ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระมนูญ พันธ์แสน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
102 
พระฐิติพล เทพลิบ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
103 
พระครูพิศาลเจติยานุรักษ์   วัดน้ำจำ  เชียงใหม่ 
15-1-65 
ผ่าน 
พม่า  
104 
พระธัมมวัฒน์ วงค์คำ  วัดน้ำจำ  เชียงใหม่ 
15-1-65 
ผ่าน 
พม่า  
105 
พระครูกิตติเจติยาภิบาล   วัดพระธาตุเชิงชุม  สกลนคร 
15-1-65 
ผ่าน 
พม่า  
106 
พระครูสกลวรานุกิจ   วัดพระธาตุเชิงชุม  สกลนคร 
15-1-65 
ผ่าน 
พม่า  
107 
พระมหาจิรธนากรณ์ นนท์ไพรวัลย์  วัดตากแดด  สกลนคร 
15-1-65 
ผ่าน 
พม่า  
108 
พระชัยนรินทร์ โทสาธรรม  วัดตากแดด  สกลนคร 
15-1-65 
ผ่าน 
พม่า  
109 
พระจีรวัฒนากรณ์ คำชมภู  วัดตากแดด  สกลนคร 
15-1-65 
ผ่าน 
พม่า  
110 
พระครูอุดรกิตติญาณ   วัดศรีสว่าง  อุดรธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
ลาว  
111 
พระครูธรรมสโมธาน   วัดมัชฌิมาวาส  อุดรธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
ลาว  
112 
พระมหาเอกชัย โคตรมูล  วัดมัชฌิมาวาส  อุดรธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
ลาว  
113 
พระครูโพธิวรานุรักษ์   วัดโพธิวราราม  อุดรธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
ลาว  
114 
พระทองแดง โพธิ์แหบ  วัดโพธิวราราม  อุดรธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
ลาว  
115 
พระเจษฎาพงศ์ วจีสิงห์  วัดโพธิวราราม  อุดรธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
ลาว  
116 
พระครูอุดมสิทธิกิจ   วัดโพธิสว่าง  อุดรธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
ลาว  
117 
พระวีระชาติ ศริ  วัดโพธิสว่าง  อุดรธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
ลาว  
118 
พระเสถียร เชิงดี  วัดโพธิสว่าง  อุดรธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
ลาว  
119 
พระสุริยา ภาระพงษ์  วัดโพธิสว่าง  อุดรธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
ลาว  
120 
พระอธิการบุญรอด บุญมีประเสริฐ  วัดป่าสันติยาราม  อุดรธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
ลาว  
121 
พระรุ่งโรจน์ พรหมพิทักษ์  วัดศรีสว่าง  อุดรธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
ลาว  
122 
พระมหาธีรนัย นาวา  วัดเวฬุวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
123 
พระวิเทศภาวนาจารย์   วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
124 
พระครูธรรมธรอารักษ์ พิพัฒน์ปัทมา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
125 
พระมหาอภิชาติพงศ์ พรหมขำ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
126 
พระธีรพัฒน์ สิทธิบวรสกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
127 
พระประเสริฐ แหวนวงษ์  วัดพิมาย  ศรีสะเกษ 
15-1-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
128 
พระครูบริหารบรมธาตุ   วัดพระธาตุท่าอุเทน  นครพนม 
15-1-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
129 
พระอธิการสมหมาย จันทร์ดาประดิษฐ์  วัดกลาง  นครพนม 
15-1-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
130 
พระมหาวสันต์ ยางสิงอ้อ  วัดไตรภูมิ  นครพนม 
15-1-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
131 
พระเกรียงศักดิ์ อินเทพ  วัดไตรภูมิ  นครพนม 
15-1-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
132 
พระศราวุธ การะจักร  วัดโพธิ์ไชย  นครพนม 
15-1-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
133 
พระคณิต บุญญะการกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
แคนาดา  
134 
พระพฤษภา เพียงผล  วัดกัทลีพนาราม  ลพบุรี 
15-1-65 
ผ่าน 
เบลเยียม  
135 
พระมหาอธิวัฒน์ ปาถานะ  วัดเขาวงพระจันทร์  ลพบุรี 
15-1-65 
ผ่าน 
เบลเยียม  
136 
พระมหาณภัทร สินเพ็ชร  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-1-65 
ผ่าน 
ฝรั่งเศส  
137 
พระชาญราศ งามดี  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-1-65 
ผ่าน 
ฝรั่งเศส  
138 
พระธนะโรจน์ เกษมอริยพัฒน์  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-1-65 
ผ่าน 
ฝรั่งเศส  
139 
พระพิเชษฐ์ ไพรบึง  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-1-65 
ผ่าน 
ฝรั่งเศส  
140 
พระมหาชัยวัฒน์ ศิศักดิ์วนิช  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-65 
ผ่าน 
สวิตเซอร์แลนด์  
141 
พระชาญยุทธ ทินวงศ์  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-1-65 
ผ่าน 
สวีเดน  
142 
พระธีระยุทธ์ หิรัญศรี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
สวีเดน  
143 
พระมหาอภิวัฒน์ ขันทอง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
144 
พระมหาวัยปอน มะลารุน  วัดศรีมงคล  เพชรบูรณ์ 
15-1-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
145 
พระครูบวรธรรมมงคล   วัดป่ากุดน้ำใส  อุดรธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
146 
พระวิทวัส พรมนัส  วัดป่าโคกเครือ  บุรีรัมย์ 
15-1-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
147 
พระมหาวิบูลย์ วงศ์สนันท์  วัดพระปฐมเจดีย์  นครปฐม 
15-1-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
148 
พระมหาวันชัย หินทอง  วัดพระปฐมเจดีย์  นครปฐม 
15-1-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
149 
พระอำนวย ภู่ดี  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-1-65 
ผ่าน 
เยอรมนี  
150 
พระธวัชชัย หาญวงษา  วัดอุโมงค์  เชียงใหม่ 
15-1-65 
ผ่าน 
เยอรมนี  
151 
พระพสัณฐ์ สีหามาตย์  วัดมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
152 
พระมหาธีระวัฒน์ ขำคง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
153 
พระมหาทินกรณ์ หรเพลิด  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
154 
พระมหาศรัณย์ อังศุสิงห์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
155 
พระประกิต งามเสถียร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
156 
พระมหาถาวร นิยะมะ  วัดสุทธาวาส  ชลบุรี 
15-1-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
157 
พระทรงยศ สุรัตตะเศรณี  วัดบุญญาวาส  ชลบุรี 
15-1-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
พระมหาอภิมุข นิลเปรม  วัดเจ้าอาม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-65 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
พระปัญญาวุฒิ พุ่มไสว  วัดเทพากร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-65 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน,ขาดหนังสือจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  
พระสามเมียะ แซ่หลาว  วัดพันอ้น  เชียงใหม่ 
15-1-65 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและเอกสารประกอบไม่ตรงกัน  
พระมังกร ขาวฟอง  วัดโขงเจียม  อุบลราชธานี 
15-1-65 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและเอกสารประกอบไม่ตรงกัน  
รวมทั้งหมด : 161 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 2 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2