ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระอานนท์ แก้วตาสาม  วัดปาล์มพัฒนาราม  สตูล 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
102 
พระวิรัตน์ มากทอง  วัดปาล์มพัฒนาราม  สตูล 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
103 
พระสนิท ศรีษะสังข์  วัดปากบารา  สตูล 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
104 
พระบุญเกียรติ อนันต์เดชะกุล  วัดทุ่งทะนาน  สตูล 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
105 
พระอภิชาติ จิตรโสภา  วัดนิคมพัฒนา  สตูล 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
106 
พระจำแลง กาญจนรัตน์  วัดอุไดพัฒนาวาส  สตูล 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
107 
พระเทือน สุขพันธ์  วัดอาทรรังสฤษฎิ์  สตูล 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
108 
พระนิยม รอดภัย  วัดอาทรรังสฤษฎิ์  สตูล 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
109 
พระประถม พรหมจุติ  วัดราฎร์ประดิษฐาราม  สตูล 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
110 
พระมหาธิติ พิมพ์เสน  วัดปากน้ำโพใต้  นครสวรรค์ 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
111 
พระพีระพล เกียรติวีรชัย  วัดปากน้ำโพใต้  นครสวรรค์ 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
112 
พระครูปลัดมารุต กุลเพชร์  วัดราชโอรส  กรุงเทพมหานคร 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
113 
พระปลัดทิพย์ การเพียร  วัดพระยาทำวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
114 
พระมหาโกวิทย์ แซวรัมย์  วัดเอี่ยมวรนุช  กรุงเทพมหานคร 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
115 
พระครูใบฎีกาพรชัย วรรณเถา  วัดปริวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
116 
พระครูพิศิษฏ์ชัยโชติ  วัดไชยทิศ  กรุงเทพมหานคร 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
117 
พระครูสมุห์เกิด ดานขุนทด  วัดใหม่พิเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
118 
พระสมชาย บุญเตรียม  วัดพระยาทำวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
119 
พระชาญชัย ชลานุเคราะห์  วัดโพธิ์เรียง  กรุงเทพมหานคร 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
120 
พระมหาไพฑูรย์ หล่อสุวรรณ  วัดนางชำ  อ่างทอง 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
121 
พระมหาลำพัน จันทร  วัดบ้านไร่  อุทัยธานี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
122 
พระจิตตพัฒน์ กิจจาณัฏฐ์  วัดหนองดุก  นครสวรรค์ 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
123 
พระมหาณัชพล นราวงษ์  วัดจุฬามณี  พิษณุโลก 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
124 
พระมหาสิงห์หน ฉิมพาลี  วัดใหม่  สุพรรณบุรี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
125 
พระครูสาครสุทธิธรรม  วัดสุทธิวาตวราราม  สมุทรสาคร 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
126 
พระภานุวัฒน์ แก้วมณี  วัดเขาสมโภชน์  ลพบุรี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
127 
พระปลัดบัวผัน โสมรักษ์  วัดมหาวนาราม  อุบลราชธานี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
128 
พระอธิการบุญยัง อุ่นศรี  วัดไชยชนะ  อุบลราชธานี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
129 
พระปราณี ไชยพันธ์  วัดบรรพตมโนรมย์  มุกดาหาร 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
130 
พระอธิการชาติชาย นาโสก  วัดภูถ้ำช้าง  มุกดาหาร 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
131 
พระมหาปริมาตร์ ใจห้าว  วัดวิภาวดีกาญจนา  สุราษฎร์ธานี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
132 
พระมหาเอกชัย แซ่ลิ้ม  วัดธรรมบูชา  สุราษฎร์ธานี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
133 
พระมหารังสรรค์ แผ่นผา  วัดธรรมบูชา  สุราษฎร์ธานี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
134 
พระวัฐนันท์ เต็งมีศรี  วัดสามัคคีผดุงพันธ์  สุราษฎร์ธานี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
135 
พระราชัน แผ่นผา  วัดสามัคคีผดุงพันธ์  สุราษฎร์ธานี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
136 
พระสามารถ บุญรัตน์  วัดควนท่าแร่  สุราษฎร์ธานี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
137 
พระประสิทธิ์ พันธวงษ์  วัดควนท่าแร่  สุราษฎร์ธานี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
138 
พระบุญเมือง วรคำ  วัดศรัทธาประชากร  สระบุรี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
139 
พระมหาวิโรจน์ แก้วกันหา  วัดหัวบึงทุ่ง  นครพนม 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
140 
พระมหาธัชชานนท์ สุมงคล  วัดสุพลศรัทธาราม  บุรีรัมย์ 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
141 
พระครูพิพัฒน์กิตติสุนทร  วัดลำชิง  สงขลา 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
142 
พระวิชาติ ยอดทอง  วัดนาหว้า  สงขลา 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
143 
พระอ้าย แก้วกันทา  วัดนาหว้า  สงขลา 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
144 
พระไมตรี ไชยมณี  วัดประดู่หมู่  สงขลา 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
145 
พระครูประศาสน์กิจโกศล  วัดพรุพ้อ  พัทลุง 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
146 
พระครูอดุลขันตยาทร  วัดสันติวนาราม  ลำพูน 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
147 
พระครูถวิล กันใหม่  วัดบ้านดงหลวง  ลำพูน 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
148 
พระอธิการสมศักดิ์ วรรณเถิน  วัดร้องธาร  ลำพูน 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
149 
พระมหาบุญลือ พิพัฒน์เศรษฐกุล  วัดพระปฐมเจดีย์  นครปฐม 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
150 
พระวิวัฒน์ พูลสวัสดิ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
151 
พระศานิตย์ พงษ์จตุรา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
152 
พระประครอง ผิวทอง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
153 
พระจงหัชพัฒน์ เศรษฐธรกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
154 
พระประคอง รวยแล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
155 
พระมหานิภาเดช แจ้สูงเนิน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
156 
พระระเบียบ พวงศรี  วัดปากดงท่าศาล  สุพรรณบุรี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
157 
พระจิตตกร อ่อนลา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
158 
พระมหาณัฐพงศ์ มณีจันทร์สุข  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
159 
พระบุญสุข แถมแก้ว  วัดสิรินธรเทพรัตนาราม  นครปฐม 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
160 
พระมหาบุญเลิศ สาระ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
161 
พระมหากิมยงค์ รัตนวัน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
162 
พระมหาพิษณุ รัตนบุรี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
163 
พระครูวิสาลบุญสถิต  วัดหนองอ้อ  เชียงราย 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
164 
พระมหาบุญช่วย ดูใจ  วัดสวนดอก  เชียงใหม่ 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
165 
พระมหาบุญยัง ไกลกลาง  วัดเสนหา  นครปฐม 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
166 
พระถาวร วรรณพงษ์  วัดถ้ำพุหว้าธรรมกายาราม  กาญจนบุรี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
167 
พระจิตวัฒน์ จริยสันติธรรม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
168 
พระครูพิศาลธีรธรรม  วัดปางห้า  เชียงราย 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
169 
พระครูสิริปริยัตยานุกิจ  วัดเดิม  นครราชสีมา 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
170 
พระมหามนตรี ศรีบุญฮุง  วัดพระปฐมเจดีย์  นครปฐม 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
171 
พระก่อเกียรติ ธิติมาพงศ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
172 
พระหัสคม สีแสด  วัดไทยเจริญ  บุรีรัมย์ 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาสุทิน พานิชย์  วัดอาษาสงคราม  สมุทรปราการ 
1-7-51 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
พระมหาบุญส่ง เรืองวิเศษ  วัดอาษาสงคราม  สมุทรปราการ 
1-7-51 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
พระปราโมทย์ จันทร์แดง  วัดกระดานหน้าแกล  นครสวรรค์ 
1-7-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
พระทองคำ ผงชุลี  วัดศรีเทพน้อย  เพชรบูรณ์ 
1-7-51 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
พระครูวรคุณสถิต  วัดวาฬุการาม  เชียงใหม่ 
1-7-51 
ไม่ผ่าน 
เอกสารสับสน กำหนดการเดินทาง 2 ฉบับขัดแย้งกันในวาระเดียว  
พระอินถา อุ่นจันทร์  วัดศรีลังกา  เชียงใหม่ 
1-7-51 
ไม่ผ่าน 
เอกสารสับสน กำหนดการเดินทาง 2 ฉบับขัดแย้งกันในวาระเดียว  
พระจรูญ วงษ์หาญ  วัดแม่แอน  เชียงใหม่ 
1-7-51 
ไม่ผ่าน 
เอกสารสับสน กำหนดการเดินทาง 2 ฉบับขัดแย้งกันในวาระเดียว  
พระศุภชัย ไชยวุฒิ  วัดศรีสองเมือง  เชียงใหม่ 
1-7-51 
ไม่ผ่าน 
เอกสารสับสน กำหนดการเดินทาง 2 ฉบับขัดแย้งกันในวาระเดียว  
พระครูปริยัติกิจจานุยุต  วัดหนองห้าง  กาฬสินธุ์ 
1-7-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มไม่ตรงกับหนังสือสุทธิ  
10 
พระครูโอภาสปุญญาทร  วัดสว่างโหรา  ร้อยเอ็ด 
1-7-51 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
11 
พระมหาสันดอน จักษุแจ้ง  วัดบูรพา  ร้อยเอ็ด 
1-7-51 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
12 
พระอธิการบุญศรี สารเนตร  วัดสงยาง  ร้อยเอ็ด 
1-7-51 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
13 
พระพงศธร แก้วลาน  วัดศรีจันทร์  ขอนแก่น 
1-7-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
14 
พระมหาประกาศ ไชยราช  วัดบ้านเสือกินวัว  มหาสารคาม 
1-7-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดรูปถ่ายส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
15 
พระบุญตา มลสินธุ์  วัดป่าพรหมมาฐิตานุสรณ์ อุบลราชธานี  นามสกุลที่หนังสือสุทธิกับทะเบียน 
1-7-51 
ไม่ผ่าน 
บ้านไม่ตรงกัน  
16 
พระสุริยา เกษียร  วัดป่าสามัคคีธรรม  อุบลราชธานี 
1-7-51 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่สมบูรณ์  
17 
พระปิ่นรัฐ ทองวิเศา  วัดบรรพตคีรี  มุกดาหาร 
1-7-51 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่สมบูรณ์  
18 
พระจิตอนงค์ น้อยก้อย  วัดสุวรรณาราม  ชัยภูมิ 
1-7-51 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
19 
พระกัมพล ผลเจริญ  วัดสระพัง  นครปฐม 
1-7-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิยังไม่รับเข้าสังกัดวัด  
20 
พระสำราญ แสงจันทร์  วัดสมเด็จ  กาญจนบุรี 
1-7-51 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
21 
พระมงคล พิสารเขต  วัดหุบกระทิง  ราชบุรี 
1-7-51 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่หนังสือสุทธิกับทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
22 
พระครูสังวรธรรมจารี  วัดทุ่งนารี  พัทลุง 
1-7-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิยังไม่รับเข้าสังกัดวัด  
รวมทั้งหมด : 194 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 2 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2