ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระพงษ์ศักดิ์ จิรพงศ์วิวัฒน์  วัดโนนสะอาด  ปราจีนบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
102 
พระสุพัด บุญไทย  วัดจิกสูง  ปราจีนบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
103 
พระครูอุดมธรรมรส  วัดนอก  ชลบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
104 
พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ  วัดราษฎร์บำรุง  ชลบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
105 
พระครูสุวรรณชโลปการ  วัดหนองเสม็ดสันติธรรมาราม  ชลบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
106 
พระครูอุดมพัฒนการ  วัดธาตุทอง  ชลบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
107 
พระจารึก แน่นหนา  วัดธาตุทอง  ชลบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
108 
พระครูถาวรศุภกิจ  วัดหนองเกต  ชลบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
109 
พระครูผาสุกธรรมวัฒน์  วัดตะเคียนคู่  ชลบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
110 
พระครูถาวรคุณาธาร  วัดหนองฆ้อ  ชลบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
111 
พระครูโอภาสพรหมคุณ  วัดใหม่พระยาทำ  ชลบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
112 
พระมหาฐิติพันธุ์ ติขิณัญญากูล  วัดใหม่พระยาทำ  ชลบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
113 
พระครูกิตติสุตาภิราม  วัดหน้าพระธาตุ  ชลบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
114 
พระมหามานัส วงษ์แดง  วัดหน้าพระธาตุ  ชลบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
115 
พระครูปลัดเผดิม ฟุ้งเดช  วัดใหญ่อินทาราม  ชลบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
116 
พระครูวินัยธรสมบูรณ์ บรรจงศิลป์  วัดหนองรี  ชลบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
117 
พระครูสังฆรักษ์พลภัทร แซ่ตั้ง  วัดพันเสด็จนอก  ชลบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
118 
พระครูสมุห์มั่น เสนีย์วงศ์  วัดใหม่เนินพยอม  ชลบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
119 
พระครูสมุห์ยงยุทธ เจ็งฮั้ว  วัดกุณฑีธาร  ชลบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
120 
พระเกชา มีศิริ  วัดกุณฑีธาร  ชลบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
121 
พระวินัยธรกานต์ แผ่นสุวรรณ  วัดบ้านค่าย  ระยอง 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
122 
พระสมุห์ปรีชา วงษ์แก้ว  วัดเนินหิน  ชลบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
123 
พระมหาวิโรจน์ รอดสำอาง  วัดตาลล้อม  ชลบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
124 
พระมหารุ่งโรจน์ แซ่อึ๊ง  วัดเกาะลอย  ชลบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
125 
พระมหาชาญชัย ภูวกาญจนาลัย  วัดหลวงพรหมาวาส  ชลบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
126 
พระอธิการสมวงษ์ ศรีเรือง  วัดเนินสังข์สฤษฏาราม  ชลบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
127 
พระอธิการวิศิษฐ์ ปัญญาดี  วัดดอนดำรงธรรม  ชลบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
128 
พระอธิการยงยุทธ พลอยประดับ  วัดหนองใหญ่  ชลบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
129 
พระอธิการจาลึก เย็นสำราญ  วัดจุกกะเฌอ  ชลบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
130 
พระอธิการวิเศษ กุนอก  วัดอัมพวัน  ชลบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
131 
พระอธิการวิชาญ คุ้มรักษา  วัดห้วยปราบ  ชลบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
132 
พระพรต สุวรรณสี  วัดคลองพูลราษฏประสงค์  ชลบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
133 
พระโรจน์ มาขำ  วัดพระประทานพร  ชลบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
134 
พระอดุลย์ อุมา  วัดเนินหลังเต่า  ชลบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
135 
พระไพโรจน์ แก้วสุข  วัดเขาถ้ำ  ชลบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
136 
พระเปรมชัย ธีรโชติสกุล  วัดกำแพง  ชลบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
137 
พระประกิจ แสงภิรมณ์  วัดชัยมงคล  ชลบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
138 
พระธนิต พวงพั่ว  วัดเนินสี่  ชลบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
139 
พระสิงหเทพ พรหมศิริ  วัดหนองใหญ่ศิริธรรม  ชลบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
140 
พระพลกฤษณ์ เสาวภาภรณ์  วัดป่าวชิรบรรพต  ชลบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
141 
พระจิรวัฒน์ บุญก่อเกื้อ  วัดคงคาวราราม  ระยอง 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
142 
พระธนพล สนธิวารี  วัดวัชคามคชทวีป  ตราด 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
143 
พระศราวุธ สนธิวารี  วัดวัชคามคชทวีป  ตราด 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
144 
พระมหาทองสุข เอี่ยมท้วม  วัดรัตนรังสี  นครปฐม 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
145 
พระสุวิทย์ ทองประเสริฐ  วัดอ้อน้อย  นครปฐม 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
146 
พระวสันต์ มีถาวร  วัดบางภาษี  นครปฐม 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
147 
พระอธิการพูลศักดิ์ ออมสิน  วัดบวรศิริธรรม  สุพรรณบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
148 
พระครูประทีปกาญจนธรรม  วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี  กาญจนบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
149 
พระครูกาญจนธรรมโชติ  วัดเขาตองเมืองลับแล  กาญจนบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
150 
พระมหาสุชาติ บานจิตร  วัดวังก์วิเวการาม  กาญจนบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
151 
พระสนาม นาคเปีย  วัดสุดประเสริฐ  กาญจนบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
152 
พระธงชัย แก้วลาวเวียง  วัดถ้ำเขาแหลม  กาญจนบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
153 
พระพุทธิธรณ์ สุนทร  วัดใหม่เจริญผล  กาญจนบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
154 
พระประยุทธิ์ เกษมโสตร  วัดหนองปรือ  กาญจนบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
155 
พระวิรัช สอนไข่  วัดใหญ่โพหัก  ราชบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
156 
พระสังวาลย์ สมานยา  วัดเขาช่องพราน  ราชบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
157 
พระนพดล คมวัชระ  วัดเขาช่องพราน  ราชบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
158 
พระพฤทธิไกร เลิศภูษิต  วัดเขาช่องพราน  ราชบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
159 
พระครูวรดิตถานุรักษ์  วัดพระอาสน์  นครศรีธรรมราช 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
160 
พระวิรุฬห์ แซ่ฮู่  วัดพระอาสน์  นครศรีธรรมราช 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
161 
พระปลัดวิสุทธิวงศ์ ตุกพริก  วัดไตรวิทยาราม  นครศรีธรรมราช 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
162 
พระไพโรจน์ สมหมาย  วัดไตรวิทยาราม  นครศรีธรรมราช 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
163 
พระพิพัฒน์ คุ้มทรัพย์  วัดคลองใหญ่  กระบี่ 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
164 
พระมหาศักดิ์ชัย จำลอง  วัดดุสิดารามวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
165 
พระมหาสุรศักดิ์ โสภา  วัดดุสิดารามวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
166 
พระสุภกิณห์ สากล  วัดดุสิดารามวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
167 
พระมหามงคล สารินทร์  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
168 
พระมหาบุญนา ประทุมชาติ  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
169 
พระมหาชยานนท์ ไสเสริม  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
170 
พระมหาพูลศักดิ์ กระแสธร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
171 
พระมหาคณิน เชิญศิริดำรงค์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
172 
พระมหาธรรมรัตน์ มาระทัด  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
173 
พระมหาวิทยากรณ์ กุลสุวรรณ  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
174 
พระสังสิทธิ์ เกาะวิวัฒนากุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
175 
พระกิติศักดิ์ เวชชิรารัตน์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
176 
พระสมชัย ศรีวะโลสกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
177 
พระมหาธราบุญ คูจินดา  วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง  หนองคาย 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
178 
พระมหาประสิทธิ์ชัย พรมโสภา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
179 
พระลาภิน เดชกำจรศักดิ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
180 
พระสุจินต์ ประกอบผล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
181 
พระครูสังฆรักษ์สมศาสตร์ ศรีเลิศ  วัดเชตวัน  เชียงราย 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
182 
พระขวัญชัย ดาอินวงค์  วัดเชตวัน  เชียงราย 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
183 
พระสุภัสร์ จิระอธิกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
184 
พระอนันต์ พิศาลไพโรจน์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
185 
พระชาณศักดิ์ สุทธิสำแดง  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
186 
พระครูสิทธิปัญญาภรณ์  วัดสันก้างปลา  เชียงใหม่ 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
187 
พระเอม น้ำพี้  วัดสันก้างปลา  เชียงใหม่ 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
188 
พระมหาจิตต์ นิลวิเชียร  วัดป่าศรี  ปัตตานี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
189 
พระอธิการสมบุญ เขียวแก้ว  วัดปากลำปิล๊อก  กาญจนบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
190 
พระยงยุทธ พุทธลา  วัดท่ามะเดื่อ  กาญจนบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
191 
พระเพิ่มศักดิ์ ชาติบุญเกิด  วัดท่ามะเดื่อ  กาญจนบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
192 
พระสุชาติ เจริญพิศุทธ์  วัดท่ามะเดื่อ  กาญจนบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
193 
พระสมศักดิ์ หมั่นการ  วัดท่ามะเดื่อ  กาญจนบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
194 
พระวิเชียร สีหาบุตร  วัดเสนหา  นครปฐม 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
195 
พระอภิชาติ ไชยคุณ  วัดวังมะนาว  ราชบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
พระวิชาญ สุประเพียร  วัดวังม่วง  ตาก 
15-10-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิไม่มีหน้าอุปสมบท, ไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
พระพนมรัตน์ ทองดี  วัดศรีนวล  ขอนแก่น 
15-10-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา  
พระมหากนก สุคำภา  วัดศรีนวล  ขอนแก่น 
15-10-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา  
พระสมพร ปุผาโล  วัดหนองเม็ก  มหาสารคาม 
15-10-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิไม่มีหน้าสังกัดวัด  
พระครูคุณสารวิจิตร  วัดฉันทนิมิต  กาฬสินธุ์ 
15-10-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มไม่ตรงกับหนังสือสุทธิ  
รวมทั้งหมด : 207 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 3 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3