ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระมหาพงษ์เพ็ชร แสงใส  วัดศรีนวล  ขอนแก่น 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
102 
พระไพฑูรย์ คันธนาม  วัดป่าสุขิตาราม  ขอนแก่น 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
103 
พระประพันธ์ แสงสีงาม  วัดโพนทองดอนไข  ขอนแก่น 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
104 
พระเสถียร มังดินดำ  วัดคุ้มจัดสรรค์  ขอนแก่น 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
105 
พระอุดม แซ่เล้า  วัดสันติการาม  ขอนแก่น 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
106 
พระประจวบ สีขาบ  วัดทองรัตนาราม  มหาสารคาม 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
107 
พระนราธิป แก่นงาม  วัดบ้านชาดน้อย  มหาสารคาม 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
108 
พระสมบัติ มหาสาโร  วัดบ้านแก่นท้าว  มหาสารคาม 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
109 
พระเชษฐา ภูชมชื่น  วัดป่าพัฒนาราม  กาฬสินธุ์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
110 
พระลือชัย ธนะเฮือง  วัดป่าทองประดิษฐ์  กาฬสินธุ์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
111 
พระอธิวัฒน์ นระแสน  วัดประชานิยม  กาฬสินธุ์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
112 
พระชัยวัฒน์ ผิวนิล  วัดประชานิยม  กาฬสินธุ์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
113 
พระครูสารจันทวิมล   วัดป่าก้าว  อุบลราชธานี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
114 
พระครูเมธปภากร   วัดสว่างอารมณ์  อุบลราชธานี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
115 
พระวิทาพันธ์ ศรีบุระ  วัดสว่างอารมณ์  อุบลราชธานี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
116 
พระอธิการสีทาษ จันทร์สุข  วัดอัมพวัน  อุบลราชธานี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
117 
พระสุทธิพงษ์ สมนาค  วัดศรีบุญเรือง  อุบลราชธานี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
118 
พระพัฒนพล เพ็ชรไชย  วัดด้ามพร้า  อุบลราชธานี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
119 
พระบุญเกิด เสนารัตน์  วัดไร่น้อย  อุบลราชธานี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
120 
พระแสงชัย สุขสานต์  วัดนาหว้า  อุบลราชธานี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
121 
พระเกิด อะนาดรัมย์  วัดบุ่งมะแลงน้อย  อุบลราชธานี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
122 
พระชุมพล มาลาสาย  วัดโคกสว่าง  อุบลราชธานี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
123 
พระสมบูรณ์ บุตตะราช  วัดป่าศรีอุดม  อุบลราชธานี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
124 
พระคำแพ ศรีตัน  วัดป่าศรีอุดม  อุบลราชธานี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
125 
พระปรัตถ์ แท่งทอง  วัดป่าศรีอุดม  อุบลราชธานี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
126 
พระวิจารณ์ ละอองบัว  วัดประชาสามัคคี  ศรีสะเกษ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
127 
พระไวกูณฐ์ เต้าทอง  วัดละลม  ศรีสะเกษ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
128 
พระณัฐวุฒิ พงษ์สุวรรณ์  วัดโคกเพชร  ศรีสะเกษ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
129 
พระศักดิ์ ใจสว่าง  วัดกันจาน  ศรีสะเกษ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
130 
พระดนัย เขียวหอม  วัดเขียนบูรพาราม  ศรีสะเกษ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
131 
พระสมยศ พันแก่น  วัดจันลม  ศรีสะเกษ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
132 
พระหวัน บุญทอง  วัดบ้านสิ  ศรีสะเกษ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
133 
พระวัน ศรีลาทอง  วัดระหาร  ศรีสะเกษ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
134 
พระชัชวาล จันทราภรณ์  วัดบ้านโพธิ์  ศรีสะเกษ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
135 
พระสุริยา ใจกัด  วัดบ้านหนองจิก  ศรีสะเกษ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
136 
พระสมปอง วิถี  วัดเลียบบูรพาราม  ศรีสะเกษ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
137 
พระประดิษฐ์ ถ้ำทอง  วัดเลียบบูรพาราม  ศรีสะเกษ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
138 
พระครูวรเขตกิจโกศล   วัดนาเจริญ  นครพนม 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
139 
พระอธิการลัง พิลารัตน์  วัดธัมมรังสีวนาราม  นครพนม 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
140 
พระอธิการแพงสี มะสุใส  วัดเจริญธรรม  นครพนม 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
141 
พระอธิการสุวินัย มะสุใส  วัดธาตุจำปา  นครพนม 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
142 
พระวุฒิชัย รัตนมาลี  วัดวุฒิวราราม  นครพนม 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
143 
พระใบ ศิลารักษ์  วัดประชาเฉลิมเกียรติ  ยโสธร 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
144 
พระอำไพร บรรเทาทุกข์  วัดป่าค้อใต้  ยโสธร 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
145 
พระเจริญมิตร ธรรมโรจน์  วัดเทพมงคล  อำนาจเจริญ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
146 
พระครูสุนทรจารุธรรม   วัดโกรกลึก  นครราชสีมา 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
147 
พระครูปทุมสีลาภรณ์   วัดปทุมวนาราม  นครราชสีมา 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
148 
พระจักรี นิลพุดซา  วัดปทุมวนาราม  นครราชสีมา 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
149 
พระจุรดิษฐ์ จุมจา  วัดปทุมวนาราม  นครราชสีมา 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
150 
พระครูพิมลสุทธิวัฒน์   วัดดอนเขว้า  นครราชสีมา 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
151 
พระสมรักษ์ เช่าจอหอ  วัดดอนเขว้า  นครราชสีมา 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
152 
พระสำราญ เข็มกลาง  วัดดอนเขว้า  นครราชสีมา 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
153 
พระอธิการอามรสิทธิ์ วิทยปรัชญนันท์  วัดโพธิ์เมืองสามัคคี  นครราชสีมา 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
154 
พระอธิการประทีป ทองพรมราช  วัดป่าโคกสระน้อย  นครราชสีมา 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
155 
พระมหาสหัส แสงแก้วพเนาว์  วัดโพธิ์  นครราชสีมา 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
156 
พระมหาวสันต์ ยังพิมาย  วัดมาบประดู่  นครราชสีมา 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
157 
พระจิระศักดิ์ ชอนขุนทด  วัดค้ำเต่า  นครราชสีมา 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
158 
พระประมวล นาราช  วัดด่านใน  นครราชสีมา 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
159 
พระอุดร กิ่งแก้ว  วัดศาลาลอย  นครราชสีมา 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
160 
พระประสิทธิ์ หารศรี  วัดป่าเมตตาธรรม  นครราชสีมา 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
161 
พระปรีชา วีระศักดิ์  วัดหนองคึม  นครราชสีมา 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
162 
พระวันเพ็ญ พงชะเกาะ  วัดหนองปรือ  นครราชสีมา 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
163 
พระมิตร รองสูงเนิน  วัดสลักใด  นครราชสีมา 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
164 
พระเดช โยพันดุง  วัดโนนแดง  นครราชสีมา 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
165 
พระศุรสา เกงขุนทด  วัดหินดาด  นครราชสีมา 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
166 
พระสมทบ ขอด่านกลาง  วัดเมืองที  นครราชสีมา 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
167 
พระชาญชัย ชมดี  วัดวังโพน  นครราชสีมา 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
168 
พระประคอง อ่อนละมุล  วัดหนองเรือ  นครราชสีมา 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
169 
พระสหัส เกยด่านกลาง  วัดหนองหว้า  นครราชสีมา 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
170 
พระสุพิสิษฐ์ น้อยกลาง  วัดหนองหว้า  นครราชสีมา 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
171 
พระธนันท์ชัย รุยาพร  วัดป่ารัตนวัน  นครราชสีมา 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
172 
พระตุลย์ หงษ์วิวัฒน์  วัดป่ารัตนวัน  นครราชสีมา 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
173 
พระสมหมาย รสหอม  วัดกระดึงทอง  บุรีรัมย์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
174 
พระวิชาญ เย็นรัมย์  วัดกระดึงทอง  บุรีรัมย์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
175 
พระนิรวัชช์ ประเมินมงคลกุล  วัดทุ่งโพธิ์  บุรีรัมย์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
176 
พระครูวิมลจันทโสภณ   วัดปทุมาวาส  ชัยภูมิ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
177 
พระครูพิพิธธรรมวิภาต   วัดท่าศาลา  ชัยภูมิ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
178 
พระสมควร ยืนนาน  วัดสังวาลย์ราษฎร์บำรุง  ชัยภูมิ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
179 
พระครูวีรชัยศีลนิมิต   วัดชัยศิลานิมิต  สุรินทร์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
180 
พระครูสิทธิปัญญาสุนทร   วัดโคกตะเคียน  สุรินทร์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
181 
พระเหมาะ แสวงสุข  วัดโคกตะเคียน  สุรินทร์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
182 
พระวสันต์ เลิศกระโทก  วัดโคกตะเคียน  สุรินทร์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
183 
เจ้าอธิการประหยัด พรหมนุช  วัดหนองตาพระ  สุรินทร์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
184 
พระลือชา ปราสาทภิญโญ  วัดหนองตาพระ  สุรินทร์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
185 
พระมหาเรือน แรงจบ  วัดอมรินทราราม  สุรินทร์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
186 
พระเฉลียว สาระ  วัดสว่างโนนงิ้ว  สุรินทร์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
187 
พระโสม ชัยฉลาด  วัดโนนธาตุ  สุรินทร์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
188 
พระวิเชียร งามสง่า  วัดศรีสว่างโคกสะอาด  สุรินทร์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
189 
พระนุย ทวีอินทร์  วัดไตรประชาสามัคคี  สุรินทร์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
190 
พระสุชิน เงินยอง  วัดสามราษฎร์บำรุง  สุรินทร์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
191 
พระสุเมธ ใสงาม  วัดหิมวันบรรพต  สุรินทร์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
192 
พระเปรม เสาใย  วัดตาวรตาเมาะ  สุรินทร์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
193 
พระนครินทร์ เพลินพร้อม  วัดตาวรตาเมาะ  สุรินทร์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
194 
พระคงฤทธิ์ มาทฤทธิ์  วัดวังกวาง  ปราจีนบุรี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
195 
พระครูประภัทร์ชลธรรม   วัดศรีรัตนาราม  ชลบุรี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
196 
พระครูปลัดพิสิทธิ์ รัตนประเสริฐ  วัดเนินกระบก  ชลบุรี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
197 
พระครูสังฆรักษ์ณัฐฐาวัฒน์ โพธิ์แจ้ง  วัดเนินตอง  ชลบุรี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
198 
พระสมุห์กำพลศักดิ์ หนูเผือก  วัดพระประทานพร  ชลบุรี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
199 
พระปลัดสุรเดช แน่นนันท์  วัดสระตาพรหม  ชลบุรี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
200 
พระสมควร สุจะรักษ์  วัดเขาตะแบก  ชลบุรี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 344 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 4 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4