ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระครูจันทปัญญากร   วัดแม่หีด  ลำปาง 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
102 
พระอธิการสาคร กลิ่นหอม  วัดแม่สุขนอก  ลำปาง 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
103 
พระภาณุวัฒน์ ขันเวช  วัดป่าแหน่ง  ลำปาง 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
104 
พระวีระศักดิ์ ธรรมชัย  วัดบ้านใหม่  ลำปาง 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
105 
พระวัชระพงษ์ ใจวงศ์ษา  วัดทุ่งฮั้ว  ลำปาง 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
106 
พระรชพล เมลยูอิส  วัดถ้ำขุมทรัพย์  ลำปาง 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
107 
พระครูศรีรัตนากร   วัดพระแก้ว  เชียงราย 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
108 
พระครูวิมลกิตตยาภรณ์   วัดเชียงคาน  เชียงราย 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
109 
พระครูสังฆรักษ์บุรินทร์ ไข่ดำ  วัดปากอิงเหนือ  เชียงราย 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
110 
พระชัยวัฒน์ บุญตาล  วัดร่องธาร  เชียงราย 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
111 
พระครูประยุตศุภการ   วัดร่องคือ  เชียงราย 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
112 
พระธวัชชัย   วัดร่องคือ  เชียงราย 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
113 
พระอนุสรณ์ แสงทอง  วัดดอยหลวง  พะเยา 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
114 
พระปภาวิน สุขพูล  วัดแพร่ธรรมาราม  แพร่ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
115 
พระสำอางค์ ไทยอาษา  วัดป่าคอวัง  น่าน 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
116 
พระครูวิโรจน์สีลาภรณ์   วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์  เชียงใหม่ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
117 
พระครูสังฆรักษ์คัมภีรภัทร สวยสม  วัดสันปูเลย  เชียงใหม่ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
118 
พระอธิการนิวัฒน์ ประทุมทา  วัดหนองหงอก  เชียงใหม่ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
119 
พระมหาอัมพร พันธุ์กา  วัดสันคะยอม  เชียงใหม่ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
120 
พระมหาเดี่ยว บรรจง  วัดเจดีย์หลวง  เชียงใหม่ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
121 
พระวิเชียร ไวศยะนันท์  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
122 
พระครูวชิรเขมากร   วัดกลางแหลมทอง  อุดรธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
123 
พระครูพิพัฒน์วิทยาคม   วัดโนนสว่าง  อุดรธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
124 
พระครูสังฆรักษ์หมิง ลิ้มไพบูลย์  วัดบุญญานุสรณ์  อุดรธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
125 
พระมหาวสันต์ ฤทธิ์นายม  วัดโนนคูณ  อุดรธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
126 
พระวิชัย แก้วบัวลา  วัดโนนคูณ  อุดรธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
127 
พระอิทธิพล พะชะนะ  วัดป่าโพธิ์ชัย  อุดรธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
128 
พระชวนากร วงษ์จันทร์  วัดศรีโสภณ  อุดรธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
129 
พระอุทาน วงษา  วัดหนองสวรรค์  อุดรธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
130 
พระอัศวิน จันทะพงษ์  วัดศรีเมืองทอง  อุดรธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
131 
พระดรัณภพ สีคุณชัย  วัดป่าโพธิ์ชัย  อุดรธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
132 
พระอัศฎา คงสิน  วัดบ้านค้อ  อุดรธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
133 
พระเดชา ศรีโคตร  วัดป่าหนองไฮ  อุดรธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
134 
พระเดชา โตสมบัติศิริ  วัดสันติกาวาส  อุดรธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
135 
พระครูบุญกิจจาภิรม   วัดภิรมยาราม  หนองคาย 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
136 
พระครูอุดมรัตนรังษี   วัดยอดแก้ว  หนองคาย 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
137 
พระครูวาปีสุนทรฉันท์   วัดเปงจานเหนือ  หนองคาย 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
138 
พระครองสุข นาหนองตูม  วัดเปงจานเหนือ  หนองคาย 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
139 
พระครูสุญาณโสภิต   วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง  หนองคาย 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
140 
พระมหาปิยะพงษ์ สิงห์ศิริ  วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง  หนองคาย 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
141 
พระอธิการชูศักดิ์ สุทำมา  วัดราษฎร์จำนงค์  หนองคาย 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
142 
พระครูใบฎีกาขวัญชัย ทิพรักษ์  วัดศรีมงคลธรรมาราม  หนองคาย 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
143 
พระอธิการชัยณรงค์ ปลวงประชัง  วัดยอดแก้ว  หนองคาย 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
144 
พระมหายุทธศิลป์ พละมาตร์  วัดสิริมงคล  หนองคาย 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
145 
พระประยงค์ แสงศร  วัดศรีบัวบาน  หนองคาย 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
146 
พระสัมภาษณ์ หัสวงษ์  วัดหายโศก  หนองคาย 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
147 
พระเจษฎา ไชยฮ้อย  วัดผาใหญ่วชิรวงศ์  หนองคาย 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
148 
พระอภิเดช ทองกลม  วัดไทรทองวนาราม  หนองคาย 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
149 
พระอาธิษฐาน จำปากุล  วัดเจริญชัย  หนองคาย 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
150 
พระสุรชัย บุราณสาร  วัดหนองเคร่า  หนองคาย 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
151 
พระวีรกร เพียปาน  วัดดงเล้า  หนองคาย 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
152 
พระจักรพล อินทรีย์  วัดดงเล้า  หนองคาย 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
153 
พระเพชรพนม สุขจันทร์  วัดหนองคอน  หนองคาย 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
154 
พระวัฒนา สมานมิตร  วัดหนองคอน  หนองคาย 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
155 
พระครูสุทธิธรรมญาณ   วัดป่าเทพวิมุต  บึงกาฬ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
156 
พระครูโอภาสพุทธิวงศ์   วัดทุ่งสว่างธรรมแสงทอง  บึงกาฬ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
157 
พระครูสังฆรักษ์สุรินทร์ ไชยกองวงค์  วัดท่าสะอาด  บึงกาฬ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
158 
พระนิตย์ ด้วงดี  วัดถ้ำโขง  บึงกาฬ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
159 
พระธรรมรินทร์ โภคากรณ์  วัดป่าชมภูพาน  สกลนคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
160 
พระธีระพล จันทร์ลือชัย  วัดศิริดำรงวนาราม  สกลนคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
161 
พระครูสิริปริยัติสาร   วัดบูรพาราม  ขอนแก่น 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
162 
พระมหาสุเทพ สุโขยะชัย  วัดบูรพาราม  ขอนแก่น 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
163 
พระมหาอลงกรณ์ ศิริมงกต  วัดจันทรประสิทธิ์  ขอนแก่น 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
164 
พระมหานิพนธ์ แสงแก้ว  วัดโพธิ์  ขอนแก่น 
15-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
165 
พระทนงศักดิ์ เสริฐแสงดี  วัดโพธิ์  ขอนแก่น 
15-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
166 
พระอุทิศ ผาสกุล  วัดโพธิ์  ขอนแก่น 
15-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
167 
พระอนุวัฒน์ จันทร์แก้ว  วัดระหอกโพ  ขอนแก่น 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
168 
พระครูวินัยวรญาณ   วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา  มหาสารคาม 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
169 
พระครูวารีวนาพิทักษ์   วัดวารีวัน  กาฬสินธุ์ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
170 
พระครูอุดมปัญญาทร   วัดป่าช้างแก้ว  กาฬสินธุ์ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
171 
พระครูสันติธรรมประภาส   วัดรังสีปาลิวัน  กาฬสินธุ์ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
172 
พระสำเนียง วรวงศ์  วัดรังสีปาลิวัน  กาฬสินธุ์ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
173 
พระอธิการสมพร เปี้ยจุ้ย  วัดป่าท่างาม  กาฬสินธุ์ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
174 
พระองอาจ มูลวงค์  วัดโพธิพุทธคุณ  กาฬสินธุ์ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
175 
พระจารุเดช โพวิเศษ  วัดบรรพตสันติวัน  กาฬสินธุ์ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
176 
พระครูอุบลเขมาภรณ์   วัดอุบลบรทิพย์  ร้อยเอ็ด 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
177 
พระครูวิทิตธรรมวงศ์   วัดสวรรคงคา  ร้อยเอ็ด 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
178 
พระมหาไทยน้อย สลางสิงห์  วัดบูรพาภิราม  ร้อยเอ็ด 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
179 
พระมหาวชิรวิทย์ ประเสริฐสังข์  วัดมิ่งเมือง  ร้อยเอ็ด 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
180 
พระมหาพุทธรักษ์ แถวสามารถ  วัดท่าบ่อ  ร้อยเอ็ด 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
181 
พระมหาศักดิ์ดา จันทะรี  วัดท่าบ่อ  ร้อยเอ็ด 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
182 
พระหนูนา ลาหัวโทน  วัดท่าบ่อ  ร้อยเอ็ด 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
183 
พระบุญลือ ศรีขุมเหล็ก  วัดโพธิ์ทอง  ร้อยเอ็ด 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
184 
พระวัชรพงษ์ สิทธิศักดิ์  วัดป่าเขมสารสุธี  ร้อยเอ็ด 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
185 
พระยุทธศิลป อารีเอื้อ  วัดแสงประทีป  ร้อยเอ็ด 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
186 
พระครูวิลาสกิจจาทร   วัดหลวง  อุบลราชธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
187 
พระครูเกษมกิจจานุยุต   วัดเกษตรสมบูรณ์  อุบลราชธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
188 
พระครูภาวนาประชารักษ์   วัดป่าประชาศรัทธาธรรม  อุบลราชธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
189 
พระปลัดประสิทธิ์ ชาติทอง  วัดสุปัฏนาราม  อุบลราชธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
190 
พระถาวร คำกิ่ง  วัดป่าเกษตร  อุบลราชธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
191 
พระสุที พรมศร  วัดบุเปือย  อุบลราชธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
192 
พระครูวรธรรมคุณาธาร   วัดบ้านกุดโง้ง  ศรีสะเกษ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
193 
พระครูจารุวรรณพิสุทธิ์   วัดบ้านด่าน  ศรีสะเกษ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
194 
พระครูวิสุทธิ์ธรรมาภิรัต   วัดศิริวราวาส  ศรีสะเกษ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
195 
พระครูธรรมธรวรวุฒิ   วัดหลวงสุมังคลาราม  ศรีสะเกษ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
196 
พระครูสมุห์วิเชียร จรครบุรี  วัดประชารังสฤษฎิ์  ศรีสะเกษ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
197 
พระอธิการไพสินธิ์ แทนคำ  วัดปราสาทศรี  ศรีสะเกษ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
198 
พระมนตรี ไพรบึง  วัดไพรพัฒนา  ศรีสะเกษ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
199 
พระอัษฎางค์ สีดำ  วัดระกา  ศรีสะเกษ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
200 
พระทองสา แหวนเงิน  วัดหนองคูอาวอย  ศรีสะเกษ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 500 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 5 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5