ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระครูวีรธรรมญาณ   วัดมงคลหนองแสง  กาฬสินธุ์ 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
102 
พระมหามีชัย แสงคำภา  วัดธรรมพิทักษ์  กาฬสินธุ์ 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
103 
พระพลวัฒน์ ภูจ่าพล  วัดกลางโคกค้อ  กาฬสินธุ์ 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
104 
พระศาสตรา คันธา  วัดกลางห้วยเม็ก  กาฬสินธุ์ 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
105 
พระครูโชติพัฒนานุยุต   วัดโพธิ์ศรีสว่าง  ร้อยเอ็ด 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
106 
พระสมุห์ทองพูน ชุมนุม  วัดศรีบุญเรือง  ร้อยเอ็ด 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
107 
พระอดิศร กิระสาร  วัดศรีบุญเรือง  ร้อยเอ็ด 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
108 
พระวิจิตร จตุแวง  วัดศรีบุญเรือง  ร้อยเอ็ด 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
109 
พระครูสารกิจโกศล   วัดมหาวนาราม  อุบลราชธานี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
110 
พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ วงศ์ษา  วัดมหาวนาราม  อุบลราชธานี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
111 
พระบุญเกิด บัวสระ  วัดมหาวนาราม  อุบลราชธานี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
112 
พระธนัย ปุญประวัติ  วัดมหาวนาราม  อุบลราชธานี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
113 
พระวรวิทย์ อินทะนา  วัดมหาวนาราม  อุบลราชธานี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
114 
พระพีระพงษ์ แกว้มาลา  วัดมหาวนาราม  อุบลราชธานี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
115 
พระธี พาคิน โอชตานนท์  วัดป่านานาชาติ  อุบลราชธานี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
116 
พระครูขันติธรรมโกวิท   วัดศรีอุดม  ศรีสะเกษ 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
117 
พระมหาพุทธิวัฒน์ โชคจันทะสิทธิ์  วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม  ศรีสะเกษ 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
118 
พระมหาพิชาภพ จันทสิโร  วัดบักดอง  ศรีสะเกษ 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
119 
พระครูวิโสธนาจารย์   วัดวิโสธนาราม  ยโสธร 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
120 
พระมหาวิกรเมศวร์ ประยงค์กูล  วัดหนองไผ่ล้อม  นครราชสีมา 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
121 
พระมหาไกร พิมพ์ครบุรี  วัดคุ้มครอง  นครราชสีมา 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
122 
พระธนิต กุลสิงห์  วัดม่วง  นครราชสีมา 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
123 
พระอภิสิทธิ์ กริชนอก  วัดห้วยน้ำเค็ม  นครราชสีมา 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
124 
พระไกรฤกษ์ อัศวธีระ  วัดหนองระเวียง  นครราชสีมา 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
125 
พระวสุพล บุญชู  วัดวังโพธิ์  นครราชสีมา 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
126 
พระสามารถ แก้วนา  วัดด่านใน  นครราชสีมา 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
127 
พระไพศาล แจกเกาะ  วัดลำโพง  นครราชสีมา 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
128 
พระอำนาจ นวลโคกสูง  วัดลำโพง  นครราชสีมา 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
129 
พระครูสิริคณารักษ์   วัดจำปา  บุรีรัมย์ 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
130 
พระครูนิทัศนธรรมภาณ   วัดราษฎร์นิยม  บุรีรัมย์ 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
131 
พระครูสิทธิญาณโสภณ   วัดแสลงโทน  บุรีรัมย์ 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
132 
พระประเสริฐ กงประโคน  วัดแสลงโทน  บุรีรัมย์ 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
133 
พระวันชัย เอ็มประโคน  วัดแสลงโทน  บุรีรัมย์ 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
134 
พระพัชรพล วาสรส  วัดแสลงโทน  บุรีรัมย์ 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
135 
พระใบฎีการัตนะ กาประโคน  วัดชัยมงคล  บุรีรัมย์ 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
136 
พระมหาวัชรินทร์ ชาวสวน  วัดหนองม่วง  บุรีรัมย์ 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
137 
พระอธิการสมวงค์ ณรัมย์  วัดหนองตะโก  บุรีรัมย์ 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
138 
พระวิทยา ราชทองยศ  วัดละลมพนู  บุรีรัมย์ 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
139 
พระโชลม จันทร์ศรีละมัย  วัดแจ้ง  บุรีรัมย์ 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
140 
พระอธิพงษ์ แสงมาศ  วัดพินทอง  บุรีรัมย์ 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
141 
พระภูริพัฒน์ ทรงศิริ  วัดป่าอุดมธรรม  บุรีรัมย์ 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
142 
พระปัญญา ประประโคน  วัดป่าอุดมธรรม  บุรีรัมย์ 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
143 
พระครูพิศาลวุฒิกร   วัดอัมพวัน  ชัยภูมิ 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
144 
พระโอฬาร กิ่งลี้  วัดเกาะมะไฟ  ปราจีนบุรี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
145 
พระครูสังฆรักษ์พัฒนชัย รักษาพันธ์  วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์  ฉะเชิงเทรา 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
146 
พระมหาบุญญฤทธิ์ ตันรัตนานนท์  วัดเขาตะแบก  ชลบุรี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
147 
พระมหาณัฐพงศ์ มณีจันทร์สุข  วัดเขาตะแบก  ชลบุรี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
148 
พระจิรันธนิน เมธาโรจน์พงษ์  วัดนอก  ชลบุรี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
149 
พระสมุห์นิพนธ์ คล้ายจินดา  วัดดงตาล  สุพรรณบุรี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
150 
พระครูสุตวรกาญจน์   วัดเขาแหลม  กาญจนบุรี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
151 
พระมหาณัฐพงศ์ ชูช่วย  วัดหาดใหญ่สิตาราม  สงขลา 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
152 
สามเณรธีระศักดิ์ ธงฉัตร  วัดมหาวนาราม  อุบลราชธานี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
153 
พระชาติชาย ณรงค์สระน้อย  วัดมนต์มาวาส  นครราชสีมา 
15-3-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
154 
พระมหาพิชิตชัย สุพล  วัดมกุฏกษัตริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
155 
พระปิยะพงษ์ คำผิว  วัดมกุฏกษัตริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
156 
พระเฉลิมวงศ์ บุญนิยม  วัดมกุฏกษัตริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
157 
พระสุรสิทธิ์ เกษสถล  วัดศรีจันทร์  ขอนแก่น 
15-3-65 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
158 
พระปลัดอนุวัฒน์ ซื่อสัตย์  วัดลุ่มเจริญศรัทธา  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
159 
พระจิรัฏฐ์ ชลนิธิวณิชย์  วัดป่าพุทธบาทเขาน้อย  กาญจนบุรี 
15-3-65 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
160 
พระเต็ง แก้มศิริ  วัดบุปผาราม  เชียงใหม่ 
15-3-65 
ผ่าน 
พม่า  
161 
พระมหาพัฒนศักดิ์ สมีพวง  วัดทรงศร  ขอนแก่น 
15-3-65 
ผ่าน 
พม่า  
162 
เจ้าอธิการอัศวิน รวมเจริญ  วัดผาลาด  พะเยา 
15-3-65 
ผ่าน 
ลาว  
163 
พระมหากิตติพันธ์ สายสืบ  วัดทุ่งหล่ม  พะเยา 
15-3-65 
ผ่าน 
ลาว  
164 
พระเอกพงศ์ ไกลถิ่น  วัดแวนโค้ง  พะเยา 
15-3-65 
ผ่าน 
ลาว  
165 
พระธีรพงษ์ ยืนหมั้น  วัดเชียงบาน  พะเยา 
15-3-65 
ผ่าน 
ลาว  
166 
พระวีระชาติ วงศ์ธนารสิน  วัดอรัญญวาสี  หนองคาย 
15-3-65 
ผ่าน 
เวียดนาม  
167 
พระมหาปิยะ พฤกษวัน  วัดสุวรรณาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
168 
พระครูปลัดนรินทร์ มีกลิ่น  วัดแม่สุก  ลำปาง 
15-3-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
169 
พระครูปลัดวรกร วัฒนเดชาวงษ์  วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว  เชียงใหม่ 
15-3-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
170 
พระครูวินัยธรชลธร วิงวอน  วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว  เชียงใหม่ 
15-3-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
171 
พระมหาสุทธิพงศ์ วงค์พรมมา  วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว  เชียงใหม่ 
15-3-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
172 
พระมหาจิระนันท์ คำสุณี  วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว  เชียงใหม่ 
15-3-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
173 
พระสุริยา กุนอก  วัดดอนใหญ่  นครราชสีมา 
15-3-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
174 
พระกาญจน์พิสิฎฐ์ รัตนบุรี  วัดหาดใหญ่สิตาราม  สงขลา 
15-3-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
175 
พระพล สุ่มอ่ำ  วัดหน้าเมืองสตูล  สตูล 
15-3-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
176 
พระญาณวิกรม   วัดท่าไม้  สมุทรสาคร 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  
177 
พระภานุพงศ์ สุนทรหุต  วัดท่าไม้  สมุทรสาคร 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  
178 
พระสิทธิโชค เอิมชา  วัดฐิตวิริยาวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-3-65 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
179 
พระกรกฎ พลเจริญ  วัดฐิตวิริยาวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-3-65 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
180 
พระรัฐพงษ์ บุญพจน์  วัดกู่แก้ว  อุดรธานี 
15-3-65 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
181 
พระมหาปริญญา ปราบชมภู  วัดโพธิทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
ฝรั่งเศส  
182 
พระมหาวิริทธิพล อภิวิชญ์ชลชาติ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-65 
ผ่าน 
เยอรมนี  
183 
พระมหาณัชทยุต บุญคุ้มครอง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-65 
ผ่าน 
เยอรมนี  
184 
พระเอกชัย วิทยาวราวัฒน์  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
15-3-65 
ผ่าน 
เยอรมนี  
185 
พระทนงศักดิ์ แพงปัสสา  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
15-3-65 
ผ่าน 
เยอรมนี  
186 
พระสุทธิศักดิ์ ภูติวณิชย์  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
15-3-65 
ผ่าน 
เยอรมนี  
187 
พระมหาอินทร์วงค์ วงค์ไชยคำ  วัดพระธาตุศรีมงคล  ลำปาง 
15-3-65 
ผ่าน 
เยอรมนี  
188 
พระกิตติพงษ์ สมณะ  วัดพระธาตุศรีมงคล  ลำปาง 
15-3-65 
ผ่าน 
เยอรมนี  
189 
พระวิเทศธรรมาภรณ์   วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-65 
ผ่าน 
สวีเดน  
190 
พระพงศ์ศิริ ศิริกัณหา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-65 
ผ่าน 
สวีเดน  
191 
พระต๋อง กุลดวงศรี  วัดเจริญสมณกิจ  ภูเก็ต 
15-3-65 
ผ่าน 
สวีเดน  
192 
พระชัยนาถ ศรีสมสอน  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
สกอตแลนด์  
193 
พระมหาคงธฤต แคว้งอินทร์  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
สวิตเซอร์แลนด์  
194 
พระมหากฤษดา คงสัตย์  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
สวิตเซอร์แลนด์  
195 
พระมหายุทธพงษ์ สาริกัน  วัดจอมศรี  ขอนแก่น 
15-3-65 
ผ่าน 
สวิตเซอร์แลนด์  
196 
พระปลัดจิรัชย์ สิริเพราะ  วัดมงคลนิมิตร  ภูเก็ต 
15-3-65 
ผ่าน 
สวิตเซอร์แลนด์  
197 
พระครูญาณวิจักขณ์   วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
198 
พระครูปลัดรัตนวัฒน์   วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
199 
พระครูปลัดเอกลักษณ์ เวชกามา  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
200 
พระครูวินัยธรธนณัฏฐ์ กลกิจชนะพันธ์  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
รวมทั้งหมด : 286 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 3 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3