ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระประเมิน ศรีกรด  วัดเกตุคีรี  นครสวรรค์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
102 
พระประพันธ์ ปัญญาไว  วัดดำรงธรรม  นครสวรรค์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
103 
พระมนัส มีมณี  วัดเขาวงษ์  นครสวรรค์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
104 
พระเกรียงศักดิ์ สันทอง  วัดเขาวงษ์  นครสวรรค์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
105 
พระรัตนพงษ์ ดวงแก้ว  วัดเขาวงษ์  นครสวรรค์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
106 
พระครูสังฆรักษ์ประสาน มาสอ้าน  วัดวังแสง  พิจิตร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
107 
พระจักรพงษ์ สาททอง  วัดกระบังดิน  พิจิตร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
108 
พระเดช อ่อนคำ  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
109 
พระเกียรติคุณ เอมสอาด  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
110 
พระวิสุทธิ์ แก้วคงดี  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
111 
พระธานินทร์ ทองชาติ  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
112 
พระภูวเดช วสุทรงสกุล  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
113 
พระไพโรจน์ พิพัฒนนันท์  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
114 
พระชิติพัทธุ์ เชื้อชิล  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
115 
พระครูสุเขตพัชรคุณ   วัดบ้านนายาว  เพชรบูรณ์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
116 
พระคมสัน หลวงน้อย  วัดศรีมงคล  เพชรบูรณ์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
117 
พระบรรเลง อ่อนนุ่ม  วัดศรีธงชัย  เพชรบูรณ์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
118 
พระไสว ชมไกร  วัดเทวราชกุญชร  เพชรบูรณ์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
119 
พระพิสิษฐ์ วรรณประเสริฐ  วัดเทวราชกุญชร  เพชรบูรณ์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
120 
พระอนุชิต มณีจินดา  วัดห้วยไผ่  เพชรบูรณ์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
121 
พระอัศวนนท์ ศิริราษฎร์ตระกูล  วัดห้วยไผ่  เพชรบูรณ์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
122 
พระบุญช่วย ครึนกระโทก  วัดห้วยไผ่  เพชรบูรณ์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
123 
พระกฤตเมธ สุนลี  วัดห้วยไผ่  เพชรบูรณ์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
124 
พระกล้าณรงค์ จุลดิลก  วัดสุนทรประดิษฐ์  พิษณุโลก 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
125 
พระณรงค์ฤทธิ์ กลิ่นจันทร์หอม  วัดกองโค  อุตรดิตถ์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
126 
พระครูสิริชัยพิพัฒน์   วัดศรีอ้วน  ลำปาง 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
127 
พระใบฎีกาอุเทน พรมสี  วัดแม่พริกลุ่ม  ลำปาง 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
128 
พระครูอมรสังวรกิจ   วัดสันมะเหม้า  เชียงราย 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
129 
พระครูปลัดธรรมนูญ เชื้อเจ็ดตน  วัดป่าแดงน้อย  เชียงราย 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
130 
พระอธิการสมพงษ์ เมทา  วัดสันกำแพง  เชียงราย 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
131 
พระอธิการสมภพ อุ่นจักร์เสาร์  วัดเขื่อนเมือง  เชียงราย 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
132 
พระอธิการพิทักษ์ ธรรมศร  วัดท่าดอกแก้ว  เชียงราย 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
133 
พระอนันต์ กองบุญเรือง  วัดปงสนุก  เชียงราย 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
134 
พระธวัชชัย บุญเที่ยง  วัดศรีเมืองมูล  เชียงราย 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
135 
พระฐิติพล จันต๊ะปัญญา  วัดแม่ลาววนาราม  เชียงราย 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
136 
พระวีณา แสงอรุณ  วัดป่าวังศิลา  เชียงราย 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
137 
พระราชปริยัติ   วัดศรีโคมคำ  พะเยา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
138 
พระครูสุตปุญโญภาส   วัดปงสนุก  พะเยา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
139 
พระอธิการพิพัฒพงษ์ แสงแก้ว  วัดป่าญาณรังสี  พะเยา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
140 
พระวีระศักดิ์ ปุกคำ  วัดสถาน  พะเยา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
141 
พระกฤตธีภากร อ้นแพ  วัดเชียงบาน  พะเยา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
142 
พระจาฟู่ แซ่หยี่  วัดศรีเมืองมาง  พะเยา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
143 
พระวิสุทธิคุณ ฒะเจริญ  วัดร่องเสี้ยว  แพร่ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
144 
พระสายันต์ บุญลาด  วัดป่าคอวัง  น่าน 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
145 
พระครูสิริกิจจาทร   วัดศรีเกิด  เชียงใหม่ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
146 
พระครูวิรุฬห์ธรรมวัฒน์   วัดควรค่าม้า  เชียงใหม่ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
147 
พระครูประโชติภัทรกิจ   วัดกองกาน  เชียงใหม่ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
148 
พระครูปลัดธรรมนัฐ แก้วสิทธิ์  วัดหนองแหย่ง  เชียงใหม่ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
149 
พระปลัดดุสิต ดงรักษ์  วัดช่างฆ้อง  เชียงใหม่ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
150 
พระจักรี กองรัตน์  วัดช่างฆ้อง  เชียงใหม่ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
151 
พระอธิการสนธยา นากล้า  วัดสันป่าค่าง  เชียงใหม่ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
152 
พระธนภูมิ บุญมี  วัดวุฑฒิราษฎร์  เชียงใหม่ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
153 
พระอั่งเพ หน่อวงศ์  วัดท่าตอน  เชียงใหม่ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
154 
พระวิทวัส หารินใสล  วัดท่าตอน  เชียงใหม่ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
155 
พระณัฏฐวัฒน์ ตั้งปฐมวงศ์  วัดอุโมงค์  เชียงใหม่ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
156 
พระจรูญ ชัยวงศ์  วัดน้ำบ่อหลวง  เชียงใหม่ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
157 
พระอุทัย สอาด  วัดบุปผาราม  เชียงใหม่ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
158 
พระอาชา ดวงจันทร์  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
159 
พระนภมณฑล วรรณมานะ  วัดร่ำเปิง  เชียงใหม่ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
160 
พระปลัดจิตตพัฒน์ มังคุณานุรักษ์  วัดผาอ่าง  แม่ฮ่องสอน 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
161 
พระไพวรรณ จิตตะธรรม  วัดผาอ่าง  แม่ฮ่องสอน 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
162 
พระใส หาโคตร  วัดผาอ่าง  แม่ฮ่องสอน 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
163 
พระกิตติภูมิ ทองบุตร  วัดผาอ่าง  แม่ฮ่องสอน 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
164 
พระอธิการอุทัย นาดี  วัดภูย่าอู่  อุดรธานี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
165 
พระยงยุทธ แจ่มโนนคูณ  วัดป่ากกตาลศรัทธาราม  อุดรธานี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
166 
พระสุทธิพงษ์ เชียงกางกุล  วัดมงคลรัตน์  หนองคาย 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
167 
พระวิชาญ จิตรมั่น  วัดศรีเมือง  หนองคาย 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
168 
พระยุทธชัย อุดตะกะ  วัดบุญเรืองสุวรรณาราม  หนองคาย 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
169 
พระมหาสุรพล ธรรมประโยชน์  วัดสุวรรณาราม  บึงกาฬ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
170 
พระอรรถพล พละสาร  วัดป่าหนองนกเขียน  บึงกาฬ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
171 
พระครูประภัศร์จันทโชติ   วัดศรีจันทร์  เลย 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
172 
พระมหาประจักษ์ พัดวัง  วัดศรีจันทร์  เลย 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
173 
พระอธิการไพรบูรณ์ ศรีเจริญ  วัดป่ากิตติโสภณาราม  เลย 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
174 
พระประชัน แก้วนารี  วัดป่ากิตติโสภณาราม  เลย 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
175 
พระสงครามชัย ชัยศรี  วัดถ้ำผาบิ้ง  เลย 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
176 
พระมนตรี อ่อนศิริ  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
177 
พระศิริศักดิ์ โสภาวัฒน์  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
178 
พระเชษชัย อินพิมพ์  วัดศรีภูมิ  เลย 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
179 
พระไชยสิทธิ์ กันยารัตน์  วัดถ้ำผาขาม  เลย 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
180 
พระสุบิน ใจสอาด  วัดถ้ำผาใหญ่  เลย 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
181 
พระมะสันต์ ผ่องใส  วัดศิริวงศาราม  เลย 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
182 
พระสุนทร เหง้าพรหมมินทร์  วัดป่าศรีสว่างธรรม  เลย 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
183 
พระสุรเชษฐ์ วัฒนพันธุ์สอน  วัดป่าศรีสว่างธรรม  เลย 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
184 
พระชาคริต มาบเมือง  วัดป่าศรีสว่างธรรม  เลย 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
185 
พระครูสถิตบุญญาคม   วัดศรีลำดวน  สกลนคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
186 
พระปลัดณัฐดนัย อุปถานา  วัดสว่างโพนทอง  สกลนคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
187 
พระอัษฎาวุฒิ เขื่อนแก้ว  วัดสว่างโพนทอง  สกลนคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
188 
พระอธิการสุนทร สาระด่วน  วัดป่าศรีทองอินทร์  สกลนคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
189 
พระประเสริฐ ทองตาม  วัดศรีสะอาด  สกลนคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
190 
พระประมงค์ นาคสะเล  วัดศรีวรารมณ์  สกลนคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
191 
พระสอน พาวงค์  วัดศรีธาตุการาม  สกลนคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
192 
พระถนอม พิมลนอก  วัดโนนตาดทอง  สกลนคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
193 
พระวุฒิพล พรพรหมประทาน  วัดโชติการาม  สกลนคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
194 
พระทองใหม่ เลแก้ว  วัดป่าบ้านทุ่ง  สกลนคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
195 
พระรินทอง สุปัตติ  วัดศรีสะอาด  สกลนคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
196 
พระสมศรี นันตะสูตร  วัดศรีสะอาด  สกลนคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
197 
พระสมหวัง พลซา  วัดโนนทองวิเวก  หนองบัวลำภู 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
198 
พระสมศักดิ์ แสงชาติ  วัดถ้ำกลองเพล  หนองบัวลำภู 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
199 
พระบุญช่วย ช่วยจันทร์  วัดป่าอินทราราม  ขอนแก่น 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
200 
พระธวัฒน์พล สำนักบ้านโคก  วัดป่าอินทราราม  ขอนแก่น 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 650 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 7 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7