ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระอมรเทพ ติดตารัมย์  วัดเกศแก้วบูรพา  ตาก 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
102 
พระเนท ใจพรมเมือง  วัดช่องแคบ  ตาก 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
103 
พระเฉลิมพรรณ จิตต์ฝัน  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
104 
พระธนาเดช อะทะวงค์  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
105 
พระมหาณรงค์ เพิ่มกลาง  วัดพระสิงห์  เชียงราย 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
106 
พระปั๋น แดงถา  วัดฝายแก้ว  น่าน 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
107 
พระครูประกาศชินธรรม   วัดช่างฆ้อง  เชียงใหม่ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
108 
พระปริญญา อินทจักร์  วัดป่างิ้ว  เชียงใหม่ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
109 
พระชนภัทร ปันพรม  วัดศรีบัวเงิน  เชียงใหม่ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
110 
พระวีรยุทธ เทพณะ  วัดบ้านใหม่ปางเติม  เชียงใหม่ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
111 
พระอธิการศรีทน อุ่นใจมูล  วัดพันตน  เชียงใหม่ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
112 
พระครูปลัดวินัย คำแสน  วัดบ้านปาง  ลำพูน 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
113 
พระใบฎีกากรวุฒิ ไชยสุ  วัดท่าช้าง  ลำพูน 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
114 
พระยงยุทธ สุขแก้ว  วัดบ้านตอง  ลำพูน 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
115 
พระครูศาสนูปกรณ์   วัดโยธานิมิตร  อุดรธานี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
116 
พระครูอรุณธรรมสุนทร   วัดจอมแจ้ง  อุดรธานี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
117 
พระครูรัตนทีปานุรักษ์   วัดเกาะแก้ว  อุดรธานี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
118 
พระครูอดุลธรรมถาวร   วัดจำปาสีหราช  อุดรธานี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
119 
พระอธิการวรวิทย์ พลชา  วัดศาสดาราม  อุดรธานี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
120 
พระอธิการสิงห์ ช่วยแสง  วัดโนนหิตาราม  อุดรธานี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
121 
พระมหาศตวรรษ สุปัญญาบุตร  วัดป่าโนนนิเวศน์  อุดรธานี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
122 
พระสมหมาย ศรีภักดี  วัดป่าหัวคู  อุดรธานี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
123 
พระประมวล มาลาศรี  วัดศรีเมืองทอง  อุดรธานี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
124 
พระศักดิ์ศรี เพ็งกล้า  วัดอัมพวันวนาราม  อุดรธานี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
125 
พระสิงหนาท ภิรมชม  วัดไชยวานวัฒนา  อุดรธานี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
126 
พระอุทัย พรรณสูตร  วัดภูทองเทพนิมิตร  อุดรธานี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
127 
พระสมบูรณ์ นาแสวง  วัดป่าหนองคำ  อุดรธานี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
128 
พระเกน พันธ์เลิศ  วัดศรีสำราญ  อุดรธานี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
129 
พระคำสิงห์ กุฤทธิ์  วัดสว่างแสงจันทร์  อุดรธานี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
130 
พระสิทธิพงษ์ หัสเดชะ  วัดสว่างแสงจันทร์  อุดรธานี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
131 
พระไพรัตน์ ทองสุทธิ์  วัดสว่างบรมนิวาส  อุดรธานี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
132 
พระชุมพร กลางประพันธ์  วัดศรีศรัทธาธรรม  อุดรธานี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
133 
พระครูปริยัติจันทสิริ   วัดเขตนิมิต  หนองคาย 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
134 
พระบุญชวน สมลา  วัดเขตนิมิต  หนองคาย 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
135 
พระอธิการสะหะ แสงสว่าง  วัดกุกุรัตนาราม  หนองคาย 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
136 
พระอธิการสมคิด ยุวนิช  วัดอ่างปลาบึก  หนองคาย 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
137 
พระอนันต์ ขันตี  วัดป่าศรีอรุณ  หนองคาย 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
138 
พระอุเทน ใจเปรียว  วัดราชสิงขรณ์  หนองคาย 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
139 
พระบวร สถิตย์  วัดสุจินณาภิรมย์  หนองคาย 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
140 
พระอธิการมอนทวี พูลสวัสดิ์  วัดหอคำเหนือ  บึงกาฬ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
141 
พระพรชัย กองประทุม  วัดป่าพันลำ  บึงกาฬ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
142 
พระทองปาน พละมา  วัดมงคลชัยราม  บึงกาฬ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
143 
พระปัญญา ด้วงดี  วัดถ้ำโขง  บึงกาฬ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
144 
พระดิษฐ สีสัน  วัดโขงประดิษฐ์  บึงกาฬ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
145 
พระสมาน พรมสิทธิ์  วัดศรีสว่าง  บึงกาฬ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
146 
พระประดิษฐ์สิน อดทน  วัดป่าจิตตวิทยาราม  บึงกาฬ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
147 
พระอภิวัตร เยาวะเสริฐ  วัดคลองคูหา  บึงกาฬ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
148 
พระภาณุพงศ์ รินทะรักษ์  วัดศรีแก้ววนาราม  บึงกาฬ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
149 
พระสมถนอม สุรกุลเลิศวงศ์  วัดศรีแก้ววนาราม  บึงกาฬ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
150 
พระมีชัย จันทะผล  วัดศรีแก้ววนาราม  บึงกาฬ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
151 
พระวงศพัทธ์ ทองโคตร  วัดศรีภูมิ  เลย 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
152 
พระอธิการมนตรี อุปชิต  วัดป่าดอนม่วง  สกลนคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
153 
พระอธิการประวิทย์ ทิพสิงห์  วัดโสตถิผล  สกลนคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
154 
พระสมบัติ พุทธชัย  วัดโสตถิผล  สกลนคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
155 
พระธีวา มะลาหอม  วัดภูริทัตตถิราวาส  สกลนคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
156 
พระเดชา หนูใชย  วัดโพธิ์ชัย  สกลนคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
157 
พระสุเมธ พุเพ่ง  วัดป่าศิลาวาส  หนองบัวลำภู 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
158 
พระปัญญา ทุมทุมา  วัดป่าอนุตตโร  หนองบัวลำภู 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
159 
พระครูสารโชติคุณ   วัดทุ่งสว่าง  ขอนแก่น 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
160 
พระอาทร จันดาเวียง  วัดทุ่งสว่าง  ขอนแก่น 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
161 
พระไชยา พูลเพิ่ม  วัดทุ่งสว่าง  ขอนแก่น 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
162 
พระเชาวมันส์ อ่อนพรม  วัดศรีภูเวียง  ขอนแก่น 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
163 
พระทศพร อุปวงศ์  วัดปทุมรัตนาราม  มหาสารคาม 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
164 
พระครูวุฒิสารโกศล   วัดโสกกาว  มหาสารคาม 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
165 
พระวัชรากร ลาแอ้น  วัดโสกคลอง  มหาสารคาม 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
166 
พระครูประดิษฐ์สมณคุณ   วัดหนองผือน้อย  ร้อยเอ็ด 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
167 
พระครูพิธานอดุลกิจ   วัดพิพิธมาลี  ร้อยเอ็ด 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
168 
พระครูรังสรรค์ประชาทร   วัดราษฎร์สามัคคี  ร้อยเอ็ด 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
169 
พระครูทักษิณธรรมรักษ์   วัดใต้  ร้อยเอ็ด 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
170 
พระครูสถาพรพุทธิคุณ   วัดถาวรรังษี  ร้อยเอ็ด 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
171 
พระครูประภัสร์สิทธิคุณ   วัดหงส์สุวรรณาวาส  ร้อยเอ็ด 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
172 
พระสุภาพ โทนหงส์สา  วัดหงส์สุวรรณาวาส  ร้อยเอ็ด 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
173 
พระอธิการคงศักดิ์ นนทบุตร์  วัดธรรมประดิษฐาราม  ร้อยเอ็ด 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
174 
พระอธิการวสันต์ พวงกันยา  วัดสันโดษโฆษะ  ร้อยเอ็ด 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
175 
พระอธิการคำพอง กุลวงค์  วัดโสธาราม  ร้อยเอ็ด 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
176 
พระอธิการธนกิตต์ ธรรมราช  วัดแก้วดวงดี  ร้อยเอ็ด 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
177 
พระอธิการบุญเลิศ เสนปอภาร  วัดหนองแดง  ร้อยเอ็ด 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
178 
พระมหาสุเทพ ปองไป  วัดอรุณธรรมรังษี  ร้อยเอ็ด 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
179 
พระอำนวย ตรีกุล  วัดไก่ป่า  ร้อยเอ็ด 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
180 
พระประเสริฐ พนมเขต  วัดดอนแคน  ร้อยเอ็ด 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
181 
พระเดชา ศรีภูงา  วัดโคกมอน  ร้อยเอ็ด 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
182 
พระสุเทพ กุนะ  วัดพรหมศรีสว่าง  ร้อยเอ็ด 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
183 
พระครูศรีสุตาลังการ   วัดสว่างอารมณ์  อุบลราชธานี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
184 
พระครูสุวัฒน์คุณากร   วัดนาเจริญ  อุบลราชธานี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
185 
พระอธิการประมวล ทองเนตร  วัดโนนแคน  อุบลราชธานี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
186 
พระอธิการเสรี ศิริบูรณ์  วัดป่าบ้านดง  อุบลราชธานี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
187 
พระอธิการวิชัย ศาสตราชัย  วัดสร้างแก้ว  อุบลราชธานี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
188 
พระอธิการชัชนันท์ บุญปก  วัดกระแอกน้อย  อุบลราชธานี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
189 
พระทองจันทร์ พรมพา  วัดนาเจริญ  อุบลราชธานี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
190 
พระทองลา พันธ์วิชัย  วัดอรุณวนาราม  อุบลราชธานี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
191 
พระกอบสุวรรณ อัฐแป  วัดผักกะย่า  อุบลราชธานี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
192 
พระธเนศ มลีจันทร์  วัดโนนแคน  อุบลราชธานี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
193 
พระเนา ใยโพธิ์  วัดคำอุดม  อุบลราชธานี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
194 
พระวิไล พึ่งพา  วัดราษฎร์ศรัทธา  อุบลราชธานี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
195 
พระชนะชัยทวี ศรียา  วัดป่าประชาศรัทธาธรรม  อุบลราชธานี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
196 
พระครูสุวรรณโสมคุณ   วัดบ้านโพธิ์  ศรีสะเกษ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
197 
พระครูสารรัตนาภรณ์   วัดศรีรัตนาราม  ศรีสะเกษ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
198 
พระครูโสภณปัญญาประสุต   วัดโสภณวิหาร  ศรีสะเกษ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
199 
พระปรีชา กุลัดนาม  วัดโสภณวิหาร  ศรีสะเกษ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
200 
พระครูกมลจารุวงศ์   วัดตะเคียน  ศรีสะเกษ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 460 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 5 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5