ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระมหาพศิณ คิวสา  วัดหนองตอง  เชียงใหม่ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
102 
พระสมุห์นคร คำฟู  วัดขันแก้ว  เชียงใหม่ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
103 
พระพิพัฒน์ มั่งบุญตัน  วัดศรีสว่าง  เชียงใหม่ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
104 
พระครูนิวิฐวิริยคุณ   วัดศรีบุญยืน  ลำพูน 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
105 
พระครูวีรศาสน์ประภัศร์   วัดเหมืองง่า  ลำพูน 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
106 
พระครูสุวัจน์ชัยสถิตย์   วัดชัยสถาน  ลำพูน 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
107 
พระครูรัตนสิริวัฒน์   วัดต้นแก้วอธิวราราม  ลำพูน 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
108 
พระมหาชาติชาย ขุมเงิน  วัดรมณียาราม  ลำพูน 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
109 
พระประภาส คุ้มทรัพย์  วัดล้องกู่คำ  ลำพูน 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
110 
พระนรภัทร อุปรีย์  วัดพานิชสิทธิการาม  ลำพูน 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
111 
พระวิชัย มูลบรรจง  วัดผาอ่าง  แม่ฮ่องสอน 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
112 
พระอธิการแสง ตลาดธานี  วัดอรัญญิกาวาส  อุดรธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
113 
พระมหาประมวล สุขรักษา  วัดพระพุทธบาทบัวขาว  อุดรธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
114 
พระมหาจิรานุวัตร ศรีพั่ว  วัดสระมณี  อุดรธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
115 
พระอภิสิทธิ์ ลีทหาร  วัดหนองทุ่มบัณฑิต  อุดรธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
116 
พระพรมงคล ชำมะลี  วัดตูมคำ  อุดรธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
117 
พระฉลอง ชานันโท  วัดโพธิ์ศรีแก้ว  อุดรธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
118 
พระดุสิต บุญพรม  วัดนาคำน้อย  อุดรธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
119 
พระมงคล แก้วปัญญา  วัดหนองหัวหมู  อุดรธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
120 
พระสุรชัย สุดสาหะ  วัดโนนทอง  อุดรธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
121 
พระครูปภัสสรธีรคุณ   วัดป่าราษฎร์สามัคคี  หนองคาย 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
122 
พระสมีรัตน์ โสดา  วัดเทพธารทอง  หนองคาย 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
123 
พระปลัดสินทำ บุญเฮ้า  วัดสามัคคีอุปถัมภ์  บึงกาฬ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
124 
พระจักรกฤษณ์ ธรรมรงค์สุริยะ  วัดสิงหารินทาราม  บึงกาฬ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
125 
พระณภัทธรพล ศรีบุญเรือง  วัดบ้านโนนสวรรค์  บึงกาฬ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
126 
พระวิชัย สุกดี  วัดเทพนิมิตตาลบังบด  บึงกาฬ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
127 
พระอุดร พิลาพันธ์  วัดศรีสว่างวราราม  บึงกาฬ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
128 
พระตาดำ กายขุนทด  วัดผาสุการาม  เลย 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
129 
พระทัตพงศ์ สมเคหา  วัดศรีอภัยวัน  เลย 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
130 
พระอำพร จันใด  วัดป่ากุสลธโร  เลย 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
131 
พระสัจจา พรมศรีจันทร์  วัดศรีภูมิ  เลย 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
132 
พระทรงสิทธิ์ ปุณริบูรณ์  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
133 
พระกฤษฎา ยศพิมพา  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
134 
พระพิชิต พลไชย  วัดอาจาโรรังสี  สกลนคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
135 
พระกบิล ปุญญาสาโร  วัดวิสุทธิธรรม  สกลนคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
136 
พระครูเกษมธรรมสุนทร   วัดสว่างอารมณ์  ขอนแก่น 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
137 
พระครูโพธิสุทธิรักษ์   วัดโพธิ์ขุมดิน  ขอนแก่น 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
138 
พระครูวิบูลย์ญาณานุสิฐ   วัดศรีมณีธรรม  ขอนแก่น 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
139 
พระอธิการเกษม ตรีเนตร  วัดศรีมณีธรรม  ขอนแก่น 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
140 
พระสมชาติ อะโน  วัดศรีมณีธรรม  ขอนแก่น 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
141 
พระครูธรรมธรสุริยะเดช แสนยาโต  วัดป่าแสงอรุณ  ขอนแก่น 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
142 
เจ้าอธิการเสริฐ โลขันธ์  วัดบริบูรณ์  ขอนแก่น 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
143 
พระอธิการอภิสิทธิ์ เล็กภิญฺโญ  วัดสว่างยางคำ  ขอนแก่น 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
144 
พระจิตติศักดิ์ แสนศิริ  วัดสว่างยางคำ  ขอนแก่น 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
145 
พระสุทิน ทีภูเวียง  วัดสว่างยางคำ  ขอนแก่น 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
146 
พระสุพล สิมบิดา  วัดท่ากระบือ  ขอนแก่น 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
147 
พระบัญชา กันยาภูมิ  วัดใหม่โคกสูง  ขอนแก่น 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
148 
พระธีรเทพ วรกาล  วัดป่าภูหันบรรพต  ขอนแก่น 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
149 
พระธนา สุนทอง  วัดมงคลหลวง  ขอนแก่น 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
150 
พระเสกสันติ์ ลี่วิรุฬห์  วัดพระบาทภูพานคำ  ขอนแก่น 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
151 
พระครูอมรธรรมวิสุทธิ์   วัดประชานิยม  กาฬสินธุ์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
152 
พระนาวี จันทะลุน  วัดประชานิยม  กาฬสินธุ์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
153 
พระอธิการอินทรภพ ปรางทอง  วัดป่าวิเวกสามัคคีธรรม  กาฬสินธุ์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
154 
พระมหาสมบูรณ์ พรมชาติ  วัดประชานิยม  กาฬสินธุ์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
155 
พระวีระศักดิ์ ทิพวัง  วัดพุทธนิมิต  กาฬสินธุ์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
156 
พระสุกฤตา เทียมสีกุล  วัดดอนยานาง  กาฬสินธุ์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
157 
พระมานิต ภูกิ่งเงิน  วัดสว่างอารมณ์  กาฬสินธุ์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
158 
พระสุขุมวาทเวที   วัดบูรพาราม  ร้อยเอ็ด 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
159 
พระครูปริยัติวรเมธี   วัดคูเมือง  ร้อยเอ็ด 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
160 
พระครูโอภาสวรธรรมาภิรม   วัดทุ่งสว่างโนนโพธิ์  ร้อยเอ็ด 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
161 
พระครูนันทกิจจาทร   วัดสุวารีวิหาร  ร้อยเอ็ด 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
162 
พระครูขันติยาภิรักษ์   วัดป่าสามัคคีธรรม  ร้อยเอ็ด 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
163 
เจ้าอธิการจันทา พันธ์ไชย  วัดเสลภูมิวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
164 
พระอธิการศราวุธ ภูมิพนา  วัดสาลาวดี  ร้อยเอ็ด 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
165 
พระอธิการไพฑูรย์ ภูมิภาค  วัดศรีบุญเรือง  ร้อยเอ็ด 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
166 
พระอธิการปรีดา กันหาป้อง  วัดสว่างคงคา  ร้อยเอ็ด 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
167 
พระอุบล ผิวเหลือง  วัดป่าศรีไพรวัน  ร้อยเอ็ด 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
168 
พระสำรี แก้วภู  วัดโพธิ์ศรีไชยวาน  ร้อยเอ็ด 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
169 
พระดนตรี สารบิล  วัดสระโบสถ์  ร้อยเอ็ด 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
170 
พระธีรวุฒิ ศิริรักษ์  วัดสว่างวนาวาส  ร้อยเอ็ด 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
171 
พระอุทัย ฉิมพลี  วัดหนองตอกแป้น  ร้อยเอ็ด 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
172 
พระทองสุข คำศรี  วัดวิลัยสายทอง  ร้อยเอ็ด 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
173 
พระนิยม สาระรัตน์  วัดท่าสะแบง  ร้อยเอ็ด 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
174 
พระอภิชาติ สามขา  วัดสามขา  ร้อยเอ็ด 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
175 
พระธนกฤต บุ้งทอง  วัดศรีบุญเรือง  ร้อยเอ็ด 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
176 
พระมานพ เย็นวัฒนา  วัดสราญรมย์  ร้อยเอ็ด 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
177 
พระคมสัน ทับคำภา  วัดบ้านโสกเชือก  ร้อยเอ็ด 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
178 
พระบุญเลี้ยง สุขพิพัฒน์  วัดบ้านโสกเชือก  ร้อยเอ็ด 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
179 
พระหนูรักษ์ โพธิ์รัตน์  วัดศรีสุวรรณาราม  ร้อยเอ็ด 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
180 
พระพิทักษ์พงษ์ ปุณสังข์  วัดศรีสุวรรณาราม  ร้อยเอ็ด 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
181 
พระอาทร อุดมชาลี  วัดขันตินิวาส  ร้อยเอ็ด 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
182 
พระอานนท์ โพธิศรี  วัดขันตินิวาส  ร้อยเอ็ด 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
183 
พระสมพงษ์ นามสง่า  วัดขันตินิวาส  ร้อยเอ็ด 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
184 
พระครูสังวรวัฒนคุณ   วัดกุดกั่ว  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
185 
พระครูรัตนวุฒิธรรม   วัดยางลุ่ม  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
186 
พระครูเวฬุธรรมาลงกรณ์   วัดบ้านไผ่  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
187 
พระครูวรกิจโกวิท   วัดโพธิ์  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
188 
พระครูวิบูลกิจจารักษ์   วัดมหาวนาราม  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
189 
พระมหาศิระ ศรีโนรส  วัดมหาวนาราม  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
190 
พระพิเชษฐ์ คุณารักษ์  วัดมหาวนาราม  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
191 
พระครูปลัดบุญทวี บุญชมภู  วัดเสนาวงศ์  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
192 
พระปลัดสุริยา ขันสิงห์  วัดท่าวังหิน  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
193 
พระทองอินทร์ ศรีจันทร์  วัดท่าวังหิน  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
194 
พระมหาปรีชา หอมกลิ่น  วัดป่าคำกลาง  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
195 
พระมหาพืชมงคล ดอกพุฒ  วัดป่านาเยีย  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
196 
พระมหาบุญเฮ็ง ทีอุทิศ  วัดคำเขื่อนแก้ว  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
197 
พระกัณหา โภคทรัพย์  วัดแสงเกษม  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
198 
พระประถม ดวงศรี  วัดศรีมงคล  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
199 
พระศักดิ์ศรี มีศรี  วัดป่าสุธรรมรังษี  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
200 
พระเทวา สายบุญสา  วัดสว่างอารมณ์  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 580 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6