ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระอุดร ไชยเค้า  วัดสุวรรณุทการาม  อุดรธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
102 
พระวินิต แสนใจ  วัดหัวเชียง  อุดรธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
103 
พระกิตติวินท์ พลแสง  วัดสมบูรณ์พัฒนา  อุดรธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
104 
พระสงกรานต์ นาวงษ์ศรี  วัดสมบูรณ์พัฒนา  อุดรธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
105 
พระบุญจันทร์ เศรฐ์ศิลป์  วัดสมบูรณ์พัฒนา  อุดรธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
106 
พระอรุณ มูลคำศรี  วัดจอมมะณีย์  อุดรธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
107 
พระธวัช เค้ามาก  วัดพระพุทธบาทบัวบก  อุดรธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
108 
พระเรืองชัย มหาชัย  วัดป่าบ้านมืด  อุดรธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
109 
พระบุญเยี่ยม ราชสะอาด  วัดสว่างสามัคคีธรรม  อุดรธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
110 
พระโกสินทร์ แซ่ฮอ  วัดป่าวิเวกธรรมคุณ  บึงกาฬ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
111 
พระครูอมรธรรมานุสิฐ   วัดเนรมิตวิปัสสนา  เลย 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
112 
พระมนฑน์จิตต์เกษม สีงาม  วัดป่าภูแปก  เลย 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
113 
พระบุริด บุญมี  วัดโนนสว่าง  เลย 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
114 
พระสี กำจัด  วัดป่าพุทธเมตตาโสมมัส  เลย 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
115 
พระสมุห์กุมาร มูลมองมี  วัดจันตะคาม  สกลนคร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
116 
พระคมสัน สุภาพ  วัดบูรพาภิรมย์  สกลนคร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
117 
พระสมภพ พรหมสาขา ณ สกลนคร  วัดหลุบเลา  สกลนคร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
118 
พระอนงค์ หล้าทองอินทร์  วัดหัวหิน  ขอนแก่น 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
119 
พระผดุง ประครองสี  วัดเจดีย์  ขอนแก่น 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
120 
พระมหาจันทร์ณรงค์ ขจรจิต  วัดป่าเครือวัลย์  กาฬสินธุ์ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
121 
พระมหายิ่งสันต์ กมลสาร  วัดสว่างใต้  กาฬสินธุ์ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
122 
พระรังสรรค์ แดนวงศ์ล้อม  วัดบูรพาห้วยยาง  กาฬสินธุ์ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
123 
เจ้าอธิการบัญชา โพธิ์ไทร  วัดผดุงสาตยาราม  ร้อยเอ็ด 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
124 
พระอธิการสุทธิพงษ์ ประทุมไชย  วัดตาลเดี่ยว  ร้อยเอ็ด 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
125 
พระจันทร์ดี กองศรี  วัดเหนือเสลภูมิ  ร้อยเอ็ด 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
126 
พระสงกา เทพคูบอล์  วัดสระปทุม  ร้อยเอ็ด 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
127 
พระสมัย ไชยเดช  วัดประดู่ไพรวรรณ  ร้อยเอ็ด 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
128 
พระธงชัย เหล่าลุมพุก  วัดประดู่ศรีไพรวรรณ  ร้อยเอ็ด 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
129 
พระจักรพงษ์ เหล่าลุมพุก  วัดประดู่ศรีไพรวรรณ  ร้อยเอ็ด 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
130 
พระครูพิบูลสุขวัฒน์   วัดบ้านสบาย  ศรีสะเกษ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
131 
พระครูถาวรรัตนาภิบาล   วัดรอยพระพุทธบาทภูสิงห์  ศรีสะเกษ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
132 
พระครูวรกิจคุณากร   วัดบ้านคูบ  ศรีสะเกษ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
133 
พระครูสังวรวรานุกูล   วัดโนนชมพู  ศรีสะเกษ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
134 
พระครูวาปีธรรมานันท์   วัดหนองแวง  ศรีสะเกษ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
135 
พระอธิการบุญเลิศ เข็มทอง  วัดบ้านยาง  ศรีสะเกษ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
136 
พระอธิการเจียมรัตน์ แสงพยัพ  วัดหนองเตย  ศรีสะเกษ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
137 
พระอธิการณัฏฐ์ทวี มนตรี  วัดหนองนาเวียง  ศรีสะเกษ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
138 
พระผดุงศักดิ์ บุตรอุดม  วัดอรุณสว่าง  ศรีสะเกษ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
139 
พระประมวล เกษหอม  วัดหนองคล้า  ศรีสะเกษ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
140 
พระนพรัตน์ ธรรมสิงห์  วัดโสภณวิหาร  ศรีสะเกษ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
141 
พระทวี พวงพันธ์  วัดปรือคัน  ศรีสะเกษ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
142 
พระพิสุทธิ์โสภณ พลเยี่ยม  วัดบ้านอาทิ  ศรีสะเกษ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
143 
พระประสิทธิ์ บุญรินทร์  วัดหนองเรือ  ศรีสะเกษ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
144 
พระตุ่ม ดาบส  วัดป่าภูคำ  ศรีสะเกษ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
145 
พระอนุกูล ล้อมขุนทด  วัดโนนติ้ว  ศรีสะเกษ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
146 
พระอดิศักดิ์ บุตรัตน์  วัดบ้านขะยุง  ศรีสะเกษ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
147 
พระรัตน์ เสมศรี  วัดป่าภูดิน  ศรีสะเกษ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
148 
พระสุข สุทัสสนะ  วัดละลม  ศรีสะเกษ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
149 
พระประดิษฐ์ จันแสง  วัดห้วยตามอญ  ศรีสะเกษ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
150 
พระกิตติพงษ์ เงาศรี  วัดบูรพา  ศรีสะเกษ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
151 
พระพล พันธ์คำ  วัดบ้านตูม  ศรีสะเกษ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
152 
พระมงคล ลครศรี  วัดบ้านตูม  ศรีสะเกษ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
153 
พระครูประสิทธิ์สรการ   วัดศรีชมภู  นครพนม 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
154 
พระใบฎีกาทนงเกียรติ รอบคอบ  วัดบ่อสะอาด  นครพนม 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
155 
พระครูใบฎีกาสมพงษ์ ไกยสิทธิ์  วัดโนนสวัสดิการาม  นครพนม 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
156 
พระอธิการฉลาด แขวงเมือง  วัดสว่างภูมิกาวาส  นครพนม 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
157 
พระไมตรี ธงศรี  วัดธาตุทุ่งเศรษฐี  นครพนม 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
158 
พระครูวิสณฑ์ธรรมกิจ   วัดเหล่าน้อย  ยโสธร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
159 
พระครูกมลธรรมพินิจ   วัดฟ้าห่วนเหนือ  ยโสธร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
160 
พระสุริยัน โสภี  วัดฟ้าห่วนเหนือ  ยโสธร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
161 
พระมหาขุนไกร เข็มพันธ์  วัดโคกนาโก  ยโสธร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
162 
พระปฐวี น้ำแก้ว  วัดศรีธาตุ  ยโสธร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
163 
พระศกุลวัฒน์ ปาข้างฮุง  วัดศรีพัฒนาราม  ยโสธร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
164 
พระจำเนียร ลาภทวี  วัดสันติวนาราม  อำนาจเจริญ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
165 
พระยนต์ บุญมานะ  วัดสันติวนาราม  อำนาจเจริญ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
166 
พระชัยนาท ชาคระธรรม  วัดป่าหนองบัว  นครราชสีมา 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
167 
พระสมภพ ขั้วกลาง  วัดหญ้าคาเหนือ  นครราชสีมา 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
168 
พระนภัสกร เคลือพลอย  วัดใหม่เกษม  นครราชสีมา 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
169 
พระน้อย วิสาขะ  วัดตลิ่งชัน  นครราชสีมา 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
170 
พระสุระ จันทน์หอม  วัดหนองกราด  บุรีรัมย์ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
171 
พระครูอดุลรัตนธรรม   วัดรัตนมณีวรรณ  สุรินทร์ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
172 
พระครูนิมิตธรรมวงศ์   วัดธรรมวงศา  สุรินทร์ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
173 
พระอธิการสมพงษ์ สาลี  วัดอินทราสุการาม  สุรินทร์ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
174 
พระมหาสุรสีห์ วรธรรม  วัดเกษตรถาวร  สุรินทร์ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
175 
พระมหากฤษฎา ทอนชัย  วัดศรีสว่างโคกสะอาด  สุรินทร์ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
176 
พระพิชัย สังเกตกิจ  วัดโคกกรวด  สุรินทร์ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
177 
พระประทีป ประภาสัย  วัดโพธิญาณบ้านอานันท์  สุรินทร์ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
178 
พระสุภารัตน์ พิมศร  วัดประทุมเมฆ  สุรินทร์ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
179 
พระวัชระ เสาวพงษ์  วัดปทุมสามราษฎร์  สุรินทร์ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
180 
พระวีรยุทธ บินลอย  วัดเกาะสมอ  ปราจีนบุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
181 
พระครูพิศาลธรรมวาที   วัดบางปิดบน  ตราด 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
182 
พระใบฎีกาสำลี หินขาว  วัดท่าเส้น  ตราด 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
183 
พระมหาเจนชัย อาสน์สถิตย์  วัดสุวรรณมงคล  ตราด 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
184 
พระมหาเพ็ช เทียนชัย  วัดอ่าวช่อ  ตราด 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
185 
พระประเสริฐ ลาภธำรง  วัดไผ่ล้อม  ตราด 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
186 
พระประสิทธิ์ อินทรพานิช  วัดทุ่งไก่ดัก  ตราด 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
187 
พระประวิทย์ ดงสมพงษ์  วัดบุษยะบรรพต  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
188 
พระวุฒิกร เขมะรัตนา  วัดบุษยะบรรพต  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
189 
สามเณรธนพนธ์ ติก้อน  วัดสหกรณ์ศรีดอนไชย  เชียงใหม่ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
190 
สามเณรทวีพงษ์ ลอยมา  วัดกลางสว่างอารมณ์  สุรินทร์ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
191 
พระธัมมษร พรหมหิมะ  วัดวรามาตยภัณฑสาราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
192 
พระมหาสุภวัฒน์ ศรีดาดิษฐ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
193 
พระมหานิรุทธิ์ โสรัตน์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
194 
พระมหาอุกฤษฏ์ บุญจำรวญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
195 
พระพิทักษ์ ใจคง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
196 
พระประเสริฐ ศรีสมนึก  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
197 
พระจรูญ ธิหล้า  วัดชัยชนะมงคล  เชียงใหม่ 
15-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
198 
พระอธิการเจริญชัย เหลืองตรงกิจ  วัดกฤษณา  เชียงใหม่ 
15-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
199 
พระชลณัฐนภัทร ชัยวุฒิญาณุจจัย  วัดสว่างอารมณ์  เชียงใหม่ 
15-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
200 
พระชุมพล นพคุณ  วัดป่าหลวง  อุดรธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
รวมทั้งหมด : 351 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 4 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4