสุนทรนิวาส  แพร่ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
137 
พระปลัดปิริยะกรณ์ สมเดช  วัดสวรรคนิเวศ  แพร่ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
138 
พระสมุห์ชนินทร์ ลิขสิทธิพันธุ์  วัดสวรรคนิเวศ  แพร่ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
139 
พระอธิการศักดิธัช แสงธง  วัดพงษ์สุนันท์  แพร่ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
140 
พระครูจันทวิริโยภาส   วัดศรีเมืองมาง  พะเยา 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
141 
พระวีระยุทธ ชินนภาแสน  วัดจำปาราม  พะเยา 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
142 
พระพงศ์สวัสดิ์ อินต๊ะวงค์  วัดร่องคือ  พะเยา 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
143 
พระครูถาวรรัตนานุกิจ   วัดต้นผึ้งสามัคคีธรรม  น่าน 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
144 
พระนฤเบธ สิงห์ธนะ  วัดน้ำอ้อ  น่าน 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
145 
พระราชปัญญาเวที   วัดท่าตอน  เชียงใหม่ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
146 
พระครูวิสุทธิเขมรัต   วัดป่าตึง  เชียงใหม่ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
147 
พระครูโสภิตปญญาคม   วัดช้างรอง  ลำพูน 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
148 
พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์   วัดพระธาตุดอยสุเทพ  เชียงใหม่ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
149 
พระครูไพศาลธรรมกิจ   วัดโป่งทรายคำ  เชียงใหม่ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
150 
พระครูอุดมประชานุกูล   วัดบ้านขุน  เชียงใหม่ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
151 
พระภัทรพล นำมะ  วัดบ้านขุน  เชียงใหม่ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
152 
พระครูประภัสศร์ธรรมรังษี   วัดกู่เต้า  เชียงใหม่ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
153 
พระสุรินทร์ แก้วดุลดุก  วัดกู่เต้า  เชียงใหม่ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
154 
พระครูปลัดนันทวัฒน์   วัดป่าแดด  เชียงใหม่ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
155 
พระปลัดเชี่ยวชาญ คำบาง  วัดชยาลังการ  เชียงใหม่ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
156 
พระอธิการณัฐศักดิ์ นวลศรี  วัดลัฏฐิวัน  เชียงใหม่ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
157 
พระมหาจิรเดช วันยา  วัดนิวาสสถาน  เชียงใหม่ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
158 
พระทรงภพ ก้อนแก้ว  วัดนิวาสสถาน  เชียงใหม่ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
159 
พระณัฐพล พุทธิเดช  วัดห้วยตองสัก  เชียงใหม่ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
160 
พระธันย์ธำรง อุปครราช  วัดอรัญญวิเวก  เชียงใหม่ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
161 
พระครองธรรม ฉัตรพุทธา  วัดห้วยดินจี่  เชียงใหม่ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
162 
พระอธิป วงษ์วัน  วัดสวนดอก  เชียงใหม่ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
163 
พระสมพงษ์ กระถัง  วัดกองลอย  เชียงใหม่ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
164 
พระมนตรี แสงโสดา  วัดกองลอย  เชียงใหม่ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
165 
พระพันธวิศ ปัญญาวงค์  วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่  ลำพูน 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
166 
พระศักดา ศรีมงคล  วัดพระธาตุดอยกองมู  แม่ฮ่องสอน 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
167 
พระจิรวัฒน์ สิริภัคพร  วัดม่วยต่อ  แม่ฮ่องสอน 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
168 
พระครูพิสิฐธรรมภาณ   วัดราษฎร์บำรุง  อุดรธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
169 
พระปลัดวสันต์ บุญหลง  วัดผาสุการาม  อุดรธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
170 
พระอธิการเทพนรินทร์ ชินรังษี  วัดเทพนรินทราราม  อุดรธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
171 
พระอธิการพิชิต ศรีสุนาครัว  วัดธรรมรังษี  อุดรธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
172 
พระมหาธีรภัทร์ พลหนองหลวง  วัดศรีบุญเรือง  อุดรธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
173 
พระณัฐพล ศรีทนต์  วัดศรีบุญเรือง  อุดรธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
174 
พระมหาธนโชติ พินิธ  วัดบ้านโนนหวาย  อุดรธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
175 
พระสันติ ภาพล  วัดโยธานิมิตร  อุดรธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
176 
พระสุเทพ ณรงค์ชัย  วัดศิริมงคล  อุดรธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
177 
พระธเนษฐ ทิมแสงทอง  วัดดอยเทพนิมิต  อุดรธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
178 
พระประชิด ศิริปัญญา  วัดสุวรรณาราม  เลย 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
179 
พระปลัดวีระเวทย์ ประทุม  วัดป่าจริยธรรม  เลย 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
180 
พระวุฒิชัย ทุมทอง  วัดโพนชัย  เลย 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
181 
พระเอกพล เหมบุรุษ  วัดป่าใต้  เลย 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
182 
พระปลัดลิขิต อนุสุริยา  วัดป่าอิสรธรรม  สกลนคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
183 
พระมหาธนพร หมื่นภักดี  วัดป่าอิสรธรรม  สกลนคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
184 
พระอธิการจงชัย เหง้าละคร  วัดป่าวาใหญ่  สกลนคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
185 
พระอธิการประวิน ศรีจันโท  วัดป่าประทีปบุญญาราม  สกลนคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
186 
พระอธิการโกศล พวงจันทร์  วัดศิริชัยมงคล  สกลนคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
187 
พระอธิการมนตรี วงศ์ชื่น  วัดป่าโคกหลวง  สกลนคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
188 
พระจักกรี บุตรนาม  วัดป่าพันนา  สกลนคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
189 
พระวิชัย บัวทอง  วัดสันติสังฆาราม  สกลนคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
190 
พระอัษฎาวุธ ธารพล  วัดประสิทธิ์สามัคคี  สกลนคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
191 
พระเอนก คำตานิตย์  วัดป่าโคกหลวง  สกลนคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
192 
พระสายชล ชื่นชู  วัดป่าดอนม่วย  สกลนคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
193 
พระสกล เพ็ญสวรรค์  วัดศรีจำปาชนบท  สกลนคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
194 
พระเชษฐพงษ์ ไชยเชษฐ์  วัดถ้ำเจ้าผู้ข้า  สกลนคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
195 
พระธีระเดช ปัจฉิมมา  วัดศิริราษฎร์วัฒนา  สกลนคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
196 
พระณิฐา สีรารักษ์  วัดศิริราษฎร์วัฒนา  สกลนคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
197 
พระมหาสุรวัฒน์ วงษา  วัดป่าโปร่งจันทร์วนาราม  ขอนแก่น 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
198 
พระสมเพ็ชร เต็มไธสงค์  วัดศรีภูเวียง  ขอนแก่น 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
199 
พระชนะชัย เหล่าใหญ่  วัดศรีจันทร์  ขอนแก่น 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
200 
พระอุทิศ บุญสม  วัดป่าหนองค้า  ขอนแก่น 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 516 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6