ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระเพียร ใจมั่ง  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
102 
พระตุลย์เมธี จันทร์ติ๊บ  วัดเชียงหมั้น  เชียงใหม่ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
103 
พระนิคม พรหมพิงค์  วัดสุกาวาส  เชียงใหม่ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
104 
พระศิริวัฒน์ ทองอินทร์  วัดบ้านปง  เชียงใหม่ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
105 
พระครูอนุสนธิ์วรกิตติ์  วัดท่าข้ามเหนือ  แม่ฮ่องสอน 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
106 
พระอธิการเสรี นาคะปรีชา  วัดกลางทุ่ง  แม่ฮ่องสอน 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
107 
พระอธิการสมหมาย สาต๊ะ  วัดจอมแจ้ง  แม่ฮ่องสอน 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
108 
พระจีระศักดิ์ เบญจคีรี  วัดอมราวาส  แม่ฮ่องสอน 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
109 
พระสุพล อารินทร์  วัดจอมทอง  แม่ฮ่องสอน 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
110 
พระครูอุทุมพรภัทรธรรม  วัดอุทุมวารี  อุดรธานี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
111 
พระอธิการอิทธิพล คำมะลา  วัดพุทธไพวรรณ  อุดรธานี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
112 
พระวิจิตร ดวงศรี  วัดป่าภูทอง  อุดรธานี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
113 
พระภานุพงค์ ชอบศิลป์  วัดป่าภูทอง  อุดรธานี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
114 
พระสมชาย ด่านกลาง  วัดโพธิสมภรณ์  อุดรธานี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
115 
พระมหาศุภวิชญ์ แสนนอก  วัดอรัญญานี  หนองคาย 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
116 
พระอธิการบุญส่ง ไมล์โพธิ์  วัดศรีชมชื่น  เลย 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
117 
พระบุญรัก วิจิตรปัญญา  วัดถ้ำเวฬุวัน  เลย 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
118 
พระจักรพงษ์ ธรรมมิยะ  วัดโพนทอง  เลย 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
119 
พระวิทยา บุราไกร  วัดสุวรรณาราม  หนองคาย 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
120 
พระประกาย อุ่นสำโรง  วัดโพธิ์ชัย  เลย 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
121 
พระครูปริยัติสารวิสุทธิ์  วัดศรีบุญเรือง  ขอนแก่น 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
122 
พระครูวิริยคุณสาร  วัดพิมลธรรมาราม  ขอนแก่น 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
123 
พระครูสุธรรมมงคล  วัดศรีสุธรรม  ขอนแก่น 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
124 
พระครูสารปิยธรรม  วัดสะอาด  ขอนแก่น 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
125 
พระครูพิมลปัญญาสาร  วัดอัมพวัน  ขอนแก่น 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
126 
พระสังคม ไพประพันธ์  วัดสะอาด  ขอนแก่น 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
127 
พระอธิการติ วงษาหาราช  วัดศรีบุญเรือง  ขอนแก่น 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
128 
พระมนตรี คำโฮง  วัดสุทธิการาม  ขอนแก่น 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
129 
พระสมโภชน์ สีลาสม  วัดศรีสุมังคล์  ขอนแก่น 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
130 
พระชนะกูล สละ  วัดศรีจันทร์  ขอนแก่น 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
131 
พระมหาบุญจันทร์ พูลลาภ  วัดเครือวัลย์สุทธาวาส  มหาสารคาม 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
132 
พระครูจันทคุณาภรณ์  วัดพร้าวศรีสำราญ  กาฬสินธุ์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
133 
พระครูรัตนธรรมวิมล  วัดสมสะอาด  กาฬสินธุ์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
134 
พระครูบุณฑริกธรรมรักษ์  วัดบุณฑริกาวาส  กาฬสินธุ์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
135 
พระวิวัฒน์ เสาสมภพ  วัดสีมาราษฎร์วนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
136 
พระปิยะพงษ์ สอนสีแก้ว  วัดป่าคางฮุง  ร้อยเอ็ด 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
137 
พระพินิจ มุ่งสระกลาง  วัดป่าคางฮุง  ร้อยเอ็ด 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
138 
พระธีร์ธวัช นางาม  วัดนาเจริญ  อุบลราชธานี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
139 
พระสมบูรณ์ วงศ์สายตา  วัดบ้านเป้า  อุบลราชธานี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
140 
พระไพวรรณ จิตตะธรรม  วัดศรีประดู่  อุบลราชธานี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
141 
พระอชิตะ การะเกษ  วัดป่าดำรงพุทธธรรม  ศรีสะเกษ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
142 
พระรมย์ สุรถาวร  วัดป่าดำรงพุทธธรรม  ศรีสะเกษ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
143 
พระทองจันทร์ จันทร์ประสิทธิ์  วัดหนองหญ้าลาด  ศรีสะเกษ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
144 
พระราชรัตนกวี  วัดมหาธาตุ  ยโสธร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
145 
พระครูพิทักษ์อรรถกิจ  วัดหนองกก  นครราชสีมา 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
146 
พระครูสิริภัทราภรณ์  วัดหลักร้อย  นครราชสีมา 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
147 
พระอธิการวินัย เกตุสูงเนิน  วัดด่านกรงกราง  นครราชสีมา 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
148 
พระบุญทัน สาลี  วัดสุขสำราญ  บุรีรัมย์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
149 
พระดุรงค์ฤทธิ์ กาฬภักดี  วัดป่าตะครองใต้  บุรีรัมย์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
150 
พระพรสิทธิ์ พรมพิมาย  วัดสุภโสภณ  บุรีรัมย์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
151 
พระครูสุจิตธรรมปคุณ  วัดบ้านตรึม  สุรินทร์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
152 
พระครูเวฬุวนาภิรักษ์  วัดเวฬุวันหนองไผ่  สุรินทร์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
153 
พระครูโกมุทสรารักษ์  วัดหนองบัว  สุรินทร์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
154 
พระครูอินทมงคลธรรม  วัดชัยมงคลมุนีวาส  สุรินทร์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
155 
พระสุวรรณภา จันทมนต์  วัดชัยมงคลมุนีวาส  สุรินทร์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
156 
พระครูเกษมธรรมวิสิฐ  วัดทุ่งสว่างนารุ่ง  สุรินทร์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
157 
พระสมชาย สุขดี  วัดทุ่งสว่างนารุ่ง  สุรินทร์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
158 
พระครูโสภณจริยาภรณ์  วัดหนองคู  สุรินทร์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
159 
พระอธิการสมบูรณ์ นึกดี  วัดบรมหรรษา  สุรินทร์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
160 
พระอธิการสะหมัน พิมพ์วันวงศ์  วัดคาละแมะ  สุรินทร์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
161 
พระอธิการห่ม สระศรี  วัดหนองหิน  สุรินทร์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
162 
พระอธิการสมิง สิงห์จานุสงค์  วัดกางของ  สุรินทร์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
163 
พระอธิการมิตร พนารินทร์  วัดหนองจอก  สุรินทร์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
164 
พระอธิการสำราญ สำนัก  วัดบ้านสว่าง  สุรินทร์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
165 
พระสมุห์อนุรัตน์ แสนดี  วัดปราสาทเทพนิมิต  สุรินทร์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
166 
พระสมุห์กุมาร ดำเนินงาม  วัดบ้านข่า  สุรินทร์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
167 
พระมหามงคล นิยมเหมาะ  วัดตุงคนิวาส  สุรินทร์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
168 
พระมหาสมาน มีแก้วโพธิ์เจริญ  วัดบ้านโพธิ์  สุรินทร์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
169 
พระมหาเอนกพงษ์ บุญแนบ  วัดศรีวิหารเจริญ  สุรินทร์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
170 
พระพาเชิญ สุมัน  วัดศรีวิหารเจริญ  สุรินทร์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
171 
พระบุญทอง วังสันต์  วัดกาเจาะ  สุรินทร์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
172 
พระสมพร นารี  วัดอัมพวันบ้านแก  สุรินทร์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
173 
พระสนาม อิสสะโร  วัดขวาวใหญ่  สุรินทร์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
174 
พระพาน บุตรงาม  วัดโสดาราม  สุรินทร์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
175 
พระเจษฎา เฉ่งสมบูรณ์  วัดระแงง  สุรินทร์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
176 
พระเคียม พนารินทร์  วัดหนองคู  สุรินทร์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
177 
พระสิทธิศักดิ์ บุญปก  วัดสร้างบกหนองโป่ง  สุรินทร์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
178 
พระสุวรรณ คงศรี  วัดมูลานิเวศน์  สุรินทร์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
179 
พระสุพรรณ์ สาลีสุข  วัดสหราษฎร์บำรุง  สุรินทร์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
180 
พระสุพรรณ บุตรดี  วัดชัยมงคลมุนีวาส  สุรินทร์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
181 
พระธันวา ดำริบูรณ์  วัดชัยมงคลมุนีวาส  สุรินทร์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
182 
พระสุบรรณ มุ่งดี  วัดสุวรรณสุข  สุรินทร์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
183 
พระครูประภัสร์ธรรมธาดา  วัดโคกสว่าง  นครนายก 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
184 
พระครูโสภณชัยวงศ์  วัดห้วยโรง  นครนายก 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
185 
พระครูโพธิรัตนธรรม  วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม  นครนายก 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
186 
พระครูสังฆรักษ์ธานินทร์ ขันเหลา  วัดเขาพระ  นครนายก 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
187 
พระครูปลัดเสนาะ หอมจันทร์  วัดช้าง  นครนายก 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
188 
พระอธิการไพศาล ทรัพย์ประเสริฐ  วัดวิหารขาวเจติยาราม  นครนายก 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
189 
พระไพรัตน์ ห้องแก้ว  วัดเลขธรรมกิตติ์  นครนายก 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
190 
พระนะ เดชอุดม  วัดโคกสว่าง  นครนายก 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
191 
พระอัมพร ภูกองเพชร  วัดบ้านด่าน  สระแก้ว 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
192 
พระนภดล วงษ์เคน  วัดมุจลินทาราม  สระแก้ว 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
193 
พระอำนวย ศรีสวัสดิ์  วัดเนินหลังเต่า  ชลบุรี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
194 
พระครูสิโรตม์สุวรรณารักษ์  วัดศีรษะทอง  นครปฐม 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
195 
พระมหาปทุม นิยมเสถียร  วัดงิ้วราย  นครปฐม 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
196 
พระกาเหว่า แป้นคุ้มญาติ  วัดศีรษะทอง  นครปฐม 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
197 
พระปรีชา ตามวงค์วาน  วัดไทร  นครปฐม 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
198 
พระสุรินทร์ ตามวงษ์วาล  วัดไทร  นครปฐม 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
199 
พระพรสำราญ มีศิริ  วัดดอนเสาเกียด  นครปฐม 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
200 
พระชัยรัตน์ ตาตะกรุด  วัดหัวกลับ  สุพรรณบุรี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 283 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 3 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3