ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระจตุพล จันทร์แปลก  วัดศรีจันทร์พัฒนาราม  เพชรบูรณ์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
102 
พระวินัย คำแก้ว  วัดสันติวรญาณ  เพชรบูรณ์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
103 
พระสหภาพ พรมสวน  วัดสันติวรญาณ  เพชรบูรณ์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
104 
พระสถิตย์ อัดโดดดร  วัดสันติวรญาณ  เพชรบูรณ์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
105 
พระมหาไพฑูรย์ หุมห้อง  วัดน้ำพริก  พิษณุโลก 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
106 
พระภัทรภร สังข์พานิช  วัดเสาหิน  สุโขทัย 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
107 
พระภิเพศ มีศิริ  วัดแสนขัน  อุตรดิตถ์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
108 
พระธีรวัฒน์ ครุฑฉ่ำ  วัดดอยสวรรค์  อุตรดิตถ์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
109 
พระครูวิทิตพัฒนพิธาน   วัดวังหม้อ  ลำปาง 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
110 
พระจตุภูมิ ตันอุดม  วัดวังหม้อ  ลำปาง 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
111 
พระครูขันติบุญโชติ   วัดบ้านอ้อน  ลำปาง 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
112 
พระเกษมสันต์ ศรีไชยา  วัดบ้านอ้อน  ลำปาง 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
113 
พระมหาอุเทน โพธิ์ศรีประเสริฐ  วัดศรีบุญเรือง  ลำปาง 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
114 
พระมหาอมร เลิศอมรวัฒนา  วัดบุญวาทย์วิหาร  ลำปาง 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
115 
พระชาญจิตร์ บุญโญปกรณ์  วัดพระเจดีย์ซาวหลัง  ลำปาง 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
116 
พระน้อย นาติ๊บ  วัดปางสนุกเหนือ  ลำปาง 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
117 
พระศิวดล ทิพบุญทำ  วัดดอกพร้าว  ลำปาง 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
118 
พระยศพล อ่าวตระกูล  วัดม่อนปู่ยักษ์  ลำปาง 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
119 
พระธีระพล นาสรรค์  วัดป่ารวก  ลำปาง 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
120 
พระสมบูรณ์ แข็งขัน  วัดนากิ๋มใต้  ลำปาง 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
121 
พระสันติ จันทร์ทิพย์  วัดนากิ๋มใต้  ลำปาง 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
122 
พระทรงพล นพแก้ว  วัดปันง้าว  ลำปาง 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
123 
พระมนตรี แก้วเสมอใจ  วัดปันง้าว  ลำปาง 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
124 
พระครูสาทรวรการ   วัดศรีทรายมูล  เชียงราย 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
125 
พระครูนิวิฐธรรมรัตน์   วัดหนองปึ๋ง  เชียงราย 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
126 
พระอธิการหน่อแก้ว เป็งใจ  วัดแม่คำ  เชียงราย 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
127 
พระปองพล ใจกุล  วัดไชยผาบ  เชียงราย 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
128 
พระอธิการมานะ มะเดื่อทอง  วัดพระธาตุจอมรุ่ง  เชียงราย 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
129 
พระไชยกร พินไธสง  วัดพระธาตุจอมรุ่ง  เชียงราย 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
130 
พระกฤศฐภาค ภัสรานวกุล  วัดพระธาตุจอมรุ่ง  เชียงราย 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
131 
พระอธิการสมชาติ ไชยพันธ์  วัดป่าวังศิลา  เชียงราย 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
132 
พระประชา แสงอรุณ  วัดป่าวังศิลา  เชียงราย 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
133 
พระชัยณรงค์ ชุมภู  วัดป่าวังศิลา  เชียงราย 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
134 
พระรัตนกร แสงแก้ว  วัดป่าวังศิลา  เชียงราย 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
135 
พระณัฐกิจ กิติศรี  วัดป่าวังศิลา  เชียงราย 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
136 
พระสืบศักดิ์ เพ็งไชโย  วัดกว๋าวโท้ง  เชียงราย 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
137 
พระวินัย ใจเย็น  วัดหนองข่วง  เชียงราย 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
138 
พระแสวง จักรสี  วัดสุวรรณาราม  เชียงราย 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
139 
พระสมฤทธิ์ ชัยวุฒิ  วัดป่ารวก  เชียงราย 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
140 
พระบัณฑิตย์ อินยา  วัดหนองเลียบ  เชียงราย 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
141 
พระประดิษฐ จิโนสา  วัดป่าตึง  เชียงราย 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
142 
พระณรงค์ฤทธิ์ คำแก้ว  วัดดอยเทพนิมิต  เชียงราย 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
143 
พระวิษณุ พูนสวัสดิ์  วัดดอยเทพนิมิต  เชียงราย 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
144 
พระมหาจุมพล สุยะต๊ะ  วัดศรีโคมคำ  พะเยา 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
145 
พระพิตติกรณ์นันท์ ยะวรรณ  วัดดอนมูล  แพร่ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
146 
พระวีระ แพรพันธ์  วัดแพร่ธรรมาราม  แพร่ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
147 
พระครูกิตติจันทโรภาส   วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม  น่าน 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
148 
พระมหาชัยวัฒน์ วังวล  วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม  น่าน 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
149 
พระมิฬ กันทาจา  วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม  น่าน 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
150 
พระปวัน อุปรานุเคราะห์  วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม  น่าน 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
151 
พระปัญจพัฒน์ ธรรมสละ  วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม  น่าน 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
152 
พระครูสมุห์ปฎิพัทธิ์ อินทะรังษี  วัดกลาง  น่าน 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
153 
พระใบฎีกาธนารัตน์ หอมดอก  วัดกลาง  น่าน 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
154 
พระกุศล นันที  วัดดอนชัยปอน  น่าน 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
155 
พระครูสิริสุตานุสิฐ   วัดพระธาตุดอยผาตั้ง  เชียงใหม่ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
156 
พระครูพัทธนาธิมุต   วัดอุปคุต  เชียงใหม่ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
157 
พระครูเมธาธรรมประยุต   วัดฟ่อนสร้อย  เชียงใหม่ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
158 
พระครูกันตบุญโญปถัมภ์   วัดเสาหิน  เชียงใหม่ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
159 
พระอังกูร จินาวงค์  วัดเสาหิน  เชียงใหม่ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
160 
พระวิเชียร มีนา  วัดเสาหิน  เชียงใหม่ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
161 
พระอธิการศิวดล สุนันต๊ะ  วัดนาคนิมิตร  เชียงใหม่ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
162 
พระทวี คำหมื่น  วัดนาคนิมิตร  เชียงใหม่ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
163 
พระนัทธพงศ์ อุปนันท์  วัดพระธาตุศรีจอมทอง  เชียงใหม่ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
164 
พระเกษม กันทลี  วัดสันหลวง  เชียงใหม่ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
165 
พระเพชร มณีสาร  วัดแม่กวง  เชียงใหม่ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
166 
พระสมพร ชัยเอก  วัดศรีโขง  เชียงใหม่ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
167 
พระสิทธิ์นิคม แคว้งไชย  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
168 
พระชาตรี ดีทองหลาง  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
169 
พระครูจันทประชามานิต   วัดสะแล่ง  ลำพูน 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
170 
พระครูปริยัติกิจพิพัฒน์   วัดท่าต้นงิ้ว  ลำพูน 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
171 
พระครูประสิทธิ์วีรศาสน์   วัดหนองเกิด  ลำพูน 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
172 
พระมหาสุวรรณ์ สีจาน  วัดผามวัว  ลำพูน 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
173 
พระสุทธิสารเมธี   วัดโพธิสมภรณ์  อุดรธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
174 
พระครูสุทธิปัญญาวัฒน์   วัดโพธิสมภรณ์  อุดรธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
175 
พระครูปภัศรสิริคุณ   วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
176 
พระปลัดบัญชา ไชยสุรินทร์  วัดป่าบ้านศาลา  อุดรธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
177 
พระคำภี ทูลฉลอง  วัดหายโศก  อุดรธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
178 
พระอนุสรณ์ นิวงษา  วัดตาดน้ำพุ  อุดรธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
179 
พระธวัชชัย ทาแก้ว  วัดรัตนมงคล  อุดรธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
180 
พระกิตติภูมิ โชคศิริกานต์  วัดป่าภูก้อน  อุดรธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
181 
พระพหัส วริปัญโญ  วัดป่าหลวงตามหาบัวธรรมเจดีย์  อุดรธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
182 
พระจรวด บรรลุ  วัดป่าหลวงตามหาบัวธรรมเจดีย์  อุดรธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
183 
พระเกษม ทับซ้าย  วัดสันติกาวาส  อุดรธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
184 
พระธีรศักดิ์ ศรีสังกา  วัดสันติกาวาส  อุดรธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
185 
พระครูประดิษฐ์อรัญธรรม   วัดป่าใต้  เลย 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
186 
พระครูปลัดโม สร้อยเสนา  วัดสวนธรรมเทวราช  เลย 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
187 
พระปรัตถกร รัศมี  วัดสวนธรรมเทวราช  เลย 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
188 
พระกมลภพ สกิจกัน  วัดสวนธรรมเทวราช  เลย 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
189 
พระครูสังฆรักษ์รุ่งเจริญ บัวเลิง  วัดใหม่ศรีชมภู  เลย 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
190 
พระอธิการพิชัย ภูคัง  วัดโพธิ์ชัย  เลย 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
191 
พระวุฒิพงษ์ พุทธแก้ว  วัดป่าศรีสมบูรณ์พัฒนาราม  เลย 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
192 
พระประดิษฐ์ ดวงศรี  วัดดอนหอพัฒนาราม  เลย 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
193 
พระสีทา สุวรรณรัตน์  วัดศรีจำปา  เลย 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
194 
พระสุพิศ สระแก้ว  วัดถ้ำมโหฬาร  เลย 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
195 
พระครูปัญญาธรรมรังษี   วัดโนนสว่างภิรมย์  สกลนคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
196 
พระมหาศุภฤทธิ์ นาเมืองรักษ์  วัดสุภบุปผาราม  สกลนคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
197 
พระประเวศ ปานกำเหนิด  วัดศิริมงคล  สกลนคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
198 
พระธนาพล ปริชาติกานนท์  วัดหนองบัวคำแสน  หนองบัวลำภู 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
199 
พระนัฐพล พงศ์หิรัญ  วัดมหาชัย  หนองบัวลำภู 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
200 
พระครูโอภาสธรรมรัตน์   วัดพระบาทภูพานคำ  ขอนแก่น 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 505 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6