ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระอธิการคำ กุทอง  วัดเขาวงเจริญธรรม  นครราชสีมา 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
102 
พระปลัดไสว พิมวรณ์  วัดดอนแร้ง  นครราชสีมา 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
103 
พระมหาสมควร สุ่มมาตร  วัดบ้านหนองแวง  นครราชสีมา 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
104 
พระวิทยา แสงคำ  วัดบันไดม้า  นครราชสีมา 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
105 
พระประดิษฐ์ ใชยชุน  วัดบ้านนา  นครราชสีมา 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
106 
พระสุวิท เรืองสินทรัพย์  วัดโนนหมัน  นครราชสีมา 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
107 
พระนพดล ศรีทอง  วัดหนองแวง  นครราชสีมา 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
108 
พระถาวร ชัยพิกุล  วัดโกศลสิตาราม  นครราชสีมา 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
109 
พระอธิการอัมรินทร์ แทนไธสง  วัดป่าหนองขาย่าง  บุรีรัมย์ 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
110 
พระอธิการบุญพิภัทร สายชนะ  วัดตำปูง  สุรินทร์ 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
111 
พระชัชวาล อินทปิ่นโณ  วัดโยธาประสิทธิ์  สุรินทร์ 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
112 
พระประสงค์ จันทร์เพ็ญ  วัดบึงทองหลาง  ฉะเชิงเทรา 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
113 
พระครูสังฆรักษ์วินัย บุญคง  วัดหนองหว้า  ระยอง 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
114 
พระครูประโชติธรรมรักษ์  วัดละไม  สุราษฎร์ธานี 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
115 
พระกิตติศักดิ์ แก้วนนท์  วัดประชาสันติ  พังงา 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
116 
สามเณรเนมิราช โพธิญาณกุล  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
117 
พระมหาสมศักดิ์ ทองบ่อ  วัดวิมุตยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
118 
พระมหาอรุณ บุตรรัตน์  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
119 
พระมหาวรเดชา พรหมเสนา  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
120 
พระอธิการประทวน ยะวัน  วัดดอกคำ  เชียงใหม่ 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
121 
พระชาลี โสชารี  วัดศรีสุมังคล์  ขอนแก่น 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
122 
พระทรงศักดิ์ เฮ้าตุ่น  วัดศรีราษฎร์บำรุง  ขอนแก่น 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
123 
พระคำสวย สิมสี  วัดหนองรี  ฉะเชิงเทรา 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
124 
พระสมาน มานิต  วัดแหล่งทองแดงพรหมสราราม  นครปฐม 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
125 
พระมหามานพ ชื่นชม  วัดอริยวงศาราม  ราชบุรี 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
126 
พระปิยะพงษ์ ศรีเชษฐา  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
127 
พระคำใส อานนท์  วัดมัชฌันติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
128 
พระเตียง วงศ์อินทร์  วัดศรีรัตนาราม  นนทบุรี 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
129 
พระจิราวุธ ใยแก้ว  วัดสุธัมมิการาม  เลย 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
130 
พระมหาบุญเกิด ทัพม่วง  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
131 
พระมหากิตติภูมิ ศรีบุญเรือง  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
132 
พระสมุห์จำนงค์ มาพุทธ  วัดกลางคลองสาม  ปทุมธานี 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
133 
พระภูษิต แก้วสมเด็จ  วัดกลางคลองสาม  ปทุมธานี 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
134 
พระครูสุนทรกิจจาทร  วัดลำนารายณ์  ลพบุรี 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
135 
พระบุญช่วย เกิดแสวง  วัดลำนารายณ์  ลพบุรี 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
136 
พระยุทธนา เตียรณบรรจง  วัดชีปะขาว  สิงห์บุรี 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
137 
พระราชญาณปรีชา  วัดราชาธิวาสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
138 
พระครูสุทธิธรรมภาณ  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
139 
พระมหาเสนอ คำปัน  วัดวังผาง  ลำพูน 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
140 
พระมหาเอกมนต์ ใหม่มา  วัดร่องส้าว  ลำพูน 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
141 
พระศุภกิตติ์ ชัยลังกา  วัดพระเจ้าโท้  เชียงใหม่ 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
142 
พระครูสังฆรักษ์พานิช ดวงมณี  วัดศรีขุนหาญ  ศรีสะเกษ 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
143 
พระม้วน ชมบุญ  วัดป่าไตรวิเวก  สุรินทร์ 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
144 
พระภาวนาวิริยคุณ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
145 
พระวินัยเวที  วัดเสนาสนาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
146 
พระครูไพศาลพิพัฒนาภรณ์  วัดเสนาสนาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
147 
พระธวัชชัย พราหมณ์จร  วัดรัตนวราราม  พะเยา 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
148 
พระเทพวิสุทธิคุณ  วัดบุพพาราม  เชียงใหม่ 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
149 
พระวิมลญาณมุนี  วัดท่าตอน  เชียงใหม่ 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
150 
พระบุญรักษ์ ทิพยนนท์  วัดไชยาราม  อุดรธานี 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
151 
พระวินัย ยะภาวงษ์  วัดแสงสว่าง  ปราจีนบุรี 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
152 
พระทองสุข แก้วมา  วัดทรัพย์จันทร์  จันทบุรี 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
153 
พระครูกาญจนธรรโมภาส  วัดลิเจีย  กาญจนบุรี 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
154 
พระมหาชำนาญ พูดเพราะ  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
155 
พระครูอดุลสรนิเทศ  วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  เชียงใหม่ 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
156 
พระเสกสรร ถมหิรัญ  วัดศรีสุรโยธิน  นครราชสีมา 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
157 
พระทศพร แซ่โห  วัดศรีสุรโยธิน  นครราชสีมา 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
158 
พระอุทัย มุกทะวัฒน์  วัดป่าประชาธรรมนิคม  นครราชสีมา 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
159 
พระครูใบฎีกานันท์ ฤทธิ์แคล้ว  วัดไทรงามธรรมธราราม  สุพรรณบุรี 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
160 
พระทูล เทพเนาว์  วัดไทรงามธรรมธราราม  สุพรรณบุรี 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
161 
พระกิตติภัต วิยาภรณ์  วัดเขาไม้แดง  ชลบุรี 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
162 
พระหัสคม สีแสด  วัดไทยเจริญ  บุรีรัมย์ 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
163 
พระครูภาวนาวิมล  วัดสระกะเทียม  นครปฐม 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
164 
พระมหาญาณกฤต หินนอก  วัดโสธรวราราม  ฉะเชิงเทรา 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาชัยชาญ ศรีหานู  วัดบวรมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-3-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิยังไม่รับเข้าสังกัด  
พระอธิการสว่าง เขื่อนสกุล  วัดราษฎร์นิมิต  เชียงราย 
15-3-51 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์ม,หนังสือสุทธิไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน  
พระทวี มะลิเวิน  วัดอรัญญวิเวกป่าลัน  เชียงราย 
15-3-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มไม่ตรงกับหนังสือสุทธิ , ไม่มีรายการเดินทาง  
พระครูอาทรบุญญานุยุต  วัดสันทราย  พะเยา 
15-3-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิ ไม่มีหน้าสังกัดวัด  
พระเจริญ งานดี  วัดรัตนวนาราม  พะเยา 
15-3-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีเอกสารตาม ข้อ 4 ประกอบการพิจารณา  
พระครูวรวรรณาภรณ์  วัดไชยสถาน  เชียงใหม่ 
15-3-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือประธานสมัชชาสงฆ์  
พระธรรมศักดิ์ วิภาทิน  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
15-3-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มไม่ตรงกับหนังสือสุทธิ  
รวมทั้งหมด : 171 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 2 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2