ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระอธิการสลัก บุญเลิศ  วัดยางงาม  เพชรบูรณ์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
102 
พระมหาสุภาพ กันยา  วัดมหาธาตุ  เพชรบูรณ์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
103 
พระมหาทวีป บุญยก  วัดสว่างสามัคคี  เพชรบูรณ์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
104 
พระมหาพงศกร ลาดำ  วัดศรีภูมิ  เพชรบูรณ์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
105 
พระพิเชษฐ จันทร์คล้อย  วัดเนินสง่า  เพชรบูรณ์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
106 
พระเสมียน คำเต้า  วัดศรีสมพร  เพชรบูรณ์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
107 
พระประจวบ บุญเพชร  วัดเสลินทราราม  เพชรบูรณ์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
108 
พระวุฒิพงษ์ ผลไม้  วัดศรีบุญเรือง  เพชรบูรณ์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
109 
พระแดง มิตรขุนทด  วัดโพธิ์ทอง  เพชรบูรณ์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
110 
พระเกรียงศักดิ์ สังวาลน้อย  วัดท่ากกแก  เพชรบูรณ์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
111 
พระมณฑล พรมกวย  วัดวารีวงษ์  เพชรบูรณ์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
112 
พระประสงค์ ห้อยทอง  วัดป่าเรไรทอง  เพชรบูรณ์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
113 
พระไพฑูรย์ ชั้วนาค  วัดพระพุทธบาทชนแดน  เพชรบูรณ์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
114 
พระวรสิทธิ์ ชะรารัมย์  วัดประตูดาว  เพชรบูรณ์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
115 
พระสมชาย แซ่งุ่ย  วัดวังพิกุลวราราม  พิษณุโลก 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
116 
พระนิกร วริรักษ์  วัดวชิรธรรมาวาส  พิษณุโลก 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
117 
พระอินทหาญชัย ทองศรีวงษ์  วัดราษฎร์เจริญธรรม  ตาก 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
118 
พระวันชัย ตะใบดี  วัดราษฎร์เจริญธรรม  ตาก 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
119 
พระกิตติเชษฐ์ เปรมสกุล  วัดพระเจดีย์ซาวหลัง  ลำปาง 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
120 
พระวิระพงษ์ เหล่าสุวรรณ  วัดสำราญนิวาส  ลำปาง 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
121 
พระครูสุทธิธรรมภาณี  วัดวิเชตร์มณี  เชียงราย 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
122 
พระครูมานิตบุญญาคม  วัดมหาชินธาตุดอยตุง  เชียงราย 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
123 
พระสุริยัน บุญเที่ยง  วัดเม็งรายมหาราช  เชียงราย 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
124 
พระแดง กันใจ  วัดวิเชตร์มณี  เชียงราย 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
125 
พระสมยศ คำดี  วัดวิเชตร์มณี  เชียงราย 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
126 
พระบุญตา โม่งประณีต  วัดป่าน้ำริน  เชียงใหม่ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
127 
พระป่าง หงส์ทอง  วัดนาหวาย  เชียงใหม่ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
128 
พระมนตรี แซ่ตั้ง  วัดอุโมงค์  เชียงใหม่ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
129 
พระบรรจง มุกดาม่วง  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
130 
พระอินถา สมธิยา  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
131 
พระธีระศักดิ์ วงษาราช  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
132 
พระนิพนธ์ สิงห์เหลือง  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
133 
พระชัชวาลย์ วนาเฉลิมมาศ  วัดดาวดึงษ์  เชียงใหม่ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
134 
พระสมโภช นามวงศ์  วัดท่าจำปี  เชียงใหม่ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
135 
พระนพพงศ์ คันธวิวรณ์  วัดล้านนาญาณสังวราราม  เชียงใหม่ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
136 
พระสรยุทธ ศรีสุมะ  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
137 
พระคมสันต์ ไตรรัตน์  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
138 
พระสมชาติ เลิศนทีเจริญลาภ  วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม  ลำพูน 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
139 
พระครูวุฒิปัญญาภรณ์  วัดอาจสุรวิหาร  อุดรธานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
140 
พระครูโพธิคุณาวสัย  วัดโพธิ์ศรีวิลัย  อุดรธานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
141 
พระครูโกศลบุญญาภรณ์  วัดป่าพุทธเมตตาธรรม  อุดรธานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
142 
พระมหาประพัฒน์ เสนาชัย  วัดบ้านเลื่อม  อุดรธานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
143 
พระมหาเรืองเดช ศรีเสน  วัดบ้านเลื่อม  อุดรธานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
144 
พระพุทธา ภูพลบุตร  วัดบูรพาวัน  อุดรธานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
145 
พระจันทา สุขประเสริฐ  วัดถ้ำพระ  อุดรธานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
146 
พระประนอม กองแก้ว  วัดถ้ำพระ  อุดรธานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
147 
พระชาลี สงสาร  วัดป่าโนนสว่าง  อุดรธานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
148 
พระหวัด ปราบพาล  วัดป่านิโรธรังสี  อุดรธานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
149 
พระทองคูณ คนงาม  วัดป่าโนนสว่าง  อุดรธานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
150 
พระขจร เรณะสุระ  วัดถ้ำพระ  อุดรธานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
151 
พระประกิจ วิยะนัด  วัดป่าผักบุ้ง  อุดรธานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
152 
พระประเสริฐ พินิจดวง  วัดศรีสุทธาทิพย์  อุดรธานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
153 
พระเกษร หมายมั่น  วัดสว่างไชยวาน  อุดรธานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
154 
พระพิพัฒน์ ลมฤทธิ์  วัดป่าทับไฮ  อุดรธานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
155 
พระอธิการประเสริฐ มิจรินทร์  วัดกัจจายนาราม  หนองคาย 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
156 
พระเอกลักษณ์ พันธ์โสม  วัดสระแก้ว  หนองคาย 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
157 
พระอุทัย จันทร์มี  วัดสุวรรณาวาส  หนองคาย 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
158 
พระจิตกร ชัยศร  วัดศรีสว่าง  หนองคาย 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
159 
พระปรีชา โพธิ์ศรีน้อย  วัดสุวรรณาวาส  หนองคาย 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
160 
พระศักดิ์ชัย ศิริมงคล  วัดศรีสว่าง  หนองคาย 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
161 
พระยุทธจักร พวงพุฒ  วัดผาสุการาม  เลย 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
162 
พระวัชนชัย กมลเลิศ  วัดเนรมิตวิปัสสนา  เลย 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
163 
พระวีระศักดิ์ กัลยา  วัดป่าดอนม่วย  สกลนคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
164 
พระประภาส ดอกไม้  วัดบูรพาราม  หนองบัวลำภู 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
165 
พระพิศาล โนนคู่เขตโขง  วัดป่าพรหมวิหาร  หนองบัวลำภู 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
166 
พระมหาประหยัด ภู่สกุล  วัดเกาะแก้ว  ขอนแก่น 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
167 
พระมหาปิติปกรณ์ พิทักษ์รัตตพงษ์  วัดรามศิริวาส  ขอนแก่น 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
168 
พระพันยศ กุลสุวรรณ  วัดป่าหัวฝาย  ขอนแก่น 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
169 
พระชูศักดิ์ ศรีสวัสดิ์  วัดสุทธิการาม  ขอนแก่น 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
170 
พระไพฑูรย์ รัตโน  วัดศรีภูเวียง  ขอนแก่น 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
171 
พระไพบูลย์ ศรีสุเพชรกุล  วัดเวฬุวัน  กาฬสินธุ์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
172 
พระครูสังฆรักษ์ภาณุทัต แสนสาคร  วัดประชานิยม  กาฬสินธุ์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
173 
พระวิสิทธิ์ นระแสน  วัดไตรมิตร  กาฬสินธุ์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
174 
พระสอ บุญมา  วัดเวฬุวัน  กาฬสินธุ์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
175 
พระรัตน์ ภูครองหิน  วัดเวฬุวัน  กาฬสินธุ์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
176 
พระครูประโชติธีรธรรม  วัดบ้านหนองแวง  ร้อยเอ็ด 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
177 
พระครูวิสารทสมาธิคุณ  วัดบึงแคน  ร้อยเอ็ด 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
178 
พระมหาชนินทร์ จุลเหลา  วัดอุตมพิชัย  ร้อยเอ็ด 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
179 
พระมหาเติม สมภักดี  วัดป่าหว่านไฟ  ร้อยเอ็ด 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
180 
พระอธิการสวน หมอกมัว  วัดสว่างจิต  ร้อยเอ็ด 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
181 
พระอธิการโพธิ์คิน บุญผาลา  วัดเหล่าอารีย์  ร้อยเอ็ด 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
182 
พระอธิการสุดที กันฮะ  วัดศิริชัยมงคล  ร้อยเอ็ด 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
183 
พระหล้า งอกงาม  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
184 
พระสมมาตย์ สุกุล  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
185 
พระตะวัน พิมพิลา  วัดสระพัง  ร้อยเอ็ด 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
186 
พระมังกร เหลาทัพ  วัดป่าหนองฮี  อุบลราชธานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
187 
พระทนงศักดิ์ ชัยรัตน์  วัดป่าหนองฮี  อุบลราชธานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
188 
พระเสาดิน โพธิ์พันธ์  วัดหนองหญ้าลาด  ศรีสะเกษ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
189 
พระอรรถพร พานจันทร์  วัดหลวงสุมังคลาราม  ศรีสะเกษ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
190 
พระอำไพ รุ่งคำ  วัดหลวงสุมังคลาราม  ศรีสะเกษ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
191 
พระวิโรจน์ ชะรุ่งรัมย์  วัดหลวงสุมังคลาราม  ศรีสะเกษ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
192 
พระเรืองฤทธิ์ เทียนแก้ว  วัดหลวงสุมังคลาราม  ศรีสะเกษ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
193 
พระครูญาณกิจวิมล  วัดสิงห์ทอง  ยโสธร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
194 
พระครูวิมลญาณประโชติ  วัดโพธิ์ศรีตาราม  ยโสธร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
195 
พระครูนิวินิฐสุภาจาร  วัดหนองไก่ขาว  ยโสธร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
196 
พระครูกิตติปภากร  วัดบะคอม  ยโสธร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
197 
พระครูชินธรรมวิมล  วัดนาโป่ง  ยโสธร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
198 
พระครูสุตกิตยาธร  วัดสร้างช้าง  ยโสธร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
199 
พระครูกาญจนธรรมรักษ์  วัดคำไผ่เหนือ  ยโสธร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
200 
พระครูเหมวรดิตถ์  วัดท่าศรีใคร  ยโสธร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 368 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 4 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4