ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระทองร้อย แดงแสง  วัดโพธิ์ศรี  นครพนม 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
102 
พระพนมพร สุคำพุธ  วัดกิตติพรพุทธาราม  นครพนม 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
103 
พระอธิการดาวคำ ครุฑชัย  วัดป่าโสมนัสดินแดง  นครพนม 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
104 
พระเมธา ธรรมตถา  วัดศรีเทพประดิษฐาราม  นครพนม 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
105 
พระสุ นุศาสน์  วัดธำรงค์ธรรม  นครพนม 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
106 
พระมหาประภาศ เข็มสุข  วัดเทพมงคล  อำนาจเจริญ 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
107 
พระครูโฆสิตวรธรรม   วัดลำโพง  นครราชสีมา 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
108 
พระครูภัทรธรรมากร   วัดมนต์มาวาส  นครราชสีมา 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
109 
พระครูวรธรรมประพุทธ์   วัดหนองพฤกษ์  นครราชสีมา 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
110 
พระอธิการสงวน ผอนนอก  วัดหนองกระทุ่ม  นครราชสีมา 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
111 
พระอธิการประเสริฐ หวังหมู่กลาง  วัดศรีศักดิ์ภาวนาราม  นครราชสีมา 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
112 
พระมหาธนภูมิ โพทุมกา  วัดบ้านเหลื่อม  นครราชสีมา 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
113 
พระโอภาส จันทเชิต  วัดทองหลาง  นครราชสีมา 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
114 
พระสรศักดิ์ ชัยเชิดชู  วัดบ้านหินลาด  นครราชสีมา 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
115 
พระทศพร รักพุดซา  วัดลำโพง  นครราชสีมา 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
116 
พระสุรเชษฐ์ ภาสะดา  วัดละลวด  บุรีรัมย์ 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
117 
พระมหาสุดใจ สุขเจริญ  วัดพระธาตุเสด็จ  สุรินทร์ 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
118 
พระสุธรรม เฉลียวพรหม  วัดบูรพาราม  สุรินทร์ 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
119 
พระอดิศร ลาภจิตร์  วัดบ้านดาร์  สุรินทร์ 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
120 
พระประสิทธิ์ ภักดี  วัดบูรพาราม  สุรินทร์ 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
121 
พระพิชญ์เรข สมานมิตร  วัดป่าโยธาประสิทธิ์  สุรินทร์ 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
122 
พระครูวิมลธรรมาภรณ์   วัดเนินสามทหาร  ฉะเชิงเทรา 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
123 
พระคมสัน โอวาท  วัดอ่างเสือดำ  ฉะเชิงเทรา 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
124 
พระครูสมุห์มุนินสิทธิ์ จันทร์ชาญนนท์  วัดสระแก้ว  สระแก้ว 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
125 
พระพงษ์ศักดิ์ เกษวงศ์รอต  วัดสระแก้ว  สระแก้ว 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
126 
พระกิจจา นาเนิน  วัดหินกอง  สระแก้ว 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
127 
พระสง่า แย้มเกตุ  วัดเขารุ่งโรจน์  จันทบุรี 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
128 
พระธนาธร สอนอ้วน  วัดป่าคีรีเขต  จันทบุรี 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
129 
พระวันชัย เงินยิ่งสุข  วัดเขาสุกิม  จันทบุรี 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
130 
พระครูจิรธรรมาภิมณฑ์   วัดโคกเมรุ  นครศรีธรรมราช 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
131 
พระครูกิตติธรรมานุรักษ์   วัดเขารักเกียรติ  สงขลา 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
132 
พระครูวินัยธรสุทากรณ์ แซ่ฮั้น  วัดแจ้ง  สงขลา 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
133 
พระจรรยารักษ์ สุวรรณเดช  วัดแจ้ง  สงขลา 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
134 
พระพงษ์ภัทธ์ ประพัฒน์  วัดแจ้ง  สงขลา 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
135 
พระฤทัย หยดย้อย  วัดโคกเหรียง  สงขลา 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
136 
พระเกียรติทวี พัตจาลจุล  วัดบางหยี  สงขลา 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
137 
พระโสภณ ทองสม  วัดใหม่ทุ่งคา  สงขลา 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
138 
พระทศพล ชัยสิงห์กานานนท์  วัดโคกกอ  สงขลา 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
139 
พระพิรม แก้ววิจิตร  วัดโคกกอ  สงขลา 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
140 
พระครูสิทธิวราภรณ์   วัดสว่างอารมณ์  ยโสธร 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
141 
พระอธิการเหล็ก ยันตั้งลา  วัดป่าบ่องีม  อุดรธานี 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
142 
พระอธิการสมศักดิ์ บุญสิทธิ  วัดป่าบ้านเหล่าเมย  ยโสธร 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
143 
พระเทวารักษ์ โภคสมบัติ  วัดมหาวีระสามัคคยาราม  มหาสารคาม 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
144 
พระโกมินทร์ จันทะรัตน์  วัดมหาวีระสามัคคยาราม  มหาสารคาม 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
145 
พระสมศักดิ์ ผาติวุฒินันท์  วัดมหาวีระสามัคคยาราม  มหาสารคาม 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
146 
สามเณรวีระ ยะเปียง  วัดโพธิ์ดู่  สุโขทัย 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
147 
สามเณรศราวิน กาธาตุ  วัดพระธาตุช่อแฮ  แพร่ 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
148 
พระครูพิพัฒน์ศาสนกิจ   วัดเมืองศาสน์  ลำปาง 
1-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
149 
พระทัศภูมิ โสภาวรรณ์  วัดท่ามะโอ  ลำปาง 
1-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
150 
พระวุฒิชัย สายปัญญา  วัดบ้านผึ้งนาเกลือ  ลำปาง 
1-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
151 
พระธีรัชย์พิสิษฐ์ อินมาเมือง  วัดนางเหลียว  ลำปาง 
1-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
152 
พระโชคทวี วงศ์สาย  วัดกล้วยหลวง  ลำปาง 
1-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
153 
พระครูพิพิธพัฒนโกวิท   วัดทุ่งพร้าว  เชียงราย 
1-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
154 
พระธีรพงษ์ ยืนหมั้น  วัดเชียงบาน  พะเยา 
1-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
155 
พระครูวชิรปัญญาวิมล   วัดแม่แวน  เชียงใหม่ 
1-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
156 
พระครูสิริญาณวัชร์   วัดเชียงยืน  เชียงใหม่ 
1-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
157 
พระมหากรวิก หลวงแก้ว  วัดท่านาค  เชียงใหม่ 
1-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
158 
พระภัทรวิทย์ สุบินนะ  วัดพระเจ้าสององค์  เชียงใหม่ 
1-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
159 
พระทวี แสนกุย  วัดชะแมด  เชียงใหม่ 
1-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
160 
พระนิรันดร์ อิ่นคำ  วัดเชียงยืน  เชียงใหม่ 
1-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
161 
พระนพดล ปันมะ  วัดเชียงยืน  เชียงใหม่ 
1-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
162 
พระธีระ ชินสุทธิ  วัดญาณสังวราราม  ชลบุรี 
1-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
163 
พระบัญชา ป้อมสุวรรณ  วัดท่าลาด  พัทลุง 
1-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
164 
พระอุดมศักดิ์ แสงเดือน  วัดท่าลาด  พัทลุง 
1-8-62 
ผ่าน 
พม่า  
165 
พระมหาธรณ์ธันย์ เขื่อนคำ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-8-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
166 
พระมหาจักรกฤษ์ ชาลีทา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-8-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
167 
พระสราวุฒิ วิชัยโย  วัดไทรทอง  ร้อยเอ็ด 
1-8-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
168 
พระสุวรรณ์ หาญสุด  วัดบ้านหนองพระบาง  ร้อยเอ็ด 
1-8-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
169 
พระครูปลัดวรกร วัฒนเดชาวงษ์  วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว  เชียงใหม่ 
1-8-62 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
170 
พระธีราพิสุทธิ์ ธีรวัชรานุกุล  วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว  เชียงใหม่ 
1-8-62 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
171 
พระครูอุดมธรรมสุนทร   วัดป่าอุดมสมพร  สกลนคร 
1-8-62 
ผ่าน 
ฟินแลนด์  
172 
พระธีรพงษ์ โหจันทึก  วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
1-8-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
173 
พระภัทรกวินทร์ อินต๊ะวงค์  วัดพวกช้าง  เชียงใหม่ 
1-8-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
174 
พระเจริญพงษ์ อินทร์สุข  วัดกันจาน  ศรีสะเกษ 
1-8-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
175 
พระครูศรีวิริยโสภณ   วัดบึงพระลานชัย  ร้อยเอ็ด 
1-8-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
176 
พระปลัดมงคล แสนปัญญา  วัดทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรม  ลำปาง 
1-8-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
177 
พระมหาวัชรวีร์ รัตนธีรชล  วัดศรีอ้วน  ลำปาง 
1-8-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
178 
พระครูสถิตชัยพัชร์   วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว  เชียงใหม่ 
1-8-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
179 
พระอุดม ใยบัวเทศ  วัดเขาแผงม้า  นครราชสีมา 
1-8-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
180 
พระมนฑน์จิตต์เกษม สีงาม  วัดป่าภูแปก  เลย 
1-8-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
181 
พระณภัทร ตั้งตรงจิตต์  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
1-8-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
พระมหาศรรินทร์ หนูชัยแก้ว  วัดบุญยประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร 
1-8-62 
ไม่ผ่าน 
เดินทางในระหว่างจำพรรษาเกิน 7 วัน  
พระสมศักดิ์ บัวเกตุ  วัดบางยี่ขัน  กรุงเทพมหานคร 
1-8-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือนิมนต์,ไม่กำหนดวัดเดินทาง  
พระสว่าง สอนดี  วัดเศวตฉัตร  กรุงเทพมหานคร 
1-8-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบทและหน้าสังกัดวัด  
พระวิชัย เย็นแจ้งกิจ  วัดสุทธิสะอาด  กรุงเทพมหานคร 
1-8-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
พระพิษณุ โพธิ์จิตต์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-8-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
พระปราโมทย์ อนันต์ฤทธิ์กุล  วัดน้ำวิ่ง  เพชรบูรณ์ 
1-8-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
พระกฤษดา อินต๊ะนา  วัดแพร่ธรรมาราม  แพร่ 
1-8-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
พระสุขุม หมั่นทองหลาง  วัดโพธิ์ทองเจริญ  นครราชสีมา 
1-8-62 
ไม่ผ่าน 
เดินทางในระหว่างจำพรรษาเกิน 7 วัน  
พระสันติ แซ่หร่าย  วัดโพรงอากาศ  ฉะเชิงเทรา 
1-8-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
10 
พระพรหมพิริยะ เสร็จธุระ  วัดโพรงอากาศ  ฉะเชิงเทรา 
1-8-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
11 
พระทองดี ควรสมัคร  วัดสุวรรณคีรี  สงขลา 
1-8-62 
ไม่ผ่าน 
เดินทางในระหว่างจำพรรษาเกิน 7 วัน  
12 
พระมงคล ถีราวุฒิ  วัดสุวรรณคีรี  สงขลา 
1-8-62 
ไม่ผ่าน 
เดินทางในระหว่างจำพรรษาเกิน 7 วัน  
13 
พระณัฐวริศร์ เดชศิริ  วัดห้วยหลาด  สงขลา 
1-8-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันออกพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
พระมหาประเสริฐ สุขพิมลพรรณ  วัดอินทาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-8-62 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา ในช่วงรอการพิจารณานี้ไม่ต้องนำเรื่องส่งมาใหม่ หากส่งมาจะไม่รับพิจารณา  
พระสุธีร์ ผลวัฒนะ  วัดไชยทิศ  กรุงเทพมหานคร 
1-8-62 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา ในช่วงรอการพิจารณานี้ไม่ต้องนำเรื่องส่งมาใหม่ หากส่งมาจะไม่รับพิจารณา  
พระสมุห์ไอศูรย์ ปุกคาม  วัดคัวะดอนทอง  น่าน 
1-8-62 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา ในช่วงรอการพิจารณานี้ไม่ต้องนำเรื่องส่งมาใหม่ หากส่งมาจะไม่รับพิจารณา  
พระไกรสร ขันทะ  วัดคลองสิบสาม  สระแก้ว 
1-8-62 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา ในช่วงรอการพิจารณานี้ไม่ต้องนำเรื่องส่งมาใหม่ หากส่งมาจะไม่รับพิจารณา  
พระสุรเชษฐ จันทสิโร  วัดถ้ำขวัญเมือง  ชุมพร 
1-8-62 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา ในช่วงรอการพิจารณานี้ไม่ต้องนำเรื่องส่งมาใหม่ หากส่งมาจะไม่รับพิจารณา  
รวมทั้งหมด : 199 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 2 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2