ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระครูวินัยธรสมพร เดชคชาวัต  วัดโบสถ์  สิงห์บุรี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
102 
พระปลัดธเนศ บุญมี  วัดชีปะขาว  สิงห์บุรี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
103 
พระอธิการเชิดศักดิ์ อุทาทิพย์  วัดพุทธาราม  สิงห์บุรี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
104 
พระอธิการศุภรัตน์ วิไลศักดิ์ทิพากรณ์  วัดบุดดา  สิงห์บุรี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
105 
พระมหาขุนดง เลาหะจินดา  วัดบุดดา  สิงห์บุรี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
106 
พระพงษ์สิริ เขียวสอาด  วัดบุดดา  สิงห์บุรี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
107 
พระวรรณดิษฐ จิตร์สุวรรณ์  วัดทุ่งสาลี  อุทัยธานี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
108 
พระมหาไพโรจน์ พ่วงพลับ  วัดเทพสามัคคีธรรม  นครสวรรค์ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
109 
พระเซี่ยมกุ่ย แซ่ตั้ง  วัดท่าทราย  นครสวรรค์ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
110 
พระครูโอภาสวชิรานุกูล   วัดสว่างอารมณ์  กำแพงเพชร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
111 
พระครูรัตนวชิรวัฒน์   วัดนาบ่อคำ  กำแพงเพชร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
112 
พระครูวชิรวรกิตติ์   วัดทุ่งสวน  กำแพงเพชร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
113 
พระกู้เกียรติ ศิริพานิชสมบูรณ์  วัดบ่อสามแสน  กำแพงเพชร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
114 
พระบุญจันทร์ กองทุน  วัดเขาเจริญธรรม  เพชรบูรณ์ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
115 
พระพร ปุ้งโพธิ์  วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ  เพชรบูรณ์ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
116 
พระอนุชา พวงจำปา  วัดตาลสุวรรณ  พิษณุโลก 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
117 
พระสุรพงษ์ สุทธมนัสวงษ์  วัดสว่างอารมณ์  พิษณุโลก 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
118 
พระครูพิศิษฏ์ปุญญสาร   วัดพระพายหลวง  สุโขทัย 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
119 
พระวรพล สุกทอง  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
120 
พระกฤษณพน วรรณวิทยาภา  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
121 
พระคงศักดิ์ อิ่มพรหม  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
122 
พระสุขีศม จิรมหาสุวรรณ  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
123 
พระปลัดวีระเดช เขื่อนรอบ  วัดป่าซาง  เชียงราย 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
124 
พระสมุห์อุทิศ นันกี  วัดชัยมงคล  เชียงราย 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
125 
พระมหาณัฐนันท์ ศิริชัยวราวัฒน์  วัดสันละคร  เชียงราย 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
126 
พระมหาญาณกร จันทาพูน  วัดบ้านร้อง  เชียงราย 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
127 
พระเบ็ญ แสนอุด  วัดป่าคา  เชียงราย 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
128 
พระครูพิบูลสารนิเทศก์   วัดกิ่วแก้ว  พะเยา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
129 
พระใบฎีกาภัทรดร อุดอ้าย  วัดปัวชัย  พะเยา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
130 
พระมหาวัชรปัฐน์ กาวิละหทัยสกุล  วัดศรีอุโมงค์คำ  พะเยา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
131 
พระสมุห์ไอศูรย์ ปุกคาม  วัดคัวะดอนทอง  น่าน 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
132 
พระอุทัย ปั๋นก๋อง  วัดต้นโชค  เชียงใหม่ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
133 
พระเดชา นครวงษ์  วัดฝายหิน  เชียงใหม่ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
134 
พระภาสกร ภาวิไล  วัดฝายหิน  เชียงใหม่ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
135 
พระครูสังฆวิจารณ์   วัดกู่ป่าลาน  ลำพูน 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
136 
พระสมนึก   วัดป่าจำกู่  ลำพูน 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
137 
พระครูอินทปัญญาภรณ์   วัดป่าศรีอุดม  อุดรธานี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
138 
พระเคนศรี ชะมิน  วัดเหล่าหลวง  อุดรธานี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
139 
พระสมัย ไพรพฤกษ์  วัดป่าโคกสูง  อุดรธานี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
140 
พระนาคินธ์ อินธิเสน  วัดพระแท่น  อุดรธานี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
141 
พระสุรฉัตร ทรัพย์สุจริต  วัดป่าศรัทธาถวาย  อุดรธานี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
142 
พระบัวพัน อะเวรา  วัดโนนสว่าง  อุดรธานี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
143 
พระอุดร มีคงเมือง  วัดโนนสว่าง  อุดรธานี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
144 
พระโอวาท ชูชื่น  วัดโนนสว่าง  อุดรธานี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
145 
พระเจด็จ สมบุญมี  วัดโนนสว่าง  อุดรธานี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
146 
พระพูลสวัสดิ์ บุตรโยธี  วัดโนนสว่าง  อุดรธานี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
147 
พระเดชะ อมศิริ  วัดโนนสว่าง  อุดรธานี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
148 
พระอธิการบุญลม บุตรพันธ์  วัดดานศรีสำราญ  บึงกาฬ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
149 
พระมหาชนะภัย ราชบุตร  วัดป่าพันลำ  บึงกาฬ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
150 
พระบุญลือ แซ่กวาง  วัดป่าพันลำ  บึงกาฬ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
151 
พระอนุรักษ์ ขาวสะอาด  วัดสุวรรณบรรพต  บึงกาฬ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
152 
พระสุวัฒน์ สุวานนท์  วัดสุวรรณบรรพต  บึงกาฬ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
153 
พระครูญาณโสภิต   วัดวารีโสภนาราม  เลย 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
154 
เจ้าอธิการสกุลไทย ปริละออง  วัดไชยรัตนรังษี  เลย 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
155 
พระอธิการศรนารถ จาดพุทธ  วัดศรีโพนแท่น  เลย 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
156 
พระไสว ท้าวอ่ำ  วัดศรีโพนแท่น  เลย 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
157 
พระบุญเพ็ง อินทสุข  วัดศรีอภัยวัน  เลย 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
158 
พระสุนันท์ เหลาบับภา  วัดวีระราษฎร์บำรุง  เลย 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
159 
พระอมรศิลป์ ไชยบิล  วัดท่าวังหิน  สกลนคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
160 
พระมหาศตวรรษ แสนอุบล  วัดสายทอง  หนองบัวลำภู 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
161 
พระอภิเชษฐ์ ผาโคตร  วัดศิลาอาสน์  หนองบัวลำภู 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
162 
พระศักรินทร์ ลมพันธ์  วัดป่าภูกระแต  หนองบัวลำภู 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
163 
เจ้าอธิการผุย องอาจ  วัดโนนสำนัก  ขอนแก่น 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
164 
พระรักชาติ อมตวงศ์  วัดโนนสำนัก  ขอนแก่น 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
165 
พระอธิการยูวิน ยาเขียว  วัดป่าสว่างพร  ขอนแก่น 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
166 
พระไพบูลย์ ใจตรึก  วัดป่าศิริมงคล  ขอนแก่น 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
167 
พระพงษ์สวัสดิ์ คำสุข  วัดศรีประทุมวนาราม  ขอนแก่น 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
168 
พระนิทัศน์ วงศ์วังเพิ่ม  วัดป่าโนนลาน  ขอนแก่น 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
169 
พระสายชล สะตะ  วัดซำขามถ้ำยาว  ขอนแก่น 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
170 
พระณธวรรธน์ โชคอนันต์พร  วัดสวนมอน  ขอนแก่น 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
171 
พระจักรพันธ์ ปะวะโก  วัดประชาบำรุง  มหาสารคาม 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
172 
พระครูสุตตกิจโกศล   วัดป่าศรัทธาธรรมานุสรณ์  กาฬสินธุ์ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
173 
พระอธิการพิชิต ภูบรรสุข  วัดพิกุลเจริญ  กาฬสินธุ์ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
174 
พระแสงจันทร์ ภูบรรสุข  วัดพิกุลเจริญ  กาฬสินธุ์ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
175 
พระกองศรี ภูบรรสุข  วัดพิกุลเจริญ  กาฬสินธุ์ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
176 
พระประกาย จุทาคูณ  วัดเทพวิสุทธาราม  กาฬสินธุ์ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
177 
พระครูประโชติฐิติคุณ   วัดหนองหิน  ร้อยเอ็ด 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
178 
พระครูโสภณบุญญาภินันท์   วัดบึงฮี  ร้อยเอ็ด 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
179 
พระครูกิตติพิพัฒน์   วัดสว่างอารมณ์  ร้อยเอ็ด 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
180 
พระครูวิกรมธรรมธัช   วัดเหนือ  ร้อยเอ็ด 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
181 
พระรังสรรค์ ตุ้มม่วง  วัดเหนือ  ร้อยเอ็ด 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
182 
พระสุเมธ มีเนตร  วัดเหนือ  ร้อยเอ็ด 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
183 
พระประเทือง สุริยะมาตย์  วัดเหนือ  ร้อยเอ็ด 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
184 
พระสิทธิชัย สุขรอบ  วัดป่าหนองหญ้าม้า  ร้อยเอ็ด 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
185 
พระประสาท บ่อชล  วัดไทรทอง  ร้อยเอ็ด 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
186 
พระผัน เนื้อทอง  วัดไทรทอง  ร้อยเอ็ด 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
187 
พระทองปาน สุริยะ  วัดป่าสันตินิมิต  ศรีสะเกษ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
188 
พระพิบูลสิน เฉลิมรัตน์  วัดป่าอัมพวัน  นครพนม 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
189 
พระพิทักษ์ แสงสว่าง  วัดศิลามงคล  นครพนม 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
190 
พระประยูณร์ อุดมดี  วัดศรีพันดร  นครพนม 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
191 
พระวินัยสุนทรเมธี   วัดพระพุทธบาทยโสธร  ยโสธร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
192 
พระประสิทธิ์ สารธิมา  วัดสุมังคลาราม  ยโสธร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
193 
พระประหยัด สิมาตา  วัดสามัคคีธรรม  มุกดาหาร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
194 
พระครูวิสุทธิธรรมโสภณ   วัดโคกสะอาด  อำนาจเจริญ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
195 
พระถวัลย์ สมเนตร  วัดม่วงสวาสดิ์  อำนาจเจริญ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
196 
พระพิเชษฐ์ โชติช่วง  วัดบูรพา  อำนาจเจริญ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
197 
พระวิเชษฎ์ รักสุด  วัดป่าดอนแดง  อำนาจเจริญ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
198 
พระชาติมนตรี พวงราช  วัดพนารักษ์ประชาราม  อำนาจเจริญ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
199 
พระครูประทีปปัญญาวุฒิ   วัดหนองเป็ดน้ำ  นครราชสีมา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
200 
พระครูพิทักษ์อรรถกิจ   วัดหนองกก  นครราชสีมา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 408 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 5 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5