ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระอนุชา สิริเศรษฐภักดี  วัดพระพุทธบาทพนมดิน  สุรินทร์ 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
102 
พระสมชาย แซ่ลิ้ม  วัดทุ่งสว่างศรีอารมณ์  สุรินทร์ 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
103 
พระพรชัย โพธิ์สาวัง  วัดทุ่งสว่างศรีอารมณ์  สุรินทร์ 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
104 
เจ้าอธิการวิรัตน์ นงค์พรหมมา  วัดเนินบาก  ปราจีนบุรี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
105 
พระณรงค์ศักดิ์ ทองชื่น  วัดนครธรรม  สระแก้ว 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
106 
พระครูปลัดเพลิน สอนดี  วัดบ้านทวน  กาญจนบุรี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
107 
พระปลัดคำพร ม่วงอ่อน  วัดนพเก้าทายิการาม  กาญจนบุรี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
108 
พระอธิการอุทัย บุญสุวรรณ์  วัดหนองบ้านเก่า  กาญจนบุรี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
109 
พระมหาแวนสัน โพธิ์แก้ว  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  กาญจนบุรี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
110 
พระดำ กันยา  วัดถ้ำเขาปูน  กาญจนบุรี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
111 
พระยุโรป บูรณสมภพ  วัดพุน้ำเปรี้ยว  กาญจนบุรี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
112 
พระอดุลย์ ศรีสะอาด  วัดป่าเขาใหญ่  กาญจนบุรี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
113 
พระครูเขมสีลาจาร  วัดสรรเพชญ  นครปฐม 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
114 
พระครูวรดิตถานุยุต  วัดท่าพูด  นครปฐม 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
115 
พระครูพิศิษฏ์สรการ  วัดไร่ขิง  นครปฐม 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
116 
พระครูใบฎีกาเสวก ฉิมงามขำ  วัดละมุด  นครปฐม 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
117 
พระมหาธนนน เกิดผล  วัดไร่ขิง  นครปฐม 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
118 
พระมหาอรุณ ชื่นอุรา  วัดไร่ขิง  นครปฐม 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
119 
พระมหาไพศาล อรุณรุวิวัฒน์  วัดกกตาล  นครปฐม 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
120 
พระชะออม ปรางเปรมปรี  วัดบางพระ  นครปฐม 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
121 
พระณัฐพร หาญวิริยะเมธา  วัดสิงห์  นครปฐม 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
122 
พระทองปลื้ม พร้อมลาภ  วัดสิงห์  นครปฐม 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
123 
พระสมบูรณ์ พิชัยกุล  วัดดอนยายหอม  นครปฐม 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
124 
พระอภัย มั่นสาว  วัดยกกระบัตร  สมุทรสาคร 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
125 
พระปลัดนิพนธ์ ประทุมเทือง  วัดโป่งกระทิงล่าง  ราชบุรี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
126 
พระอธิการมนัส เง่อสวัสดิ์  วัดหนองสีนวล  ราชบุรี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
127 
พระนันทพล กาญจนจูฑะ  วัดเหนือวน  ราชบุรี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
128 
พระชัยวัฒน์ สุภาวรรณพงศ์  วัดตรีญาติ  ราชบุรี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
129 
พระไกรวิทย์ เกียรติวุฒิชัย  วัดอินทราวาส  สุราษฎร์ธานี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
130 
พระครูอาทรกิจจาภรณ์  วัดราษฎร์นิรมิต  พังงา 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
131 
พระธีรยุทธ วงศ์ศรี  วัดประชุมโยธี  พังงา 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
132 
พระม้าน ไชยสิทธิ์  วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ  สงขลา 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
133 
สามเณรสมพงษ์ แก้วพินิจ  วัดศรีชมชื่น  หนองคาย 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
134 
สามเณรปิยะพงษ์ สิงห์ศิริ  วัดยอดแก้ว  หนองคาย 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
135 
พระปคุณา ศรีวิภักดิ์  วัดราชคฤห์  กรุงเทพมหานคร 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
136 
พระสัญชัย หิรัญสถิตย์พร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
137 
พระประดิษฐ์ เพ็งแจ่ม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
138 
พระสมชาย เฉลิมรัตนโกมล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
139 
พระสมุห์สุจิต เอี่ยมอากาศ  วัดอินทาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
140 
พระมหาธีรพงษ์ รุ่งโรจน์สุนทร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
141 
พระมหาอนุสรณ์ วงค์ตัน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
142 
พระสรพงษ์ วงษาเกษ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
143 
พระสมบัติ วิมลวงศ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
144 
พระมหาพูลศักดิ์ กระแสธร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
145 
พระครูสิทธิปัญญาภรณ์  วัดสันก้างปลา  เชียงใหม่ 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
146 
พระสมชาย ดั่งไธสง  วัดอินทร์ประสิทธิ์  ขอนแก่น 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
147 
พระราชปฏิภาณโสภณ  วัดราชโอรสาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
148 
พระจำนงค์ จำปาวรรณ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
149 
พระสุชิน สุกิจปาณีนิจ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
150 
พระภาสุระ ใจวงศ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
151 
พระมหาประเสริฐ สรกุล  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาอาทิตย์ ในทอง  วัดพระราม๙ ฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-11-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดรูปถ่ายส่งสำนักงานพระพุทธศาสนา  
พระศรีเทพ ทองอร่าม  วัดหนองไฮ  เพชรบูรณ์ 
15-11-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา  
พระครูวินัยธรจอมศรี ศรีงาม  วัดป่าพุทธรักษา  สกลนคร 
15-11-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา  
พระคำไพร เฟื่องน้อย  วัดคำแม่มุ่ย  อุบลราชธานี 
15-11-51 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลในหนังสือสุทธิและทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
พระมหาธนิต กุลสิงห์  วัดม่วง  นครราชสีมา 
15-11-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่หนังสือสุทธิไม่ตรงกับสังกัดวัด  
พระปลัดปัญญา กล้าเชี่ยว  วัดสำโรง  บุรีรัมย์ 
15-11-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา  
พระโกวิทย์ สุวรรณหงส์  วัดถ้ำเขาปูน  กาญจนบุรี 
15-11-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อและนามสกุลในหนังสือสุทธิและทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
พระมนตรี สีนิล  วัดโป่งเหาะ  ราชบุรี 
15-11-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิไม่มีหน้าอุปสมบท  
รวมทั้งหมด : 159 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 2 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2